Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

(Velfærdsreformen – forstærket indsats for at nedbringe ledigheden m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 1386 af 21. december 2005, § 1 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, § 1 i lov nr. 564 af 9. juni 2006, § 1 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, § 2 i lov nr. 1540 af 20. december 2006, § 18 i lov nr. 1543 af 20. december 2006, § 4 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 1546 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 7, og § 70, stk. 1, indsættes efter »lov om social pension«: »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

2. I § 2, nr. 8, ændres »til, og« til: »til,«.

3. I § 2, nr. 9, ændres »tilbud efter kapitel 11.« til: »tilbud efter kapitel 11, og«.

4. I § 2 indsættes som nr. 10:

»10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.«

5. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 9, gælder kapitel 11 a om virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år.

Stk. 6. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, gælder kapitel 13 a om tilbud til ledige selvforsørgende.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

6. I § 3, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »§ 2, nr. 2-7« til: »§ 2, nr. 2-7 og 10«.

7. Efter § 4 a indsættes som nyt kapitel i afsnit I:

»Kapitel 2 a

Inddragelse af andre aktører

§ 4 b. Staten og kommunen i jobcenteret kan overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat staten og kommunen.

§ 4 c. Andre aktører, der af staten eller kommunen i jobcenteret har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som staten og kommunen i jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter og tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 2. Andre aktører skal herved overholde samme regler, som gælder for staten og kommunen i jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter og afgivelse af tilbud efter kapitel 3, 7-14 og 16-18.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen, og om, hvorledes staten og kommunen i jobcenteret fører tilsyn med andre aktører.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen efter denne lov kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.

§ 4 d. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra direktørerne for Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes mulighed for at udføre opgaver efter denne lov.«

8. I § 5, stk. 3, indsættes efter »lov om social pension,«: »lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,«.

9. I § 9, stk. 2, indsættes efter »lov om social pension«: », lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

10. I § 11, stk. 2 og 3, indsættes som 2. pkt.:

»Den ledige skal mindst én gang om ugen bekræfte registreringen som arbejdssøgende.«

11. § 14, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Samtalen efter stk. 1 afholdes for personer omfattet af § 2, nr. 1, af arbejdsløshedskassen og for personer omfattet af § 2, nr. 2, af kommunen.«

12. § 14, stk. 4, ophæves.

13. § 16, stk. 1, affattes således:

»For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Under jobsamtalen tilrettelægges kontaktforløbet, og indholdet i beskæftigelsesindsatsen fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler.«

14. I § 16, stk. 3, og § 73 a, stk. 2, ændres »samtaler« til: »jobsamtaler«.

15. I § 17, stk. 1, § 18, stk. 1 og 3, § 19, § 20, 1. og 2. pkt., og § 21 a, stk. 1, og 2, ændres »samtale« til: »jobsamtale«.

16. I overskriften før § 19 indsættes efter »samtale«: »m.v.«

17. I § 21, stk. 2, indsættes efter »kontaktforløb«: », herunder at persongrupper kan undtages fra det individuelle kontaktforløb, fordi de på grund af alder, helbredsforhold eller andre særlige forhold i almindelighed ikke har brug for en beskæftigelsesrettet indsats«.

18. § 21 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Staten og kommunen i jobcenteret skal inden for 2 uger efter jobsamtalen, jf. stk. 1 og 2, sørge for, at de pågældende personer får et tilbud efter kapitel 10-12.«

19. § 21 a, stk. 4 og 5, ophæves.

20. Efter § 21 b indsættes i afsnit III:

»Systematisk formidlingsforløb

§ 21 c. Når staten eller kommunen i jobcenteret formidler en person, som er omfattet af § 2, nr. 1 eller 2, til et job efter § 5, stk. 2, nr. 1, af over 5 dages varighed og personen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk formidlingsforløb efter § 21 d. Dette gælder dog ikke for en person, der er i tilbud efter kapitel 10-12.

§ 21 d. Staten eller kommunen i jobcenteret skal hurtigst muligt formidle personen til endnu et job efter § 5, stk. 2, nr. 1, og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første formidling efter § 21 c, hvis personen ikke kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. Er der ikke job, jf. stk. 1, personen kan formidles til, skal staten eller kommunen i jobcenteret pålægge personen at søge et antal nærmere angivne job på Jobnet. Jobbene findes i samarbejde med personen.

Stk. 3. Er personen ved udløbet af perioden på 3 måneder ikke kommet i beskæftigelse, skal personen have tilbud efter kapitel 10-12.

§ 21 e. For en person, der i løbet af perioden med systematisk formidlingsforløb skal påbegynde et tilbud efter kapitel 16 og 17, afsluttes forløbet efter § 21 d, stk. 1 og 2, på det tidspunkt, hvor tilbuddet starter.

Stk. 2. En person, der er omfattet af et systematisk formidlingsforløb efter § 21 d, kan ikke henvises til andre aktører, der af staten eller kommunen i jobcenteret har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen, jf. § 4 b.

Stk. 3. En person kan uanset bestemmelsen i stk. 2 henvises til anden aktør, hvis pågældende er omfattet af målgruppen for et statsligt rammeudbud efter § 9 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, eller hvor staten eller kommunen i jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter § 11 i samme lov.«

21. § 29, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved afgivelse af tilbud efter kapitel 10-12, der varer op til 4 uger. En person har dog ret til at få udarbejdet en jobplan, hvis den pågældende anmoder herom.«

22. I § 29 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Tilbud, hvori der efter stk. 3 ikke kræves udarbejdet en jobplan, skal afgives skriftligt, og det skal fremgå af sagen, om personen har accepteret tilbuddet.«

23. I § 34, nr. 2, og § 35 ændres »12« til: »9«.

24. I § 36, stk. 4, ændres »1 år« til: »9 måneder«.

25. I § 36 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse af grundlaget for vurderingen af, om der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, jf. stk. 4, nr. 2.«

26. § 44, stk. 1, affattes således:

»Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed, der udgør op til

1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1,

2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, dog 8 uger for personer, der er omfattet af § 91 b,

3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og

4) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-5 og 7.«

27. I § 45, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Personen bevarer dog den ydelse, som pågældende er berettiget til efter § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., under deltagelse i tilbud af en sammenhængende varighed på under 4 uger.«

28. Efter § 67 indsættes:

»Særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere

§ 67 d. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbuddet,

1) at personen har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse eller har været i tilbud efter kapitel 10-12 i 140 uger inden for de seneste 156 uger, og

2) at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62.

Stk. 3. Perioder med tilbud efter stk. 1 kan ikke medregnes i opgørelsen af de 140 uger i stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. §§ 59 og 67 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse med løntilskud efter stk. 1.

Stk. 5. Personer under 30 år, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, kan ikke indgå en aftale efter stk. 1.

§ 67 e. Ved aftaler om ansættelse med løntilskud efter § 67 d skal kommunen i jobcenteret alene påse, at betingelserne i § 67 d, stk. 2, er opfyldt. Kommunen i jobcenteret skal ikke foretage en vurdering efter § 22, stk. 3.

Stk. 2. Reglerne om jobplan i kapitel 9 finder ikke anvendelse.

§ 67 f. Ved ansættelse efter § 67 d udgør løntilskuddet pr. time 90,14 kr. (pr. 1. januar 2006).

Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan være op til sammenhængende 12 måneder.«

29. Efter § 75 indsættes i afsnit IV:

»K apitel 13 a

Tilbud til ledige selvforsørgende

§ 75 a. Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, tilbud efter kapitel 10-12 og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og som ikke har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 10, og som har andre problemer end ledighed, kan få tilbud og tillægsydelser efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, i kapitlerne 10-12, 14 og 15, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Tilbud efter kapitel 10 til personer omfattet af § 2, nr. 10, kan højst vare op til 6 uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet. Den samlede varighed kan ikke overstige 26 uger. Bestemmelserne i §§ 34-36 om varighed finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Bestemmelserne om ydelser m.v. i §§ 38-41 og 45-47 finder ikke anvendelse for personer omfattet af § 2, nr. 10.«

30. Efter § 81 indsættes i kapitel 14:

»Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler

§ 81 a. En virksomhed og staten eller kommunen i jobcenteret kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for ledige i form af virksomhedspraktik efter kapitel 11.

Stk. 2. Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og tilknytte en mentor efter nærværende kapitel.

Stk. 3. Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.«

31. I § 84 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal, medmindre andet er fastsat, have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger.«

32. § 85 affattes således:

»§ 85. Personer under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til tilbud efter kapitel 10 i form af uddannelse i 18 måneder. Tilbud kan kombineres med andre aktiviteter efter kapitel 10 eller med tilbud efter kapitel 11. Tilbud efter 1. pkt. indledes med tilbud på sammenhængende 6 måneder. Efterfølgende tilbud skal planlægges under hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen over for personen samt muligheden for at påbegynde tilbud, således at tilbud så vidt muligt bliver sammenhængende.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, kan i stedet få tilbud efter kapitel 11 og 12, såfremt personen er fuldtidsforsikret og har haft mindst 24 måneders beskæftigelse inden for 36 måneder eller er deltidsforsikret og har haft mindst 16 måneders beskæftigelse inden for 36 måneder.

Stk. 3. Personer mellem 25 og 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har, jf. dog stk. 4, senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed ret og pligt til tilbud efter kapitel 12 om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver i sammenhængende 6 måneder.

Stk. 4. Personer, der skal have tilbud efter stk. 3, kan vælge at søge ind på en ordinær uddannelse på almindelige vilkår. Vælger personen dette, får pågældende 8 uger til at finde en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse at søge ind på. Efter at uddannelsen er valgt, skal personen have tilbud på mindst sammenhængende 6 måneder efter kapitel 10 i form af uddannelse, der kan kombineres med andre aktiviteter efter kapitel 10 eller med tilbud efter kapitel 11. Personen kan dog i stedet vælge at få tilbud efter kapitel 11 og 12. Udløber fristen på 8 uger for valg af uddannelse efter tidspunktet for tilbud efter stk. 3, skal tilbuddet afgives, når de 8 uger er gået.«

33. I § 87 ændres »12« til: »9«.

34. To steder i § 89, stk. 3, 2. pkt., og i stk. 4 ændres »12« til: »9«.

35. I § 90, stk. 1, indsættes efter »sammenlagt 6 måneder«: », jf. dog § 90 a«.

36. Efter § 90 indsættes før overskriften »Bortfald af pligt til tilbud«:

»§ 90 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har efter 30 måneders sammenlagt ledighed ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden. Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen.

Stk. 2. Er personen ikke i tilbud på det tidspunkt, hvor pågældende bliver omfattet af stk. 1, skal tilbud påbegyndes straks efter de 30 måneders sammenlagte ledighed.

Stk. 3. Ophører personen i et tilbud, skal den pågældende hurtigst muligt påbegynde et nyt tilbud.«

37. I kapitel 17 indsættes efter overskriften »Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«:

»Varighed og tilbud

§ 91 a. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal, medmindre andet er fastsat, have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger.

Stk. 2. Personer, der efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik har en rimelig grund til ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder, har senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt, ret og pligt til at påbegynde tilbud efter dette kapitel.«

38. I kapitel 17 indsættes efter overskriften »Ret og pligt til første tilbud for personer under 30 år«:

»§ 91 b. Personer mellem 25 og 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2, som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, og som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har senest efter 5 ugers sammenhængende ledighed med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud med en varighed på 8 uger i form af et særligt tilrettelagt projekt efter § 32, stk. 1, nr. 2, eller et tilbud efter kapitel 11.

Stk. 2. Personer omfattet af stk. 1 kan dog i stedet vælge at søge ind på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Vælger personen dette, har den pågældende 8 uger til at finde en uddannelse at søge ind på.

Stk. 3. Personer omfattet af stk. 1 og 2 skal deltage i tilbud efter § 92, stk. 3.«

39. § 92, stk. 1, affattes således:

»Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, har senest efter en sammenhængende periode med 13 uger på kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud, der har en varighed på 18 måneder, jf. stk. 2 og 3. Tilbud efter 1. pkt. indledes med tilbud på sammenhængende 6 måneder. Efterfølgende tilbud skal planlægges under hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen over for personen samt muligheden for at påbegynde tilbud, således at tilbud så vidt muligt bliver sammenhængende.«

40. § 92, stk. 4 og 5, ophæves.

41. I § 93, stk. 1, ændres »sammenlagt 6 måneder« til: »sammenhængende 6 måneder«.

42. § 93, stk. 2, ophæves.

43. § 94 affattes således:

»§ 94. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 3, har senest efter en sammenhængende periode med 13 uger på kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12, der har en varighed på 18 måneder. Tilbud efter 1. pkt. indledes med tilbud på sammenhængende 6 måneder. Efterfølgende tilbud skal planlægges under hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen over for personen samt muligheden for at påbegynde tilbud, således at tilbud så vidt muligt bliver sammenhængende.«

44. § 95 affattes således:

»§ 95. Personer, der er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.«

45. I § 96, stk. 2, ændres »§ 95, 1. pkt.« til: »§ 95«.

46. § 96, stk. 3, ophæves.

47. § 98 med tilhørende overskrift ophæves.

48. Efter § 98 indsættes:

»§ 98 a. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af staten i jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede.

Stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 144,22 kr. (pr. 1. januar 2006) for hver time en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

Stk. 3. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at

1) den beskæftigede, der deltager i uddannelse, ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år,

2) den beskæftigede modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren i uddannelsesperioden,

3) den beskæftigede eller arbejdsgiveren ikke modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte og

4) der ikke udbetales løntilskud til arbejdsgiveren for vikaren efter reglerne i kapitel 12.

Stk. 4. Har den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation, en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, vil der inden for en afsat pulje kunne udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, bortset fra betingelsen i stk. 3, nr. 1, 2. led, om, at uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Stk. 5. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser der kan indgå i en jobrotation, og betaler udgiften til private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling.

§ 98 b. For at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes som vikar,

1) være omfattet af § 2, nr. 1, og ved ansættelsen have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 6 måneder,

2) være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og ved ansættelsen have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder eller

3) modtage introduktionsydelse efter integrationsloven og have modtaget denne ydelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Stk. 2. Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 12 måneder.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren. Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Stk. 4. Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigelseskravet, jf. § 53, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

49. Efter § 105 indsættes:

»§ 105 a. Andre aktører, der af staten eller kommunen i jobcenteret har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, skal underrette arbejdsløshedskassen eller kommunen, hvis personen ikke møder til samtaler eller ikke deltager i aktiviteter og tilbud, som personen er forpligtet til, jf. § 4 c.

Stk. 2. Når andre aktører underretter arbejdsløshedskassen, skal andre aktører samtidig sende kopi af underretningen til staten i jobcenteret.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for indholdet i underretningerne om. hvornår disse skal afgives, og om den måde, hvorpå andre aktører skal underrette henholdsvis arbejdsløshedskasserne, staten i jobcenteret og kommunen.«

50. § 118 affattes således:

»§ 118. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10. Det samme gælder udgifter efter kapitel 14 og §§ 83, 99 og 101. Rådighedsbeløbet opgøres til 19.118 kr. pr. år (2007-niveau) gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.

Stk. 2. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10.

Stk. 3. Staten refunderer kommunens udgift til beskæftigelsestillæg efter § 45, stk. 3, med samme refusionssats, som kommunen er berettiget til for udgiften til kontant- og starthjælp, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.«

51. § 127, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) løntilskud efter §§ 63, 67 c og 67 f,«.

52. I § 127, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) jobrotationsydelse efter § 98 a og«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

53. I § 133, stk. 5, ændres »1. januar 2007« til: »1. januar 2009«.

§ 2

I lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som ændret ved § 1 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 5 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 26 ophæves.

2. § 27 ophæves.

3. § 31 ophæves.

4. Efter § 56 indsættes i kapitel 9:

»§ 56 a. Staten i jobcenteret kan inden for kvoten anmode kommuner, regioner eller statslige myndigheder om at stille en konkret løntilskudsplads, jf. § 56, til rådighed for en ledig dagpengemodtager til påbegyndelse på et bestemt tidspunkt efter udløbet af fristen i stk. 4. Anmodningen til en kommune skal vedrøre en person bosat i kommunen.

Stk. 2. En anden aktør, der varetager indsatsen over for den ledige, jf. kapitel 2 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan på samme måde som staten i jobcenteret anmode om at få stillet en konkret løntilskudsplads til rådighed.

Stk. 3. Kan myndigheden ikke stille en løntilskudsplads til rådighed inden for det ønskede fagområde, kan den stille en løntilskudsplads til rådighed inden for et andet fagområde.

Stk. 4. Myndigheden skal stille pladsen til rådighed senest 24 dage efter at have modtaget anmodningen. Søn- og helligdage medregnes ikke.

Stk. 5. Den myndighed, der ikke opfylder sin pligt efter stk. 1-4, skal afholde udgifterne ved tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til den ledige i op til 6 måneder.

Stk. 6. Uenighed om afholdelsen af udgifter efter stk. 5 kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet af staten i jobcenteret eller kommunen, regionen eller vedkommende statslige myndighed. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 3

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 420 af 10. juni 2003, § 2 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 6 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 1384 af 21. december 2005, § 2 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 1 i lov nr. 1540 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 52 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dagpenge, jf. stk. 1.«

2. § 55, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et medlem, der i dagpengeperioden deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager aktiveringsydelse, der svarer til medlemmets dagpenge efter stk. 1, jf. dog § 52 a, stk. 2, 3 og 5. Hvis tilbuddet har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1. § 46 finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af aktiveringsydelse.«

3. § 57, stk. 4, 2. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Registreringen skal ske, når ledigheden indtræder. Den ledige skal løbende bekræfte sin registrering som arbejdssøgende og opretholde kontakten med staten i jobcenteret i hele ledighedsperioden.«

4. I § 62, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) kan og vil deltage i formidlingssamtaler, samtaler om formidlingsrelevante oplysninger (cv-samtaler) efter kapitel 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og rådighedssamtaler,«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

5. § 62, stk. 1, nr. 3, som bliver nr. 4, affattes således:

»4) kan og vil deltage i kontaktforløb, herunder i jobsamtaler, og aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og«.

6. I § 62 b, stk. 1, nr. 3, ændres »jf. § 63« til: »jf. §§ 63 og 63 a«.

7. I § 63, stk. 1, nr. 3, udgår »eller«.

8. § 63, stk. 1, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) at medlemmet under en jobsamtale uden fyldestgørende grund afslår at medvirke til at indgå aftaler om tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller at følge op på indgåede aftaler om beskæftigelsesindsatsen, eller

5) at medlemmet uden fyldestgørende grund udebliver fra, afslår eller ophører i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

9. § 63, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved selvforskyldt ledighed efter stk. 1 pålægges medlemmet en karantæne på 3 uger. Hvis medlemmet inden for de seneste 12 måneder forud for den selvforskyldte ledighed har fået en karantæne efter § 63 a, stk. 2, for at udeblive fra en samtale, eller er blevet selvforskyldt ledig, jf. stk. 1, bortfalder retten til dagpenge, indtil

1) et fuldtidsforsikret medlem har haft mere end 300 timers arbejde inden for 10 uger,

2) et deltidsforsikret medlem har haft mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger eller

3) et medlem i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.«

10. I § 63 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For et medlem, der er mellem 25 og 30 år, og som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41, bortfalder retten til dagpenge, jf. stk. 4, 2. pkt., hvis medlemmet efter at have afslået eller være ophørt i et tilbud efter § 85, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, uden fyldestgørende grund afslår at finde, søge ind på eller påbegynde en uddannelse, jf. § 85, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

11. I § 63, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

12. Efter § 63 indsættes:

»§ 63 a. Der kan ikke udbetales dagpenge til et medlem, som udebliver fra en jobsamtale hos staten i jobcenteret eller hos anden aktør eller fra en formidlings-, cv- eller rådighedssamtale i arbejdsløshedskassen. Dagpenge kan tidligst udbetales, når medlemmet har henvendt sig til staten i jobcenteret eller anden aktør henholdsvis arbejdsløshedskassen om udeblivelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem, som inden for 12 måneder efter at være blevet udelukket fra ret til dagpenge efter stk. 1 uden fyldestgørende grund igen udebliver fra en jobsamtale, formidlings-, cv- eller rådighedssamtale, pålægges en karantæne på 2 uger, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis medlemmet inden for 12 måneder efter at have fået en karantæne for at udeblive fra en samtale, jf. stk. 2, eller efter at have fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. § 63, stk. 4, 1. pkt., uden fyldestgørende grund på ny udebliver fra en jobsamtale, formidlings-, cv- eller rådighedssamtale, bortfalder retten til dagpenge, indtil

1) et fuldtidsforsikret medlem har haft mere end 300 timers arbejde inden for 10 uger,

2) et deltidsforsikret medlem har haft mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger eller

3) et medlem i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet de nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-3.«

13. I § 65, stk. 2, ændres »jf. §§ 62-63« til: »jf. §§ 62-63 a«.

14. § 65, stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Arbejdsløshedskassernes udveksling af information med staten i jobcenteret eller anden aktør sker efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet efter forhandling med chefen for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesrådet.«

15. I § 88, stk. 2, ændres »jf. §§ 62 og 63« til: »jf. §§ 62, 63 og 63 a«.

§ 4

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, § 2 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, § 59 i lov nr. 566 af 9. juni 2006, § 3 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og lov nr. 88 af 30. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Personen skal løbende bekræfte sin registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf.«

2. I § 10, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Kommunen i jobcenteret foretager opfølgningen på den beskæftigelsesrettede indsats, herunder på, om personen udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. §§ 13-13 c. Denne opfølgning sker i forbindelse med kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

3. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. Kommunen i jobcenteret skal foretage opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efter reglerne om det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og i øvrigt når der opstår begrundet tvivl om, hvorvidt personen eller dennes ægtefælle udnytter sine arbejdsmuligheder.«

4. § 13, stk. 2, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale hos staten eller kommunen i jobcenteret eller hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,«.

5. I § 13 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Personen skal herefter vedligeholde sin beskrivelse (cv) efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf.«

6. I § 14, stk. 3, nr. 3, og § 59, stk. 1, ændres »lov om forsikring mod følger af arbejdsskade« til: »lov om arbejdsskadesikring«.

7. I § 25, stk. 7, og § 27 a indsættes efter »lov om social pension«: »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.«

8. I § 27, stk. 1, nr. 1, ændres »er fyldt 60 år« til: »har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

9. § 29, nr. 2, affattes således:

»2) personer, der er varetægtsfængslet, anbragt i varetægtssurrogat eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, eller som efter at være dømt til anbringelse, behandling eller forvaring opholder sig på hospital eller anden institution.«

10. I § 33, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) Transportgodtgørelse for dokumenterede udgifter til nødvendig transport ved udførelse af lønnet arbejde og ulønnet, frivilligt arbejde.«

11. Efter § 38 b indsættes:

»§ 38 c. Hvis en person mellem 25 og 30 år,

1) som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse,

2) som modtager hjælp alene på grund af ledighed, og

3) som ikke forsørger eget barn i hjemmet,

afviser eller ophører i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i stedet vælger at søge ind på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91 b, nedsættes hjælpen ikke efter § 38 a. Hvis personen efterfølgende uden rimelig grund ophører med at finde, søge ind på eller påbegynde en uddannelse, nedsættes hjælpen efter § 38 a, stk. 3. § 38 a, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 38 d. Hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale hos staten eller kommunen i jobcenteret eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret, foretages der fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen eller ægtefællen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til staten eller kommunen i jobcenteret er genoprettet.

Stk. 2. Hvis en person eller dennes ægtefælle, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, alene på grund af ledighed, anden gang inden for 12 måneder uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering, nedsættes hjælpen med 1/3 i 2 uger. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Hvis en person eller dennes ægtefælle, der har fået nedsat hjælpen efter stk. 2, igen uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering inden for 12 måneder efter den seneste udeblivelse, nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger, eller indtil den person, der er udeblevet, har haft mere end 300 timers ustøttet arbejde i en periode på 10 uger. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Sanktionen efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis den ikke er afviklet efter 3 hele kalendermåneder. Sanktionen efter stk. 2 bortfalder endvidere, hvis personen har haft mindst 185 timers ustøttet arbejde.

Stk. 5. Personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, omfattes ikke af stk. 2 og 3.

Stk. 6. Det er en betingelse for at modtage den nedsatte hjælp efter stk. 2 og 3, at ansøgeren og dennes ægtefælle fortsat udnytter deres arbejdsmuligheder, jf. § 13. En periode med nedsat kontanthjælp efter stk. 2 og 3 afbrydes ikke, selv om ansøgeren og dennes ægtefælle bliver omfattet af § 13, stk. 4, eller modtager hjælp på grund af problemer ud over ledighed.

Stk. 7. Reglerne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler og cv-samtaler, der finder sted hos anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om nedsættelse af hjælpen.

§ 38 e. Hvis en person, der ansøger om eller modtager hjælp alene på grund af ledighed, har undladt at registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 1, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet senest 1 måned efter registreringen, jf. § 13 a, stk. 2, foretages der fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor den pågældende ikke har været registreret, eller hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende registrering og indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 2, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende, foretages der fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, han eller hun har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold. Der foretages dog ikke fradrag første og anden gang inden for 12 måneder, den pågældende har undladt at bekræfte sin registrering, hvis personen bekræfter registreringen inden for en af jobcenteret fastsat frist.

Stk. 3. Fradraget efter stk. 1 og 2 skal ske inden for 3 kalendermåneder efter, at den pågældende har undladt at registrere sig som arbejdssøgende, skulle have lagt sit cv ind i Jobnet eller har undladt at bekræfte sin registrering som arbejdssøgende.«

12. I § 39, stk. 2, ændres »månedens« til: »kalendermånedens«.

13. I § 74 b, stk. 7, og § 74 g, stk. 5, ændres »er fyldt 60 år« til: »har nået fleksydelsesalderen som fastsat i lov om fleksydelse«.

14. I § 79, stk. 1, ændres »for personer i alderen 16-64 år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 16-66 år« til: »for personer fra 16 år, til personerne når folkepensionsalderen som fastsat i lov om social pension«.

15. I § 94, stk. 3, nr. 3, ændres »lov om forsikring mod følger af arbejdsskade« til: »lov om arbejdsskadesikring«, og »§ 40, stk. 1« ændres til: »§ 29«.

16. § 100, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Under revalidering eller forrevalidering efter kapitel 6 eller under tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 refunderer staten dog 65 pct. af kommunens udgifter.«

17. I § 100 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunen modtager ingen refusion fra det tidspunkt, hvor personen har ret og pligt til tilbud efter reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og indtil tilbud påbegyndes.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

18. I § 109 a ændres »ligningslovens § 33 C« til: »§ 5 i lov om beskatning af søfolk«.

§ 5

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 902 af 31. juli 2006, som ændret ved § 12 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 3 i lov nr. 1540 af 20. december 2006, § 8 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og § 1 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en organisation, forening m.v. til at forestå opgaver og træffe afgørelse om introduktionsprogrammer for udlændinge, jf. kapitel 4.

Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, jf. stk. 3, herunder om frister og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen, og kan fastsætte regler om, hvorledes kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med andre aktører.«

2. § 20, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Med hensyn til udlændinge, der modtager introduktionsydelse, skal individuelle samtaler, jf. § 20, stk. 1, afholdes som cv-samtaler eller som jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Under samtalen skal det aftales, hvordan udlændingens jobsøgning kan understøttes. For udlændinge, der alene har ledighed som problem, skal kommunalbestyrelsen påse, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, jf. § 25 a, fortsat er fyldestgørende.«

3. § 23, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, tilbud efter §§ 23 a-23 c.«

4. Efter § 23 d indsættes:

»§ 23 e. En virksomhed og kommunalbestyrelsen kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik efter § 23 b.

Stk. 2. Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter § 23 a og tilknytte en mentor efter § 23 d og § 24 a, stk. 2.

Stk. 3. Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til administration.

Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.«

5. § 25 a, stk. 1, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) udebliver fra en job- eller en cv-samtale hos kommunen i jobcenteret eller hos en anden aktør eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen eller«.

6. § 25 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Kommunalbestyrelsen sørger endvidere for, at staten i jobcenteret får meddelelse, når hjælpen ophører. Udlændingen skal mindst en gang om ugen bekræfte sin registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret.«

7. I § 25 a, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Der skal senest 1 måned efter udlændingens registrering som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. stk. 2, afholdes en samtale (cv-samtale) med udlændingen, hvor det sikres, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.«

8. § 25 a, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er berettiget til introduktionsydelse, inden 2 uger efter samtalen give udlændingen tilbud som led i introduktionsprogrammet eller pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte aktiviteter.«

9. I § 25 a indsættes som stk. 7-9:

»Stk. 7. Når kommunalbestyrelsen formidler en udlænding, der modtager introduktionsydelse, og som ikke har problemer ud over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk formidlingsforløb efter stk. 8.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt formidle udlændingen til endnu et job og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første formidling efter stk. 7, hvis udlændingen ikke kommer i beskæftigelse. Er der ikke job, hvortil udlændingen kan formidles, skal kommunalbestyrelsen pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angivne job på Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen.

Stk. 9. En udlænding, der er omfattet af et systematisk formidlingsforløb, kan ikke henvises til en anden aktør, jf. § 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af introduktionsprogrammer. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et statsligt rammeudbud efter § 9 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, eller hvis kommunen i jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter § 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«

10. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udlændinge, der er varetægtsfængslet, anbragt i varetægtssurrogat, indsat til afsoning i fængsel eller arresthus eller, som efter at være dømt til anbringelse, behandling eller forvaring, opholder sig på hospital eller anden institution, modtager en særlig ydelse efter de regler, der fastsættes efter § 29, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik.«

11. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i introduktionsydelsen, hvis en udlænding eller dennes ægtefælle, der modtager introduktionsydelse, uden rimelig grund udebliver fra en job- eller cv-samtale eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret eller uden rimelig grund udebliver fra en job- eller cv-samtale hos anden aktør. Fradraget foretages for de dage, der går, fra udlændingen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i introduktionsydelsen, hvis en udlænding, der ikke har problemer ud over ledighed, har undladt at registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, jf. § 25 a, stk. 2, har undladt at bekræfte sin registrering, jf. § 25 a, stk. 2, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet senest en måned efter registreringen, jf. § 25 a, stk. 4, medmindre den manglende registrering, bekræftelse af registrering eller indlæggelse af cv ikke skyldes udlændingens egne forhold. Fradrag foretages for de dage, hvor den pågældende ikke har været registreret, ikke har bekræftet sin registrering og har været afmeldt, eller hvor cv’et ikke har været lagt ind.

Stk. 3. Der foretages dog ikke fradrag efter stk. 2, første og anden gang den pågældende har undladt at bekræfte sin registrering inden for 12 måneder, hvis den pågældende bekræfter sin registrering inden for en af kommunen i jobcenteret fastsat frist.

Stk. 4. Fradraget efter stk. 1 og 2 skal ske inden 3 måneder efter, at den pågældende er udeblevet fra en samtale, har undladt at registrere sig som arbejdssøgende, har undladt at bekræfte sin registrering som arbejdssøgende, jf. dog stk. 3, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet.

Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om betingelser for fradrag i introduktionsydelsen.«

12. Efter § 51 b indsættes:

»§ 51 c. Andre aktører, der af kommunalbestyrelsen, jf. § 5, stk. 3, er bemyndiget til helt eller delvis at forestå opgaver og træffe afgørelser vedrørende introduktionsprogrammer for udlændinge, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis udlændingen ikke møder til samtaler eller ikke deltager i tilbud i medfør af introduktionsprogrammet.

Stk. 2. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler for indholdet af underretningerne, hvornår disse skal afgives og den måde, hvorpå anden aktør skal underrette kommunalbestyrelsen.«

§ 6

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 18. august 2005, som ændret ved § 18 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 17 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1 og 3, og § 22, stk. 5, ændres »12« til: »9«.

§ 7

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2005, som ændret ved § 16 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, ændres »12« til: »9«.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2007, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. § 1, nr. 26, 32, 38-41 og 43, § 3, nr. 10 og 11, og § 38 c i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 4, nr. 11, træder i kraft den 1. juni 2007.

Stk. 3. § 1, nr. 20, 23, 24, 33, 34 og 44, § 5, nr. 9, § 6 og § 7 træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 4. § 1, nr. 10 og 36, § 3, nr. 3, § 4, nr. 1, § 38 e i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 4, nr. 11, § 5, nr. 6, og § 30 a, stk. 2 og 3, i integrationsloven som affattet ved denne lovs § 5, nr. 11, træder i kraft den 1. oktober 2007.

Stk. 5. § 4 b og § 4 c, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, § 1, nr. 21, 22, 27, 31, 37, 42 og 49, § 2, nr. 1, § 3, nr. 1, 2 og 14, § 38 d, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 4, nr. 11, og § 4, nr. 17, samt § 5, stk. 3, i integrationsloven som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, og § 51 c, stk. 1, i integrationsloven som affattet ved denne lovs § 5, nr. 12, træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 6. § 1, nr. 45 og 46, træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 7. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 50, har virkning fra den 1. januar 2007.

§ 9

Stk. 1. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 23, finder ikke anvendelse på personer, der den 31. juli 2007 har en sammenlagt ledighed på 9 måneder eller mere. § 35 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 23, finder ikke anvendelse på personer, der den 31. juli 2007 har en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. § 36 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 24, finder ikke anvendelse på personer, der er omfattet af 1. og 2. pkt. For personer omfattet af 1.-3. pkt. finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 2. Aftaler om ansættelse med løntilskud efter §§ 67 d og 67 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, der er indgået senest den 28. februar 2010, og hvor ansættelsen påbegyndes senest den 28. februar 2010, er gyldige, indtil den aftalte løntilskudsperiode udløber.

Stk. 3. §§ 87 og 89 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 33 og 34, finder ikke anvendelse på personer, der den 31. juli 2007 har en sammenlagt ledighed på 9 måneder eller mere. § 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44, finder ikke anvendelse på personer, der den 31. juli 2007 har en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. For personer omfattet af 1. og 2. pkt. finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 4. § 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 36, finder ikke anvendelse på personer, der den 30. september 2007 har en sammenlagt ledighed på 30 måneder eller mere. For personer omfattet af 1. pkt. finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 5. § 85 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 32, finder ikke anvendelse på personer, der den 31. maj 2007 har en sammenlagt ledighed på 6 måneder eller mere. § 91 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 38, finder ikke anvendelse på personer, der den 31. maj 2007 har en sammenhængende periode på 5 uger med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. For personer omfattet af 1. og 2. pkt. finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 6. § 63 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 12, får virkning for udeblivelser fra samtaler, der afholdes hos staten i jobcenteret eller arbejdsløshedskasserne efter lovens ikrafttræden. § 63 a får først virkning for udeblivelser fra samtaler, der afholdes hos andre aktører efter den 1. januar 2008.

Stk. 7. En karantæne for selvforskyldt ledighed, der er pålagt efter de hidtil gældende regler i § 63, stk. 4, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. inden denne lovs ikrafttræden, har ingen betydning for en sanktion, der pålægges efter § 63 a, stk. 3, jf. stk. 2, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 12.

Stk. 8. § 6, nr. 1, har virkning for ansøgninger om SVU, der modtages den 1. august 2007 eller senere.

Stk. 9. § 7, nr. 1, har virkning for ansøgninger om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til uddannelser, der påbegyndes den 1. august 2007 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 27. februar 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen