Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fleksydelse

(Forhøjelse af fleksydelsesalderen, fortrydelsesordning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

§ 1

1. I § 1 udgår »fra det 60. år«.

2. Efter § 1 indsættes i kapitel 2:

»§ 1 a. Fleksydelsesalderen er 60 år.

Stk. 2. Fleksydelsesalderen er dog

1) 60½ år for personer, der er født fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959,

2) 61 år for personer, der er født fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959,

3) 61½ år for personer, der er født fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og

4) 62 år for personer, der er født efter den 30. juni 1960, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. I 2015 og herefter hvert femte år beregnes, om fleksydelsesalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 4. Fleksydelsesalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Fleksydelsesalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i restlevetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat fleksydelses- og folkepensionsperiode på 19,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Fleksydelsesalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Fleksydelsesalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 10 år efter det år, hvori fleksydelsesalderen reguleres.«

3. § 2, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a,«.

4. § 2, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) senest fra det 30. år har indbetalt fleksydelsesbidrag eller været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere er tilbagebetalt, i sammenlagt mindst 30 år, jf. dog § 2 a,«.

5. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

6. I § 2, stk. 3, som bliver stk. 2, indsættes efter »stk. 1, nr. 4«: », og § 2 a«.

7. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Personer, der er født før den 1. marts 1952, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse fra den 31. marts 1992 eller betaling af fleksydelsesbidrag til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Den uafbrudte optjeningstid efter 1. pkt. skal mindst udgøre 10 år inden for de seneste 15 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag fra den 1. april 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen.

Stk. 2. Personer, der er født før den 1. januar 1959, jf. dog stk. 1, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og uafbrudt indbetaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Optjeningstiden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år.

Stk. 3. Personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 31. december 1975, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag fra den 1. januar 2008 til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Optjeningstiden skal mindst udgøre 25 år. For personer, der er født før den 1. juli 1964, og som har været uafbrudt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og uafbrudt har betalt efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen, er det dog tilstrækkeligt, at perioden udgør mindst 20 år inden for de sidste 25 år.

Stk. 4. En person, der er omfattet af stk. 3, 1. og 2. pkt., skal højst indbetale efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i sammenlagt 30 år. Hvis personen inden den 1. januar 2008 har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag for perioder forud for det fyldte 35. år, får personen et tilsvarende antal bidragsfrie perioder. Det samme gælder, hvis en person fra det fyldte 35. år har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007.

Stk. 5. Personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1976 til den 31. december 1977, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i mindst 30 år, og senest fra personen er fyldt 32 år.

Stk. 6. For personer, der er medlemmer af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som er fritaget for at betale efterlønsbidrag som følge af, at de har fået udstedt et efterlønsbevis, jf. § 77, stk. 5, nr. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen efter fritagelsen med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-4.

Stk. 7. Kommunen kan undtagelsesvis tillade, at der ses bort fra afbrydelser i indbetaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag ved afgørelsen af, om kravene i stk. 1-4 er opfyldt. Tilladelsen kan gøres betinget af, at personen efterbetaler bidragene for den pågældende periode.

Stk. 8. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om bidragsfrie perioder efter stk. 4.«

8. Efter § 3 indsættes:

»Fortrydelsesordning

§ 3 a. En person, der tilmeldes fleksydelsesordningen, og som forud for tilmeldingen har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen, kan opnå ret til fleksydelse efter denne lov, hvis den pågældende

1) indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen uafbrudt har været medlem af en arbejdsløshedskasse

a) senest fra det 24. år, hvis personen er født den 1. januar 1973 eller senere, eller

b) senest fra den 1. januar 1997, hvis personen er født før den 1. januar 1973, og

2) har indbetalt fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmelding til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse, at tilmeldingen til fleksydelsesordningen sker, mindst 15 år før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a.

Stk. 3. Personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1960 til den 31. maj 1964, kan uanset stk. 2 få ret til fleksydelse, hvis de er tilmeldt fleksydelsesordningen, senest 15 år før de fylder 62 år.

Stk. 4. For personer, der indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen har indbetalt efterlønsbidrag efter § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ikke senere er tilbagebetalt, medregnes indbetalingerne til opfyldelse af kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 5. Fleksydelsens størrelse fastsættes efter bestemmelserne i § 17, dog således, at fleksydelsen nedsættes i forhold til det antal år, personen ikke har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a. Nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert hele års manglende bidragsbetaling.

Stk. 6. Der kan ikke efterbetales manglende bidrag.

Stk. 7. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse.«

9. § 7 affattes således:

»§ 7. Kommunen opkræver fleksydelsesbidrag af personer, der er tilmeldt ordningen, når det er konstateret, at personen vil kunne optjene ret til fleksydelse.

Stk. 2. Kommunen skal indtil overgangen til fleksydelse højst opkræve bidrag i det antal år, der kræves efter § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a, stk. 4 og 5. Efter overgangen til fleksydelse opkræver kommunen bidrag, indtil personens ret til fleksydelse ophører.«

10. I § 8, § 17, stk. 1, og § 32, stk. 1, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge«.

11. I § 17, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 1 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

12. I § 17, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Beregningen af fleksydelse på grundlag af indtægter efter stk. 2, nr. 4-6, sker på baggrund af indtægten før fradrag for pensioner og arbejde.«

13. § 18, stk. 2 og 3, affattes således:

» Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før og kort efter det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter aftale med beskæftigelsesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelse efter skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i elektronisk form til kommunerne.

Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om fleksydelse opgør kommunen den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet, umiddelbart før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før det tidspunkt, personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til over for kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.«

14. § 18, stk. 6 og 7, affattes således:

» Stk. 6. En person, der overgår til fleksydelse, og som efter det tidspunkt, personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, indbetaler på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Kommunen foretager omberegningen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen.

Stk. 7. Ved indbetaling på en § 15 A-pensionsordning efter det tidspunkt, personen har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, har pensionsinstitutter m.v., jf. stk. 2, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det tidspunkt, hvor retten til fleksydelse ophører, jf. § 22, stk. 2. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personen har en tilsvarende pligt til over for kommunen at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.«

15. I § 18 indsættes efter stk. 8 som nye stykker:

» Stk. 9 . Pensionsopgørelsen efter stk. 2-8 tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter personens 60. år, men inden fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Reglerne i stk. 2-8 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Reglerne i stk. 9, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i udbetalt ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 11.

16. I § 20 indsættes som stk. 3 og 4:

» Stk. 3 . Inden for de første 30.000 kroners arbejdsindtægt (2007-niveau) i et kalenderår foretages fradrag for arbejde med kontrollabel arbejdstid, hvor timelønnen ligger under den til enhver tid gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., for det antal timer, der fremkommer ved at dividere indtægten med den til enhver tid gældende omregningssats. Hvis timelønnen er under et beløb svarende til sygedagpengenes højeste beløb på timebasis, ansættes den dog til dette beløb. For arbejdsindtægter ud over 30.000 kr. i et kalenderår foretages fradrag efter stk. 2. Beløbet i 1. og 3. pkt. reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2008. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Der udbetales ikke fleksydelse, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer i en kalendermåned.

Stk. 4. Beløbsgrænsen i stk. 3 nedsættes forholdsmæssigt i de kalenderår, hvor personen overgår til eller ophører med at modtage fleksydelse.«

17. I § 21, stk. 1, indsættes efter »virksomhed, i«: »og umiddelbart forud for«.

18. § 22, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Retten til fleksydelse ophører senest ved udgangen af den måned, hvor personen når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved personens død.«

19. § 31 affattes således:

»§ 31. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at modtage fleksydelse, får det indbetalte bidrag tilbage, hvis personen anmoder kommunen om det, inden retten til fleksydelse ophører, jf. § 22, stk. 2. Bidraget skal overføres til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Indbetalte fleksydelsesbidrag kan efter anmodning betales tilbage kontant, hvis

1) personen får tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning,

2) personen har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, er udmeldt af fleksydelsesordningen og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse,

3) personen emigrerer og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse eller

4) tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange højeste sygedagpengesats, og personen skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse.

Stk. 3. En person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, uden at have fået fleksydelse, skal have det indbetalte bidrag tilbage kontant.

Stk. 4. Dør en person, inden retten til fleksydelse er udløbet, jf. § 22, stk. 2, betales fleksydelsesbidragene kontant tilbage til boet efter personen.«

20. § 33 affattes således:

»§ 33. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.«

21. Efter § 39 indsættes:

»§ 39 a. Beskæftigelsesministeren fremsætter i 2015 forslag til revision af denne lovs § 1 a.«

22. §§ 40 og 42-44 ophæves.

23. § 41 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2. Denne lovs § 1, nr. 19, 20 og 23, træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 3. Denne lovs § 1, nr. 5 og 6, har virkning for personer, der tilmeldes eller selv tilmelder sig fleksydelsesordningen fra den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 4. Denne lovs § 1, nr. 12, har virkning ved beregning af fleksydelse for personer, der overgår til fleksydelse fra den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 5. § 1 a, stk. 2-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, og denne lovs § 1, nr. 15 og 21, træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 6. Personer, der er født i perioden fra den 1. juni til den 30. juni 1960, som tidligere har fravalgt at betale efterlønsbidrag, og som tilmeldes fleksydelsesordningen med virkning fra den 1. januar 2007, kan uanset bestemmelsen i § 3 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, få ret til fleksydelse, hvis de senest den 31. januar 2007 meddeler kommunen, at de ønsker at indbetale bidrag til fleksydelsesordningen.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen