Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
XX underskrev den 19. december 2003 en ansøgning om orlov til børnepasning for forsikrede dagpengeberettigede i perioden 9. februar 2004 til 30. juli 2004.

A-kassen attesterede, at XX var dagpengeberettiget ved orlovens start, og den 5. januar 2004 godkendte AF ansøgningen og bevilgede orlov i perioden 9. februar 2004 til 30. juli 2004.

I brev af 15. marts 2006 orienterede a-kassen den lokale AF, om at a-kassen via direktoratet havde fået oplyst, at XX udrejste fra Danmark den 21. januar 2004.

AF anmodede om XX´s bemærkninger til a-kassens oplysninger. XX har forklaret, at han blev nødt til at rejse til Pakistan, fordi hans mor var alvorligt syg. XX har videre forklaret, at han rejste sammen med det barn, som orloven var bevilget til. Medlemmet har endelig oplyst, at han bad en ven om at ringe til a-kassen og give besked om rejsen.

AF anullerede ved afgørelse af 1. juni 2006 den bevilgede orlov.

På møde den 9. november 2006 tiltrådte ankenævnet AF´s afgørelse af 1. juni 2006.

Ankenævnet fandt, at XX ved orlovens start den 9. februar 2004 opholdt sig i Pakistan, hvorfor XX ikke pr. denne dato stod til rådighed for det danske arbejdsmarked, og at han derfor ikke var berettiget til dagpenge. Forudsætningerne for den bevilgede orlov var dermed bortfaldet.
Den fulde tekst

Annullation af børnepasningsorlov – betingelser ikke opfyldt ved orlovens start.

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 9. november 2006.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De opfyldte ikke betingelsen om dagpengeret ved starten af den bevilgede orlov.

Orlovsbevillingen skal derfor annulleres med virkning fra orlovens start den 9. februar 2004.

Ankenævnet tiltræder således AF´s afgørelse af 1. juni 2006.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

– De den 19. december 2003 udfyldte en ansøgning om børnepasningsorlov for forsikrede, dagpengeberettigede ledige,

– A-kassen den 22. december 2003 på orlovsansøgningen attesterede, at De var dagpengeberettiget ved orlovens start,

– Arbejdsformidlingen den 5. januar 2004 bevilgede Dem børnepasningsorlov i perioden 9. februar til 30. juli 2004,

– De udrejste fra Danmark til Pakistan den 21. januar 2004 og

– De indrejste til Danmark den 28. juli 2004.

Ankenævnet bemærker, at en af betingelserne for ret til børnepasningsorlov er, at orlovspersonen er dagpengeberettiget ved orlovens start.

For at opfylde denne betingelse, skal orlovspersonen ved orlovens start bl.a. opfylde kravet om at stå til rådighed for det danske arbejdsmarked.

De opholdt Dem ved orlovens start den 9. februar 2004 i Pakistan, hvorfor De ikke pr. denne dato stod til rådighed for det danske arbejdsmarked, og De var derfor ikke berettiget til dagpenge. Forudsætningerne for den bevilgede orlov var dermed bortfaldet.

Ankenævnet bemærker, at der ikke er mulighed for at dispensere fra kravet om dagpengeret ved orlovens start. Orlov til børnepasning kan afholdes i udlandet, men ved orlovens start skal De have ophold og bopæl i Danmark for at kravet om dagpengeret kan anses for opfyldt.

De har i klagen anført, at De bad en ven om at underrette a-kassen angående Deres pludselige rejse til Pakistan.

Ankenævnet bemærker hertil, at hverken a-kassen eller AF har noteret nogen henvendelse angående ovennævnte, hvorfor det ikke kan lægges til grund, at De havde givet besked om, at De var rejst til Pakistan før orlovsperiodens start.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

– Lov nr. 402 af 31. maj 2002 om børnepasningsorlov, § 18, stk. 2,

– Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til børnepasning, § 45, stk. 1 og § 56, stk. 1 og 2,

– § 62, stk. 1 og 3 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003 og

– Direktoratets bekendtgørelse om rådighed nr. 516 af 17. juni 2003, § 3 og § 4.

På ankenævnets vegne

XXX

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

XXX

1. Sagsforløb

De underskrev den 19. december 2003 en ansøgning om orlov til børnepasning for forsikrede dagpengeberettigede i perioden 9. februar 2004 til 30. juli 2004.

A-kassen attesterede, at De var dagpengeberettiget ved orlovens start, og AF godkendte den 5. januar 2004 ansøgningen og bevilgede Dem orlov i perioden 9. februar 2004 til 30. juli 2004.

I brev af 15. marts 2006 orienterede a-kassen den lokale AF, om at a-kassen via direktoratet havde fået oplyst, at De var udrejst fra Danmark den 21. januar 2004.

AF har herefter anmodet om Deres bemærkninger til a-kassens oplysninger.

De har i brev (modtaget i a-kassen den 2. maj 2006) oplyst, at De blev nødt til at rejse til Pakistan, fordi Deres mor var blevet alvorligt syg. De har videre oplyst, at De rejste sammen med det barn, som orloven var bevilget til. De har endelig oplyst, at De bad en ven om at ringe til a-kassen og give besked angående Deres pludselige udrejse til Pakistan.

Hverken a-kassen eller AF har noteret nogen henvendelse vedrørende ovennævnte.

2. Arbejdsformidlingens afgørelse

AF traf den 1. juni 2006 følgende afgørelse:

”Annullation af bevilling af orlov til børnepasning

AF har bevilget Dem orlov til børnepasning for forsikrede, dagpengeberettigede ledige for perioden 9. februar 2004 til 30. juli 2004 for Deres barn cpr.nr. ..

Deres daværende a-kasse XX har ved brev af 15. marts 2006 orienteret AF om, at De den 21. januar 2004 rejste til Pakistan sammen med det barn som orloven er bevilget til.

A-kassen anmoder i samme brev AF om at tage stilling til, om De var berettiget til orlov til børnepasning og til en eventuel tilbagekaldelse af bevilling af orlov til børnepasning.

Efter reglerne om partshøring har AF indhentet Deres bemærkninger til Deres a-kasses oplysninger.

De forklarer i brev modtaget den 2. maj 2006, at De blev nødt til at rejse til Pakistan, fordi Deres mor var alvorligt syg. De rejste sammen med det barn, som orloven er bevilget til. De har også bedt Deres ven om at ringe til a-kassen om Deres rejse. De har vedlagt Deres brev kopi af side 4 og side 5 af Deres pas. Stemplerne i passet vedrører dog ikke orlovsperioden.

AFGØRELSE

AF - Storkøbenhavn annullerer bevilling af orlov til børnepasning for perioden 9. februar 2004 til 30. juli 2004, jf. bekendtgørelse nr.157 af 20. marts 2002 om orlov til børnepasning, jf. § 45, stk. 1.

Begrundelse:

Orlov til børnepasning er bevilget fra den 9. februar 2004 til den 30. juli 2004, men De er udrejst af landet den 21. januar 2004, det vil sige før orlovens start.

Som udgangspunkt kan orlov til børnepasning afholdes i udlandet, men det er således, at en dagpengeberettiget ledig ikke må forlade landet før orlovens start, hvilket fremgår af vejledning til ansøgning om orlov til børnepasning. Da De er udrejst før orlovens start er denne forudsætning ikke opfyldt. De er derfor ikke berettiget til orlov, selv om barnet, som orloven er bevilget til, er udrejst sammen med Dem.

I ansøgning om orlov til børnepasning har De skrevet under på, at De vil underrette Deres a-kasse eller Arbejdsformidlingen, såfremt der sker ændringer i de oprindelige betingelser for bevilling af orlov til børnepasning, jf. § 56, stk. 2 og stk. 3. I Deres brev modtaget den 2. maj 2006 har De oplyst, at De havde bedt Deres ven om at ringe til a-kassen angående Deres udrejse, men hverken Deres a-kasse eller Arbejdsformidlingen har noteret en henvendelse fra Dem eller Deres ven om, at De rejste til Pakistan den 21. januar 2004.

Som sagen foreligger oplyst er De ikke indrejst i landet på noget tidspunkt før orlovens start, men først den 28. juli 2004.”

..

3. Klagen til ankenævnet

De har ved brev af 21. juni 2006 klaget over AF´s afgørelse af 21. juni 2006. Klagen er sendt til Arbejdsmarkedets Ankenævn.

”Jeg henvender mig da jeg har haft min sag hos AF (j.nr. ..) om orlov til børnepasning, som efterfølgende er blevet annulleret.

Som jeg også har forklaret til XX (AF) i mit brev fra 01-05-06, at jeg lige pludselig blev nødt til at rejse til hjemlandet ca. 3 uger før start af orlov, da jeg fik at vide at min mor var alvorlig syg. Nyheden om min mor havde påvirket mig meget og gjort tingene uoverskuelige, både økonomisk og mentalt, da jeg samtidig hurtigt skulle sørge for mig og mit barns rejse til hjemlandet. Jeg var fuldstændig klar over at som dagpengeberettiget ledig måtte jeg ikke forlade landet før orlovens start, men på grund af min situation magtede jeg beklageligvis ikke at overskue tingene. Derfor bad jeg en ven om at meddele om min pludselige rejse til hjemlandet til min daværende A-kasse XX. Efterfølgende har jeg spurgt min ven om hvorvidt han havde kontaktet a-kassen. Min ven påstår at have talt med en fra min a-kasse og videregivet oplysningerne.

Med min daværende situation i betragtning, syntes jeg at det er unfair at AF har annulleret min børnepasnings orlov og bedt mig om at betale hele det udbetalte beløb tilbage. Det ville have været rimeligt hvis de krævede penge tilbage for de ca. 3 uger, hvor jeg var rejst før min børnepasningsorlovs start.

Jeg håber at min sag vil blive genovervejet og med min daværende situation i betragtning kan AF´ s afgørelse annulleres.”

.

4. Arbejdsformidlingens bemærkninger til klagen

Sekretariatet for Arbejdsmarkedets Ankenævn har telefonisk den 29. juni 2006 meddelt AF, at sekretariatet havde modtaget Deres klage.

AF oplyste overfor sekretariatet, at det var en meget beklagelig situation De var kommet i, men at AF ikke havde mulighed for at ændre sin afgørelse af 1. juni 2006.

5. Nyt efter klagen

Intet nyt.

6. Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003

§ 62. Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet

1) er aktivt arbejdssøgende,

2) kan og vil overtage arbejde med dags varsel,

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 og 2. Der kan herunder fastsættes nærmere bestemmelser om

1) de betingelser, et medlem skal opfylde for at kunne anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet,

2) medlemmets kontakt med arbejdsløshedskassen, arbejdsformidlingen og andre aktører i forbindelse med den aktive beskæftigelsespolitik, samt

3) tab af dagpengeret som følge af manglende rådighed og generhvervelse af dagpengeret.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om rådighed, jf. bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003

§ 3. Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

§ 4. Et medlem skal have bopæl og opholde sig i Danmark.

Lov nr. 402 af 31. marts 2000 om børnepasningsorlov

§ 18

Stk. 2. Ansøgning om orlov indgives til arbejdsformidlingen, der træffer afgørelse om bevilling af orlov. Arbejdsformidlingen kan tilbagekalde en bevilling af orlov, hvis betingelserne for orloven ikke længere er til stede.

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til børnepasning

§ 45. Arbejdsformidlingen annullerer orlovsbevillingen, hvis betingelserne for bevillingen ikke var til stede, da bevillingen blev givet. Annullationen har virkning fra bevillingstidspunktet.

§ 56. Orlovspersonen er forpligtet til at give Arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen/kommunen oplysninger til brug for administrationen af orlovsordningen.

Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i de oprindelige betingelser for bevillingen af orlov, skal orlovspersonen meddele dette til Arbejdsformidlingen.

..