Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

I medfør af § 4, stk. 2, § 4 a, stk. 3, § 8, § 11, stk. 4, § 14, stk. 4, § 21, stk. 1 og 2, § 26, § 31, § 31 a, stk. 7, § 41, § 49 a, stk.2, § 50, § 55, stk. 6, § 68, stk. 1, § 77, stk. 5, § 81, § 82, stk. 6, § 85, stk. 4, § 89, stk. 5, § 91, § 92, stk. 5, § 99, stk. 3, § 100, stk. 4, § 101, stk. 4, § 104, stk. 1 og 2, § 106, § 110, stk. 5, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, samt § i medfør af 13 c i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, fastsættes:

Afsnit I

Formål, målgrupper m.v.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med den aktive beskæftigelsesindsats er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at

1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,

2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse,

3) bistå kontant- og starthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og

4) støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde.

Kapitel 2

Målgrupper, ansvar m.v.

§ 2. Målgrupper for den aktive beskæftigelsesindsats er:

1) ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,

3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,

4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr. 5,

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge, og som, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, skal have et tilbud som led i afklaring af den enkeltes arbejdsevne,

6) personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til, og

9) særlig udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud til unge under 18 år efter lov om social service ikke er tilstrækkelige, og som efter kommunens vurdering har behov for et tilbud efter kapitel 11, jf. § 97.

§ 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, gælder kapitel 6 om det individuelle kontaktforløb, kapitel 8 om jobplan, kapitel 9 om integrationskontrakt, kapitel 10-12 om tilbud, kapitel 13 om hjælpemidler og mentorordning, kapitel 14 om befordringsgodtgørelse m.v., samt § 167 om opkvalificering ved ansættelse. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, er tillige omfattet af kapitel 15-16 om ret og pligt til tilbud.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, gælder kapitel 10-11 om tilbud, kapitel 13 om hjælpemidler og mentorordning, kapitel 14 om befordringsgodtgørelse m.v. samt § 167 om opkvalificering ved ansættelse.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 8, gælder kapitel 12 om tilbud om ansættelse med løntilskud, kapitel 13 om hjælpemidler og mentorordning samt § 167 om opkvalificering ved ansættelse.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, gælder kapitel 14 om fleksjob m.v. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med tilhørende bekendtgørelse. For personer, som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, gælder tillige kapitel 10 og 11 om tilbud samt §§ 135-137 om hjælpemidler.

§ 4. Statens og kommunalbestyrelsens opgaver om beskæftigelsesindsatsen efter denne bekendtgørelse varetages i jobcentre, jf. kapitel 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Staten varetager beskæftigelsesindsatsen over for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1. Kommunen varetager beskæftigelsesindsatsen over for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-7 og 9. Beskæftigelsesindsatsen over for personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, varetages af staten, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse, og af kommunen, hvis personen ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen har ansvaret for CV-samtalen efter § 21 med egne medlemmer, som er omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 4. Kommunalt og statsligt ansatte i jobcentrene kan efter anvisning fra de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen udføre myndighedsopgaver på vegne af såvel staten som kommunen i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, jf. § 16 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

§ 5. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret kan henvise personen til en anden aktør, jf. reglerne i kapitel 5 i bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Henvisningen til en anden aktør skal være skriftlig. Hvis enten staten eller kommunen skønner, at flere aktører er næsten lige effektive i forhold til at bringe personen i ordinær beskæftigelse, skal personen kunne vælge mellem disse aktører, jf. § 36, stk. 2, i bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Personen skal give den anden aktør oplysninger som nævnt i § 18 samt om øvrige forhold af betydning for den anden aktørs mulighed for at varetage indsatsen over for personen, herunder gøre sit CV i Jobnet tilgængeligt for den anden aktør, jf. § 19, samt oplyse om ferie og sygdom, jf. § 52.

Stk. 3. Den ledige skal deltage i de aktiviteter, som den anden aktør tilrettelægger.

Afsnit II

Indsatsen over for arbejds- og uddannelsessøgende samt virksomheder

Kapitel 3

Registrering og afmelding hos staten i jobcenteret

Registrering, generelt

§ 6. Staten i jobcenteret kan benyttes af alle arbejdssøgende med henblik på formidling af arbejde.

Stk. 2. Arbejdssøgende kan registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, jf. dog § 8, § 9, stk. 3, og § 15. Registreringen er tilgængelig for formidling i alle landets jobcentre.

Stk. 3. Arbejdssøgende kan blive registreret hos staten i jobcenteret som dagpengemodtagere, kontanthjælps- eller starthjælpsmodtagere eller som kontanthjælps- eller starthjælpsansøgere. Arbejdssøgende, der ikke registreres som dagpengemodtagere, kontanthjælps- eller starthjælpsmodtagere eller som kontanthjælps- eller starthjælpsansøgere, registreres som ”registrerede uden ydelse”.

Registrering som dagpengemodtager

§ 7. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettiget til dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, skal på den første ledighedsdag registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret som dagpengemodtagere. Den ledige anses for registreret, når registreringen er foretaget i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2. Hvis jobcenteret er lukket på den første ledighedsdag, og den ledige ikke har mulighed for at registrere sig digitalt, skal den ledige registrere sig den første dag, jobcenteret har åbent.

§ 8. Den ledige skal registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret i den kommune, hvor den ledige bor (folkeregisteradresse).

§ 9. Registreringen som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-3, og § 10.

Stk. 2. Den ledige kan af staten i jobcenteret få tilladelse til at registrere sig som arbejdssøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, når:

1) den ledige er forhindret i at registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, fordi den ledige arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid,

2) den ledige deltager i en uddannelse, der gennemføres i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og den ledige i henhold til denne lov skal stå til rådighed for formidlet arbejde, eller

3) den ledige i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.

Stk. 3. For ledige, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i Arbejdsdirektoratet s bekendtgørelse om supplerende dagpenge, kan registreringen ske ved, at arbejdsgiveren anmelder overfor staten i jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Registreringen sker hos staten i jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

§ 10. Den ledige kan i stedet for registrering hos staten i jobcenteret vælge at registrere sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen har fået godkendelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen til at foretage registrering.

§ 11. Ved registrering som dagpengemodtager skal den ledige have udleveret et dagpengekort med staten i jobcenterets eller arbejdsløshedskassens påstempling som dokumentation for registrering.

Stk. 2. Ved digital registrering modtager den ledige fra staten i jobcenteret en elektronisk kvittering og dagpengekort som dokumentation for registrering.

§ 12. Den ledige er fritaget for pligten til registrering ved:

1) ledighed som følge af en virksomheds lukning mellem jul og nytår, når der er tale om midlertidigt arbejdsophør med angivelse af genoptagelse af arbejdet på førstkommende hverdag efter julelukningen, eller

2) ledighed på en søgnehelligdag, såfremt den ledige genoptager arbejdet umiddelbart efter søgnehelligdagen.

§ 13. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan bestemme, at visse grupper fritages for pligten til registrering, at ledige fritages for pligten til registrering af særlige årsager, samt at registrering sker på andre måder. Forud herfor indhentes Beskæftigelsesrådets udtalelse.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan bestemme, at julelukning, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, udover dagene mellem jul og nytår kan omfatte enkelte dage før jul og efter nytår.

Registrering som modtager eller ansøger af kontanthjælp eller starthjælp

§ 14. Personer, der har ansøgt om kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter kommunen i jobcenterets vurdering ansøger om hjælpen alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp ved personligt fremmøde registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker.

Stk. 2. Personer, der først efterfølgende vurderes at modtage hjælpen alene på grund af ledighed, skal tilsvarende ved personligt fremmøde registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker.

Stk. 3. K ommunen i jobcentret indfører registreringen i det fælles datagrundla g.

§ 15. Personen skal registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret i den kommune, hvor personen bor (folkeregisteradresse).

§ 16. Kommunen skal give staten i jobcenteret meddelelse om, hvorvidt en ansøger af kontanthjælp eller starthjælp, der er registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, bevilges kontanthjælp eller starthjælp. Fristen for afgivelse af denne meddelelse fastsættes af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan bestemme, at registrering, jf. stk. 1, for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere sker på andre måder. Forud herfor indhentes Beskæftigelsesrådets udtalelse.

Registrerede uden ydelse

§ 17. Registrerede uden ydelse, jf. § 6, stk. 3, modtager ved registreringen et fremmødekort med kontaktdato, som er fastsat på baggrund af retningslinier udarbejdet af staten i jobcenteret.

Formidlingsrelevante oplysninger

§ 18. Arbejdssøgende, som ønsker at stå registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, skal give staten i jobcenteret fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidlingen af arbejde.

Stk. 2. Oplysninger om job og om arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.v. (CV) indlægges i Beskæftigelsesministeriets database (Jobnet).

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte retningslinier for, hvilke oplysninger der kan indlægges i Jobnet.

§ 19. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, og som er registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, skal hurtigst muligt og senest en måned efter registrering indlægge oplysninger, som nævnt i § 18, stk. 1, i Jobnet. Personen skal meddele sit CV-nummer til jobcenteret, gøre CV’et tilgængeligt for søgning i Jobnet og løbende ajourføre formidlingsrelevante oplysninger i Jobnet. Personen skal efter anmodning tillige gøre oplysningerne og sit CV-nummer tilgængelig for sin arbejdsløshedskasse henholdsvis kommune.

Stk. 2. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret skal yde bistand til personer i forbindelse med indlæggelse af oplysninger i Jobnet, hvis personen anmoder herom. Samme forpligtelse har arbejdsløshedskasserne over for egne medlemmer.

Stk. 3. Staten og kommunen i jobcenteret samt arbejdsløshedskassen har adgang til de oplysninger, som personen har indlagt i Jobnet.

§ 20. Der skal senest en måned efter registrering af personer, der er omfattet af § 19, afholdes en personlig samtale med personen, hvor det sikres, at personens oplysninger i Jobnet er fyldestgørende, jf. dog stk. 3. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes.

Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 kan afholdes telefonisk, hvis personen alene skal ajourføre sit CV.

Stk. 3. Der skal ikke afholdes en samtale efter stk. 1, hvis der inden for de seneste 3 måneder før registrering har været afholdt en samtale om personens CV.

§ 21. Arbejdsløshedskasserne afholder samtalen efter § 20 med egne medlemmer, som er omfattet af § 2, nr. 1. Efter afholdelse af samtalen overgår ansvaret for at sikre, at den ledige ajourfører CV’et, til staten i jobcenteret.

Stk. 2. Kommunen i jobcenteret afholder samtalen efter § 20 med personer, der er omfattet af § 2, nr. 2.

Afmelding, generelt

§ 22. Ønsker en arbejdssøgende ikke længere at stå registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, skal vedkommende afmelde sig hos staten i jobcenteret.

Stk. 2. Påbegynder en arbejdssøgende – bortset fra registrerede uden ydelse – fuld beskæftigelse af mindst 14 dages varighed, eller har personen været syg i en periode af mindst 14 dages varighed, skal vedkommende afmelde sig hos staten i jobcenteret.

§ 23. Staten i jobcenteret afmelder en arbejdssøgende – bortset fra registrerede uden ydelse – når:

1) staten i jobcenteret har fået oplyst, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen fortsat ønsker at stå registreret,

2) personen overgår til børnepasningsorlov,

3) personen har været registreret som sygemeldt i mindst 14 dage,

4) staten i jobcenteret ikke kan få pågældendes adresse oplyst, og en henvendelse til arbejdsløshedskassen henholdsvis kommunen ikke har løst problemet,

5) personen ikke vil gøre sit CV tilgængeligt for søgning i Jobnet, ikke vil meddele sit CV-nummer til jobcenteret eller ikke i øvrigt vil give staten i jobcenteret formidlingsrelevante oplysninger,

6) personen påbegynder uddannelse på baggrund af en uddannelsesaftale med en virksomhed eller kommune efter reglerne i bekendtgørelse om tilskud til regioner og kommuner, der indgår elevkontrakt med voksne i henhold til lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, eller

7) staten i jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der ikke er givet i henhold til en jobplan.

Stk. 2. Forinden afmelding efter stk. 1, nr. 3 og 7 skal staten i jobcenteret underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt staten i jobcenteret.

Stk. 3. Personer, der påbegynder uddannelse med godtgørelse eller med statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte, afmeldes ikke såfremt staten i jobcenteret har fraveget kravet om, at personen skal stå til rådighed for formidlet arbejde. Staten i jobcentret registrerer start- og slutdato for perioden, hvor personer er fritaget for at stå til rådighed for formidlet arbejde. Personen er fortsat omfattet af det individuelle kontaktforløb efter kapitel 6.

§ 24. Ved afmelding – bortset fra afmelding efter § 26 – underretter staten i jobcenteret vedkommende om afmeldingen og om muligheden for eventuel genregistrering, herunder som registreret uden ydelse, jf. § 29.

Afmelding af dagpengemodtagere

§ 25. Staten i jobcenteret registrerer personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, som fritaget for rådighed fra formidlet arbejde med start og slutdato

1) ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til § 58 ikke skal stå til rådighed for formidlet arbejde, eller

2) ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet i tilfælde, hvor personen ikke skal stå til rådighed for formidlet arbejde i henhold til Arbejdsdirektoratet s bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 2. Staten i jobcenteret afmelder personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, som dagpengemodtager, når staten i jobcenteret har fået oplyst, at personen ikke længere er dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Staten i jobcenteret registrerer i stedet personen som registreret uden ydelse, jf. § 17.

Stk. 3. Efter retningslinier, der fastlægges af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen efter aftale med direktøren for Arbejdsdirektoratet, kan staten i jobcenteret afmelde personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, i tilfælde, hvor der opstår tvivl om personens tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse, og hvor personen ikke reagerer på staten i jobcenterets henvendelse herom.

§ 26. Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person, der er omfattet af § 2, nr. 1,

1) når vedkommende har anmodet arbejdsløshedskassen herom,

2) såfremt personen overgår til efterløn, jf. kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller

3) hvis personen ikke vil gøre sit CV tilgængeligt for arbejdsløshedskassen.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forudgående drøftelse med direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen bestemme, at arbejdsløshedskasserne skal afmelde personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, men som ikke har modtaget dagpenge de sidste 14 dage i den seneste dagpengeperiode.

Stk. 3. Forinden afmelding efter stk. 2 skal arbejdsløshedskassen underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt staten i jobcenteret, medmindre vedkommende tilkendegiver fortsat at ville stå registreret som arbejdssøgende.

Afmelding af modtagere og ansøgere af kontanthjælp og starthjælp

§ 27. Kommune og kommunen i jobcenteret afmelder modtagere og ansøgere af kontant- eller starthjælp, når personen ikke længere skal være registreret som arbejdssøgende, jf. bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret.

Afmelding af registrerede uden ydelse

§ 28. Staten i jobcenteret afmelder en person, der er registreret uden ydelse, hvis pågældende ikke kontakter staten i jobcenteret på den kontaktdato, der fremgår af det modtagne fremmødekort, jf. § 17.

Genregistrering

§ 29. Ønsker en arbejdssøgende, som er blevet afmeldt, på ny at stå registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, skal vedkommende registrere sig efter reglerne i §§ 6-17. Er afmeldingen sket på grund af staten i jobcenterets fejl, skal staten i jobcenteret registrere personen på ny.

Kapitel 4

Formidling m.v.

Formidling til arbejde

§ 30. Staten i jobcenteret har til opgave at formidle arbejde til alle arbejdssøgende samt yde assistance til arbejdsgivere til at finde arbejdskraft.

Stk. 2. Kommunen i jobcenteret kan formidle arbejde til personer, der modtager eller søger om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension, lov om social service og integrationsloven.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne kan formidle arbejde til egne ledige medlemmer. Ved arbejdsløshedskassers formidling af arbejde finder reglerne i § 32, stk. 1, § 33 og § 37 tilsvarende anvendelse.

§ 31. Formidling af arbejde kan bl.a. ske ved

1) at en arbejdssøgende henvises til en arbejdsgiver, der har brug for arbejdskraft,

2) at indhente og videregive information om udbud af arbejdskraft til arbejdsgivere og om beskæftigelsesmuligheder til arbejdssøgende, eller

3) at etablere mulighed for, at virksomheder og arbejdssøgende f.eks. via databaser selv kan etablere kontakt.

§ 32. Ved formidling efter § 31, nr. 1, til et konkret job skal der ske henvisning af en eller flere arbejdssøgende efter aftale med arbejdsgiveren.

Stk. 2. Der skal ved udvælgelsen af egnede arbejdssøgende være overensstemmelse mellem den arbejdssøgendes kvalifikationer og jobprofilen. Udvælgelse af egnede arbejdssøgende til et konkret job sker med udgangspunkt i de oplysninger, som den arbejdssøgende har givet i henhold til § 18, herunder de oplysninger som indlægges i Jobnet.

§ 33. Henvisningen til arbejdsgiveren skal være skriftlig. I særlige situationer, f.eks. inden for områder, hvor det er sædvane at formidle med kort varsel (korttidsformidling), kan henvisningen ske telefonisk. Den arbejdssøgende skal gøres bekendt med, at samtalen er en henvisning.

Stk. 2. Forud for den skriftlige henvisning, jf. stk. 1, afholder staten henholdsvis kommunen i jobcenteret en formidlingssamtale (personligt eller telefonisk) med den arbejdssøgende, hvorunder den arbejdssøgende gøres bekendt med, at samtalen finder sted med henblik på en skriftlig henvisning.

§ 34. Når en arbejdsgiver har fået henvist en arbejdssøgende, har arbejdsgiveren pligt til straks at give staten henholdsvis kommunen i jobcenteret meddelelse om resultatet af formidlingen, herunder hvis den arbejdssøgende ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen.

§ 35. Staten og kommunen i jobcenteret kan pålægge personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med staten eller kommunen i jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende. § 33 finder tilsvarende anvendelse.

Særlige formidlingsaktiviteter

§ 36. Staten i jobcenteret kan iværksætte særlige formidlingsaktiviteter. Særlige formidlingsaktiviteter er aktiviteter, der er rettet mod de arbejdssøgende, herunder enkeltpersoner eller grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats.

Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses‑ eller arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende.

Strejke og lockout

§ 37. Når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet staten henholdsvis kommunen i jobcenteret oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må der ikke formidles arbejdskraft til arbejdsgiveren, før konflikten er hævet eller kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig.

Stk. 2. Formidlingsstoppet gælder alle stillinger i virksomheden, der er omfattet af konflikten, og der kan ikke formidles arbejdssøgende til disse stillinger, selvom vedkommende hører under andre faglige organisationer end den, der har fremsendt oplysningerne, jf. stk. 1.

Formidling til tilbud

§ 38. Reglerne i afsnittet om formidling (§§ 30-37) - bortset fra § 33, stk. 1, 2. pkt., og §§ 35-38 - finder tillige anvendelse ved formidling i forbindelse med afgivelse af tilbud om virksomhedspraktik samt ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 11 og 12.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 33, stk. 2, finder anvendelse, hvis staten eller kommunen i jobcenteret vurderer, at der skal afholdes en formidlingssamtale forud for henvisning til tilbuddet. Såfremt der ikke umiddelbart forud for formidlingen er afholdt en samtale om udarbejdelse eller revision af en jobplan, skal der afholdes en formidlingssamtale.

Kapitel 5

Information og vejledning

§ 39. Arbejds- og uddannelsessøgende kan af staten i jobcenteret få

1) information om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse,

2) vejledning om valg af erhverv og uddannelse,

3) information og vejledning om indlæggelse af CV i Jobnet, jf. § 18, samt

4) information om andre aktiviteter efter denne lov.

Stk. 2. Personer, der retter henvendelse til kommunen med ansøgning om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om social pension og lov om social service, kan af kommunen i jobcenteret få

1) vejledning om, hvordan mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse kan forbedres,

2) information og vejledning om indlæggelse af CV i Jobnet, jf. § 18, samt

3) information om andre aktiviteter efter denne lov.

§ 40. Private og offentlige arbejdsgivere kan af staten i jobcenteret få

1) information og vejledning om arbejdskraft- og uddannelsesforhold,

2) information og vejledning om indlæggelse af job i Jobnet, jf. § 18, samt

3) bistand til at afdække, fastlægge og indfri behovet for arbejdskraft og uddannelse.

Stk. 2. Private virksomheder kan af kommunen i jobcenteret få en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Serviceordningen med administrativ bistand til virksomhederne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og støtte under etableringen og forløbet af ansættelsesforholdet, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative arbejde i forbindelse med ansættelsen.

Afsnit III

Individuelt kontaktforløb m.v.

Kapitel 6

Individuelt kontaktforløb m.v.

Tilrettelæggelse af det individuelle kontaktforløb

§ 41. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet.

§ 42. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler med personen med henblik på at følge op på personens jobsøgning og vurdere, hvilke aktiviteter eller tilbud efter kapitel 10-12 pågældende skal have, samt at fastlægge det individuelle kontaktforløb for personen.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, skal der tillige ske en vurdering af, om der skal iværksættes beskæftigelsesfremmende aktiviteter for pågældende, samt om personen har opnået en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed skal registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler med personen med henblik på at følge op på personens deltagelse i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 4. Som led i kontaktforløbet skal det påses, at de oplysninger, som personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

§ 43. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, skal den individuelle samtale efter § 42 afholdes, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitlerne 10-12. Har personen kvalifikationer inden for erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, er der tvivl om personens rådighed, eller er der risiko for, at personen ikke selv kan finde beskæftigelse, skal kontakten være hyppigere.

Stk. 2. Samtalen kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.

§ 44. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 4, skal den individuelle samtale efter § 42 afholdes, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller deltaget i tilbud efter kapitel 10-12. Hvis det skønnes nødvendigt for at bringe personen tættere på arbejdsmarkedet, skal kontakten være hyppigere.

Stk. 2. Samtalen kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, og hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte retningslinier for, at der i stedet for afholdelse af en samtale kan være en anden form for kontakt.

Særligt vedrørende den første samtale

§ 45. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal første samtale efter § 42 afholdes, senest når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 3 måneder efter registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret.

§ 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-3, skal første samtale efter § 42 afholdes, senest når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende 3 måneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Under den første samtale skal der ske en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. Personen skal skriftligt have besked om kommunen i jobcenterets vurdering.

Særligt vedrørende samtale og indsats i forbindelse med kontrolaktioner

§ 47. Modtager staten i jobcenteret meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om den generelle rådighed for en person omfattet af § 2, nr. 1, og om, at den pågældende anmoder om dagpenge, aktiveringsydelse e.l., skal staten i jobcenteret straks indkalde personen til en individuel samtale, der skal afholdes inden for en uge, fra meddelelsen er modtaget.

Stk. 2. Modtager kommunen i jobcenteret meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om den generelle rådighed for en person, som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal kommunen i jobcenteret straks indkalde personen til en individuel samtale, der skal afholdes inden for en uge, fra meddelelsen er modtaget.

Stk. 3. Staten eller kommunen i jobcenteret skal inden for en uge efter samtalen nævnt i stk. 1 og 2 sørge for, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2,

1) bliver formidlet til et ordinært job,

2) søger særligt angivne job på Jobnet eller

3) får udarbejdet en jobplan og herefter inden for 2 uger får et tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 4. Indsatsen efter stk. 3, nr. 3, kan efter behov indledes med et tilbud om vejlednings- og afklaringsforløb på op til 2 uger.

Stk. 5. Har indsatsen efter stk. 3, nr. 1 og 2, ikke inden for 3 uger efter samtalen nævnt i stk. 1 og 2 ført til, at personen har påbegyndt et job, skal staten eller kommunen i jobcenteret umiddelbart herefter iværksætte en indsats efter stk. 3, nr. 3.

Pligt for unge under 25 år, som ikke har problemer ud over ledighed, til at tage uddannelse

§ 48. Kommunen i jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om en person under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 2, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Stk. 2. Vurderer kommunen i jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse, skal kommunen pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn eller lignende.

Stk. 3. Kommunen i jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis personen optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Stk. 5. Vurderer kommunen i jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som påbegynder en uddannelse efter stk. 4, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal kommunen underrette uddannelsesinstitutionen om, at den unge efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er pålagt at påbegynde en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge.

Opgørelse af perioden på 3 måneder

§ 49. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, medregnes i opgørelsen af perioden på sammenlagt 3 måneder efter § 43, stk. 1, perioder, hvor personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12. Ved offentlige forsørgelsesydelser forstås:

1) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) dagpenge efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

4) kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og

5) orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 3. Hvis personen erhverver ret til en ny dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medregnes perioder efter stk. 1 forud herfor ikke i opgørelsen af sammenlagt 3 måneder.

§ 50. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 4, medregnes i opgørelsen af perioden på sammenlagt 3 måneder efter § 43, stk. 1, og § 44, stk. 1, perioder, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse eller har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 2. En periode efter stk. 1 er sammenhængende, medmindre den afbrydes af en periode på en måned uden kontanthjælp eller starthjælp.

Særlig møde- og oplysningspligt

§ 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, har pligt til at møde til aktiviteter på eller arrangeret af staten henholdsvis kommunen i jobcenteret eller en anden aktør, hvis staten henholdsvis kommunen i jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt.

§ 52. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, har pligt til straks at give staten i jobcenteret besked, hvis personen ikke står til rådighed for formidlet arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, og som ønsker at afholde optjent ferie, skal give staten i jobcenteret besked herom. Meddelelsen skal gives senest 14 dage før feriens afholdelse, medmindre der er tale om afholdelse af enkelte feriedage.

Stk. 3. Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal i stedet give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren.

Stk. 4. Staten i jobcenteret skal registrere personens meddelelse om sygdom og ferie.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger registreres i det fælles datagrundlag, jf. §§ 58 og 62 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats samt bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret samt det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret.

Afsnit IV

Tilbud m.v.

Kapitel 7

Tilbud, generelt

Tilbudsmuligheder

§ 53. Staten og kommunen i jobcenteret kan give tilbud om følgende:

1) vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10,

2) virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 og

3) ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.

Stk. 2. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination.

Stk. 3. For de i § 2, nr. 1-3 nævnte målgrupper kan tilbud efter kapitel 10 og 11 gives med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse. Staten og kommunen i jobcenteret afgiver tilbudene på baggrund af kommunens vurdering efter stk. 4.

Stk. 4. Kommunen vurderer, om de i stk. 3 nævnte målgrupper har behov for et tilbud efter kapitel 10 og 11 med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse. Behovet for disse tilbud kan vise sig ved, at de børn, de har forældremyndighed over og bor sammen med, har problemer i skolen eller i fritidslivet, og forældrene ikke i tilstrækkelig grad medvirker til at støtte børnenes udvikling og læring om social adfærd m.v.

§ 54. Forud for afgivelse af tilbud efter kapitel 10-12 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, udarbejdes en jobplan, jf. kapitel 8.

Stk. 2. Hvis der er udarbejdet en jobplan, og personen skal have et tilbud, som ikke indgår heri, skal jobplanen revideres.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved afgivelse af tilbud efter kapitel 10, som består af vejlednings- og afklaringsforløb, jf. § 71, stk. 1, nr. 1, hvis tilbuddet har en varighed på op til 2 uger.

Perioder med tilbud

§ 55. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog § 98, stk. 2.

Stk. 2. Det er en betingelse for afgivelse af tilbuddet, at kravet om ledighed er opfyldt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, og at personen er registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, er dagpengeberettiget, jf. dog § 98, stk. 2, og står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog § 58, jf. § 25, stk. 1.

§ 56. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan gives, så længe personen er berettiget til kontanthjælp eller starthjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 57. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan gives, så længe personen er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Rådighed m.v.

§ 58. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som deltager i tilbud, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for formidlet arbejde. Dette gælder dog ikke personer, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 150, stk. 1.

Stk. 2. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret kan efter ansøgning fra personen træffe afgørelse om at fravige stk. 1, hvis staten henholdsvis kommunen i jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse, herunder når personen deltager i et særligt målrettet uddannelsesforløb.

Stk. 3. Har staten henholdsvis kommunen i jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2, skal dette meddeles skriftligt til personen.

§ 59. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som får et tilbud efter kapitel 10-11, der har en sammenhængende varighed på 12 måneder eller mere, skal der ud over den fastlagte periode indlægges en friperiode på en måned, således at tilbudsperioden ikke overstiger 11 måneder inden for en 12 måneders periode. Tilsvarende gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, som får tilbud efter kapitel 10 i form af særligt tilrettelagte projekter eller tilbud efter kapitel 11. Kommunen i jobcenteret skal tilstræbe, at friperioden lægges efter aftale med personen.

Opgørelse af perioder ved tilbud

§ 60. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, opgøres perioder med sammenlagt ledighed efter §§ 72, 100, 141-142, 145-147, 158 og 177 efter Arbejdsdirektoratet s bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Stk. 2. I opgørelsen af sammenlagt 6 måneder med offentlige forsørgelsesydelser efter § 156, stk. 1-3, medregnes perioder, hvor personen har modtaget:

1) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) dagpenge efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

4) kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og

5) orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov.

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 2 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget offentlige forsørgelsesydelser. Uger, hvor personen har ordinær beskæftigelse i mindst 20 timer, medregnes dog ikke.

Stk. 4. Hvis personen erhverver ret til en ny dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medregnes perioder med offentlige forsørgelsesydelser forud herfor ikke i opgørelsen af sammenlagt 6 måneder.

Stk. 5. Hvis personen i mindst 4 sammenhængende uger ikke har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, medregnes perioder med offentlige forsørgelsesydelser forud herfor ikke i opgørelsen af sammenlagt 6 måneder.

§ 61. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, opgøres sammenhængende perioder med kontanthjælp eller starthjælp efter §§ 74, 104, 160-162, 164-165 og 167 efter § 50, stk. 2.

Kapitel 8

Jobplan

§ 62. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, kan få udarbejdet en jobplan for, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres.

Stk. 2. I jobplanen beskrives personens beskæftigelsesmål. Med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger og under hensyn til arbejdsmarkedets behov angiver planen tillige, hvilke tilbud efter kapitel 10-12 der kan bidrage til opfyldelse af målet.

§ 63. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, kan jobplanens tilbud, uanset § 62, stk. 2, fastsættes af staten henholdsvis kommunen i jobcenteret under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, kan planen udover de i § 62 nævnte tilbud indeholde aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som skal bevilges revalidering efter § 51 i lov om aktiv socialpolitik, skal jobplanen udover de i § 62 nævnte tilbud indeholde en beskrivelse af personens mulighed for optagelse på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering. Hvis jobplanen indeholder et tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, skal planen tillige angive, hvordan virksomheden deltager i forløbet samt kommunens bistand til virksomheden.

§ 64. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret udarbejder jobplanen sammen med personen. Senest samtidig med, at jobplanen udarbejdes, afholdes en samtale med personen. Den udarbejdede jobplan skal underskrives af personen og staten henholdsvis kommunen i jobcenteret.

Stk. 2. Jobplanen skal indeholde oplysninger om:

1) personens beskæftigelsesmål og planer for tilbud,

2) eventuelt aftalte tilbud,

3) ansvar for tilmelding til tilbud,

4) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud og

5) ansvar og dato for opfølgning.

Stk. 3. Tilbud, hvor forsørgelsesgrundlaget er aktiveringsydelse, gives med forbehold for, at betingelserne for at modtage ydelsen i øvrigt er opfyldt.

Stk. 4. Når der er udarbejdet eller revideret en jobplan, skal staten henholdsvis kommunen i jobcenteret give personen en kopi af den aftalte jobplan. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen tillige have en kopi.

§ 65. Jobplanen kan revideres på personens initiativ og skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.

Stk. 2. Hvis der er udarbejdet en jobplan, og personen skal have et tilbud, som ikke indgår heri, skal jobplanen revideres, jf. § 54, stk. 2. Bestemmelserne i § 64 finder tilsvarende anvendelse. For personer, der har ret til tilbud efter afsnit VI, bortset fra § 150, stk. 1, og § 160, stk. 2, kan staten henholdsvis kommunen i jobcenteret dog under hensyn til personens mulighed for at kunne påbegynde tilbuddet rettidigt fremsende den reviderede jobplan til underskrift til personen uden forudgående samtale. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret skal forinden have forsøgt telefonisk at orientere personen om tilbuddet og om fremsendelsen af jobplanen.

§ 66. Hvis en person, der er omfattet af § 2, nr. 1, flytter til en anden kommune, skal staten i jobcenteret i den nye kommune sammen med personen vurdere, om jobplanen skal revideres.

Stk. 2. Hvis jobplanen indeholder en aftale om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden kommune.

Stk. 3. Hvis personen gennemfører et konkret tilbud, der er aftalt med staten i jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifterne hertil afholdes af staten i jobcenteret i fraflytningskommunen, medmindre andet er aftalt mellem staten i jobcentrene i de berørte kommuner.

§ 67. Hvis en person, der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, flytter til en anden opholdskommune, afgøres spørgsmålet om, hvorvidt personen bevarer retten til et aftalt tilbud efter jobplanen, af den nye opholdskommune, jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 68. Hvis en person, der er omfattet af § 2, nr. 4, flytter til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud efter jobplanen, jf. dog § 65, stk. 1.

§ 69. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som har opbrugt deres adgang til selvvalgt uddannelse i op til 6 uger, jf. lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), eller deres adgang til ydelser efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, har ret til at få udarbejdet en jobplan efter dette kapitel med henblik på eventuel yderligere uddannelse, hvis personen fremsætter ønske herom.

Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 skal staten i jobcenteret med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger vurdere personens uddannelsesønsker i forhold til konkrete behov for opkvalificering inden for områder på arbejdsmarkedet med behov for arbejdskraft.

Kapitel 9

Integrationskontrakt

§ 70. Kommunen henholdsvis staten i jobcenteret skal for personer, der har fået eller skal have en integrationskontrakt efter integrationsloven, og som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., supplere kontrakten med oplysninger om indholdet i den beskæftigelsesrettede indsats, som skal fastlægges efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Kontrakten skal beskrive udlændingens rettigheder og pligter samt de sanktioner, som kan pålægges efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Den beskæftigelsesrettede indsats i kontrakten efter stk. 1 skal tilrettelægges som led i det individuelle kontaktforløb efter kapitel 6, og aktiviteter og tilbud efter reglerne om jobplan i kapitel 8 fastlægges heri.

Stk. 3. Kommunen henholdsvis staten i jobcenteret udarbejder en status over udlændingens deltagelse i de fastlagte beskæftigelsesrettede aktiviteter efter integrationskontrakten, når Udlændingeservice anmoder herom.

Stk. 4. Har kommunen henholdsvis staten i jobcenteret ikke de nødvendige oplysninger om opholdsgrundlag og andre personlige data samt oplysningerne fra den underskrevne integrationskontrakt, kopi af erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund og status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet, skal den tidligere opholdskommune eller staten på begæring uden udlændingens samtykke videregive disse.

Stk. 5. Den tidligere opholdskommune skal endvidere vurdere, om andre oplysninger end de i stk. 4 nævnte vil være af væsentlig betydning for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats. Sådanne oplysninger kan videregives med udlændingens samtykke. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives uden samtykke, hvis de vurderes at være nødvendige for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats for udlændingen.

Stk. 6. Udlændingeservice stiller oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag til rådighed for arbejdsmarkedsmyndighederne.

Stk. 7. Den beskæftigelsesrettede indsats efter stk. 1 skal, med mindre det skrives ind i integrationskontrakten, fremgå ved en henvisning i kontrakten til det aftalte om jobplan, jf. kapitel 8 og kontaktforløb, jf. kapitel 6.

Kapitel 10

Vejledning og opkvalificering

Personkreds og indhold

§ 71. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende:

1) korte vejlednings- og afklaringsforløb,

2) særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, og danskundervisning, eller

3) ordinære uddannelsesforløb.

Stk. 2. Tilbuddet skal udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, kan få tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 2, med henblik på afprøvning af personens rådighed, jf. lov om aktiv socialpolitik §§ 74 b, 74 c, 74 g og 74 i.

Stk. 4. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, kan sammenlagt have en varighed på højest 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højest have en varighed på en måned. I praktikperioden finder § 86 tilsvarende anvendelse.

§ 72. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. § 71, stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende.

Særligt om varighed

§ 73. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger

1) inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller er fyldt 60 år, og

2) inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60 år.

§ 74. For personer, der er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 2, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for den første sammenhængende periode på 12 måneder med kontanthjælp eller starthjælp.

§ 75. Tilbud om vejledning og opkvalificering, som består af korte vejlednings- og afklaringsforløb, jf. § 71, stk. 1, nr. 1, medregnes ikke i de 6 uger efter §§ 73 og 74, hvis tilbuddet har en varighed på op til 2 uger.

Stk. 2. Ved tilbud om vejledning og opkvalificering, som alene består af danskundervisning, jf. § 71, stk. 1, nr. 2, gælder varighedsbegrænsningen i §§ 73 og 74 ikke.

Stk. 3. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskundervisning indgår som en betydelig del. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger.

§ 76. Inden for en økonomisk ramme kan tilbud om vejledning og opkvalificering, uanset §§ 73 og 74, gives med en varighed på op til 1 år, hvis

1) personen ikke umiddelbart kan formidles arbejde inden for sit faglige område, og

2) tilbuddet kvalificerer til beskæftigelse inden for et område, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft.

Stk. 2. Inden for de nævnte områder kan tilbud efter stk. 1 gives i form af uddannelser, hvor selve uddannelsen er statsligt finansieret eller offentligt finansieret og statsligt godkendt.

Stk. 3. Den økonomiske ramme, jf. stk. 1, anvendes til finansiering af tilbud om vejledning og opkvalificering for personer omfattet af § 2, nr. 1 og 2.

Særligt om SU-berettigende uddannelser

§ 77. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, kan ikke modtage et tilbud efter dette kapitel til en SU-berettigende uddannelse.

Stk. 2. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for

1) personer, som har opbrugt retten til støtte fra statens uddannelsesstøtte, og

2) personer, som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.

Stk. 3. Ved afgørelse efter stk. 2 skal staten og kommunen i jobcenteret med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger vurdere personens uddannelsesønsker i forhold til konkrete behov for opkvalificering inden for områder på arbejdsmarkedet med behov for arbejdskraft.

Særligt for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1

§ 78. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet,

1) hvis uddannelsen er oprettet ved lov eller i henhold til lov i det pågældende land eller er anerkendt af det pågældende lands nationale uddannelsesmyndigheder, eller

2) hvis uddannelsen er led i en uddannelse her i landet.

§ 79. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, jf. § 78, kan staten i jobcenteret betale for studieafgift, såfremt uddannelsen er led i en uddannelse her i landet.

§ 80. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan staten i jobcenteret betale for kost og logi, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen. Der kan ikke ydes tilskud til kost og logi i forbindelse med deltagelse i uddannelse i udlandet, jf. § 78, uanset, at uddannelsen er led i en uddannelse her i landet.

Danskundervisning

§ 81. Personer, som på grund af manglende danskkundskaber kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse, kan få tilbud om danskundervisning. Danskundervisning kan indgå som en integreret del af et tilbud efter dette kapitel.

Stk. 2. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret skal ved afgivelse af tilbud om danskundervisning tage udgangspunkt i, om tilbuddet vil kunne forbedre personens mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse eller eventuelt deltage i øvrige tilbud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Til personer med dansk som andetsprog skal statens henholdsvis kommunens tilbud om uddannelse efter stk. 1 gives i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ydelser m.v.

§ 82. Under tilbud om vejledning og opkvalificering modtager personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, aktiveringsydelse efter § 52 a, stk. 2 og 3, og § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, modtager under tilbuddet den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge eller, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, efter anden lovgivning.

Stk. 3. Hvis en person, der er omfattet af § 2, nr. 1, deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering uden en jobplan, jf. § 54, stk. 3, bevarer personen den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 83. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, 4 og 5, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering ydes befordringsgodtgørelse efter §§ 143-147.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering ydes godtgørelse efter § 148.

§ 84. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering kan der ydes tilskud efter kapitel 13 til hjælpemidler, herunder til køb af undervisningsmateriale og arbejdsredskaber, samt til frikøb og opkvalificering af en mentor.

Kapitel 11

Virksomhedspraktik

Personkreds og indhold

§ 85. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, og som har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde.

Stk. 2. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklaring af beskæftigelsesmål.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, kan få tilbud om virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af personens rådighed, jf. lov om aktiv socialpolitik §§ 74 b, 74 c, 74 g og 74 i.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 9, kan få tilbud om virksomhedspraktik efter reglerne i § 97.

§ 86. Personer i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Stk. 2. Personer i virksomhedspraktik er, uanset bestemmelsen i stk. 1, omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Varighed og omfang

§ 87. Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed, der

1) udgør op til 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, jf. dog nr. 2,

2) udgør op til 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og

3) udgør op til 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-5 og 7.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 9, og som har fået en jobplan efter § 63, stk. 3, kan varigheden fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning.

§ 88. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret og virksomheden aftaler formålet med, indholdet i, og varigheden og omfanget af praktikopholdet. Hvis der som led i det individuelle kontaktforløb er kontakt med personen under virksomhedspraktikken, skal staten henholdsvis kommunen i jobcenteret inddrage virksomheden heri.

Stk. 2. Deltagelse i virksomhedspraktik skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede.

Ydelser m.v.

§ 89. Under tilbud om virksomhedspraktik modtager personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, aktiveringsydelse efter § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, modtager under tilbuddet den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et beskæftigelsestillæg på 13,00 kr. pr. time (pr. 1. januar 2007) i virksomhedspraktik. Tilsvarende gælder for en person, som modtager kontanthjælp, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse. Tillægget udbetales uafhængigt af retten til starthjælp henholdsvis kontanthjælp.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 9, modtager en godtgørelse, jf. reglerne i § 97.

§ 90. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, 4 og 5, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter §§ 143-147.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes godtgørelse efter § 148.

§ 91. I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud efter kapitel 13 til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, samt til frikøb og opkvalificering af en mentor.

Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.

§ 92. Ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

Stk. 2. Af virksomhedens tilbud om at etablere virksomhedspraktik skal det fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

§ 93. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter kapitel 12.

§ 94. Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 må maksimalt udgøre

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis
virksomheden har 0‑50 ansatte, dog altid 1 person,
og herudover

2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Forud for etableringen af virksomhedspraktik skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

Stk. 2. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om dette.

Stk. 3. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke for offentlige virksomheder, som kan godtgøre, at personer i virksomhedspraktik eller i løntilskudsjob vil kunne få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet, uden at stk. 1 opfyldes. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbudet. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke i tilfælde, hvor en person ansættes med tilskud i forbindelse med jobrotation, jf. kapitel 17.

Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 6. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken og den tilsvarende periode året forud.

Stk. 7. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 4 udvides fra 3 til 4 måneder.

§ 95. Etablering af virksomhedspraktik må ikke være konkurrenceforvridende.

§ 96. Kommunen underretter det lokale beskæftigelsesråd, jf. § 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, om anvendelsen af virksomhedspraktik.

Stk. 2. Kommunen underretter det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom.

Stk. 3. Underretningen fra kommunen skal indeholde oplysninger om

1) antallet af etablerede virksomhedspraktikpladser,

2) varigheden af virksomhedspraktikperioderne,

3) fordelingen på offentlige og private virksomheder,

4) inden for hvilke brancher, der er givet tilbud om virksomhedspraktik samt

5) navn på de virksomheder, hvor der er etableret virksomhedspraktik.

Det kan aftales lokalt, at der også skal oplyses om indhold og formål i hvert praktikforløb.

Virksomhedspraktik til særlig udsatte unge under 18 år

§ 97. Kommunen i jobcenteret kan give tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 til særlig udsatte unge under 18 år, der er omfattet af § 2, nr. 9.

Stk. 2. Under virksomhedspraktik modtager den unge en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Godtgørelsen kan højst udgøre et beløb, der svarer til beløbet i § 25 f, stk. 2, nr.1, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Afgørelse om virksomhedspraktik efter stk. 1 træffes med samtykke fra den unge og forældremyndighedens indehaver.

Kapitel 12

Ansættelse med løntilskud

Personkreds og indhold

§ 98. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6 og 8, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.

Stk. 2. Personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter § 107, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6 eller 8, hvis det er nødvendigt for, at staten henholdsvis kommunen i jobcenteret kan opfylde forpligtelsen i § 107, stk. 5.

Stk. 3. Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan staten i jobcenteret efter indhentet udtalelse fra det lokale beskæftigelsesråd i helt særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 3, nr. 3.

§ 99. Tilbud om ansættelse med løntilskud kan ikke gives inden for skibsbygningsindustrien.

§ 100. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives

1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4,

2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, og

3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8.

§ 101. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud,

1) at der foreligger særlige forhold, herunder f.eks. at personen er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn, jf. § 51, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik, eller

2) at der er tale om personer i elev- eller lærlingeforløb, som på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Varighed

§ 102. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives ud over 1 år.

Særlige krav hos private arbejdsgivere

§ 103. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

§ 104. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-2, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, at personen vurderes at have særlig risiko for langvarig ledighed eller har været ledig i sammenlagt mere end 12 måneder henholdsvis har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, for personer under 30 år dog i sammenlagt mere end 6 måneder henholdsvis i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Kombination med uddannelse

§ 105. Uddannelse kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte indgå i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Under uddannelsen udbetaler arbejdsgiveren løn som i den øvrige del af ansættelsen. Arbejdsgiveren betaler for eventuelt køb af uddannelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-2, kan staten henholdsvis kommunen i jobcenteret betale for køb af uddannelsen m.v., hvis uddannelsesforløbet er aftalt i personens jobplan som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud.

Stk. 3. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og staten henholdsvis kommunen i jobcenteret kan personen under ansættelsen med løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10. Under deltagelse i vejledning og opkvalificering har personen orlov uden løn fra løntilskudspladsen.

Løn‑ og arbejdsvilkår

§ 106. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn‑ og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning, jf. dog § 107. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet.

§ 107. Ved ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver er den ansatte berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse.

Stk. 2. Indgår det i aftalen med arbejdsgiveren, at ansættelsen skal være tidsbegrænset, må tidsbegrænsningen ikke være på under 12 måneder.

Stk. 3. Ansættelse inden for den i stk. 1 nævnte 12 måneders periode kan kun ophøre,

1) hvis lønmodtageren er blevet bortvist berettiget,

2) hvis ansættelsesforholdet opsiges på grund af lønmodtagerens misligholdelse, eller

3) hvis ansættelsesforholdet opsiges af arbejdsgiveren af andre grunde, men først efter at staten henholdsvis kommunen i jobcenteret har modtaget meddelelse om opsigelsen, og tidligst 14 dage efter dette tidspunkt, medmindre der i ansættelsesforholdet gælder et længere varsel.

Stk. 4. Ophører et ansættelsesforhold efter stk. 3, skal arbejdsgiveren give staten henholdsvis kommunen i jobcenteret meddelelse herom samtidig med, at den ansatte bliver bortvist eller sagt op.

Stk. 5. Ophører et ansættelsesforhold efter stk. 3, nr. 3, og ønsker den ansatte 12 måneders beskæftigelse, jf. stk.1, har staten henholdsvis kommunen i jobcenteret pligt til at sørge for, at beskæftigelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver kan påbegyndes i forlængelse af, at ansættelsen ophører. Det samme gælder, hvis lønmodtageren anfægter, at en bortvisning var berettiget, eller at opsigelsen skyldtes lønmodtagerens misligholdelse.

§ 108. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

§ 109. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal lønnen svare til den overenskomstmæssige eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 2. Lønnen kan dog maksimalt udgøre 103,59 kr. (januar 2007) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling, jf. dog § 110, stk. 1. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

Stk. 3. Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun:

1) omkostningsdækkende ydelser,

2) arbejdstidsbestemte tillæg og

3) arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.

Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.

Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter §§ 25 og 34 i lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6.

Stk. 6. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 98, stk. 2, skal løn og arbejdsvilkår fastsættes efter bestemmelserne herom i dette kapitel. Dog skal niveauet for lønnen efter stk. 4 og 5 til personer, der tidligere var omfattet af § 2, nr. 1-3, fastsættes ud fra de individuelle dagpenge henholdsvis den samlede individuelle hjælp efter §§ 25 og 34 i lov om aktiv socialpolitik, som personen senest var berettiget til.

Stk. 7. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne eget‑ og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn.

§ 110. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til den samlede løn, jf. § 109, stk. 4 og 5, samt under hensyn til timeløn og tillæg m.v. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden og den gennemsnitlige timeløn for hele ansættelsesperioden, idet der tages højde for kendte reguleringer i timelønnen. Den gennemsnitlige timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden.

Stk. 2. Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i § 109, stk. 2, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst.

Stk. 3. Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med én time.

Stk. 4. Personen skal oplyse staten henholdsvis kommunen i jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

Stk. 5. Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

§ 111. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 101, nr. 1, skal lønnen som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 2. Ved ansættelse i elev- eller lærlingeforløb af personer, der er omfattet af § 101, nr. 2, som ikke opfylder betingelsen i § 101, nr. 1, skal lønnen svare til den mindste overenskomstmæssige elev- eller lærlingeløn, og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

§ 112. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

§ 113. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

§ 114. Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Øvrige ydelser

§ 115. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan der ved ansættelse med løntilskud ydes befordringsgodtgørelse efter §§ 143-147. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere.

§ 116. I forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud kan der ydes tilskud efter kapitel 13 til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, samt til frikøb og opkvalificering af en mentor.

Opfølgning ved sygdom

§ 117. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som er ansat med løntilskud, er fraværende på grund af sygdom, skal den ansatte på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom.

Stk. 2. Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give staten henholdsvis kommunen i jobcenteret meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til, omfang og hyppighed af den ansattes eventuelle tidligere sygemeldinger.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, underretter staten i jobcenteret arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen og staten i jobcenteret vurderer, om kommunen skal inddrages med henblik på en fælles opfølgning på den ansattes eventuelle sociale eller arbejdsmæssige problemer.

Ansættelse med løntilskud i udlandet

§ 118. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, når

1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark,

2) ansættelsen er frivillig for personen,

3) der ydes danske overenskomstmæssige løn‑ og arbejdsvilkår, og

4) den ansatte er sikret hjemrejse.

Merbeskæftigelse m.v.

§ 119. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

§ 120. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver.

Stk. 2. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.

Stk. 3. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om denne enighed.

Stk. 4. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 5. I virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, kan personen ikke ansættes med løntilskud.

§ 121. Ved afgørelse af, om der foreligger nettoudvidelse, indgår en bedømmelse af, om der i tilknytning til ansættelsen med løntilskud er foretaget afskedigelser af ansatte uden støtte, om ansatte uden støtte er fratrådt, eller ansættelse sker i en stilling, der er blevet ledig ved nylig afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte.

Stk. 2. I virksomheder, der kun drives en del af året (sæsonvirksomheder), skal ansættelsen med løntilskud i ansættelsesmåneden medføre en merbeskæftigelse i forhold til den tilsvarende måned året forud.

§ 122. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 6 og 8, skal enten udgøre en nettoudvidelse, jf. §§ 120 og 121, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af:

1) frivillig afgang,

2) afgang på grund af alder,

3) frivillig reduktion af arbejdstiden, eller

4) afskedigelse på grund af forseelse.

§ 123. På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. På private ansættelsesområder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om udfaldet af den fagretlige behandling.

Stk. 3. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale beskæftigelsesråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Opgørelsen foretages på grundlag af reglerne i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Stk. 4. I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af staten i jobcenteret.

§ 124. På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.

Stk. 3. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse.

§ 125. På private ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå

1) om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst,

2) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og

3) om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed, og den private virksomhed ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter endvidere fremgå.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

§ 126. På offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§ 127. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med tilskud efter dette kapitel samt personer i virksomhedspraktik efter kapitel 11.

§ 128. Antallet af ansatte med løntilskud efter dette kapitel og antallet af personer i virksomhedspraktik efter kapitel 11 må maksimalt udgøre

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0‑50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover

2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

Stk. 2. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om dette.

Stk. 3. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke for offentlige virksomheder, som kan godtgøre, at personer i løntilskudsjob eller i virksomhedspraktik vil kunne få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet uden at stk. 1 opfyldes. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbudet. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke i tilfælde, hvor en person ansættes med tilskud i forbindelse med jobrotation, jf. kapitel 17.

Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 6. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud og den tilsvarende periode året forud.

Stk. 7. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 4 udvides fra 3 til 4 måneder.

Løntilskud

§ 129. Ved ansættelse efter dette kapitel udbetales der et løntilskud til arbejdsgiveren.

Stk. 2. Løntilskuddet pr. time efter stk. 1 kan udgøre (pr. 1. januar 2007):

1) 21,92 kr.,

2) 38,37 kr.,

3) 61,14 kr.,

4) 88,80 kr., eller

5) 118,20 kr.

§ 130. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret fastsætter, hvilken løntilskudssats efter § 129, der skal udbetales.

Stk. 2. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, udgør løntilskuddet 61,14 kr. pr. time (januar 2007) til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 118,20 kr. pr. time (januar 2007).

Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, udgør løntilskuddet 61,14 kr. pr. time (januar 2007) til såvel private som offentlige arbejdsgivere.

Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan løntilskuddet højest udgøre 118,20 kr. pr. time (januar 2007) til såvel private som offentlige arbejdsgivere, jf. stk. 7. Ved fastsættelse af, hvilken løntilskudssats efter § 129 der skal udbetales for personer, der ansættes i elev- og lærlingeforløb, skal der tages udgangspunkt i forskellen mellem elev- og lærlingelønnen på området og den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af eventuel arbejdsgiverbidrag til ATP m.v. Ved ansættelse af personer i elev- og lærlingeforløb kan der kun ydes tilskud til elev- eller lærlingelønnen, hvis personen på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, udgør løntilskuddet 21,92 kr. pr. time (januar 2007) til såvel private som offentlige arbejdsgivere. I særlige tilfælde kan løntilskuddet udgøre 38,37 kr. pr. time (januar 2007), herunder i tilfælde, hvor arbejdsgivere, der modtager tilskud til personer, der før 1. juli 1998 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter lov om social bistand, i stedet ønsker at modtage tilskud efter dette kapitel.

Stk. 6. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, kan løntilskuddet højest udgøre 118,20 kr. pr. time (januar 2007) til såvel private som offentlige arbejdsgivere, jf. stk. 7.

Stk. 7. F astsættelsen af løntilskuddet i stk. 4 og 6 sker efter en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, og ved tilskud efter stk. 4 foretages vurderingen efter de regler, der er fastsat i medfør af § 4 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om krav til undersøgelse af arbejdsevne. Såfremt der under ansættelsen sker ændringer i personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, kan løntilskuddet justeres under forudsætning af, at der i aftalen med arbejdsgiveren er taget forbehold herfor.

§ 131. Udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende.

§ 132. Løntilskudsordningen må ikke:

1) udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig tilskud der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed, eller

2) være betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede.

§ 133. Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6 og 8, beregnet som en procentdel af lønomkostningerne, kan over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 50 pct. for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og 60 pct. for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 6 og 8.

Stk. 2. Støtteloftet efter stk. 1 omfatter udover løntilskuddet, al støtte i tilknytning til ansættelsen, uanset om denne finansieres udelukkende af offentlige midler eller finansieres delvist af EU.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan støtte i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6 og 8, kumuleres med støtte til jobskabelse i små og mellemstore virksomheder, hvis en sådan kumulering ikke medfører en bruttostøtteintensitet, der overstiger 100 pct. af lønomkostningerne.

§ 134. Udbetaling af løntilskud til en enkelt virksomhed eller et enkelt foretagende skal anmeldes til EU-Kommissionen, hvis bruttostøttebeløbet overstiger 15 mio. EUR over en treårig periode.

Afsnit V

Tillægsydelser

Kapitel 13

Tilskud til udgifter til hjælpemidler og introduktion ved tilbud

Hjælpemidler

(Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger)

§ 135. I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel 10-12 kan der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån under forudsætning af, at det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Stk. 3. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5, kan der gives støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 4. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, kan tilskud til hjælpemidler tillige gives som tilskud til personlig assistance.

§ 136. Det er en betingelse for at give tilskud til hjælpemidler, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen forudsættes at afholde, og at hjælpemidlerne ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen henholdsvis uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til undervisningsmateriale, at materialet er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 4. Det er en betingelse for at give tilskud til personlig assistance, at assistancen er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 137. Tilskud til hjælpemidler bevilges på baggrund af en ansøgning herom til staten henholdsvis kommunen i jobcenteret.

Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler ydes på baggrund af dokumenterede udgifter, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Kommunen i jobcenteret kan beregne tilskud til undervisningsmateriale på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved uddannelsen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Mentor

§ 138. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6 og 8, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.

Stk. 2. Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage.

Stk. 3. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesinstitutionen og i mindre virksomheder kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent.

Stk. 4. Ved mindre virksomheder forstås virksomheder med op til ca. 10 ansatte.

§ 139. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet.

Stk. 2. Det er en betingelse for bevilling af støtte til frikøb af en medarbejder, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.

§ 140. Støtte til arbejdsgiveren bevilges til dækning af lønomkostninger for virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til den eksterne konsulent.

Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der er under oplæring, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen.

§ 141. Med henblik på at forbedre medarbejderens mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

§ 142. Støtte til en mentorfunktion, herunder til køb af uddannelse, bevilges som tilskud til en arbejdsgiver henholdsvis uddannelsesinstitution på baggrund af arbejdsgiverens eller uddannelsesinstitutionens ansøgning herom til staten henholdsvis kommunen i jobcenteret.

Stk. 2. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse for medarbejderen.

Kapitel 14

Befordringsgodtgørelse m.v.

§ 143. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, 4 og 5, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. Personer, der har ret til befordringstilskud ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 144. For at få befordringsgodtgørelse skal den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, og retur være mere end 24 kilometer. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Stk. 2. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

Stk. 3. Ved tilbud efter kapitel 10 og 12 godtgøres 1,04 kr. pr. kilometer (januar 2007).

Stk. 4. Ved tilbud efter kapitel 11 godtgøres 1,89 kr. pr. km (januar 2007) til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og 1,04 kr. pr. km (januar 2007) til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 5 og 7.

Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 5 og 7, afholder kommunen i jobcenteret den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 6. Kilometertaksterne reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned på grundlag af prisudviklingen inden for det offentlige transportområde. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

§ 145. Hvis en person, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, er indkvarteret uden for bopælen, regnes indkvarteringsstedet for bopæl, og personen har ret til daglig befordringsgodtgørelse efter § 144. Det er en betingelse, at indkvartering sker på det sted, hvor tilbuddet gennemføres, eller i umiddelbar nærhed heraf.

Stk. 2. Personer, der under tilbud om vejledning og opkvalificering er indkvarterede, har ret til befordringsgodtgørelse til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted:

1) ved tilbuddets start og afslutning,

2) ved søgnehelligdage og

3) hver weekend.

Stk. 3. Befordringsgodtgørelse efter stk. 2 udbetales efter bestemmelserne i § 144, stk. 2 og 3.

§ 146. Befordringsgodtgørelse i udlandet kan alene ydes i forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering. Befordringsgodtgørelse kan ydes til daglig transport mellem bopæl i Danmark og det sted, hvor tilbuddet gennemføres, jf. § 144.

§ 147. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1. Arbejdsløshedskassen kan ikke udbetale befordringsgodtgørelse for perioder, hvor personen er udelukket fra ret til dagpenge.

Stk. 2. Kommunen i jobcenteret træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5.

Stk. 3. Udbetaling af befordringsgodtgørelsen sker på baggrund af personens ansøgning om godtgørelsen. Ved udbetaling afrundes det samlede tilskud til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Ansøgningen kan indgives løbende og skal indgives senest 4 måneder efter tilbuddets ophør.

Stk. 5. Inden udbetaling af befordringsgodtgørelse skal personen indhente dokumentation fra det sted, hvor tilbuddet gennemføres, om, i hvilket omfang personen har fulgt tilbuddet henholdsvis givet møde. I tilfælde, hvor en sådan dokumentation ikke kan indhentes, udbetales befordringsgodtgørelsen på grundlag af en erklæring fra personen.

§ 148. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, kan efter kommunen i jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Under deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik kan godtgørelsen til personen alene udbetales, når udgifterne ved at deltage kun i meget begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter § 89, stk. 3.

Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinier for udbetaling af godtgørelsen. Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinierne.

Afsnit VI

Ret og pligt til tilbud

Kapitel 15

Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Pligt til tilbud

§ 149. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har pligt til at tage imod staten i jobcenterets tilbud i hele dagpengeperioden, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog §§ 158 og 159.

Ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år

§ 150. Personer under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som ikke har gennemført en uddannelse, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til tilbud efter kapitel 10 i form af uddannelse i sammenlagt 18 måneder, jf. § 152. Tilbuddet kan kombineres med andre aktiviteter efter kapitel 10 eller med tilbud efter kapitel 11.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, kan i stedet få tilbud efter kapitel 11-12, såfremt personen er fuldtidsforsikret og har haft mindst 24 måneders beskæftigelse inden for 36 måneder eller er deltidsforsikret og har haft mindst 16 måneders beskæftigelse inden for 36 måneder.

Stk. 3. Personer mellem 25 og 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som ikke har gennemført en uddannelse, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed ret og pligt til tilbud efter kapitel 10 i form af uddannelse. Tilbuddet kan kombineres med andre aktiviteter efter kapitel 9 eller med tilbud efter kapitel 11. Personen kan dog i stedet vælge at få et tilbud efter kapitel 11-12.

§ 151. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som har gennemført en uddannelse, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til tilbud efter kapitel 10-12.

§ 152. I opgørelse af perioden på 18 måneder efter § 150, stk. 1, medregnes perioder med deltagelse i ordinær uddannelse, der ikke er givet som tilbud i en jobplan. Det er en betingelse, at personen har modtaget statens uddannelsesstøtte, elevløn eller skoleydelse under uddannelsen.

§ 153. Ved beregning af perioden på 18 måneder ses der bort fra perioder med orlov til børnepasning samt perioder, hvor personen på grund af barsel ikke har deltaget i uddannelsen. Tilsvarende gælder for perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn og pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Ret og pligt til første tilbud for personer, der er fyldt 30 år

§ 154. Personer mellem 30 og 60 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 12 måneders ledighed ret og pligt til tilbud efter kapitel 10-12.

§ 155. Personer, der er fyldt 60 år, og som er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til et tilbud efter kapitel 10-12.

Ret og pligt til efterfølgende tilbud

§ 156. Når en person, der er omfattet af § 150, stk. 1, har gennemført 18 måneders uddannelse, har personen ret og pligt til et nyt tilbud, hver gang pågældende har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 6 måneder.

Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 150, stk. 2 og 3, §§ 151 eller 155, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til et nyt tilbud, hver gang pågældende har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 6 måneder. Hvis personen har modtaget og afsluttet det første tilbud før 6 måneders sammenlagt ledighed, og personen efter afslutning af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende dog først ret og pligt til et efterfølgende tilbud ved 6 måneders sammenlagt ledighed.

Stk. 3. Når en person, der er omfattet af § 155, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til et nyt tilbud, hver gang pågældende har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 6 måneder. Hvis personen har modtaget og afsluttet det første tilbud før 12 måneders sammenlagt ledighed, og personen efter afslutning af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende dog først ret og pligt til et efterfølgende tilbud ved 12 måneders sammenlagt ledighed.

Stk. 4. Efter afslutning af det første tilbud efter §§ 150-155 har personen efter de 6 henholdsvis 12 måneders sammenlagt ledighed i resten af ledighedsperioden tillige ret til tilbud, hvis personen anmoder herom.

§ 157. Personer, der bevarer retten til dagpenge efter reglerne i § 6, stk. 1, i lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten, har ret og pligt til tilbud, hver gang pågældende har modtaget offentlig forsørgelsesydelser i sammenlagt 6 måneder.

Bortfald af pligt til tilbud

§ 158. Hvis personer, der er omfattet af §§ 150-156, har ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud. Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af § 150, stk. 1.

Stk. 2. Hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned.

Stk. 3. Personen skal oplyse staten i jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

§ 159. Har en person, der er født efter den 31. december 1946 og inden den 1. januar 1949, efter den ophævede bestemmelse i § 91, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats inden den 1. januar 2007 af arbejdsformidlingen fået meddelt, at personen ikke har pligt til tilbud, har denne meddelelse virkning, indtil personen kan gå på efterløn ved det fyldte 60. år.

Kapitel 16

Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik

Ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år

§ 160. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har senest efter en sammenhængende periode på 13 uger med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud, der har en varighed på sammenlagt 18 måneder, jf. § 163. Dog skal kommunen i jobcenteret for personer, der uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse pålagt efter § 48, umiddelbart efter ophør med uddannelsen bistå pågældende med at finde beskæftigelse eller give et tilbud efter kapitel 11-13.

Stk. 2. Personer under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 2, har ret og pligt til tilbud efter kapitel 10 i form af uddannelse. Tilbuddet kan kombineres med andre aktiviteter efter kapitel 10 eller med tilbud efter kapitel 11.

Stk. 3. Personer mellem 25 og 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2, har ret og pligt til tilbud efter kapitel 10 i form af uddannelse. Tilbuddet kan kombineres med andre aktiviteter efter kapitel 10 eller med tilbud efter kapitel 11. Personen kan dog i stedet vælge at få et tilbud efter kapitel 11-12.

Stk. 4. Tilbud efter stk. 1-3 skal sammen med eventuel ordinær beskæftigelse udgøre mindst 30 timer om ugen. Dette gælder dog ikke tilbud efter kapitel 10 og tilbud efter kapitel 12 hos en offentlig arbejdsgiver.

§ 161. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har senest efter en sammenhængende periode på 13 uger med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12, der har en varighed på sammenlagt 6 måneder, jf. § 163.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1, bortset fra tilbud efter kapitel 10 og tilbud efter kapitel 12 hos en offentlig arbejdsgiver, skal sammen med eventuel ordinær beskæftigelse udgøre mindst 30 timer om ugen.

§ 162. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 3, har senest efter en sammenhængende periode på 13 uger med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12, der har en varighed på sammenlagt 18 måneder, jf. § 163.

§ 163. Tilbud på 18 måneder henholdsvis 6 måneder, jf. § 160, stk. 1, § 161, stk. 1, og § 162, skal have en sammenhængende varighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kravet om sammenhængende varighed kan fraviges under hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen over for personen samt muligheden for at kunne påbegynde tilbud.

Ret og pligt til første tilbud for personer, der er fyldt 30 år

§ 164. Personer, der er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 2, har senest efter en sammenhængende periode på 12 måneder med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12. Tilsvarende gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3.

Ret og pligt til efterfølgende tilbud

§ 165. Når en person, der er omfattet af §§ 160-162, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang pågældende har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.

Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 164, 1. pkt., har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang pågældende har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder. Hvis personen har modtaget og afsluttet det første tilbud, før personen har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder, og personen efter afslutning af tilbuddet har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, har pågældende dog først ret og pligt til at påbegynde et efterfølgende tilbud, når personen har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 3. Når en person, der er omfattet af § 164, 2. pkt., har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder.

Afsnit VII

Indsatsen over for beskæftigede

Kapitel 17

Indsatsen over for beskæftigede

Jobrotation

§ 166. Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med beskæftigedes midlertidige fravær aftale jobrotationsordninger med staten eller kommunen i jobcenteret, hvor ledige erstatter beskæftigede.

Stk. 2. Hvor private eller offentlige arbejdsgivere indgår aftale om jobrotation i tilknytning til beskæftigedes fravær på grund af orlov, uddannelse m.v., udbetales der støtte i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Stk. 3. Hvis der i forbindelse med jobrotation ansættes en person med løntilskud, finder reglerne i bekendtgørelsens kapitel 12 anvendelse.

Opkvalificering ved ansættelse

§ 167. I forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til udgifter ved opkvalificering af

1) personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som forud for ansættelsen har mindst 6 måneders sammenlagt ledighed henholdsvis har modtaget kontanthjælp eller starthjælp eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

2) personer, som er fyldt 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-2, og som forud for ansættelsen har mindst 12 måneders sammenlagt ledighed henholdsvis har modtaget kontanthjælp eller starthjælp eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,

3) personer, som er fyldt 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-2, som har særlig risiko for at blive langtidsledige, og som forud for ansættelsen har mindst 6 måneders sammenlagt ledighed henholdsvis har modtaget kontanthjælp eller starthjælp eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

4) personer, som er fyldt 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som forud for ansættelsen har modtaget kontanthjælp eller starthjælp eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

5) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som efter aftale med de forhandlingsberettigede organisationer har fået anvist løn- og arbejdsvilkår, herunder på grund af mangelfulde sproglige og eventuelle faglige kompetencer, og

6) personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8.

Stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til opkvalificering, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

§ 168. Tilskud til udgifter ved opkvalificering bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til staten henholdsvis kommunen i jobcenteret.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Tilskud til udgifter til hjælpemidler

§ 169. Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at

1) tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed, eller

2) redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 135, stk. 2, 2. pkt., § 136, stk. 1, og § 137 finder tilsvarende anvendelse.

Tilskud til udgifter til introduktion ved ansættelse

§ 170. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6 og 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.

Stk. 2. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan opnå ansættelse uden løntilskud.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 138, stk. 2-4, § 139, stk. 2, og §§ 140-142 finder tilsvarende anvendelse.

Opkvalificering ved afskedigelse

§ 171. Ved større afskedigelser kan staten i jobcenteret tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden. Staten i jobcenteret kan herudover yde tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger.

Stk. 2. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af ansøgning fra det regionale beskæftigelsesråd fravige bestemmelsen i stk. 2 om mindst 50 pct. eller mindst 100 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

§ 172. Ydelse af tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af,

1) at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller

2) at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen.

Afsnit VIII

Øvrige bestemmelser

Kapitel 18

Staten i jobcenterets underretning af arbejdsløshedskasser og kommuner

Underretning angående formidlingsrelevante oplysninger

§ 173. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, såfremt en person, der er omfattet af § 2, nr. 1,

1) ikke vil give formidlingsrelevante oplysninger efter § 18, stk. 1,

2) ikke vil gøre sit CV i Jobnet tilgængeligt for søgning, jf. § 19, stk. 1,

3) ikke vil meddele sit CV-nummmer til Jobcenteret, jf. § 19, stk. 1, eller

4) ikke løbende ajourfører formidlingsrelevante oplysninger i Jobnet, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, underretter staten i jobcenteret kommunen i jobcenteret i de i stk. 1, nr. 1 og 2, angivne tilfælde. Hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal staten i jobcenteret tillige underrette denne.

§ 174. Staten i jobcenteret underretter arbejdsløshedskassen om, hvilke ledige medlemmer, der er blevet registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret.

Underretning ved udeblivelse fra aktiviteter

§ 175. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse henholdsvis kommunen i jobcenteret, såfremt en person, der er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, udebliver fra aktiviteter på eller arrangeret af staten i jobcenteret eller en anden aktør, hvortil staten i jobcenteret har indkaldt vedkommende personligt og skriftligt, jf. § 51. Hvis en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal staten i jobcenteret tillige underrette denne.

Underretning ved afmelding

§ 176. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse henholdsvis kommunen i jobcenteret, når en person, der er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, har afmeldt sig efter § 22.

Stk. 2. Staten i jobcenteret underretter endvidere pågældendes arbejdsløshedskasse henholdsvis kommunen i jobcenteret, når staten i jobcenteret har afmeldt en person, der er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, efter § 23.

§ 177. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, når staten i jobcenteret har afmeldt en person, der er omfattet af § 2, nr. 1, efter § 25.

§ 178. Staten i jobcenteret sender kvittering til arbejdsløshedskassen ved arbejdsløshedskassens afmeldinger efter § 26.

§ 179. Staten i jobcenteret underretter kommunen i jobcenteret, når en person omfattet af § 2, nr. 2, er afmeldt i henhold til §§ 22 og 23.

Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, afmeldes, underretter staten i jobcenteret arbejdsløshedskassen.

Underretning ved formidling m.v.

§ 180. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse henholdsvis kommunen i jobcenteret om, at en person, der er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, er henvist til arbejde.

Stk. 2. Staten i jobcenteret underretter endvidere personens arbejdsløshedskasse henholdsvis kommunen i jobcenteret i de tilfælde, hvor personen ikke har kontaktet eller ikke er mødt op til samtale hos staten i jobcenteret, ikke har kontaktet eller ikke er mødt hos arbejdsgiveren eller har afvist det formidlede arbejde, jf. § 32. Hvis en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal staten i jobcenteret tillige underrette denne.

§ 181. Staten i jobcenteret underretter pågældende arbejdsløshedskasse henholdsvis kommunen i jobcenteret om, at en person, der er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, er blevet pålagt at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med staten i jobcenteret eller kommunen i jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende.

Underretning ved jobplan

§ 182. Staten i jobcenteret underretter arbejdsløshedskassen om indholdet af en udarbejdet jobplan for en person, der er omfattet af § 2, nr. 1.

§ 183. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 2, nr. 1, ikke vil medvirke til at få udarbejdet eller revideret en jobplan, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud i henhold til jobplanen.

§ 184. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse om, når en person, der er omfattet af § 2, nr. 1, påbegynder henholdsvis afslutter et tilbud efter en jobplan.

Underretning ved tvivl om rådighed i øvrigt

§ 185. Staten i jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, jf. § 26, stk. 2, i bekendtgørelse om rådighed, såfremt der i øvrigt er tvivl om rådigheden for en person, der er omfattet af § 2, nr. 1, herunder hvis personen ikke følger forløbet hos en anden aktør, jf. § 5, eller hvis vurderingen af personens beskæftigelsespotentiale svarer til matchkategori 4 eller 5, jf. § 5 i bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb.

Kapitel 19

Arbejdsløshedskassernes og kommunernes indberetninger/underretninger til staten i jobcenteret

Arbejdsløshedskassernes indberetningspligt m.v.

§ 186. Arbejdsløshedskasserne skal til staten i jobcenteret indberette

1) når personen er påbegyndt en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) personer, der vil kunne opfylde betingelserne for at gå på efterløn ved det fyldte 60. år, jf. § 159, og

3) når personens ret til dagpenge er ophørt, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter aftale med direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætte nærmere retningslinier for yderligere indberetninger fra arbejdsløshedskasserne til staten i jobcenteret.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne skal på anmodning fra staten i jobcenteret generelt oplyse om et ledigt medlems ledighedsforløb og dagpengeret.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for

1) optælling af sammenlagt ledighed på grundlag af de i stk. 1 og 2 anførte indberetninger og genbrug af allerede eksisterende data om ledighed, sygdom m.v., og

2) etablering af datagrundlaget for sammenlagt ledighed, hvis de i stk. 1 og 2 anførte oplysninger ikke foreligger.

§ 187. Arbejdsløshedskassernes afmelding efter § 26 skal ske ved hjælp af elektronisk dataoverførsel.

Kommunernes underretning

§ 188. Ved kommunen i jobcenterets formidling efter § 30, stk. 2, underretter kommunen staten i jobcenteret om, at vedkommende er henvist til arbejde samt om resultatet af formidlingen.

§ 189. Kommunen skal give staten i jobcenteret meddelelse, når kommunen vurderer, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har behov for tilbud efter § 53, stk. 3.

§ 190. Kommunen underretter staten i jobcenteret, såfremt en person, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, ikke længere modtager kontant- eller starthjælp.

Kapitel 20

Udbetaling m.v.

Udbetaling af ydelser

§ 191. Staten i jobcenteret udbetaler løntilskud efter kapitel 12 til private og statslige arbejdsgivere, ydelser efter kapitel 13 samt tilskud efter §§ 167 og 170 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1. Staten i jobcenteret udbetaler tillige tilskud efter § 171. Løntilskud efter kapitel 12 til kommunale arbejdsgivere for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, udbetales som tilskud, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriet s, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.

Stk. 2. Kommunen i jobcenteret udbetaler godtgørelse efter § 97, løntilskud efter kapitel 12, ydelser efter kapitel 13 samt tilskud efter §§ 167 og 170 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-6 og 9.

Stk. 3. Udbetaling af løntilskud efter kapitel 12, ydelser efter kapitel 13 samt tilskud efter §§ 167 og 170 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, foretages af staten i jobcenteret, for så vidt angår personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, og af kommunen i jobcenteret, for så vidt angår personer, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud efter § 169 foretages af staten i jobcenteret, for så vidt angår personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, og af kommunen i jobcenteret, for så vidt angår personer, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Udbetaling af løntilskud efter kapitel 12

§ 192. Løntilskuddet i forbindelse med ansættelse efter kapitel 12 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren modtager som refusion fra det offentlige som følge af, at arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.

Stk. 2. Løntilskuddet beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, for hvilke der er udbetalt løn til personen.

Stk. 3. Løntilskudsperiodens længde fastsættes ved aftale mellem staten henholdsvis kommunen i jobcenteret og den enkelte arbejdsgiver, jf. dog § 102, stk. 1.

§ 193. Løntilskud kan udbetales for overarbejde, hvis overarbejde er naturligt og sædvanligt i den pågældende branche, og arbejdsgiveren kan dokumentere, at arbejdspladsens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde, jf. dog § 110, stk. 2.

§ 194. Arbejdsgiveren underretter staten henholdsvis kommunen i jobcenteret om ophør i ansættelse med løntilskud før løntilskudsperiodens udløb.

Stk. 2. En arbejdsgiver skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til staten henholdsvis kommunen i jobcenteret til brug for administrationen af ordningen.

Udbetaling og udbetalingsgrundlag

§ 195. Ved ansættelse med løntilskud udbetaler staten henholdsvis kommunen i jobcenteretløntilskuddet bagud for én måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Kommunen i jobcenteret kan efter aftale med arbejdsgiveren udbetale løntilskuddet bagud for 3 måneder ad gangen.

§ 196. Er anmodningen om udbetaling af løntilskud staten henholdsvis kommunen i jobcenteret i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler staten henholdsvis kommunen i jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget. Modtager staten henholdsvis kommunen i jobcenteret anmodningen efter den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler staten henholdsvis kommunen i jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget.

§ 197. Arbejdsgiveren skriver under på, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Kapitel 21

Staten i jobcenterets betaling af afmeldegebyr

§ 198. Staten i jobcenteret kan ved aflysning eller flytning af et tilbud om vejledning og opkvalificering til en person, der er omfattet af § 2, nr. 1, samt ved personens afmelding eller udeblivelse fra tilbuddet betale afmeldegebyr til uddannelsesstedet m.v. Staten i jobcenterets betaling af afmeldegebyr ved personens afmelding eller udeblivelse fra tilbuddet forudsætter, at tilbuddet er indeholdt i en jobplan.

Stk. 2. Afmeldegebyret skal afspejle udbyderens tab, opgjort ud fra en gennemsnitsbetragtning.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med gennemførelse af forløb hos en anden aktør i de tilfælde, hvor aflysningen eller flytningen skyldes staten i jobcenteret, eller når personen afmelder eller udebliver.

Kapitel 22

Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§ 199. En modtager af løntilskud i forbindelse med ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 har pligt til at underrette staten henholdsvis kommunen i jobcenteret om forhold, der har betydning for retten til løntilskuddet.

Stk. 2. Staten henholdsvis kommunen i jobcenteret kan bestemme, at løntilskud enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis

1) arbejdsgiveren har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at ansætte ledige med løntilskud eller for at bevare retten hertil, eller

2) arbejdsgiveren forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

Kapitel 23

Klageadgang

Klage over afgørelser truffet af staten og kommunen i jobcenteret

§ 200. Klage over en afgørelse fra staten og kommunen i jobcenteret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klage kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet af den, som afgørelsen vedrører. Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter §§ 72, 95 og 131 kan tillige indbringes for beskæftigelsessankenævnet af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Stk. 3. Ved klage over staten i jobcenterets afgørelser efter kapitel 8-12, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, og ved klage over staten i jobcenterets afgørelse om, at beskæftigelsesindsatsen for personen skal varetages af en anden aktør, træffer beskæftigelsesankenævnet afgørelse i sagen inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i beskæftigelsesankenævnet.

Stk. 4. Ved behandling af klage over kommunen i jobcenterets afgørelse om udbetaling af godtgørelse efter § 148 kan beskæftigelsesankenævnet alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har fastsat.

Klage over arbejdsgiverens beregninger ved ansættelse med løntilskud

§ 201. Klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 110, stk. 1, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, kan inden 4 uger indbringes for den myndighed i jobcenteret, der har afgivet tilbud om ansættelse med løntilskud af den, som beregningen vedrører.

Klage over arbejdsløshedskassens afgørelser

§ 202. Arbejdsløshedskassernes afgørelser om befordringsgodtgørelse efter kapitel 14 kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, indbringes for Arbejdsdirektoratet efter reglerne i §§ 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. af den, som afgørelsen vedrører.

Kapitel 24

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 203. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 76 finder anvendelse på personer, der inden den 1. januar 2008 har fået tilbud om vejledning og opkvalificering.

§ 204. Personer, som har fået tilsagn om eller er påbegyndt et tilbud efter bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats før den 1. juli 2003, kan påbegynde eller gennemføre dette efter de hidtil gældende regler.

§ 205. Arbejdsgivere, som i perioden fra 1. juli 2003 og indtil den 1. december 2005 har fået nedsættelse af løntilskud efter § 192, stk. 1, opgjort som periodevis modregning og ikke pr. dag, som arbejdsgiveren kan modtage refusion for, kan efter begæring få omberegnet nedsættelsen, således at den sker pr. dag, jf. § 192, stk. 1, 2. pkt.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 19. december 2006

Marie Hansen

/Kim Svendsen-Tune 

Indholdsfortegnelse

 

 

 

Afsnit I – Formål, målgrupper m.v.

Kapitel 1:

Formål

§ 1

Kapitel 2:

Målgrupper, ansvar m.v.

§§ 2-5

 

 

 

Afsnit II – Indsatsen over for arbejds- og uddannelsessøgende samt virksomheder

Kapitel 3:

Registrering og afmelding hos staten i jobcenteret

§§ 6-29

 

Registrering, generelt

§ 6

 

Registrering som dagpengemodtager

§§ 7-13

 

Registrering som modtager eller ansøger af kontanthjælp eller starthjælp

§§ 14-16

 

Registrerede uden ydelse

§ 17

 

Formidlingsrelevante oplysninger

§§ 18-21

 

Afmelding, generelt

§§ 22-24

 

Afmelding af dagpengemodtagere

§§ 25-26

 

Afmelding af modtagere og ansøgere af kontanthjælp og starthjælp

§ 27

 

Afmelding af registrerede uden ydelse

§ 28

 

Genregistrering

§ 29

Kapitel 4:

Formidling m.v.

§§ 30-38

 

Formidling til arbejde

§§ 30-35

 

Særlige formidlingsaktiviteter

§ 36

 

Strejke og lockout

§ 37

 

Formidling til tilbud

§ 38

Kapitel 5:

Information og vejledning

§§ 39-40

 

 

 

Afsnit III – Individuelt kontaktforløb m.v.

Kapitel 6:

Individuelt kontaktforløb m.v.

§§ 41-52

 

Tilrettelæggelse af det individuelle kontaktforløb

§§ 41-44

 

Særligt vedrørende den første samtale

§§ 45-46

 

Særligt vedrørende samtale og indsats i forbindelse med kontrolaktioner

§ 47

 

Pligt for unge under 25 år, som ikke har problemer ud over ledighed, til at tage uddannelse

§ 48

 

Opgørelse af perioden på 3 måneder

§§ 49-50

 

Særlig møde- og oplysningspligt

§§ 51-52

 

 

 

Afsnit IV – Tilbud m.v.

Kapitel 7:

Tilbud, generelt

§§ 53-61

 

Tilbudsmuligheder

§§ 53-54

 

Perioder med tilbud

§§ 55-57

 

Rådighed m.v.

§§ 58-59

 

Opgørelse af perioder ved tilbud

§§ 60-61

Kapitel 8:

Jobplan

§§ 62-69

Kapitel 9:

Integrationskontrakt

§ 70

Kapitel 10:

Vejledning og opkvalificering

§§ 71-84

 

Personkreds og indhold

§§ 71-72

 

Særligt om varighed

§§ 73-76

 

Særligt om SU-berettigende uddannelser

§ 77

 

Særligt for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1

§§ 78-80

 

Danskundervisning

§ 81

 

Ydelser m.v.

§§ 82-84

Kapitel 11:

Virksomhedspraktik

§§ 85-97

 

Personkreds og indhold

§§ 85-86

 

Varighed og omfang

§§ 87-88

 

Ydelser m.v.

§§ 89-91

 

Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.

§§ 92-96

 

Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år

§ 97

Kapitel 12:

Ansættelse med løntilskud

§§ 98-134

 

Personkreds og indhold

§§ 98-101

 

Varighed

§ 102

 

Særlige krav hos private arbejdsgivere

§§ 103

 

Kombination med uddannelse

§ 105

 

Løn- og arbejdsvilkår

§§ 106-114

 

Øvrige ydelser

§§ 115-116

 

Opfølgning ved sygdom

§ 117

 

Ansættelse med løntilskud i udlandet

§ 118

 

Merbeskæftigelse m.v.

§§ 119-126

 

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§§ 127-128

 

Løntilskud

§§ 129-134

 

 

 

Afsnit V - Tillægsydelser

Kapitel 13:

Tilskud til udgifter til hjælpemidler og introduktion ved tilbud

§§ 135-142

 

Hjælpemidler

§§ 135-137

 

Mentor

§§ 138-142

Kapitel 14:

Befordringsgodtgørelse m.v.

§§ 143-148

 

 

 

Afsnit VI – Ret og pligt til tilbud

Kapitel 15:

Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§§ 149-159

 

Pligt til tilbud

§ 149

 

Ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år

§§ 150-153

 

Ret og pligt til første tilbud for personer, der er fyldt 30 år

§§ 154-155

 

Ret og pligt til efterfølgende tilbud

§§ 156-157

 

Bortfald af pligt til tilbud

§§ 158-159

Kapitel 16:

Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik

§§ 160-165

 

Ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år

§§ 160-163

 

Ret og pligt til første tilbud for personer, der er fyldt 30 år

§ 164

 

Ret og pligt til efterfølgende tilbud

§ 165

 

 

 

Afsnit VII – Indsatsen over for beskæftigede

Kapitel 17:

Indsatsen over for beskæftigede

§§ 166-172

 

Jobrotation

§ 166

 

Opkvalificering ved ansættelse

§§ 167-168

 

Tilskud til udgifter til hjælpemidler

§ 169

 

Tilskud til udgifter til introduktion ved ansættelse

§ 170

 

Opkvalificering ved afskedigelse

§§ 171-172

 

 

 

Afsnit VIII – Øvrige bestemmelser

Kapitel 18:

Staten i jobcenterets underretning af arbejdsløshedskasser og kommuner

§§ 173-185

 

Underretning angående formidlingsrelevante oplysninger

§§ 173-174

 

Underretning ved udeblivelse fra aktiviteter

§ 175

 

Underretning ved afmelding

§§ 176-179

 

Underretning ved formidling m.v.

§§ 180-181

 

Underretning ved jobplan

§§ 182-184

 

Underretning ved tvivl om rådighed i øvrigt

§ 185

Kapitel 19:

Arbejdsløshedskassernes og kommunernes indberetninger underretninger til staten i jobcenteret

§§ 186-190

 

Arbejdsløshedskassernes indberetningspligt m.v.

§§ 186-187

 

Kommunernes underretning

§§ 188-190

Kapitel 20:

Udbetaling m.v.

§§ 191-197

 

Udbetaling af ydelser

§ 191

 

Udbetaling af løntilskud efter kapitel 12

§§ 192-194

 

Udbetaling og udbetalingsgrundlag

§§ 195-197

Kapitel 21:

Staten i jobcenterets betaling af afmeldegebyr

§ 198

Kapitel 22:

Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§ 199

Kapitel 23:

Klageadgang

§§ 200-202

 

Klage over afgørelser truffet af staten og kommunen i jobcenteret

§ 200

 

Klage over arbejdsgiverens beregninger ved ansættelse med løntilskud

§ 201

 

Klage over arbejdsløshedskassens afgørelser

§ 202

Kapitel 24:

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§§ 203-205