Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indkomstår 2007
Bilag 2 Indkomstår 2006
Bilag 3 Indkomstår 2005
Den fulde tekst

Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om
arbejdsskadesikring for skader indtruffet den 1. januar 2007 eller senere

 

Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste inklusive naturalydelser i året før arbejdsskaden. Kun når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af sygdom ikke har været beskæftiget hos arbejdsgiveren til samme løn i hele det foregående år eller når tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før erhvervssygdommen er anmeldt, fastsættes årslønnen efter skøn.

Der henvises i øvrigt til Arbejdsskadestyrelsens Vejledning om fastsættelse af årsløn og Vejledning om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.

Årslønnen fastsat efter nedenstående regler må aldrig overstige det løntalsregulerede maksimumbeløb (407.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1047 af 23. oktober 2006, og afrundes altid til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

1. Unge personer og unge personer under uddannelse

Som udgangspunkt benyttes tilskadekomnes alder på afgørelsestidspunktet. Hvis erstatningen udbetales i form af en løbende ydelse, benyttes tilskadekomnes alder på tidspunktet for ydelsens begyndelse.

Hvis tilskadekomne er 13 år eller derunder, fastsættes årslønnen til den løntalsregulerede minimumsårsløn (152.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1047 af 23. oktober 2006.

Hvis tilskadekomne er fyldt 14 år, men endnu ikke 18 år, beregnes årslønnen på følgende måde:

minimumsårsløn +

[ (alder – 13) / 5 ] ´ (forventet årsløn som 18-årig – minimumsårsløn)

og afrundes til nærmeste med 1000 delelige kronebeløb.

Den forventede årsløn som 18-årig fastsættes efter forholdene på arbejdsskadens tidspunkt.

Årslønnen, udregnet efter ovenstående regler, anvendes kun ved beregning af erstatning indtil tilskadekomnes fyldte 18. år. Fra det fyldte 18. år anvendes den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå som 18-årig, eller, hvis tilskadekomne var under uddannelse da arbejdsskaden indtrådte, den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå efter uddannelsens afslutning, fastsat efter forholdene på arbejdsskadens tidspunkt, hvis skaden ikke var indtruffet.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om den indtægt, som tilskadekomne kunne forvente at opnå som 18-årig eller efter uddannelsens afslutning, hvis skaden ikke var indtruffet, fastsættes tilskadekomnes årsløn til 290.000 kr., svarende til et beregnet udtryk for gennemsnitslønnen for arbejdere i hele landet (”normalårslønnen”).

Eksempel:

 

 

Årsløn som 18-årig

 

 

407.000 kr.

350.000 kr.

290.000 kr.

250.000 kr.

200.000 kr.

 

13 år

152.000 kr.

152.000 kr.

152.000 kr.

152.000 kr.

152.000 kr.

 

14 år

203.000 kr.

192.000 kr.

180.000 kr.

172.000 kr.

162.000 kr.

Alder

15 år

254.000 kr.

231.000 kr.

207.000 kr.

191.000 kr.

171.000 kr.

 

16 år

305.000 kr.

271.000 kr.

235.000 kr.

211.000 kr.

181.000 kr.

 

17 år

356.000 kr.

310.000 kr.

262.000 kr.

230.000 kr.

190.000 kr.

2. Personer, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Ved indførelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er der foretaget ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at lønindkomst indtjent ved ansættelse ombord på skibe registreret i DIS i princippet er skattefri.

Ved fastsættelsen af årslønnen for søfolk personer omfattet af DIS-overenskomst indgået af en dansk faglig organisation, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister § 10, stk. 2, er der derfor behov for at justere den optjente DIS-indkomst, så indkomsten kommer til at svare til lønniveauet for søfarende ansat uden for DIS-området.

Oplysninger om årslønnen indhentes fra forskellige kilder, f.eks. de månedlige hyresedler eller skattemyndighedernes årsopgørelse.

Justering af DIS-indkomst skal ske efter fradrag af bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Et eventuelt udbetalt kompensationstillæg skal også fratrækkes. Kompensationstillæg kan udbetales til den enkelte søfarende som erstatning for værdien af mistede individuelle skattefradrag som følge af skattefriheden. Fastsættelsen af kompensationstillæg til søfarende med DIS-indkomst varetages af Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Hvis skattemyndighedernes oplysninger fra indkomstårene 1999 eller tidligere benyttes ved fastsættelsen af årslønnen, skal den skattemæssige værdi af fri kost ombord ligeledes fratrækkes DIS-indkomsten, før justering foretages.

Justering af DIS-indkomst foretages herefter ved brug af særlige skalatrin og omregningsfaktorer, der afhænger af, om den søfarende har sejlet i begrænset fart eller ej. Skalatrin og omregningsfaktorer til justering af DIS-indkomst opgjort på årsbasis er for de seneste tre indkomstår angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Den justerede årlige indkomst omregnes til indkomst før arbejdsmarkedsbidrag og ved at dividere den justerede indkomst med omregningsfaktorer, der ligeledes er angivet i bilagene til denne vejledning.

Ved den endelige fastsættelse af årslønnen tillægges samlet bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt værdi af fri kost. Værdien af fri kost pr. dag er for de seneste tre indkomstår ligeledes angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Eksempel:

En søfarende under DIS-ordningen, der sejler uden for begrænset fart kommer til skade i maj 2007. Af arbejdsgiver bliver det oplyst, at DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) for perioden januar-april 2007 udgør 74.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 5.500 kr. For perioden maj-december 2006 udgør DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) 147.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 11.000 kr.

DIS-indkomster efter fradrag af kompensationstillæg udgør herefter 68.500 kr. (4 måneder af 2007) og 136.000 kr. (8 måneder af 2006). Omregnet til helårsbasis udgør indkomsterne 205.500 kr. (2007) og 204.000 kr. (2006). Disse indkomster justeres som følger:

År 2007:

96.400 ´ 1,00 + 107.271 ´ 1,64 + 1.829 ´ 1,82 = 275.653,22 kr.

275.653,22 kr. / 0,92 = 299.623,07 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden januar-april 2007 udgør herefter:

299.623,07 kr. ´ 4/12 = 99.874,36 kr.

År 2006:

95.400 ´ 1,00 + 104.135 ´ 1,63 + 4.465 ´ 1,81 = 273.221,70 kr.

273.221,70 kr. / 0,92 = 296.980,11 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden maj-december 2006 udgør herefter:

296.980,11 kr. ´ 8/12 = 197.986,74 kr.

Af arbejdsgiver er det tillige oplyst, at de samlede indbetalte bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsordning for perioden maj 2006-april 2007 udgør 14.500 kr. samt at tilskadekomne har oppebåret fri kost ombord i alt 165 dage til søs i perioden fordelt på 55 dage i 2007 og 110 dage i 2006.

Værdien af fri kost bliver herefter:

55 sødage ´ 70 kr. pr. dag + 110 sødage ´ 68 kr. pr. dag = 11.330 kr.

Årsløn: 99.874,36 kr. + 197.986,74 kr. + 14.500 kr. + 11.330 kr. = 323.691,10 kr., som afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb: 324.000 kr.

3. Delvist hjemmearbejdende

Det maksimale tillæg til den faktiske årsindkomst for delvist hjemmearbejdende udgør 68.000 kr.

4. Personer uden egentligt erhverv

Årslønnen udgør 31.000 kr.

5. Værdien af fri kost og logi

Værdien af fri kost og logi udgør 31.200 kr. pr. år, jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1047 af 23. oktober 2006. Værdien af fri kost alene udgør 70 kr. pr. dag i 2007.

Arbejdsskadestyrelsen, den 16. april 2007

Mette ThiesenBilag 1

Indkomstår 2007

DIS-indkomst, ej begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 96.400 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 96.401 kr. – 203.671 kr. ganges med faktor 1,64.

3. Årlig indkomst mellem 203.672 kr. – 233.635 kr. ganges med faktor 1,82.

4. Årlig indkomst mellem 233.636 kr. og derover ganges med faktoren 2,50.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1217 af 4. december 2006.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

 

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 39.500 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 39.501 kr. – 181.411 kr. ganges med faktor 1,64.

3. Årlig indkomst mellem 181.412 kr. – 211.376 kr. ganges med faktor 1,82.

4. Årlig indkomst mellem 211.377 kr. og derover ganges med faktoren 2,50.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1217 af 4. december 2006.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

 

Værdi af fri kost pr. dag: 70 kr.Bilag 2

Indkomstår 2006

DIS-indkomst, ej begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 95.400 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 95.401 kr. – 199.535 kr. ganges med faktor 1,63.

3. Årlig indkomst mellem 199.536 kr. – 228.912 kr. ganges med faktor 1,81.

4. Årlig indkomst mellem 228.913 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1349 af 15. december 2005.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

 

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 38.500 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 38.501 kr. – 177.469 kr. ganges med faktor 1,63.

3. Årlig indkomst mellem 177.470 kr. – 206.848 kr. ganges med faktor 1,81.

4. Årlig indkomst mellem 206.849 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1349 af 15. december 2005.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

 

Værdi af fri kost pr. dag: 68 kr.

 Bilag 3

Indkomstår 2005

DIS-indkomst, udenrigsfart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 71.294 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 71.295 kr. – 110.639 kr. ganges med faktor 1,50.

3. Årlig indkomst mellem 110.640 kr. – 193.913 kr. ganges med faktor 1,55.

4. Årlig indkomst mellem 193.914 kr. – 223.356 kr. ganges med faktoren 1,72.

5. Årlig indkomst mellem 223.357 kr. – 224.184 kr. ganges med faktoren 1,81.

6. Årlig indkomst på 224.185 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 42/04 af 16. december 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

 

DIS-indkomst, nærfart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 53.647 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 53.648 kr. – 104.818 kr. ganges med faktor 1,50.

3. Årlig indkomst mellem 104.819 kr. – 188.092 kr. ganges med faktor 1,55.

4. Årlig indkomst mellem 188.093 kr. – 217.536 kr. ganges med faktoren 1,72.

5. Årlig indkomst mellem 217.537 kr. – 218.364 kr. ganges med faktoren 1,81.

6. Årlig indkomst på 218.365 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 42/04 af 16. december 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

 

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 37.600 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 37.601 kr. – 173.402 kr. ganges med faktor 1,64.

3. Årlig indkomst mellem 173.403 kr. – 202.107 kr. ganges med faktor 1,81.

4. Årlig indkomst på 202.108 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 42/04 af 16. december 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

 

Værdi af fri kost pr. dag: 66 kr.