Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v.

 

I medfør af § 41, nr. 1 og 2, og § 84, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 fastsættes:

Kraner og hejsemidler

§ 1. Mekanisk drevne kraner og lignende hejsemidler, som kan løfte en byrde frithængende, og som har mindst én mekanisk drevet bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen, må kun føres af en person, der er i besiddelse af kranførercertifikat.

Stk. 2. Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til:

1) Kraner og lignende hejsemidler, som for eksempel traverskraner, hvor belastningen fra byrden altid falder inden for kranens understøttelsesflade, således at byrden ikke vil bibringe kranen et væltende moment, og hvor den maksimalt tilladelige belastning ikke er over 5000 kg.

2) Konsolkraner med en maksimalt tilladelig belastning på ikke over 5000 kg.

3) Lastbilmonterede kraner på ikke over 8 tonsmeter.

4) Kraner og lignende hejsemidler, hvor byrden transporteres således, at det er udelukket, at fald eller svingning af byrden kan forvolde personskade.

5) Kraner og lignende hejsemidler, der anvendes til serieløft med et til formålet afpasset løftegrej, såsom løft af ensartede emner som led i en afgrænset arbejdsproces og med en maksimal løftehøjde, det vil sige højden fra underlaget til byrdens nederste punkt, på 1,5 m.

6) Kraner og lignende hejsemidler, der tilhører et skib og føres af dets besætning.

Stk. 3. Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til entreprenørmaskiner, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis:

1) der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes. Dog er det tilladt at styre byrden på plads under afsætning,

2) byrden ikke løftes mere end ca. 1 meter over terræn,

3) maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og

4) leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

Stk. 4. Undtagelserne i stk. 2 og 3, bortset fra stk. 2, punkt 4, gælder ikke ved:

1) Samløft med kraner af byrder.

2) Løft af personer med kraner.

Gaffeltrucks og gaffelstablere

§ 2. Gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel, må kun føres af en person, der er i besiddelse af gaffeltruckførercertifikat.

Stk. 2 . Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til:

1) Gaffeltrucks og gaffelstablere med en løftehøjde på højst 1 meter.

2) Gaffeltrucks og gaffelstablere, som altid under kørslen er styret af skinner eller lignende, f.eks. sporbundne plukketrucks og reolstablere.

3) Gaffeltrucks og gaffelstablere, der tilhører et skib og føres af dets besætning.

Stk. 3. Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til jordbrugstraktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast, når løfterens største løftehøjde ikke overstiger 3,3 m, og føreren mindst er i besiddelse af traktorførerbevis. Denne undtagelse gælder dog kun ved traktorernes anvendelse inden for jordbruget, og kun for traktorer, der ikke er udlejet erhvervsmæssigt med fører fra maskinstationer o.lign.

Stk. 4. Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat.

Teleskoplæssere

§ 3. Teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm, må kun føres af personer, der er i besiddelse af gaffeltruckførercertifikat eller førercertifikat til teleskoplæsser.

Stk. 2. Teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde, må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat eller førercertifikat til teleskoplæsser.

Stk. 3. Førere af teleskoplæssere, der er monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder, skal være i besiddelse af gaffeltruckførercertifikat, kranførercertifikat eller førercertifikat til teleskoplæsser.

Stk. 4. Førercertifikat til teleskoplæsser giver endvidere ret til at føre traktor med gaffelaggregat eller lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast.

Certifikattyper

§ 4. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, hvilken type certifikat en person skal være i besiddelse af for at føre en kran, gaffeltruck, gaffelstabler eller teleskoplæsser.

Krav til erhvervelse af certifikat

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte der fører kran, gaffeltruck, gaffelstabler eller teleskoplæsser er i besiddelse af det certifikat, som svarer til den pågældende type.

§ 6. Certifikat kan kun udstedes til den, der

1) kan fremlægge bevis for at have aflagt en prøve, der godtgør, at personen er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre det tekniske hjælpemiddel, der søges certifikat til, og

2) er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for de enkelte certifikattyper.

Stk. 2. Et certifikat udstedes af Undervisningsministeriet i samarbejde med Arbejdstilsynet.

Dispensation og klageadgang

§ 8. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse. En dispensation gives i enkelttilfælde, når det skønnes rimeligt og forsvarligt. Der skal ved vurderingen lægges vægt på følgende forhold:

1) manglende mulighed for at undgå situationen ved planlægning,

2) opgavens farlighed, varighed og omfang,

3) manglende mulighed for at opgaven kan udføres af andre på virksomheden med certifikat, og

4) den instruktion og oplæring, som den pågældende vil kunne få.

§ 9. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Straf

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

1) overtræder § 1, stk. 1 og stk. 4, § 2, stk. 1 og stk. 4, § 3, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, § 4 eller § 5,

2) ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

3) tilsidesætter vilkår for dispensation efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 4 kan en arbejdsgiver pålægges bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsordning

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2007 og ophæves automatisk den 1. september 2010, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. § 3 træder dog først i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3. Indtil den 1. september 2010 giver kranførercertifikat B, D og E ret til at føre teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm.

Stk. 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 673 af 30. juni 2005 om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v.

Arbejdstilsynet, den 23. april 2007

Jens Jensen

/Tina Møller NielsenBilag 1

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks mv.

Kraner mv.

Certifikattype

Krantype

Andre

Overlap med andre
certifikattyper

A

Tårndrejekraner (byggekraner), havnekraner (skinnekørende), svingkraner, højbanekraner, skibsværftskraner o.l.

 

A-certifikat gælder også for C-kraner.

B

Mobilkraner

Slæbeskovlsmaskiner, der bruges som kran.

B-certifikat gælder også for C-kraner og entreprenørmaskiner, der bruges som kran.

 

B-certifikat erhvervet før den 1. januar 2000 gælder også for D- og E-kraner.

 

B-certifikat gælder også for teleskoplæssere med gafler. 

C

Certifikatkrævende kraner, fx portalkraner og traverskraner, undtagen kraner nævnt under A, B, D, E og G.

 

 

D

Lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter til og med 25 tonsmeter.

Traktormonterede kraner, der bruges til af- og pålæsning af gods, kræver D-certifikat, når den tilladelige belastning er over 8 tonsmeter til og med 25 tonsmeter.

 

Ved andet end af- og pålæsningsarbejde, kræves D-certifikat op til 25 tonsmeter.

 

Teleskoplæssere op til 25 tonsmeter, der indrettes og bruges til kranarbejde.

 

Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm kræver D-certifikat op til 25 tonsmeter.

D-certifikat gælder også for C-kraner og entreprenørmaskiner, der bruges som kran.

 

D-certifikat gælder også for teleskoplæssere med gafler.

 

D-certifikat gælder også for teleskoplæsser monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.

E

Lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter.

Traktormonterede kraner, kræver E-certifikat, når den tilladelige belastning er over 25 tonsmeter.

 

Teleskoplæssere over 25 tonsmeter, der indrettes og bruges til kranarbejde.

 

Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm kræver E-certifikat over 25 tonsmeter.

E-certifikat gælder også for C- og D-kraner og entreprenørmaskiner, der bruges som kran.

 

E-certifikat gælder også for teleskoplæssere med gafler.

 

E-certifikat gælder også for teleskoplæsser monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.

G

Entreprenørmaskiner, der bruges som kran.

 

 

 

Gaffeltrucks mv.

Certifikattype

Teknisk hjælpemiddel

A

Gaffelstabler, der kan betjenes gående (førerstangsgaffeltruck, evt. med ståplade).

B

Gaffeltruck, som føreren skal stå eller sidde på.

 

Traktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs en lodret mast.

 

Teleskoplæsser som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm.

 

Teleskoplæsser monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.

 

Teleskoplæssere

Certifikattype

Teknisk hjælpemiddel

Overlap m. andre certifikattyper

A

Teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm.

 

Teleskoplæsser monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.

A-certifikat gælder også for traktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs en lodret mast.

B

Teleskoplæsser, der indrettes og bruges til kranarbejde.

B-certifikat gælder også for teleskoplæsser monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.