Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere

(Rådgivningspåbud)

 

I medfør af § 12, § 21, stk. 2, § 37, § 39, § 73, § 77 a og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som senest ændret ved lov nr. 175 af 27. februar 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af arbejdsmiljøproblemer har til formål at sikre, at virksomheden bliver i stand til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer og til at styrke virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til undersøgelse af forhold i det psykiske arbejdsmiljø har til formål at sikre, at undersøgelsen udføres af rådgivere med særlig arbejdsmiljøviden og erfaring inden for området.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter påbud til virksomhederne om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere i følgende tilfælde:

1) mange overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen,

2) gentagne overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen inden for samme emne,

3) komplekse og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, og

4) undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene i en virksomhed for at afdække, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter tillige påbud om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til bygherrer om komplekse og alvorlige overtrædelser forbundet med skriftlig plan for sikkerhed og sundhed.

Kapitel 2

Påbud om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere

§ 3. Arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, når Arbejdstilsynet træffer 5 eller flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, der er konstateret ved

1) et enkeltstående tilsyn eller ved et tilsynsforløb bestående af screening og et deraf efterfølgende tilsyn, og

2) tilsyn med arbejde tilknyttet én produktionsenhed.

§ 4. Arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet træffer 15 eller flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, der

1) er konstateret på 2 eller flere forskellige produktionsenheder under den samme juridiske enhed, og

2) er konstateret inden for en periode af mindst 6 måneders og højst 12 måneders varighed, og

3) samtlige afgørelser ligger inden for ét af følgende emner:

a) Støj.

b) Vibrationer.

c) Ikke-ioniserende stråling.

d) Termiske belastninger.

e) Ergonomisk arbejdsmiljø.

f) Psykisk arbejdsmiljø.

g) Kemiske og biologiske belastninger.

h) Indeklima.

i) Ulykkesrisici.

j) Formelle krav, f.eks. arbejdspladsvurdering, sikkerhedsorganisation og brugsanvisninger.

k) Unges arbejde.

l) Velfærds- og belysningsforanstaltninger.

m) Hudbelastninger.

§ 5. Arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene i en produktionsenhed for at afdække, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer.

§ 6. Arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en eller flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen om et eller flere komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der indebærer risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i kapitel 3, når overtrædelserne er

1) konstateret ved et enkeltstående tilsyn eller ved et tilsynsforløb bestående af screening og et deraf efterfølgende tilsyn, og

2) konstateret ved tilsyn med arbejde tilknyttet én produktionsenhed.

Stk. 2. Der afgives ikke påbud efter stk. 1, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og løsningen umiddelbart kan overføres.

§ 7. Bygherren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet træffer afgørelse om overtrædelser af kapitel 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Kapitel 3

Komplekse og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

Det ergonomiske område

§ 8. Tre eller flere overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen inden for samme produktionsenhed, hvor der er risiko for ergonomisk belastning, og som vedrører mindst to forskellige arbejdsmiljøproblemer.

§ 9. Løft af byrder, der udføres som led i den sædvanlige arbejdsfunktion,

1) ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i 3/4 arms afstand, og

2) der samtidigt forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag.

Stk. 2. Når der ikke er udviklet egnede tekniske løsninger på løft, der overstiger grænserne i stk. 1, afgives påbud til virksomheden om brug af autoriseret rådgivning ved gennemførelse af midlertidige foranstaltninger med henblik på at nedbringe belastningen.

§ 10. En samlet daglig løftemængde, der overskrider:

1) 10 tons ved løft tæt ved kroppen,

2) 6 tons ved løft i underarms afstand, eller

3) 3 tons ved løft i 3/4 arms afstand.

§ 11. Manuelle løft og forflytning af personer, hvor dette ikke systematisk eller rutinemæssigt foregår ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler.

§ 12. Ensidigt, gentaget arbejde (EGA), der

1) udføres med samme højrepetitive arbejdsfunktion i mere end 3/4 af en normal arbejdsdag/-uge,

2) udføres højrepetitivt med mindst en forværrende faktor i form af kraftkrav, belastende arbejdsstillinger eller -bevægelser for skuldre eller for hånd eller arm, og arbejdet udføres i mere end 2/3 af en normal arbejdsdag eller uge, eller

3) veksler mellem flere højrepetitive arbejdsfunktioner i mere end 3/4 af en normal arbejdsdag eller uge, og hvor bevægelsesmønstret er ensartet, og arbejdsfunktionerne belaster samme muskelgrupper.

Det biologiske område

§ 13. Udsættelse for biologiske agenser, hvor der arbejdes med eller håndteres større mængder organisk materiale, og hvor følgende forhold er til stede:

1) aerosoler, der med overvejende sandsynlighed indeholder biologiske agenser, og

2) markant affaldsagtig lugt eller lugt af forrådnelse.

§ 14. Indeklimaproblemer som følge af fugtproblemer og svampevækst ved

1) vand fra en ikke akut vandskade, hvor der dannes blankt vandspejl på vandrette flader,

2) synlig fugt over et areal på i alt minimum 0,25 m2 i arbejdsrum,

3) synlig fugt over et areal på i alt minimum 3 m2 i et tilstødende rum,

4) symptomer på indeklimagener hos ansatte, samt tydelig jordslået eller kælderagtig lugt,

5) kondensering på kolde ydervægge i et omfang, der medfører, at større arealer vægbeklædning kan løsnes. Ved større arealer forstås i arbejdsrum et areal på i alt minimum 0,25 m2 og i tilstødende rum minimum 3 m2 over et samlet areal, eller

6) tidligere svampevækst i arbejdsrum over et areal, som mindst svarer til de i nummer 2 eller 5 angivne, og som ikke er blevet fjernet i forbindelse med elimineringen af fugtkilden.

Det kemiske område

§ 15. Indeklimaproblemer med dårlig luftkvalitet, herunder høj temperatur, der giver anledning til klager og umiddelbart kan konstateres, og som skyldes utilstrækkelig eller manglende ventilation ved mindst et af følgende forhold:

1) Større komplicerede ventilationsanlæg, der skal sikre et tilfredsstillende indeklima og dækker mere end 4 arbejdsrum eller 300 m2, og som ikke fungerer tilfredsstillende, herunder ikke umiddelbart kan reguleres. Anlæggene kan være udført med mekanisk drevne ventilatorer eller med vinduer eller ventiler, der styres automatisk.

2) Ventilation ved manuelt oplukkelige vinduer, døre eller ventiler, der skal sikre et tilfredsstillende indeklima og dække mere end 4 arbejdsrum eller 300 m2.

3) Mindre lokaler, hvor der er meget stor belastning, uanset ventilationsform.

§ 16. Sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor

1) der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning med samtidig tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur,

2) procesudsuget luftrecirkuleres, således at den udsugede luft fra den forurenende proces føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler, eller

3) der er mange spredte forureningskilder på arbejdspladsen, og forureningen ikke fjernes effektivt.

§ 17. Arbejde med

1) kræftfremkaldende stoffer og materialer, hvor der er krav om lukkede anlæg, men hvor arbejdet foregår uden for sådanne anlæg, eller

2) kodenummererede produkter til industriel overfladebehandling ved processer, hvor der er krav om lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine, og hvor overfladebehandling ikke som minimum foregår i en sprøjteboks eller sprøjtekabine.

§ 18. Arbejde med giftige, meget giftige eller kræftfremkaldende stoffer og materialer, hvor der kan foreligge mulighed for substitution.

Det fysiske område

§ 19. Tre eller flere overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen inden for samme produktionsenhed, hvor der er risiko for ulykker, og som vedrører mindst to forskellige arbejdsmiljøproblemer.

§ 20. Tagarbejde på underlag, der ikke er bæredygtigt.

§ 21. Adgangs- og transportveje for gående og kørende på en byggeplads, hvor der ikke er truffet foranstaltninger til sikring af, at de er bæredygtige uanset vejrlig og færdsel, eller hvor de ikke er holdt jævne og fri for materialer eller genstande, der kan være til fare for færdslen.

§ 22. Montage af betonelementer, hvor der ikke er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger mod ulykker under anhugning, løft, afsætning af elementer og mod ulykker under sammenstøbning, montage og demontage af elementstøtter.

§ 23. Nedstyrtningsfare eller fare for sammenstyrtning ved arbejde på tage og konstruktioner samt i bygninger.

§ 24. Gravearbejde i en dybde af minimum 1,7 meter under terræn, uden at der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger mod sammenstyrtning, herunder jordforskydninger som følge af frost, vand eller trafik samt farer ved nedgravede installationer, medmindre løsningen er umiddelbart tilgængelig.

§ 25. Opstilling, ændring af opstilling samt nedtagning af stillads, der ikke opstilles eller er opstillet i en standardopstilling efter den pågældende stilladstypes brugsanvisning, og hvor der for den valgte stilladskonstruktion ikke foreligger en konstruktionsberegning, der indeholder en specifikation over den påtænkte opstilling, herunder en styrke- og stabilitetsberegning.

§ 26. Alle ikke CE-mærkede tekniske hjælpemidler samt CE-mærkede tekniske hjælpemidler, der er mere end 5 år gamle, med manglende eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger, hvor virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet.

Stk. 2. CE-mærkede tekniske hjælpemidler, hvor virksomheden selv har konstrueret eller foretaget ændring af de sikkerhedsmæssige dele af konstruktion eller styring.

Stk. 3. Tekniske hjælpemidler, hvor virksomheden har sat eksisterende sikkerhedsforanstaltninger ud af kraft, og årsagen hertil ikke umiddelbart kan konstateres og afhjælpes.

§ 27. Intern færdsel på faste arbejdssteder, hvor kørende trafik sammenblandes med faste arbejdspladser eller gående trafik.

§ 28. Håndtering af gods på faste arbejdssteder med trucks eller lignende i mere end 2 meters højde på steder, hvor der samtidig kan færdes andre personer.

§ 29. Belastende akustiske forhold ved arbejde, der foregår i

1) produktionslokaler med et rumfang på mindre end 1000 m3, hvor der er en gennemsnitlig efterklangstid på mere end 1,3 sekund,

2) produktionslokaler med et rumfang på mere end 1000 m3, hvor der er et gennemsnitligt effektivt absorptionsareal på mindre end 0,6 gange gulvarealet,

3) lokaler i daginstitutioner, hvor der er en gennemsnitlig efterklangstid på mere end 0,6 sekund,

4) klasselokaler i skoler, dog bortset fra sang- og musiklokaler, hvor der er en efterklangstid på mere end 0,9 sekund,

5) undervisningsområder i skoler med et gennemsnitligt effektivt absorptionsareal på mindre end 0,9 gange gulvarealet eller

6) flerpersoners kontorer større end 300 m3 med et gennemsnitligt effektivt absorptionsareal på mindre end 0,9 gange gulvarealet.

§ 30. Støjbelastning LEX (8 timer) over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C), hvor der ikke umiddelbart foreligger tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af påvirkningen.

§ 31. Arbejde med tekniske hjælpemidler, der er stillet til rådighed for arbejdstageren efter 6. juli 2007, og hvor arbejdstageren udsættes for en daglig vibrationsbelastning over 5 m/s2 for hånd-arm vibrationer, og hvor der ikke umiddelbart foreligger tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af påvirkningen.

§ 32. Spånsiloer, der ikke er indrettet således, at de kan tømmes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at der ikke er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger mod sammenstyrtende og nedstyrtende spånmængder.

§ 33. Tømning af spånsiloer, hvor der er risiko for personskade eller risiko for ergonomisk belastning.

§ 34. Manglende eller væsentlige mangler ved skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, jf. kapitel 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter.

§ 35. Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, hvor mindst ét af følgende forhold er til stede:

1) Manglende eller væsentlige mangler ved kortlægning og vurdering af risici fra eksplosiv atmosfære.

2) Virksomheden har ikke klassificeret områder med farlig eksplosiv atmosfære i zoner.

3) Foranstaltningerne til at undgå dannelse af farlig eksplosiv atmosfære er ikke tilstrækkelige.

4) Foranstaltningerne til at undgå antændelse af farlig eksplosiv atmosfære er ikke tilstrækkelige.

5) Foranstaltningerne til at begrænse de skadelige virkninger fra en eksplosion er ikke tilstrækkelige.

Det psykosociale område

§ 36. Problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der giver anledning til, at Arbejdstilsynet afgiver påbud om psykisk arbejdsmiljø.

Kapitel 4

Rådgivningspligt

§ 37. Modtageren af påbud efter kapitel 2 og 3 har pligt til at bruge en arbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret til at yde rådgivning i relation til de nævnte arbejdsmiljøforhold.

Stk. 2 . Påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan ikke efterkommes ved at benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der hører under den juridiske enhed, som har modtaget påbuddet.

§ 38. Ved rådgivningspåbud efter §§ 3 og 6 har arbejdsgiveren pligt til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med rådgivning til henholdsvis løsning af den eller de konkrete overtrædelser, der har udløst rådgivningspåbuddet, og til en revision af produktionsenhedens arbejdspladsvurdering for så vidt angår de konstaterede overtrædelser med henblik på at sikre, at disse overtrædelser fremover forebygges.

§ 39. Ved rådgivningspåbud efter § 4 har arbejdsgiveren pligt til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med rådgivning til en kortlægning af sikkerhedsorganisationens arbejde med henblik på at fastsætte arbejdsgange og rutiner, der sikrer, at virksomhedens sikkerhedsorganisation fremover på det pågældende område tager initiativer, der understøtter, at sådanne arbejdsmiljøproblemer løses på tværs af den juridiske enheds produktionsenheder.

§ 40. Ved rådgivningspåbud efter § 5 skal arbejdsgiveren bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at udføre undersøgelse af forhold i det psykiske arbejdsmiljø i produktionsenheden, der gør det muligt for Arbejdstilsynet at vurdere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

§ 41. Ved rådgivningspåbud efter § 7 har bygherren pligt til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med rådgivning til at få gennemført initiativer, der sikrer, at bygherren i den konkrete plan for sikkerhed og sundhed, der har medført påbud om rådgivning, får rettet op på manglerne, samt at bygherren fremover har arbejdsgange, der sikrer, at en fremtidig plan for sikkerhed og sundhed ikke er mangelfuld.

§ 42. Modtageren af påbud om rådgivning skal indgå en skriftlig aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver om rådgivning.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde angivelser af, hvordan pligter i forbindelse med rådgivningspåbud efterkommes.

Stk. 3. Aftalen skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

§ 43. Modtageren af påbud om rådgivning skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om indgåelse af en aftale om rådgivning senest 6 uger efter, at påbuddet om rådgivning er modtaget.

Stk. 2. Tilbagemeldingen påtegnes af sikkerhedsorganisationen eller, i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere sikkerhedsorganisation, af en repræsentant for de ansatte.

Stk. 3. Modtageren af påbud om rådgivning skal sørge for, at tilbagemeldingen påtegnes af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver, som herved bekræfter, at der er indgået en aftale i henhold til § 43.

Stk. 4. Bygherren er undtaget fra pligten i stk. 2.

§ 44. Modtageren af påbud om rådgivning skal indhente en redegørelse fra den autoriserede arbejdsmiljørådgiver, når rådgivningspåbuddet og forhold, der førte til rådgivningspåbuddet, er efterkommet.

Stk. 2. Redegørelsen skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Arbejdsgiveren har pligt til at videregive redegørelsen til sikkerhedsorganisationen eller, i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere sikkerhedsorganisation, til en repræsentant for de ansatte.

Stk. 4. Redegørelsen til bygherren skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen samt for Arbejdstilsynet.

§ 45. Redegørelsen skal ved rådgivningspåbud efter §§ 3 og 6 indeholde følgende elementer:

1) hvordan rådgivningspåbuddet og den eller de afgørelser, der førte til rådgivningspåbuddet, er efterkommet,

2) hvordan sikkerhedsorganisationen eller de ansatte har været inddraget i rådgivningsprocessen,

3) hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden, og

4) resultatet af den revision af arbejdspladsvurderingen for det eller de pågældende problemer, som rådgivningen skal tage udgangspunkt i.

Stk. 2. Redegørelsen for rådgivningspåbud efter § 3 skal ikke tage stilling til en rapport om psykisk arbejdsmiljø uanset, at en rapport om psykisk arbejdsmiljø kan være en del af grundlaget for afgivelse af et rådgivningspåbud efter § 3.

§ 46. Redegørelsen skal ved rådgivningspåbud efter § 4 indeholde følgende elementer :

1) hvordan rådgivningspåbuddet er efterkommet,

2) hvordan sikkerhedsorganisationen eller de ansatte har været inddraget i rådgivningsprocessen, og

3) hvilke initiativer, arbejdsgiveren har taget for at sikre, at virksomhedens sikkerhedsorganisation fremover, på det pågældende område, tager initiativer, der understøtter, at arbejdsmiljøproblemer løses på tværs af den juridiske enheds produktionsenheder.

§ 47. Redegørelsen skal ved rådgivningspåbud afgivet efter § 5 om psykisk arbejdsmiljø indeholde en beskrivelse af følgende elementer:

1) de risikofaktorer, som er beskrevet i Arbejdstilsynets påbud, og øvrige relevante risikofaktorer inden for Arbejdstilsynets reaktionsområde, og

2) hvordan disse risikofaktorer er søgt forebygget,

3) vilkår, der har betydning for undersøgelsens resultat,

4) sygefravær og personaleomsætning i produktionsenheden,

5) relevante forhold i det fysiske arbejdsmiljø og

6) anvendte undersøgelsesmetoder.

Der skal foreligge en nærmere begrundelse i redegørelsen, hvis et af ovenstående elementer ikke er medtaget i beskrivelsen.

Stk. 2. Redegørelsen til virksomheden må ikke indeholde oplysninger, der kan identificere enkeltpersoner, medmindre dette er af væsentlig betydning for undersøgelsens resultat.

Stk. 3. Redegørelsen til virksomheden skal derudover indeholde en beskrivelse af rådgivningsprocessen, og hvordan sikkerhedsorganisationen har været inddraget.

Stk. 4. Redegørelsen efter stk. 1 skal fremsendes til Arbejdstilsynet.

§ 48. Redegørelsen skal ved rådgivningspåbud efter § 7 indeholde følgende elementer:

1) hvordan rådgivningspåbuddet og påbuddet om plan for sikkerhed og sundhed er efterkommet, og

2) hvilke initiativer der er sat i værk for at sikre, at bygherren, hvis han på ny er ansvarlig for udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, udarbejder en plan, der ikke indeholder væsentlige mangler.

§ 49. Modtageren af påbud om rådgivning skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, at rådgivningspåbuddet og de dertil knyttede afgørelser er efterkommet.

Stk. 2. Tilbagemeldingen påtegnes af rådgiveren, der herved bekræfter, at rådgivningspåbuddet og forhold, der udløste rådgivningspåbuddet, jf. de pligter, der fremgår af §§ 37-48, er efterkommet.

Stk. 3. Overtrædelser, der har udløst et rådgivningspåbud efter § 4, skal ikke selvstændigt påtegnes af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

Stk. 4. Tilbagemeldingen skal være påtegnet af sikkerhedsorganisationen eller, i virksomheder, hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, af en repræsentant for de ansatte.

Stk. 5. Tilbagemeldingen for påbud efter § 5 skal endvidere indeholde resultatet af undersøgelsen af forholdene i det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 47, stk. 1.

Stk. 6. Bygherren er undtaget for pligten i stk. 4.

Kapitel 5

Klage og straf

§ 50. Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 51. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

1) undlader at efterkomme påbud, som Arbejdstilsynet har udstedt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, jf. kapitel 2,

2) overtræder bestemmelserne i kapitel 4.

Stk. 2. Der kan pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 52. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007.

§ 53. Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (Problempåbud) og bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud), finder fortsat anvendelse for påbud konstateret før denne bekendtgørelses ikrafttræden, jf. § 52.

Arbejdstilsynet, den 20. marts 2007

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2007, hæfte 48, den 1. maj 2007