Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Udskydelse af udbetalingstidspunktet m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 2, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

2. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Anmoder en person om udbetaling af pension inden det tidspunkt, hvortil pensionen senest kan udskydes, kan der højst ydes 6 måneders pension forud for anmodningen.«

3. I § 9, stk. 4, ændres »70. år« til: »75. år«.

4. I § 21, stk. 2, nr. 4, ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »Danske Regioner«.

5. I § 21, stk. 2, nr. 5, ændres »1« til: »2«.

6. § 21, stk. 2, nr. 6, ophæves.

Nr. 7 bliver herefter nr. 6.

7. I § 23, stk. 1, nr. 2, ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark,« til: »Danske Regioner og«, og », Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune« udgår.

8. § 36, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Krav på de enkelte pensionsydelser forældes 5 år efter, at ydelsen er forfaldet til betaling.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007, dog træder lovens § 1, nr. 3, først i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen