Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge
og forskellige andre love

(Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 31, § 56, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, § 59, stk. 4, og § 61 ændres »2 uger« til: »15 kalenderdage«.

2. I § 9, stk. 1, ændres »arbejdsformidling« til: »staten i jobcenteret«.

3. § 24, stk. 2, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) fra arbejdsgiveren i de første 15 kalenderdage af fraværsperioden ved sygdom,

2) fra kommunen i de første 15 kalenderdage af fraværsperioden for lønmodtagere og i de første 2 uger af fraværsperioden for selvstændige erhvervsdrivende eller«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

4. § 27, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden,«.

5. I § 32, stk. 3, og § 42, stk. 2, ændres »§ 29« til: »§ 42«, og »§ 104« ændres til: »§ 120«.

6. § 53, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Til lønmodtagere, der er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med samme beløb pr. fraværstime som ved fuldt fravær.

Stk. 2. Sygedagpengene beregnes dog på samme måde som ved fuldt fravær til

1) lønmodtagere, der er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, som bliver ledige og ikke har ret til løn,

2) arbejdsløshedsdagpengemodtagere, der bliver berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og

3) lønmodtagere uden ret til løn i sygeperioden, der er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og hvor arbejdsgiveren ikke tilbyder deltidsbeskæftigelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7. I § 55, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 26« til: »§ 37«.

8. I § 72, stk. 2, ændres »det sociale nævn« til: »beskæftigelsesankenævnet«.

9. § 77 affattes således:

»§ 77. Kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

10. I § 79 ændres »§ 29« til: »§ 33«.

11. I § 82, stk. 4, ændres »pr. 1. januar« til: »pr. 2. januar«.

§ 2

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 37, stk. 3, ændres »§ 24 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§ 8 i lov om sygedagpenge«.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006 og senest ved § 59 i lov nr. 566 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 4, nr. 6, § 13, stk. 11, nr. 3, og § 25, stk. 10, nr. 2, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

2. I § 74 a, stk. 1, nr. 1, § 74 a, stk. 5, og § 74 f, stk. 4, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

§ 4

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 1386 af 21. december 2005, § 1 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, § 1 i lov nr. 564 af 9. juni 2006 og § 1 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 5, § 38, stk. 2, § 45, stk. 2, og § 71, stk. 4, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge«.

2. I § 9, stk. 2, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

§ 5

I lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som ændret ved § 1 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 2, § 13, stk. 4, § 14, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, § 58, stk. 1, og § 66 ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

Justitsministeriet

§ 6

I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005, foretages følgende ændring:

1. § 17, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Sygedagpengeydelser efter sygedagpengeloven kan dog danne grundlag for regreskrav mod den erstatningsansvarlige i medfør af sygedagpengelovens § 78, stk. 1.«

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

§ 7

I lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »kapitel 2 eller 6 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

2. I § 12, stk. 4 og 5, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 8

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 902 af 31. juli 2006, som ændret ved § 12 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 4, nr. 4, ændres »efter bestemmelserne i § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1, 2 og 7, § 14, stk. 1-3 og 8, og § 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »efter § 20, jf. § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-4, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

2. I § 25, stk. 4, nr. 6, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

Skatteministeriet

§ 9

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, litra d, affattes således:

»d) til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge og til barseldagpenge efter barselloven,«.

2. § 2, stk. 1, litra c, affattes således:

»c) selvstændiges og forsikrede arbejdsgiveres forsikringsbidrag efter §§ 45 og 55 i lov om sygedagpenge,«.

3. I § 8, stk. 1, litra c, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge«.

4. I § 8, stk. 1, litra f, ændres »modtagere af dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »modtagere af sygedagpenge i henhold til lov om sygedagpenge, modtagere af barseldagpenge i henhold til barselloven«.

5. I § 8, stk. 6, ændres »§ 19 a i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§ 26 i barselloven«.

§ 10

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og senest ved § 3 i lov nr. 560 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 12, ændres »sygedagpenge« til: »sygedagpenge, barseldagpenge«.

2. I § 5 A, stk. 2, ændres »samt dagpenge ved sygdom og fødsel« til: », sygedagpenge og barseldagpenge«.

3. I § 43, stk. 2, litra d, ændres »samt dagpenge efter loven om dagpenge ved sygdom og fødsel« til: », sygedagpenge efter lov om sygedagpenge og barseldagpenge efter barselloven«.

§ 11

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 9 C, stk. 4, 4. pkt., ændres »og dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel bortset fra dagpenge, der erstatter B-indkomst eller ydes som frivillig sikring efter lovens § 20.« til: »sygedagpenge efter lov om sygedagpenge og barseldagpenge efter barselloven bortset fra dagpenge, der erstatter B-indkomst eller ydes som frivillig sikring efter § 45 i lov om sygedagpenge.«

§ 12

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge«.

Socialministeriet

§ 13

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 8. august 2006, som ændret senest ved § 84 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »kapitel 10 a i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel« til: »kapitel 6 i lov om sygedagpenge«.

2. § 9, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilken kommune der har handleforpligtelsen i sager efter lov om sygedagpenge. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om, hvilken kommune der har handleforpligtelsen i sager efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.«

3. I § 12 c ændres »§ 24 i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel« til: »§§ 8-10 i lov om sygedagpenge«.

4. I § 12 d ændres »§ 24 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§§ 8-10 i lov om sygedagpenge«.

5. I § 43, stk. 2, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

6. I § 54, stk. 1, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

§ 14

I lov nr. 574 af 24. juni 2005 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand. (Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen), foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 6, nr. 6, ændres »§ 54, stk. 3 og 4, og« til: »§ 54, stk. 3 og 4,«.

2. I § 8, stk. 6, nr. 7, ændres »lov om delpension.« til: »lov om delpension,«.

3. I § 8, stk. 6, indsættes som nr. 8 og 9:

»8) lov om sygedagpenge og

9) lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.«

§ 15

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§ 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge«.

2. I § 120, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge«.

3. I § 120, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 9 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§ 47 i lov om sygedagpenge«.

4. I § 120, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§ 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge«.

Transport- og Energiministeriet

§ 16

I lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog A/S, som ændret senest ved lov nr. 265 af 20. april 2004, foretages følgende ændring:

1. § 17 affattes således:

»§ 17. DSB er omfattet af § 54 og § 61 i lov om sygedagpenge og af § 39 og § 41 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.«

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 . § 1, nr. 1 og 3, træder i kraft den 2. april 2007 og finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 2. april 2007 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 4, træder i kraft den 2. april 2007 og finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 2. april 2007 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 6, træder i kraft den 2. april 2007 og finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 2. april 2007 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen