Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden

 

I medfør af § 20, stk. 3 og § 22 i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden fastsættes:

De faglige rådgivende udvalg

§ 1. De faglige rådgivende udvalg består af følgende tre udvalg:

1) Det faglige rådgivende udvalg om forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange.

2) Det faglige rådgivende udvalg om bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede.

3) Det faglige rådgivende udvalg om styrkelse af bevidsthed om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 1 nævnte udvalg består af en formand og 6 øvrige medlemmer.

Stk. 3. Det i stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte udvalg består af en formand og 4 øvrige medlemmer.

Stk. 4. Der vælges en næstformand af udvalgets midte, som varetager formandshvervet ved formandens forfald.

Opgaver

§ 2. Udvalgene vurderer den faglige kvalitet i de enkelte ansøgninger og tilbud uden at foretage en prioritering af ansøgninger og tilbud i øvrigt.

Stk. 2. Udvalgene fastsætter kvalitetskriterier for vurdering af projekter og udbud. Kvalitetskriterierne forelægges fondens bestyrelse til godkendelse.

§ 3. Udvalgene rådgiver efter anmodning bestyrelsen om faglige spørgsmål.

Procedure

§ 4. Formanden leder møderne og indkalder udvalget, når formanden skønner det nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt. Der vælges en næstformand af udvalgets midte. Ved formandens forfald vælges et andet medlem som formand.

§ 5. Formanden kan bestemme, at sager behandles ved skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer. Resultatet af den skriftlige høring skal sendes til udvalget.

Stk. 2. Ethvert medlem kan skriftligt anmode om, at en sag behandles på et udvalgsmøde.

§ 6. Udvalgets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Forud for møder i udvalget udsendes dagsorden og materiale senest 5 arbejdsdage før mødet. Ved udvalgets vurdering af ansøgninger og tilbud skal dagsorden og materiale udsendes 7 arbejdsdage før mødet.

Stk. 3. Ethvert medlem kan, senest 1 uge før et møde, skriftligt anmode om at få sat en sag på dagsordenen.

§ 7. Der udarbejdes beslutningsreferat fra udvalgets møder. Ethvert medlem kan anmode om at få sit standpunkt ført til referat. Referaterne behandles som interne arbejdsdokumenter. Referatet skal udarbejdes snarest muligt.

§ 8. Udvalget er beslutningsdygtigt, når formanden og følgende udpegede medlemmer er til stede:

1) Mindst 3 af de i § 1, stk. 2 nævnte medlemmer

2) Mindst 2 af de i § 1, stk. 3 nævnte medlemmer

Stk. 2. Det tilstræbes, at udvalgets beslutninger træffes i enighed. Hvis enighed ikke kan opnås, træffer udvalget beslutning ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Tavshedspligt

§ 9. Udvalgets medlemmer er underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27 i forbindelse med arbejdet i udvalget.

Inhabilitet

§ 10. Et medlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende er inhabil, jf. kapitel 2 i forvaltningsloven.

Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som kan medføre tvivl om medlemmets upartiskhed i en sag, skal snarest og inden sagens behandling underrette formanden herom.

Stk. 3. Udvalget beslutter, om medlemmet kan deltage i sagens behandling. Medlemmet kan deltage under udvalgets behandling af inhabilitetsspørgsmålet.

Stk. 4. Udvalget kan delegere kompetencen efter stk. 3, 1. pkt. til formanden.

Stk. 5. Spørgsmålet om inhabilitet skal indgå som et fast punkt på dagsordenen, når udvalget behandler ansøgninger. Udvalgets beslutninger skal føres til referat.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2007.

Beskæftigelsesministeriet, den 7. maj 2007

Claus Hjort Frederiksen

/Lis Gamborg