Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden

 

I medfør af § 4, stk. 4 og § 35, stk. 2 i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden fastsættes:

Ansøgning

§ 1. Fondens formål er at yde støtte til:

1) Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange.

2) Projekter, der bidrager til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte.

3) Projekter, der udvikler ny teknologi inden for de i nr. 1 og 2 nævnte formål.

4) Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede.

5) Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Stk. 2. Det er en betingelse for støtte efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, at repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiversiden enten inden for den pågældende branche eller på den offentlige eller private virksomhed indgår skriftlig aftale med konkrete mål for initiativerne.

Stk. 3. Fonden kan udbyde projekter inden for de formål, der er nævnt i stk. 1.

§ 2. Offentlige eller private virksomheder og grupper eller sammenslutninger af offentlige eller private virksomheder, herunder produktionsenheder kan søge om støtte til projekter og afgive tilbud i forbindelse med udbudte projekter, der falder ind under fondens formål.

Stk. 2. Foreninger og organisationer kan tillige indgive ansøgning om støtte til de formål, der er nævnt i § 1, nr. 5.

§ 3. Organisationer, konsulenter, arbejdsmiljørådgivere eller andre kan bistå virksomheder med at udforme ansøgning, herunder bistå med eventuel etablering af konsortier m.v.

Stk. 2. Fonden dækker ikke udgifter forbundet med udarbejdelse af ansøgning om støtte til projekter og tilbud.

§ 4. Sekretariatet udarbejder retningslinjer for ansøgninger og yder vejledning.

Udbetaling af støtte

§ 5. Fonden indkalder ansøgninger eller tilbud i åbne opslag.

Stk. 2. Opslagene skal angive den økonomiske ramme samt de konkrete temaer eller udbudskriterier, som fonden ønsker tilgodeset.

§ 6. Sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte projekter og forestår udbetaling af støtte.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter retningslinjer for tilskud fra fonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, herunder krav om anvendelse af statsautoriseret revisor, og faglig rapportering.

§ 7. Sekretariatet meddeler accept af godkendte tilbud og forestår betaling for ydelsen.

§ 8. Fonden stiller ved ydelse af støtte krav om, at resultatet af projektet gøres offentligt tilgængeligt med henblik på at styrke formidlingen om forebyggelse og forhindring af fysisk og psykisk nedslidning.

Støtte

§ 9. Sekretariatet fører tilsyn med de projekter, der modtager støtte fra fonden.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter nærmere retningslinjer for tilsynet.

§ 10. Støttemodtager skal underrette sekretariatet, hvis planlagte projekter forsinkes, eller forudsætningerne for støtten ændres væsentligt.

Stk. 2. Støtten kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt eller hvis der er givet urigtige eller vildledende oplysninger.

Ikrafttrædelse

§ 11. Lovens §§ 3-5 og §§ 25-33 træder i kraft den 15. maj 2007 for så vidt angår støtte, som ikke skal anmeldes til og godkendes af Europa- Kommissionen.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2007.

Beskæftigelsesministeriet, den 7. maj 2007

Claus Hjort Frederiksen

/Lis Gamborg