Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Kontanthjælpssatsen til unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, § 2 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, § 59 i lov nr. 566 af 9. juni 2006 og § 3 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En person under 25 år får

1) 11.625 kr., når den pågældende forsørger eget barn i hjemmet,

2) 11.625 kr., når den pågældende har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og

3) 8.749 kr., når den pågældende, der ikke bor hos en eller begge forældre, har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 2.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2007.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen