Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Område og begreber mv.
  Kapitel 2Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter, som jobcenteret eller a-kassen har indkaldt til
  Kapitel 3Selvforskyldt ledighed ved ophør i arbejde, afslag på formidlet arbejde eller jobplan og afslag på og ophør i tilbud
  Kapitel 4Gyldige grunde
  Kapitel 5Sanktioner
  Kapitel 6Oplysningspligt og øvrige bestemmelser
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

 

I medfør af § 57, stk. 5, § 62, stk. 6, § 63, stk. 6, og § 65, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret ved lov nr. 1384 af 21. december 2005, lov nr. 404 af 8. maj 2006, lov nr. 449 af 22. maj 2006 og lov nr. 176 af 27. februar 2007, § 18, stk. 1, i lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, og § 15, stk. 5, i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2005, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Område og begreber mv.

§ 1. Ved »loven« forstås lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Ved »arbejde« forstås ordinært arbejde, der er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og hvor der ikke gives offentlige løntilskud til lønnen.

Stk. 3. Ved »jobcenter« forstås i denne bekendtgørelse staten i jobcenteret, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Ved »anden aktør« forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med.

Stk. 5. Ved »samtale« forstås jobsamtale, formidlingssamtale, CV-samtale, rådighedssamtale, vejledningssamtale eller en samtale om et formidlet arbejde hos en arbejdsgiver.

Stk. 6. Ved »jobsamtale« forstås alle samtaler, som jobcenteret indkalder et medlem til i jobcenteret eller hos anden aktør, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Ved »formidlingssamtale« forstås samtaler, som a-kassen har indkaldt et medlem til med henblik på formidling af arbejde.

Stk. 8. Ved »CV-samtale« forstås samtaler, som a-kassen har indkaldt et medlem til om oprettelse eller vedligeholdelse af CV’et, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 9. Ved »tilbud« forstås et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 10. Ved »udeblivelse« fra en samtale forstås, at et medlem inden en samtale melder afbud til eller afslår samtalen eller ikke møder til samtalen.

Stk. 11. Ved »aktivitet« foreslås aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som

1) ophører i et arbejde efter afskedigelse eller egen opsigelse, eller

2) går ned i arbejdstid, hvis den samlede arbejdstid efter nedsættelsen er af et omfang, der kan give ret til supplerende dagpenge.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også ledige medlemmer af en a-kasse, som

1) afslår et arbejde formidlet af jobcenteret eller a-kassen,

2) afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan,

3) afslår eller ophører i et tilbud,

4) udebliver fra en jobsamtale,

5) afslår eller udebliver fra en aktivitet eller

6) udebliver fra en samtale i a-kassen.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ledige medlemmer, som ikke har ret til dagpenge, eller som ved ledighed ikke beder om dagpenge eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler, jf. dog § 4.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter afslag, udeblivelse og ophør inden for de seneste 12 måneder. De 12 måneder regnes fra seneste afslag, udeblivelse eller ophør.

Stk. 5. Reglerne om ophør med arbejde og afslag på formidlet arbejde gælder tilsvarende for servicejob efter den før den 1. april 2002 gældende lov om servicejob og for ansættelse som vikar i forbindelse med jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Bekendtgørelsen omfatter medlemmer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 85, stk. 3, som

1) afslår eller ophører i et tilbud om ansættelse med løntilskud eller

2) undlader at søge ind på uddannelse eller begynde på uddannelse.

§ 3. §§ 5, 6, 12, 13 og 37 finder anvendelse, hvis et medlem udebliver fra en samtale, en aktivitet eller ikke begynder på et formidlet arbejde eller et tilbud på grund af ferie, som medlemmet ikke har givet besked om til jobcenteret

1) senest 14 dage før ferien holdes, og

2) inden jobcenteret eller a-kassen indkalder medlemmet til en samtale, en aktivitet eller inden jobcenteret eller a-kassen formidler et arbejde eller inden jobcenteret afgiver et tilbud.

Stk. 2. §§ 5, 6, 12, 13 og 37 finder anvendelse, hvis

1) et medlem udebliver fra en samtale, en aktivitet eller ikke begynder på et tilbud på grund af sygdom, som medlemmet ikke har givet besked om til jobcenteret eller arbejdsgiveren inden tidspunktet for samtalens eller aktivitetens begyndelse, eller

2) et medlem ikke begynder på et formidlet arbejde på grund af sygdom, som medlemmet ikke har givet besked om til arbejdsgiveren inden arbejdets begyndelse.

Stk. 3. For medlemmer i ansættelse på fuld tid med løntilskud og i ansættelse på fuld tid som vikar i forbindelse med jobrotation gælder, at ferie alene skal aftales med arbejdsgiveren, og at sygdom skal meddeles til arbejdsgiveren.

§ 4. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter ikke:

1) Medlemmer som ikke har ret til dagpenge på grund af reglen om 1 års medlemskab af en a-kasse, jf. § 53, stk. 1, i loven.

2) Medlemmer som ikke har ret til dagpenge, fordi de ikke opfylder beskæftigelseskravet i § 53, stk. 2 eller 6, i loven.

3) Medlemmer som får efterløn.

4) Ophør i arbejde eller i tilbud, hvis medlemmet inden for de første 3 måneder efter ophøret ikke

a) beder om ydelser, der udbetales af a-kassen,

b) deltager i tilbud, eller

c) modtager ydelser til forsørgelse fra offentlige myndigheder, når medlemmet ikke er i et beskæftigelsesforhold.

5) Ophør i arbejde eller i tilbud, hvis medlemmet den første hverdag efter ophøret begynder i arbejde af mere end 5 ugers varighed. Ved ophør i arbejde er det desuden en betingelse, at medlemmets samlede arbejdstid efter ophøret er på samme eller højere ugentligt timetal, eller af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge.

6) Ophør i arbejde eller i tilbud i en periode, hvor medlemmet er på orlov efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller efter lov om børnepasningsorlov, får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter lov om godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvis medlemmet den første hverdag efter orlovens eller uddannelsens ophør begynder i arbejde af mere end 5 ugers varighed. Ved ophør i arbejde er det desuden en betingelse, at medlemmets samlede arbejdstid efter ophøret er på samme eller højere ugentligt timetal, eller af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge.

7) Afslag på eller ophør i arbejde i en periode, hvor medlemmet ikke har ret til dagpenge, fordi medlemmet har fået et arbejdskrav på grund af manglende rådighed efter § 32 i bekendtgørelse om rådighed.

8) Afslag på arbejde i en periode, hvor medlemmet ikke har ret til dagpenge på grund af manglende rådighed efter §§ 11 eller 18 i bekendtgørelse om rådighed eller afslag på et tilbud, som medlemmet ikke har pligt til at deltage i.

9) Udeblivelse fra samtale i en periode, hvor medlemmet ikke har ret til dagpenge på grund af, at medlemmet ikke har oplyst jobcenteret og a-kassen om en vedvarende adresseændring, jf. §§ 7 og 11 i bekendtgørelse om rådighed.

Kapitel 2

Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter, som jobcenteret eller a-kassen har indkaldt til

§ 5. Et medlem, som er blevet udelukket fra ret til dagpenge i medfør af § 37, og som inden for 12 måneder efter udeblivelsen, udebliver fra en jobsamtale eller en aktivitet uden en gyldig grund, er selvforskyldt ledig. Det er et krav, at jobcenteret har indkaldt medlemmet skriftligt og personligt. Det er endvidere et krav, at aktiviteten har et konkret beskæftigelsesrettet sigte.

Stk. 2. Medlemmet er dog ikke selvforskyldt ledig, hvis medlemmet har vilje til at møde til samtalen eller aktiviteten, men udebliver,

1) fordi medlemmet er i arbejde på tidspunktet for samtalen eller aktiviteten, er til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver eller er til møde hos anden aktør, eller

2) hvis det dokumenteres, at udeblivelsen skyldes et akut, udefra kommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre.

Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 2, at medlemmet straks kontakter jobcenteret om udeblivelsen.

§ 6. Et medlem, som er blevet udelukket fra ret til dagpenge i medfør af § 37, og som inden for 12 måneder efter udeblivelsen, udebliver fra en formidlingssamtale, CV-samtale eller en rådighedssamtale uden en gyldig grund, er selvforskyldt ledig. Det er et krav, at a-kassen har indkaldt medlemmet skriftligt og personligt og med angivelse af samtalens formål.

Stk. 2. Medlemmet er dog ikke selvforskyldt ledig, hvis medlemmet har vilje til at møde til samtalen, men udebliver,

1) fordi medlemmet er i arbejde på tidspunktet for samtalen, er til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver eller er til samtale hos anden aktør, eller

2) hvis det dokumenteres, at udeblivelsen skyldes et akut, udefra kommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre.

Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 2, at medlemmet straks kontakter a-kassen om udeblivelsen.

Kapitel 3

Selvforskyldt ledighed ved ophør i arbejde, afslag på formidlet arbejde eller jobplan og afslag på og ophør i tilbud

Opsigelse af arbejde

§ 7. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet opsiger et arbejde uden en gyldig grund, jf. kap. 4. Dette gælder også, hvis medlemmet opsiger arbejdet i en periode, hvor medlemmet

1) er på orlov efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller efter lov om børnepasningsorlov,

2) deltager i et tilbud eller

3) får godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Det sidestilles med en opsigelse, jf. stk.1, hvis et medlem har indgået en aftale om ansættelse, men ikke møder op den første arbejdsdag, jf. dog § 12, stk. 2.

Stk. 3. Opsiger et medlem samtidig 2 deltidsstillinger uden en gyldig grund, jf. kap. 4, anses medlemmet kun som selvforskyldt ledig én gang.

Orlov fra arbejde

§ 8. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 4, tager orlov fra et arbejde. Dette gælder dog ikke, hvis orloven er taget

1) efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller efter lov om børnepasningsorlov,

2) til deltagelse i uddannelse med voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller

3) i henhold til en kollektiv overenskomst til deltagelse i uddannelse med godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Afskedigelse mv.

§ 9. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet. Dette gælder også, hvis

1) medlemmet bliver afskediget fra et tilbud af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet,

2) et uddannelsessted afbryder medlemmets tilbud om uddannelse af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet, eller

3) medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet, mens medlemmet er på orlov efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller efter lov om børnepasningsorlov eller får godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Kontraopsigelse

§ 10. Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund, jf. kap. 4, og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.

Stk. 2. Et medlem, der opsiger et arbejde, er ikke selvforskyldt ledig, hvis

1) medlemmet ville være blevet afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes medlemmet, og

2) medlemmets opsigelse tidligst sker til fratræden samme dag, som medlemmet skulle være fratrådt efter arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Accept af for kort opsigelsesvarsel

§ 11. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet ved en afskedigelse, der ikke væsentligst skyldes medlemmets forhold, accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Et medlem anses for at have accepteret et for kort opsigelsesvarsel, medmindre medlemmet økonomisk bliver stillet som om, at medlemmet var blevet afskediget med et korrekt varsel.

Stk. 3. Et medlem har ikke accepteret et for kort opsigelsesvarsel, hvis medlemmet får delvis erstatning for manglende opsigelsesvarsel ved afsagt dom eller kendelse eller ved forlig indgået under

1) en sag anlagt ved de almindelige domstole,

2) en fagretlig behandling, eller

3) en voldgiftsbehandling efter lov om voldgift.

Stk. 4. A-kassen kan udbetale dagpenge med forbehold for tilbagebetaling for en tilkendt erstatning eller godtgørelse, hvis der er anlagt en sag ved domstolene mod arbejdsgiveren, fordi opsigelsesvarslet ikke er overholdt.

Afslag på formidlet arbejde

§ 12. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet uden en gyldig grund, jf. kap. 4, afslår et formidlet arbejde. Dette gælder også, hvis medlemmet afslår et formidlet arbejde i en periode, hvor medlemmet:

1) deltager i et tilbud eller

2) får godtgørelse som ledig efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, hvis et medlem

1) udebliver fra en samtale om et formidlet arbejde hos arbejdsgiveren eller

2) ikke begynder på et formidlet arbejde.

Stk. 3. Stk.1 omfatter også andre situationer, der kan sidestilles med et afslag, herunder hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at jobcenteret eller a-kassen ikke formidler arbejdet, eller at arbejdsgiveren ikke ansætter medlemmet.

Stk. 4. Det skal ikke sidestilles med et afslag, hvis et medlem udebliver fra en samtale hos arbejdsgiveren eller et formidlet arbejde, hvis det dokumenteres, at udeblivelsen skyldes et akut, udefra kommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre. Det er tillige en forudsætning, at medlemmet havde vilje til at møde, og at medlemmet uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-kassen om udeblivelsen.

Stk. 5. Stk. 1-3 gælder ikke, hvis jobcenteret har fraveget kravet om, at medlemmet skal stå til rådighed for formidlet arbejde.

Afslag på en jobplan eller afslag på eller ophør i et tilbud

§ 13. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan uden en gyldig grund, jf. kap. 4.

Stk. 2. Et medlem er selvforskyldt ledig, hvis medlemmet afslår, ikke begynder på eller ophører i et tilbud uden en gyldig grund, jf. kap. 4.

Stk. 3. Det sidestilles med et afslag, hvis et medlem udviser en adfærd, som gør, at medlemmet ikke får udarbejdet eller revideret en jobplan eller ikke får et tilbud.

Stk. 4. Medlemmet er dog ikke selvforskyldt ledig, hvis medlemmet har vilje til at møde til tilbudet, men udebliver,

1) fordi medlemmet er til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver,

2) er begyndt på et arbejde, eller

3) hvis det dokumenteres, at udeblivelsen skyldes et akut, udefra kommende forhold, som medlemmet ikke har kunnet forudse eller forhindre.

Stk. 5. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 4, at medlemmet straks kontakter jobcenteret om udeblivelsen.

Kapitel 4

Gyldige grunde

§ 14. En gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor et medlem afslår eller opsiger et arbejde eller et tilbud eller udebliver fra en jobsamtale, aktivitet, formidlingssamtale, CV-samtale eller rådighedssamtale.

Stk. 2. Det er ikke en gyldig grund, hvis årsagen til afslaget, opsigelsen eller udeblivelsen er en afledt følge af en handling, som medlemmet har foretaget efter eget valg.

Helbred

§ 15. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis der er dokumentation fra en læge for,

1) at medlemmet på grund af sit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet, eller

2) at arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet.

Stk. 2. Ved opsigelse eller ophør er det et krav, at medlemmet har prøvet at få et andet arbejde på arbejdspladsen.

Transport

§ 16. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 2. Ved opsigelse eller ophør er det et krav, at medlemmet har prøvet at få en anden arbejdstid, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til

1) omlægning af offentlige transportmidler,

2) ændring af arbejdstidens placering, eller

3) bortfald af en privat aftale om samkørsel med personer uden for medlemmets husstand, hvor medlemmet ikke har råderet over transportmidlet.

Pasning af familie

§ 17. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje.

Stk. 2. Ved opsigelse skal medlemmet have prøvet at få en anden arbejdstid, og medlemmet skal have gjort rimelige forsøg på at skaffe en pasningsmulighed.

Stk. 3. Stk. 1 gælder også ved udeblivelse fra jobsamtale, aktivitet, formidlingssamtale, CV-samtale eller rådighedssamtale.

Stk. 4. Stk. 1 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan.

Efterløn

§ 18. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis medlemmet ønsker at gå på efterløn, og medlemmet rent faktisk går på efterløn.

Stk. 2. Ved afslag er det et krav, at medlemmet har søgt om at gå på efterløn i umiddelbar tilknytning til afslaget og med virkning fra ansøgningen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også ved udeblivelse fra jobsamtale, aktivitet, formidlingssamtale, CV-samtale eller rådighedssamtale.

Stk. 4. Stk. 1 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan.

Deltidsforsikredes arbejdstid

§ 19. Et deltidsforsikret medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis arbejdstiden er på over 6 timer i døgnet eller beregnet i gennemsnit for 1 måned er på over 30 timer om ugen.

Stk. 2. Ved opsigelse af et arbejde eller ved ophør i et tilbud er det et krav, at den ændrede arbejdstid er pålagt medlemmet af arbejdsgiveren, og at medlemmet ikke har accepteret arbejdstiden.

Stk. 3. Stk. 1 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan.

Tab af supplerende dagpenge

§ 20. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde, hvis medlemmet mister retten til supplerende dagpenge, jf. § 60, stk. 1, og § 73, stk. 2, i loven.

Stk. 2. Et medlem kan opsige et arbejde og fratræde inden for 26 uger efter, at retten til supplerende dagpenge er faldet bort.

Frigørelsesattest

§ 21. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet mister retten til supplerende dagpenge, fordi arbejdsgiveren ikke vil udstede en frigørelsesattest eller kalder en frigørelsesattest tilbage.

Stk. 2. Ved opsigelse og ophør er det et krav, at medlemmet ikke har accepteret at fortsætte i arbejdet uden samtidig at få supplerende dagpenge.

Arbejde i udlandet

§ 22. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis arbejdet bliver udført i udlandet eller i Grønland, medmindre medlemmet

1) under ansættelsen har bopæl i Danmark,

2) er udsendt af den danske stat eller

3) er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark.

Stk. 2. Et medlem kan afslå et formidlet arbejde, hvis arbejdet skal udføres i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Produktion af krigsmateriel

§ 23. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet ikke vil være med til at udvikle eller producere krigsmateriel, jf. lov om krigsmateriel m.v.

Stk. 2. A-kassen skal indhente en skriftlig erklæring fra Justitsministeriet om, at den pågældende virksomhed er omfattet af lov om krigsmateriel m.v.

Pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller døende nærtstående

§ 24. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis medlemmet får eller straks efter begynder at få

1) støtte efter lov om social service til at passe et handicappet barn,

2) støtte efter lov om social service til at passe nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem eller

3) støtte efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til at passe et alvorligt sygt barn.

Stk. 2. Ved opsigelse er det et krav, at medlemmet har fået afslag på at få orlov fra arbejdet.

Stk. 3. Stk. 1 gælder også ved udeblivelse fra jobsamtale, aktivitet, formidlingssamtale, CV-samtale eller rådighedssamtale.

Stk. 4. Stk. 1 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan.

Arbejdspladsen

§ 25. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis almindelige arbejdsretlige principper gør, at medlemmet ikke skal fortsætte med arbejdet.

Stk. 2. Det er et krav, at medlemmet har henvendt sig til arbejdsgiveren for at få løst de opståede problemer eventuelt gennem den faglige organisation.

Flytning som skyldes, at ægtefællen eller samleveren flytter for at overtage arbejde mv.

§ 26. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet i forbindelse med en flytning, som skyldes, at ægtefællen eller samleveren er flyttet for at

1) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed,

2) begynde på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller fortsætte i et uddannelsesforløb, hvor der er mindst 18 måneder tilbage af uddannelsesforløbet eller

3) begynde eller flytte en selvstændig virksomhed, der udøves mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

Stk. 2. Det er et krav,

1) at medlemmets opsigelse og flytning sker inden 1 år efter, at ægtefællen eller samleveren er flyttet,

2) at ægtefællens eller samleverens daglige transporttid fra den hidtidige bopæl til det nye arbejde mv. er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed, og

3) at medlemmets daglige transporttid fra ægtefællens eller samleverens nye bopæl til arbejdet er mere end, hvad der skal accepteres efter § 9 i bekendtgørelse om rådighed.

Fratrædelsesgodtgørelse

§ 27. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis medlemmet ved en fratrædelse får en godtgørelse fra arbejdsgiveren, der medfører fradrag i dagpengene efter bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Stk. 2. Det er et krav,

1) at godtgørelsen gives som et led i en fratrædelsesordning, og

2) at godtgørelsen sammen med løn i den periode, hvor medlemmets opsigelsesvarsel løber, mindst svarer til løn for den periode, der svarer til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Fysisk vold

§ 28. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis en flytning fra en hidtidig bopæl skyldes, at en samboende ægtefælle eller samlever udøver fysisk vold mod medlemmet, når

1) ophøret og flytningen sker inden for 2 måneder efter, at den fysiske vold er udøvet, og

2) det ved en lægeattest eller en politianmeldelse dokumenteres, at medlemmet har været udsat for fysisk vold.

Stk. 2. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet, selv om medlemmet ikke kan dokumentere fysisk vold, hvis det kan dokumenteres ved en politianmeldelse, at flytningen og opsigelsen skyldes en overhængende fare for medlemmets liv på grund af trusler om fysisk vold fra samboende ægtefælle eller samlevers side.

Det formidlede arbejde

§ 29. Et medlem kan afslå et formidlet arbejde, hvis medlemmet ikke har pligt til at overtage arbejdet efter reglerne i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om rådighed.

Overtagelse af arbejde mv., som medlemmet selv har fundet

§ 30. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde, hvis det skyldes, at medlemmet skal

1) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed,

2) begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed eller

3) begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

Stk. 2. Et medlem kan opsige et arbejde, hvis medlemmet er blevet afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes medlemmet for at overtage andet arbejde, der på opsigelsestidspunktet forventes at fortsætte udover det tidspunkt, hvor medlemmet ellers skulle have været fratrådt.

Stk. 3. Medlemmets samlede arbejdstid efter afslaget eller efter ophøret skal være af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge eller være på samme eller højere ugentligt timetal end det arbejde, der afslås eller opsiges.

Stk. 4. Et medlem kan ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis det skyldes, at medlemmet skal

1) overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed,

2) overtage arbejde med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer,

3) begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed eller

4) begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

Overtagelse af formidlet arbejde

§ 31. Et medlem kan ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis det skyldes, at medlemmet skal overtage et arbejde, der er formidlet af a-kassen, anden aktør eller jobcenteret.

Flere arbejdsforhold

§ 32. Et medlem kan opsige et af flere arbejdsforhold, der tilsammen er på mere end fagets normale arbejdstid om ugen, hvis medlemmets samlede arbejdstid efter ophøret ikke kommer ned på et timetal om ugen, der kan give ret til supplerende dagpenge.

Sammenfald mellem arbejde og bolig

§ 33. Et medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis arbejdsstedet og boligen er sammenfaldende, og medlemmet ikke længere kan disponere over boligen.

Stk. 2. Det er et krav,

1) at medlemmet ikke har haft indflydelse på grunden til, at der ikke længere kan disponeres over boligen, og

2) at arbejdet ikke kan udføres fra den nye bolig.

Rimeligt tilbud mv.

§ 34. Et medlem kan afslå eller ophøre i et tilbud, hvis tilbudet ikke er rimeligt efter en afgørelse, der er truffet af Beskæftigelsesankenævnet.

Aftjene værnepligt mv.

§ 35. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud eller en aktivitet for at aftjene militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste eller ligestillede opgaver, som er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjeneste mv.

Stk. 2. Det er et krav, at medlemmet ikke er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjeneste mv.

Stk. 3. Stk. 1 gælder også ved udeblivelse fra jobsamtale, aktivitet, formidlingssamtale, CV-samtale eller rådighedssamtale.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder også ved afslag på at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan.

Arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse

§ 36. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan i særlige tilfælde bestemme, at det er en gyldig grund, hvis medlemmet opsiger et arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse.

Kapitel 5

Sanktioner

Manglende ret til dagpenge i en periode på grund af udeblivelse fra jobsamtale, aktivitet, formidlingssamtale, CV-samtale, rådighedssamtale, vejledningssamtale

§ 37. Et medlem kan ikke få dagpenge, når medlemmet udebliver fra en jobsamtale eller en aktivitet, som jobcenteret har indkaldt medlemmet til skriftligt og personligt.

Stk. 2. Et medlem kan ikke få dagpenge, når medlemmet udebliver fra en formidlingssamtale, CV-samtale, rådighedssamtale, vejledningssamtale eller møder mv., som har til formål at styrke medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet, og som a-kassen har indkaldt medlemmet til skriftligt og personligt og med angivelse af samtalens formål.

Stk. 3. Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har henvendt sig til afsenderen af indkaldelsen om udeblivelsen.

Stk. 4. Henvender medlemmet sig før samtalen eller samme dag, som samtalen skulle have været afholdt, kan medlemmet ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt.

Karantæne

§ 38. Et medlem skal have 2 ugers karantæne hvis medlemmet er selvforskyldt ledig efter bestemmelserne i kapitel 2, jf. dog § 41.

Stk. 2. Et medlem skal have 3 ugers karantæne, hvis medlemmet er selvforskyldt ledig efter bestemmelserne i kapitel 3, jf. dog § 41.

Placering af karantænen

§ 39. En karantæne har virkning fra den dag, et medlem afslår et arbejde eller afslår eller udebliver fra en samtale, et tilbud eller en aktivitet, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2. En karantæne har virkning fra dagen efter et ophør, jf. dog stk. 3-5 og stk. 7.

Stk. 3. En karantæne får tidligst virkning efter udløbet af den periode, hvor der foretages fradrag i dagpengene, hvis et medlem i forbindelse med et ophør får en ydelse fra arbejdsgiveren, som medfører, at medlemmet ikke får udbetalt dagpenge på grund af reglerne om fradrag i dagpenge.

Stk. 4. Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet deltager i et tilbud, og får medlemmet i perioden en ydelse, som ikke udbetales af a-kassen, får en karantæne tidligst virkning fra den dag, hvor medlemmet ophører med tilbudet.

Stk. 5. Bliver et medlem selvforskyldt ledig, mens medlemmet er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, får voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter lov om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får en karantæne tidligst virkning fra den dag, hvor medlemmet ophører med at få orlovsydelse, barseldagpenge, voksenuddannelsesstøtte eller godtgørelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Afslår et medlem et formidlet arbejde, mens medlemmet får godtgørelse efter reglerne for ledige i lov om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, får karantænen virkning fra den dag, medlemmet afslår det formidlede arbejde.

Stk. 7. Opsiger et medlem et arbejde uden en gyldig grund, men fortsætter i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, får karantænen tidligst virkning, når medlemmet er endeligt fratrådt.

Forældelse og afvikling af karantæner

§ 40. En karantæne kan kun afvikles i perioder, hvor et medlem ellers ville have ret til dagpenge eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler.

Stk. 2. En karantæne er udstået, hvis karantænen ikke er afviklet senest 3 måneder efter den dag, hvor den får virkning, jf. § 39. Hvis et medlem inden for 3 måneder efter den dag, hvor en karantæne har virkning, begynder at få voksenuddannelsesstøtte efter reglerne for ledige i lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller får godtgørelse efter reglerne for ledige i lov om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, forlænges de 3 måneder, jf. 1. pkt., med den periode, medlemmet får voksenuddannelsesstøtte eller godtgørelse.

Stk. 3. En karantæne er også udstået, hvis et medlem, fra den dag karantænen har virkning, jf. § 39, har haft arbejde i et omfang, der for fuldtidsforsikrede udgør mindst 185 timer. For deltidsforsikrede er kravet 5 gange den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden opgøres på grundlag af arbejdet i den periode, der danner grundlag for beregningen af medlemmets dagpengesats.

Stk. 4. Er medlemmet selvforskyldt ledig efter § 10 eller § 11, anses karantænen for udstået, hvis den ikke er afviklet senest på det tidspunkt, hvor medlemmet skulle være fratrådt efter arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Stk. 5. Et medlem, der samtidig har fået flere karantæner, skal afvikle den karantæne først, som forældes først.

Gentagelsesvirkning og arbejdskrav

§ 41. Et medlem kan ikke få dagpenge anden gang, medlemmet inden for de seneste 12 måneder handler på en måde, der ville udløse karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. § 38.

Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft mere end 300 timers arbejde i en periode på 10 uger.

Stk. 3. Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft mindst 150 timers arbejde i en periode på 10 uger.

Stk. 4. Et medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. Medlemmet må ikke samtidig have modtaget offentligt tilskud til etablering og drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan i ganske særlige tilfælde bestemme, at et medlem ikke mister retten til dagpenge efter stk. 1, hvis medlemmet ikke tidligere er blevet vejledt herom. Hvis medlemmet ikke mister retten til dagpenge efter stk. 1, skal medlemmet have en karantæne efter § 38 for hver af de gange, medlemmet er blevet selvforskyldt ledig.

Tab af ret til dagpenge for medlemmer mellem 25 og 30 år

§ 42. Et medlem mellem 25 og 30 år, som har afslået eller er ophørt i et tilbud om ansættelse med løntilskud for at søge ind på en ordinær uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 85, stk. 3 og 4, kan ikke få dagpenge, hvis medlemmet uden en gyldig grund

1) ikke senest 8 uger efter afslaget eller ophøret har fundet en ordinær uddannelse, som medlemmet vil søge ind på,

2) ikke søger om optagelse på uddannelsen eller

3) ikke begynder på uddannelsen.

Stk. 2. Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har opfyldt arbejdskravet i § 41, stk. 2-4.

Kapitel 6

Oplysningspligt og øvrige bestemmelser

Medlemmets oplysningspligt og konsekvenser af ikke at opfylde oplysningspligten

§ 43. Et medlem skal oplyse om afslag og ophør i arbejde eller tilbud, afslag eller udeblivelser fra samtaler eller aktiviteter i jobcenteret eller hos anden aktør, hvis a-kassen beder om det.

Stk. 2. Et medlem kan ikke få ydelser fra a-kassen, så længe medlemmet ikke har givet de oplysninger, som a-kassen har bedt om efter stk. 1. Bliver a-kassen bekendt med forhold, der gør det sandsynligt, at medlemmet skal have en sanktion eller ikke har ret til ydelser, skal a-kassen standse udbetalingen af ydelser, så længe a-kassen undersøger sagen. A-kassen skal træffe afgørelse om, hvorfor udbetaling af ydelser fra a-kassen er blevet standset.

Stk. 3. A-kassen skal træffe afgørelse om selvforskyldt ledighed, senest 3 måneder efter udbetaling af dagpenge er blevet standset efter stk. 2.

Stk. 4. A-kassen skal efterbetale ydelser til et medlem, hvis medlemmet ikke skal have en sanktion efter denne bekendtgørelse, og medlemmet i perioden i øvrigt har ret til ydelser fra a-kassen.

Øvrige bestemmelser

§ 44. En a-kasse har tavshedspligt med hensyn til, om en virksomhed er omfattet af lov om krigsmateriel m.v. A-kassen må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger herom.

Stk. 2. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 e gælder ved overtrædelse af stk. 1, jf. § 94 a, stk. 2, i loven.

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007 1) .

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 514 af 17. juni 2003 om selvforskyldt ledighed.

Stk. 3. § 42 gælder fra 1. juni 2007.

§ 46. Et medlem, som før den 1. januar 2003 ved en endelig administrativ afgørelse har mistet retten til dagpenge, fordi medlemmet i aktivperioden har afslået at være med til at udarbejde eller revidere en handlingsplan eller har afslået et tilbud efter kapitel 11 a og § 33 i den før den 1. januar 2003 gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft arbejde i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2, i loven.

§ 47. Bestemmelsen i § 41, stk. 1, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor medlemmet handler på en måde, der udløser en karantæne for selvforskyldt ledighed efter § 38, stk. 1, og hvor medlemmet forud for den 1. marts 2007 har fået en karantæne efter bekendtgørelse nr. 514 af 17. juni 2003 om selvforskyldt ledighed.

Arbejdsdirektoratet, den 19. februar 2007

Jesper Hartvig Pedersen

/Tor Even MünterBilag 1

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1:

Område og begreber mv.

§§ 1-4

Kapitel 2:

Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter, som jobcenteret eller a-kassen har indkaldt til

§§ 5 og 6

Kapitel 3:

Selvforskyldt ledighed ved ophør i arbejde, afslag på formidlet arbejde eller jobplan og afslag på og ophør i tilbud

§§ 7-13

Kapitel 4:

Gyldige grunde

§§ 14-36

Kapitel 5:

Sanktioner

§§ 37-42

Kapitel 6:

Oplysningspligt og øvrige bestemmelser

§§ 43-47

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Redaktionel note
 • www.adir.dk