Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedsættelse af faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden

 

I medfør af § 20, stk. 3, i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden fastsættes:

Nedsættelse af udvalg

§ 1. Der nedsættes følgende tre faglige rådgivende udvalg:

1) Det faglige rådgivende udvalg om forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange.

2) Det faglige rådgivende udvalg om bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede.

3) Det faglige rådgivende udvalg om styrkelse af bevidstheden om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 1 nævnte udvalg består af en formand og 6 øvrige medlemmer.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte udvalg består af en formand og 4 øvrige medlemmer.

§ 2. Beskæftigelsesministeren udpeger formand og øvrige medlemmer af de faglige rådgivende udvalg efter forhandling med socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. Udvalget udpeger en næstformand af udvalgets midte.

Stk. 2. Udpegningen sker efter opslag, der indeholder krav til kvalifikationer. Udpegning kan også ske på anden vis.

§ 3. Medlemmer af de faglige rådgivende udvalg udpeges i deres personlige egenskab på grundlag af særlige faglige kompetencer inden for fondens områder. Medlemmer må ikke varetage særlige interesser.

Stk. 2. Udpegning sker for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Krav til kvalifikationer

§ 4. Medlemmer af de tre faglige rådgivende udvalg skal tilsammen dække fondens formål, jf. § 3, stk. 1 i lov om Forebyggelsesfonden.

Stk. 2. Medlemmer af det i § 1, stk. 1, nr. 1 angivne udvalg skal tilsammen have viden om forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange, fastholdelse af medarbejdere med dårligt helbred eller hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte samt viden om udvikling af ny teknologi inden for disse områder, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3 i lov om Forebyggelsesfonden.

Stk. 3. Medlemmer af det i § 1, stk. 1, nr. 2 angivne udvalg skal tilsammen have viden om genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede, jf. § 3, stk. 1, nr. 4 i lov om Forebyggelsesfonden.

Stk. 4. Medlemmer af det i § 1, stk. 1, nr. 3 angivne udvalg skal tilsammen have viden om risikofaktorerne tobak, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet herunder indsigt i relevante forebyggelsesmetoder, jf. § 3, stk. 1, nr. 5 i lov om Forebyggelsesfonden.

§ 5. Det enkelte medlem af det i § 1, stk. 1, nr. 1 angivne udvalg skal have viden om mindst et af følgende områder:

1) Forebyggelse af fysisk nedslidning som følge af ergonomiske arbejdsmiljøproblemer.

2) Forebyggelse af psykisk nedslidning som følge af psykiske arbejdsmiljøproblemer.

3) Forebyggelse af sygefravær og nedslidning.

4) Forebyggelsesmetoder i arbejdsmiljøet.

5) Nedslidningstruede brancher.

6) Teknologiudvikling inden for nedslidningstruede brancher.

§ 6. Det enkelte medlem af det i § 1, stk. 1, nr. 2 angivne udvalg skal have viden om mindst et af følgende områder:

1) Genoptræning og genoptræningsindsatser,

2) Rehabilitering af kronisk syge og mennesker med handicap,

3) Arbejdsmarkedet herunder integration og fastholdelse af syge og handicappede medarbejdere,

4) Den kommunale genoptræningsindsats herunder organisering og metoder.

§ 7. Det enkelte medlem af det i § 1, stk. 1, nr. 3 angivne udvalg skal have viden om mindst et af følgende områder:

1) Forebyggelse i forhold til tobak.

2) Forebyggelse i forhold til alkohol.

3) Forebyggelse i forhold til fysisk inaktivitet.

4) Forebyggelse i forhold til fedme.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2007.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. marts 2007

Claus Hjort Frederiksen

/Birthe Andersen