Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rådighed

 

I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 6, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, og § 65, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret ved lov nr. 449 af 22. maj 2006, lov nr. 404 af 8. maj 2006 og lov nr. 1384 af 21. december 2006 og lov nr. 176 af 27. februar 2007, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Område og begreber mv.

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som

1) anmoder om eller får udbetalt dagpenge, herunder supplerende dagpenge,

2) afvikler en karantæne,

3) anmoder om at få udstedt efterlønsbevis eller

4) anmoder om at gå på efterløn.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også medlemmer af en a-kasse med ret til dagpenge, som deltager i et tilbud, herunder medlemmer som modtager aktiveringsydelse efter bekendtgørelse om ydelser under aktivering.

§ 2. Ved »jobcenteret« forstås i denne bekendtgørelse staten i jobcenteret.

Stk. 2. Ved »anden aktør« forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Ved »jobsamtale« forstås alle samtaler, som jobcenteret indkalder medlemmet til hos jobcenteret eller anden aktør.

Stk. 4. Ved »tilbud« forstås tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Ved »aktivitet« forstås aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Ved »formidlingssamtale« forstås samtaler, som a-kassen indkalder medlemmet til med henblik på formidling af arbejde. 

Stk. 7. Ved »CV-samtale« forstås samtaler, som a-kassen har indkaldt medlemmet til om oprettelse, godkendelse eller vedligeholdelse af CV’et.

Kapitel 2

Generelle rådighedsbetingelser

§ 3. Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Bopæl og ophold

§ 4. Et medlem skal have bopæl og opholde sig i Danmark, jf. dog forordning (EØF) nr. 1408/71, artikel 71 a, i, og 71 b, ii.

§ 5. Et medlem kan få dagpenge under arbejdssøgning i et andet land, hvis medlemmet inden afrejsen godtgør over for a-kassen at have en aftale med en arbejdsgiver om en ansættelsessamtale i det andet land. Medlemmet skal give meddelelse om opholdets varighed til jobcenteret og a-kassen før rejsen. Medlemmet skal komme tilbage til Danmark inden for 5 dage.

Registrering som arbejdssøgende

§ 6. Et medlem skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret for at kunne få dagpenge. Medlemmet skal være registreret i hele den periode, medlemmet anmoder om dagpenge for. Medlemmet anses for registreret, når registreringen er sket i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen. Et medlem kan ikke opfylde betingelsen om at være registreret ved kun at oprette et CV, jf. § 10, stk. 4.

Stk. 2. Har medlemmet ikke fået dagpenge, kan a-kassen udbetale dagpenge for en periode med manglende registrering, jf. stk. 1, hvis

1) medlemmet har et datostemplet dagpengekort eller bekræftelse på digital registrering, som viser, at medlemmet skulle have været registreret i perioden, eller

2) den manglende registrering skyldes a-kassens forhold eller forhold hos jobcenteret, som jobcenteret eller Arbejdsmarkedsstyrelsen har bekræftet.

Stk. 3. Udbetaling efter stk. 2 kan ske, hvis medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende registrering, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt.

Stk. 4. Udbetaling af dagpenge efter stk. 2 til et ledigt medlem kan dog først ske, når medlemmet er registreret som arbejdssøgende, jf. stk. 1.

Stk. 5. Når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet give tilladelse til, at a-kassen udbetaler dagpenge.

Overtagelse af arbejde

§ 7. Et medlem skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at arbejdet er formidlet af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Stk. 2. Kravet om varslet kan fraviges for et medlem, hvis jobcenteret eller a-kassen på forhånd har orienteret medlemmet herom.

Stk. 3. Medlemmet skal kunne møde til jobsamtaler, formidlingssamtaler, CV-samtaler, rådighedssamtaler samt til aktiviteter og tilbud dagen efter, at medlemmet har modtaget indkaldelse hertil fra jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Stk. 4. Stk. 3 gælder også for arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 8. Et medlem skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen.

Stk. 2. Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage. Arbejdet er også rimeligt, hvis medlemmet kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb, og medlemmet får tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med formidlingen.

§ 9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler.

Stk. 2. Et medlem skal i særlige situationer kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler.

Stk. 3. Et medlem, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft.

Stk. 4. Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid.

Jobsøgning og CV

§ 10. Et medlem skal søge arbejde, jf. §§ 8 og 9, og deltage i kurser og andre tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.

Stk. 2. Medlemmet skal også søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Stk. 3. Medlemmet skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende faglige område. Medlemmet skal endvidere søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid.

Stk. 4. Medlemmet skal senest 1 måned efter registreringen som arbejdssøgende oprette et CV og gøre det tilgængeligt på Jobnet. Medlemmet skal herefter sikre sig, at oplysningerne i CV'et til enhver tid er korrekte og fyldestgørende.

Konsekvenser

§ 11. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. § 4, ikke er registreret som arbejdssøgende, jf. § 6, eller ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, jf. §§ 7-9.

Stk. 2. A-kassen kan ud fra en konkret rådighedsvurdering, jf. § 24, træffe afgørelse om, at medlemmet skal opfylde et arbejdskrav, jf. § 29, for igen at kunne få dagpenge.

Kapitel 3

Rådighedsforpligtelsen i særlige situationer

Tilbud

§ 12. Et medlem, der deltager i en aktivitet eller et tilbud, skal søge arbejde, jf. § 10, og kunne overtage arbejde med dags varsel, medmindre jobcenteret har fraveget kravet, eller andet følger af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Medlemmet har også pligt til at møde til samtaler, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder til.

Orlov

§ 13. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i resten af en orlovsperiode fra et arbejde, hvis perioden er over 4 uger, og medlemmet ikke har mulighed for at genoptage arbejdet med det samme.

Stk. 2. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet imellem to perioder med barselorlov, hvis perioden er over 4 uger.

Borgerligt ombud mv.

§ 14. Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom medlemmet har borgerligt ombud eller andet hverv i det offentliges interesse, som begrænser muligheden for at overtage arbejde.

Kapitel 4

Supplerende dagpenge og frigørelsesattest

§ 15. Et medlem, der arbejder på nedsat tid, kan få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke har krav på et opsigelsesvarsel.

Stk. 2. Når arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel, kan der udbetales supplerende dagpenge,

1) hvis medlemmets nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for overtagelse af andet arbejde, eller

2) hvis arbejdsgiveren erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at medlemmet opnår arbejde med en længere arbejdstid. Arbejdsgiverens erklæring skal foreligge på en frigørelsesattest, fremgå af arbejdsgiverens meddelelse om arbejdsfordeling eller fremgå af ansættelseskontrakten.

Stk. 3. En arbejdsgiver anses for at have krav på et opsigelsesvarsel i alle tilfælde, hvor der i et ansættelsesforhold som udgangspunkt gælder et opsigelsesvarsel fra den ansattes side i henhold til lov eller kollektiv overenskomst eller aftale.

Stk. 4. Medlemmet kan få supplerende dagpenge fra ansættelsesforholdets første dag, når dokumentation for, at arbejdsgiveren vil se bort fra et opsigelsesvarsel, er modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. De 5 uger regnes fra og med den dag, arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel. Hvis a-kassen har modtaget dokumentationen efter udløbet af 5-ugers-fristen, kan medlemmet tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtog dokumentationen.

Kapitel 5

Forbehold af arbejdskraft

§ 16. Et medlem må ikke forbeholde sin arbejdskraft for

1) sæsonarbejde,

2) en bestemt arbejdsgiver eller

3) en bestemt arbejdsplads.

§ 17. Når et medlem melder sig ledig efter et arbejde omfattet af § 16, skal a-kassen vurdere medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet, jf. kapitel 9.

Kapitel 6

Manglende rådighed efter et afslag eller ophør

§ 18. Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet afslår et formidlet arbejde, afslår et tilbud eller en aktivitet, afslår en jobsamtale, ophører med sit arbejde eller ophører i et tilbud eller en aktivitet, hvis medlemmet fx skal

1) overtage andet arbejde,

2) begynde selvstændig erhvervsvirksomhed,

3) begynde på eller fortsætte en uddannelse,

4) gå på efterløn,

5) gå på børnepasningsorlov som ledig efter lov om børnepasningsorlov,

6) rejse til udlandet eller

7) flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også udeblivelser og situationer, der kan sidestilles med afslag.

Stk. 3. Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget, ophøret eller udeblivelsen er bortfaldet.

Kapitel 7

Uddannelse

§ 19. Et medlem, som deltager i uddannelse, kan ikke få dagpenge, jf. dog stk. 2 og § 20.

Stk. 2. Et medlem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan bevare retten til dagpenge ved deltagelse i:

1) Uddannelse under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke giver ret til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, i det omfang den udbydes som heltidsuddannelse.

2) Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen.

3) Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin.

4) Aftenskoleundervisning, hvortil der ydes støtte i henhold til folkeoplysningsloven. Et medlem kan endvidere bevare retten til dagpenge under ligestillede kurser af op til 2 ugers varighed, der ikke er led i en kompetencegivende uddannelse.

5) Undervisning i op til 2 uger, hvis medlemmets faglige organisation, a-kasse, jobcenteret eller anden aktør arrangerer undervisningen med det formål at styrke medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet.

6) Uddannelse under lov om åben uddannelse og lov om universiteter, hvis medlemmet har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Dette gælder dog kun, indtil medlemmets ret og pligt til tilbud indtræder. Undervisningen må ikke kunne være led i en ny uddannelse for medlemmet. Undervisningens varighed må højst udgøre 6 timer om ugen eller svare til 1/3 studenterårsværk. Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal medlemmet dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk.

7) Højskole- eller daghøjskoleforløb inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis medlemmet er under 25 år.

Stk. 3. Et medlem kan ikke få dagpenge for timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller uddannelsesstøtte for voksne efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

§ 20. Et medlem, som ved ledigmeldelsen er fyldt 25 år, kan bevare retten til dagpenge under uddannelse på betingelse af, at undervisningen foregår efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage, at medlemmet ikke er selvforskyldt ledig eller er udeblevet fra en samtale efter § 37 i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, og at medlemmet enten

1) som fuldtidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 30 timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen,

2) som deltidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 20 timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen, eller

3) i mindst 2 år har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen.

Stk. 2. Dagpenge efter stk. 1 kan i resten af studieforløbet udbetales i 444 timer for et fuldtidsforsikret medlem og 360 timer for et deltidsforsikret medlem.

Stk. 3. Perioden, inden for hvilken kravet om beskæftigelse i stk. 1 skal være opfyldt, forlænges med perioder med fravær på grund af

1) barselorlov efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov eller

2) sygdom, hvis den enkelte sygdomsperiode har haft en varighed på mere end 4 uger.

Stk. 4. Medlemmet skal på tro og love erklære, at kravet om beskæftigelse i stk. 1 er opfyldt.

§ 21. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb. Det gælder kun, hvis perioden er over 4 uger, jf. dog stk. 2. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode.

Stk. 2. Hvis medlemmet skal stå til rådighed under uddannelsen, kan medlemmet få ret til dagpenge i en periode mellem to dele af uddannelsesforløbet, selvom perioden er på under 4 uger.

Stk. 3. Et medlem kan stå til rådighed i en orlovsperiode fra en uddannelse. Medlemmet skal godtgøre, at medlemmet holder orlov fra uddannelsen. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis orlovsperioden er sammenfaldende med uddannelsesstedets ferieperiode, eller hvis orlovsperioden ikke er forenelig med uddannelsens opbygning og forløb.

Kapitel 8

Medlemmets oplysningspligt

§ 22. Et medlem skal oplyse a-kassen om sin rådighed, herunder om bopælsadresse, begrænsninger i rådigheden, jobsøgning, afslag på arbejde og arbejdsophør.

Stk. 2. Medlemmet skal oplyse a-kassen om deltagelse i uddannelse.

Stk. 3. Medlemmet skal i sit CV give fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidlingen af arbejde. Medlemmet skal endvidere give jobcenteret og a-kassen adgang til sit CV på Jobnet.

Stk. 4. Medlemmet kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har givet de oplysninger, som a-kassen har bedt om, jf. stk. 1-3.

Stk. 5. Dagpengene kan efterbetales, hvis medlemmet har stået til rådighed i den mellemliggende periode.

Stk. 6. Hvis et medlem ikke senest 1 måned efter registreringen som arbejdssøgende har et godkendt CV, og dette skyldes medlemmet, kan medlemmet ikke få dagpenge. Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har et godkendt CV.

Pligter i forbindelse med kontrolbesøg

§ 23. Når et medlem er antruffet i forbindelse med et kontrolbesøg, og direktoratet vurderer, at der er tvivl om medlemmets rådighed, sender direktoratet en meddelelse herom til a-kassen. A-kassen skal herefter straks ved skriftlig og personlig meddelelse pålægge et medlem at oplyse, fra hvilket tidspunkt medlemmet ønsker at få dagpenge.

Stk. 2. Medlemmet kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor medlemmet retter henvendelse til a-kassen. Hvis medlemmet henvender sig til a-kassen straks efter modtagelsen af meddelelsen og anmoder om dagpenge fra et tidligere tidspunkt, kan medlemmet dog få dagpenge fra det tidligere tidspunkt.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis den dag, medlemmet ønsker at få dagpenge fra, ligger mere end 14 dage efter, at medlemmet modtog meddelelsen efter stk. 1.

Kapitel 9

Rådighedsvurdering

§ 24. A-kassen skal undersøge og vurdere et medlems rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for medlemmets ret til dagpenge, herunder underretninger fra jobcenteret og oplysninger, som medlemmet selv giver.

Stk. 3. Bliver a-kassen bekendt med forhold, der gør det sandsynligt, at medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal a-kassen standse udbetalingen af dagpenge til medlemmet, så længe a-kassen undersøger forholdet.

§ 25. A-kassen skal, senest hver gang medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed, vurdere medlemmets rådighed ved et personligt fremmøde, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Under samtalen skal a-kassen som minimum sikre sig, at

1) medlemmet har gjort en indsats for at komme ud af ledigheden ved at søge arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, herunder at medlemmet har søgt et tilstrækkeligt antal job og været realistisk i sin jobsøgning,

2) medlemmet har søgt konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør,

3) medlemmet har overholdt sin jobplan,

4) medlemmet har deltaget i kurser, tilbud og aktiviteter, som medlemmet er pålagt, eller som øger mulighederne for at få arbejde,

5) medlemmet har fulgt a-kassens tidligere pålæg eller vejledning,

6) medlemmets oplysninger i CV’et til enhver tid er korrekte og fyldestgørende,

7) medlemmet ikke har helbredsmæssige problemer, som forhindrer medlemmet i at overtage arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, og

8) der ikke er andre faktiske eller retlige forhold, som forhindrer medlemmet i at overtage arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Stk. 3. Hvis et medlem arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge og har kvalifikationer inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal a-kassen ved rådighedsvurderingen give medlemmet en frist på højst 4 uger til at dokumentere, at medlemmet søger arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden for dette område. A-kassen skal herefter vurdere medlemmets rådighed, jf. § 28, stk. 2.

Stk. 4. En ny 3-måneders-periode, jf. stk. 1, begynder fra det tidspunkt, hvor medlemmet har haft dokumenteret beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 eller 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 26. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret giver underretning om, at medlemmet ikke har overholdt sine forpligtelser over for anden aktør.

Stk. 2. A-kassen skal i øvrigt vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret sender en begrundet anmodning herom.

§ 27. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed, når medlemmet 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med jobsamtaler, formidlingssamtaler eller tilbud. Rådighedsvurderingen skal herefter foretages, hver gang medlemmet melder sig syg i forbindelse med de nævnte samtaler eller tilbud, indtil medlemmet dokumenterer at have haft beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 eller 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 28. Hvis a-kassen ved vurderingen efter §§ 24-27 finder, at medlemmet står til rådighed, men der dog er tvivl om medlemmets fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, skal a-kassen give medlemmet en frist på højst 3 måneder til at dokumentere sin arbejdssøgning, jf. § 10.

Stk. 2. Efter fristens udløb skal a-kassen vurdere medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal træffe afgørelse over for medlemmet, hvis a-kassen finder, at medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis a-kassen finder, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal a-kassen notere dette med en begrundelse for vurderingen.

Kapitel 10

Tab af retten til dagpenge og arbejdskrav

§ 29. Hvis et medlem ikke anses for at stå til rådighed efter § 17 og §§ 24-28, kan medlemmet ikke få dagpenge.

Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft mere end 300 timers arbejde i en periode på 10 uger. Det er en betingelse, at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet.

Stk. 3. Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft mindst 150 timers arbejde i en periode på 10 uger. Det er en betingelse, at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet.

Stk. 4. Et medlem kan igen få dagpenge, hvis medlemmet i mindst 26 uger uafbrudt har drevet ustøttet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Stk. 5. Et medlem, der ikke står til rådighed, fordi medlemmet har forbeholdt sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads, kan igen få dagpenge, hvis medlemmet dokumenterer, at årsagen til den manglende rådighed ikke længere er til stede.

Stk. 6. Et medlem kan ikke opfylde kravet om arbejde i stk. 2 og 3 med arbejde af den karakter, der var årsag til den manglende rådighed, jf. § 16.

§ 30. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan give tilladelse til, at et medlem kan gå på efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis, selvom medlemmet ikke kan få dagpenge, fordi medlemmet har begrænset sin rådighed for arbejdsmarkedet til arbejde omfattet af § 16, og kravet om arbejde, jf. § 29, ikke er opfyldt.

Kapitel 11

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007. 1)

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed.

§ 32. For medlemmer, der er blevet indplaceret før den 1. marts 2007, skal den første rådighedsvurdering efter § 25, stk. 1, dog senest ske efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Arbejdsdirektoratet, den 19. februar 2007

Jesper Hartvig Pedersen

/Tor Even MünterBilag 1

Indholdsfortegnelse

 

Kapitel 1:

Område og begreber mv.

§§ 1-3

Kapitel 2:

Generelle rådighedsbetingelser

§§ 4-11

Bopæl og ophold

§§ 4-5

Registrering som arbejdssøgende

§ 6

Overtagelse af arbejde

§§ 7-9

Jobsøgning og CV

§ 10

Konsekvenser

§ 11

Kapitel 3:

Rådighedsforpligtelsen i særlige situationer

§§ 12-14

Kapitel 4:

Supplerende dagpenge og frigørelsesattest

§ 15

Kapitel 5:

Forbehold af arbejdskraft

§§ 16-17

Kapitel 6:

Manglende rådighed efter et afslag eller et ophør

§ 18

Kapitel 7:

Uddannelse

§§ 19-21

Kapitel 8:

Medlemmets oplysningspligt

§§ 22-23

Kapitel 9:

Rådighedsvurdering

§§ 24-28

Kapitel 10:

Tab af retten til dagpenge og arbejdskrav

§§ 29-30

Kapitel 11:

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.

§§ 31-32

 

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.