Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 300 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 b ændres »§ 72 a« til: »§ 72 a, stk. 1«.

2. I § 13 c ændres »§ 77 a« til: »§ 77 a, stk. 1«.

3. I § 15 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Arbejdstilsynet«: », som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen«.

4. I § 21 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at undersøgelser m.v., der er forlangt af Arbejdstilsynet efter stk. 1, skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.«

5. I § 67, stk. 4, nr. 3, ændres »Arbejdsmiljøinstituttet« til: »Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø«.

6. I § 70 ændres »et direktorat« til: »en styrelse«.

7. § 72 a affattes således:

»§ 72 a. Arbejdstilsynet gennemfører screening af arbejdsmiljøet i virksomheder med ansatte for at afklare, hvilke virksomheder der har behov for tilsyn. Samtidig danner screeningen udgangspunkt for dette tilsyn.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der kan dokumentere et godt arbejdsmiljø, fritages for screening.«

8. I § 75 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Inspektionsorganer, der er akkrediteret til kontrol, periodiske undersøgelser, prøvninger el.lign., skal underrette Arbejdstilsynet, hvis de vurderer, at et teknisk hjælpemiddel eller dele af et teknisk hjælpemiddel er til fare, hvis der ikke gribes ind. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

9. § 77 a affattes således:

»§ 77 a. Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rådgivningspåbuddets indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor.«

10. § 78 a affattes således:

»§ 78 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø ved navns nævnelse på grundlag af resultatet af tilsynet, herunder om offentliggørelse af de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser. I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren beslutte at indføre en ordning med offentliggørelse af arbejdsmiljøet i virksomheder, hvor Arbejdstilsynet ikke har konstateret overtrædelser.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde, i hvilken form og med hvilken varighed virksomhedens arbejdsmiljø skal gøres tilgængeligt for offentligheden.«

11. Overskriften til kapitel 13 a affattes således:

»Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø«.

12. § 80 a affattes således:

»§ 80 a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er et forskningscenter under Beskæftigelsesministeriet.«

13. I § 82, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 21« til: »§ 21, stk. 1«, og »§ 75, stk. 3« ændres til: »§ 75, stk. 4«.

14. I § 82, stk. 1, nr. 3, ændres »77 a« til: »77 a, stk. 1«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (Problempåbud) og bekendtgørelse nr. 553 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud) finder fortsat anvendelse for påbud udstedt inden lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan virksomheder, der i medfør af § 78 a som indsat ved § 1, nr. 17, i lov nr. 425 af 9. juni 2004 har været omfattet af symboler tildelt efter de hidtil gældende regler om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø, bliver omfattet af denne lov.

Givet på Amalienborg, den 27. februar 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen