Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og
lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

(Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 45 affattes således:

»§ 45. Klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.«

2. I § 48, stk. 6, indsættes efter 4. pkt.:

»Det samme gælder udgifter til erhvervssygdomme, der overgår sikrede personer, som ikke er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

3. I § 55 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Bidraget beregnes kvartalsvis på grundlag af indbetalte ATP-bidrag fra virksomheden i en forudgående 3-måneders-periode omregnet til antal fuldtidsstillinger ved anvendelse af de for virksomheden relevante ATP-bidragssatser og ved anvendelse af den for branchen relevante bidragssats, jf. § 58, stk. 2.

Stk. 3. Bidraget opkræves fire gange årligt. Bidraget kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre bidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning. Ved forsinket betaling pålægges renter og rykkergebyr efter lov om renter ved forsinket betaling m.v. Restancer for bidrag kan indgå i en fællesopkrævning.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

4 . I § 55 indsættes efter stk. 4, som bliver stk. 6, som stk. 7:

»Stk. 7. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 3, kan der i nødvendigt omfang videregives oplysninger om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af en fælles opkrævning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.«

5. § 56, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætter de nærmere regler om beregning af bidrag.«

6. § 56, stk. 2, affattes således:

» Stk.   2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 55, stk. 3. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med betalingen og eftergive bidrag og renter.«

7. I § 56 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 55, stk. 4« til: »§ 55, stk. 6«.

8. § 58, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætter bidragssatserne for hvert kalenderår. Bidragssatserne fastsættes branchevis på grundlag af de forventede udgifter vedrørende den pågældende branche.«

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Den kvartalsvise overførsel finder sted senest den 30. januar, 30. april, 30. juli og 30. oktober.«

2. I § 18 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bidrag kan opkræves sammen med finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsgivernes Elevrefusion vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning. Restancer for bidrag kan indgå i en fælles opkrævning.«

3. § 20, stk. 1, affattes således:

»Bidrag efter § 18 beregnes kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders-periode.«

4. § 20, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

5. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsgivernes Elevrefusion og Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med betalingen og eftergive bidrag og renter.«

6. I § 21 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætte særlige regler om beregningen af bidraget til Arbejdsgivernes Elevrefusion.«

7. § 23 ophæves.

8. I § 26 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4, kan der i nødvendigt omfang videregives oplysninger om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af en fælles opkrævning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.«

9. § 27 affattes således:

»§ 27. Klager over Arbejdsgivernes Elevrefusions eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan, inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.«

10. §§ 34-37 og 39 ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring efter § 55, stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, opkræves første gang med forfaldsdato den 1. juli 2008. Ved beregning af bidrag medtages kun ATP-bidrag, der vedrører beskæftigelse efter lovens ikrafttræden. Det i § 68, stk. 1, 1. pkt., i lov om arbejdsskadesikring fastsatte krav kan fraviges i 2008.

Stk. 3. Bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion efter § 20, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, opkræves første gang med forfaldsdato den 1. juli 2008 på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i perioden fra den 13. februar til den 22. maj 2008. Herefter beregnes bidrag på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i en forudgående 3-måneders-periode.

Stk. 4. Det i henhold til lov om arbejdsskadesikring § 45 nedsatte ankenævn nedlægges. Ankenævnet færdigbehandler klager over afgørelser efter de hidtil gældende regler, som er indbragt for nævnet inden ankefristens udløb.

Stk. 5. § 2, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2007. Det i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nedsatte ankenævn behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion, der modtages denne dato eller senere. Det i henhold til den hidtil gældende § 27 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion nedsatte ankenævn nedlægges med virkning fra den 1. januar 2007, men færdigbehandler klager, der er modtaget senest den 31. december 2006, inden ankefristens udløb.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen