Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Ansøgeren, som var døv og var i arbejde som revisor og som i januar 2006 var bevilget 100 tolketimer ved samme tolkeudbyder, søgte i marts 2006 om at få bevilget tolketimer fra anden tolkeudbyder.

Arbejdsformidlingen gav afslag med henvisning til der allerede var bevilget tolketimer ved en tolkeudbyder og at disse timer ikke var brugt.

Ansøgeren ankede afgørelsen og anførte, at han også havde behov for en anden tolkeudbyder end den bevilgede, hvis han skulle kunne bestride sit arbejde som revisor med møder og kurser over alt i landet. Han henviste i den forbindelse til, at den bevilgede tolkeleverandør ikke gav ham sikkerhed for tolkebistand overalt i landet. Han ville i mangel af en yderligere tolkeleverandør miste kunder og ikke være ligestillet med sine kollegaer.

Ved sagens oversendelse til Arbejdsmarkedets Ankenævn anførte Arbejdsformidlingen, at man havde forståelse for hans problemer, men var dog af den opfattelse, at man måtte fastholde afgørelsen, idet den tidligere bevilling på 100 timer ikke var brugt op.

Arbejdsformidlingen henviste endvidere til, at en ordning med flere aktører på tolkeområdet ville medføre en uforholdsmæssig stor administration, og at der i forvejen var få resurser på handicapområdet.

Ankenævnet fastslog i sin afgørelse, at det som udgangspunkt er tolkebrugeren selv der foretager valget mellem de tolkeleverandører, som udbyder uddannede tolke. Endvidere, at der ikke i reglerne var fastsat en grænse for antallet af tolkeleverandører.

Da man på baggrund af oplysningerne af hans arbejde vurderede, at der også var behov for en anden tolkeudbyder blev sagen hjemvist til Arbejdsformidlingen med henblik på den nærmere fastsættelse af tolketimerne hos de respektive tolkeleverandører, idet Arbejdsformidlingen ikke havde inddraget ansøgerens behov for tolkebistand ved anden tolkeleverandør.
Den fulde tekst

Personlig assistance i form af tegnsprogstolkning ved flere tolkeudbydere/tolkeleverandører

 

 

Til Ansøger

3. oktober 2006

Ankenævnet har behandlet Deres klage afslag på tolkebistand på møde den 28. september 2006.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Nævnet finder, at Arbejdsformidlingen ikke har været berettiget til afslå ansøgningen om tolkebistand fra tolkeleverandøren XX med henvisning til:

– at der er bevilget tolketimer fra tolkeleverandøren YY,

– at mere end 1 aktør på tolkeområdet vil medføre en uforholdsmæssig og uhensigtsmæssig byrde for administrationen,

– at de bevilgede tolketimer hos denne tolkeleverandør ikke er opbrugt.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det som udgangspunkt er tolkebrugeren selv, der foretager valget mellem de tolkeleverandører, der kan udbyde uddannede tolke.

Nævnet har videre lagt vægt på formålet med reglerne er at give de handicappede de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap samt at der ikke i regelsættet er fastsat grænser for antallet af tolkeleverandører.

Ankenævnet vurderer, at De som led i Deres arbejde som revisor med møder mv. rundt omkring i landet også har behov for tolkebistand fra anden tolkeudbyder.

Ankenævnet hjemviser på denne baggrund sagen til Arbejdsformidlingen med henblik på den nærmere fastsættelse af tolketimerne hos de respektive tolkeleverandører, idet Arbejdsformidlingen ikke ses at have inddraget Deres behov for tolkebistand ved Syddansk Tolkeservice.

Der henvises til §§ 1, 4 og 7 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001 og §§ 1, 10, 12, 21 og 24 i bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv.

På ankenævnets vegne

Sign.

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsformidlingen

1. Ansøgning

De skrev i Deres ansøgning af 14. marts 2006:

”Tolkeansøgning om AF-tolk

Under henvisning af Deres bevillingsskrivelse af 19.01.2006 skal jeg hermed ansøge om yderligere tilskud til tolkebistand til personalemøder og faglige møder herunder møder med vore kunder grundet telefonsamtalen med Dem efteråret 2004.

Jeg har fået bevilliget tilskuddet til tegnsprogstolkning til personalemøder og faglige møder for 2006 i alt 100 timer, hvor tolkeudbyder YY. De første 2 måneder har jeg efter mit skøn anvendt 25 timer, og jeg agter fortsætte at bruge YY, når jeg skal tolkes især i København.

Hermed ansøger jeg en tillægsbevilling på 100 timer for perioden fra 15. marts til 31. december 2006 til dækning af tolkning til personalemøder, faglige møder herunder møder med kunderne af tolkeudbyderen XX.

Jeg vil gerne fremhæve, at jeg siden årsskiftet har savnet (navn), som har hjulpet mig betydeligt meget i tolkesituationer. Flere af mine kolleger og kunder har efterlyst hende. Tolkeleverandør XX, som lige er blevet etableret, vil fortsætte den gode tolkeservice, hvor Tolkecentret slap. Det vil betyde meget for min situation som revisor, hvor jeg fortsat kan fungere ligestillet på mit arbejde.

På anledning af telefonsamtalen i efteråret 2004 har De anbefalet mig at sende 2 ansøgninger, da jeg bruger 2 tolkeudbydere, som jeg har haft stort glæde af at kunne trække på efter mit behov. Hermed vedlægges 2. ansøgning, hvor XX er tolkeudbyder.

Det ville glæde mig, at De bevilger tillægsbevillingen.”

2. Arbejdsformidlingens afgørelse

AF traf den 15. marts 2006 følgende afgørelse:

”AF har den 15/3-2006 modtaget din ansøgning om tolkebistand hos XX Tolkeservice.

AF skal hermed meddele afslag med følgende begrundelse:

AF har den 19/1 bevilget 100 tolketimer, som skal bestilles hos YY. Det er blevet oplyst af bogholderiet, at du stadig har 42 tolketimer til gode hos YY. Det er AF’s opfattelse, at dit behov for tolkebistand er dækket ind med denne bevilling. Når timerne er brugt, kan der søges om yderligere timer.”

3. Klagen til ankenævnet

De skrev i brev af 26. marts 2006:

Klagen til AF’s afslag af 15. marts 2006

Jeg klager herved over Regionens afslag den 15. marts 2006 til min ansøgning om AF-tolkebistand fra et bestemt tolkefirma den 14. marts 2006.

Mig bekendt er AF i . den eneste region, der betinger sig, at døve skal anvende et bestemt tolkefirma. Hos de øvrige regioner kan døve frit vælge et eller flere tolkefirmaer.

Afslaget for at anvende AF-tolke fra flere tolkefirmaer har den konsekvens, at det vil forringe min situation i mit arbejde:

– at jeg kun må anvende AF-tolke fra YY,

– at jeg ikke med sikkerhed kan få tolkebistand hvor som helst i landet, hvor jeg skal deltage i et møde eller på et kursus,

– at jeg ikke kan få tolk fra et andet tolkefirma, når YY ikke kan levere tolkeydelse. Mig bekendt er der ikke pålagt Center for Døve at finde en tolkeydelse fra et andet tolkefirma (vedlagt en kopi af afslaget for tolkeanmodningen for et vigtigt møde så som partnermøde og generalforsamling hos mit firma (navn) - hvor der skal tages nogle beslutninger, som har store betydning for min situation i firmaet. Jeg er partner og har de samme ejerandel som de øvrige partnere i selskabet).

Med afslaget fra AF kan jeg ikke være sikker på at få det anmodede tolkebistand, som jeg har krav på i mit arbejde som revisor. Jeg bliver ikke ligestillet på arbejdsmarkedet. Jeg risikerer at miste mine kunder, som oplever den manglende tolkebistand som manglende opbakning fra AF.

Jeg håber at Ankenævnet viser forståelse for min vanskelige situation på arbejdsmarkedet. Det må være rimeligt, at jeg kan anvende AF tolkeydelse overalt i Danmark fra et anerkendt tolkefirma. Et firma, som jeg fra opgave til opgave frit kan vælge, jævnfør de behov mit arbejde kræver til enhver tid. Hermed vil jeg kunne opnå at være ligestillet i forhold til mine kollegaer.”

4. AF’s bemærkninger til klagen

AF skrev i brev af 3. maj 2006:

”Vedrørende svar på høring ifht. Klage fremsendt af (navn)

Undertegnede har fuld forståelse for de problemstillinger, der fremføres i den her sag, men har alligevel følgende bemærkninger:

– Ansøger har stadig uforbrugte timer hos YY, helt nøjagtig 43 timer.

– Med flere aktører på tolkeområdet og med de ressourcer, der er på handicapområdet til administration, finder undertegnede det uhensigtsmæssigt, at der skal laves 2 bevillinger på samme person til 2 forskellige aktører, når systemet har sørget for, at den fornødne kompensation, tolkebistand, er bevilget en gang ved YY. Det er AF’s opfattelse, at døve må vælge 1 aktør på området, da det ellers giver en uforholdsmæssig og uhensigtsmæsig byrde ifht. administration.

– Arbejdsmarkedsstyrelsen har sidste år med god grund undret sig over uforbrugte midler på tolkeområdet i millionklassen, idet mange døve ikke har brugt de timer, der er blevet søgt om hos forskellige aktører.

AF ser frem til, at der bliver truffet en principiel afgørelse på dette område, så et klart signal bliver sendt ud til alle regionerne i Danmark.”

5. Nyt efter klagen

Intet.

6. Regler

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001

§ 1. Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

..

§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af

..

2) alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand ved udførelsen af erhverv mv., herunder tolkebistand,

..

§ 7. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår, eller den personlige assistent rekvireres som tegnsprogstolkning efter nærmere fastsatte regler herfor. Den personlige assistent kan endvidere rekvireres hos et vikarbureau. Den handicappede person skal forud for ansættelse af en assistent godkende denne.

.....

Bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Formål og personkreds

§ 1. Formålet med reglerne om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed får de samme muligheder for erhvervsudøvelse.

Personlig assistance til handicappede i erhverv m.v.

Personkreds

§ 10. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved udøvelse af erhverv m.v., og som på grund af

..

2) alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand, herunder behov for tolkebistand,

..

Ansættelsesbetingelser for assistenten

§ 12. Tilskud til personlig assistance ydes til en virksomhed til aflønning af en personlig assistent for en ansat eller for en, der ansættes i virksomheden, eller virksomhedens indehaver, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale ansættelsesvilkår.

Stk. 3. Den personlige assistent kan efter aftale med virksomheden rekvireres af et vikarbureau.

Stk. 4. I stedet for den personlig assistance efter stk. 2 og 3, kan assistance efter aftale med virksomheden rekvireres som tegnsprogstolk eller mundhåndssystemtolk (MHS) efter bekendtgørelse om uddannelsen til tegnsprogs- og mundhåndssystemtolk eller skrivetolk.

Stk. 5. Personen med handicap skal forud for ansættelse eller rekvirering af en assistent godkendes af denne.

§ 21.

.....

Stk. 4. Arbejdsformidlingen afgør, om en ansøgning kan imødekommes.

..

§ 24. Til assistance i form af tegnsprogstolkning, mund-håndsystem tolk-ning og skrivetolkning, jf. § 12, stk. 4, ydes tilskud svarende til den ordinære sats for tegnsprogstolkning. Tilskuddet kan ikke overstige satsen fastsat af Center for Døve.