Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen under Forebyggelsesfonden

 

I medfør af § 12, stk. 2 og § 19, stk. 2 i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden fastsættes:

Bestyrelsen

§ 1. Bestyrelsen består af en formand og af følgende medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren:

1) To medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

2) Et medlem efter indstilling fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger.

3) Et medlem efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation.

4) Et medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.

5) Et medlem efter indstilling fra Danske Regioner.

6) Fire medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

7) Et medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

8) Et medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation.

9) Fire medlemmer efter forhandling med socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en næstformand af dens midte, som kan varetage formandshvervet i formandens fravær.

Stk. 3. For hvert medlem udpeges en suppleant. Under et medlems midlertidige forfald indtræder suppleanten i medlemmets sted. I perioder, hvor suppleanten ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten ikke deltage i bestyrelsens møder. Ved permanent forfald udpeges et nyt medlem.

§ 2. Beskæftigelsesministeren udpeger til bestyrelsen en tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet, en tilforordnet fra Socialministeriet efter indstilling fra socialministeren, en tilforordnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter indstilling fra indenrigs- og sundhedsministeren og en tilforordnet fra Finansministeriet efter indstilling fra finansministeren. De tilforordnede har ikke stemmeret.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger en suppleant for hver af de tilforordnede efter indstilling fra den minister, der indstiller den pågældende tilforordnede.

§ 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt følgende udpegede medlemmer eller suppleanter for disse er til stede:

1) Mindst tre af de i § 1, stk. 1, nr. 1-5 nævnte medlemmer.

2) Mindst tre af de i § 1, stk. 1, nr. 6-8, nævnte medlemmer.

3) Mindst to af de i § 1, stk. 1, nr. 9, nævnte medlemmer.

Stk. 2. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens opgaver

§ 4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse og det overordnede ansvar for Forebyggelsesfondens virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om økonomisk støtte til projekter og accepterer tilbud, der falder ind under fondens formål, jf. § 3, stk. 1 i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

§ 5. Bestyrelsen fastsætter kriterier for vurdering af ansøgningers og tilbuds relevans i forhold til fondens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen vurderer relevansen af ansøgninger og tilbud. Bestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af midler blandt de ansøgninger og tilbud, som de faglige rådgivende udvalg har fundet fagligt velkvalificerede.

Stk. 3. Bestyrelsen kan rådføre sig med de faglige rådgivende udvalg eller relevante myndigheder eller eksperter.

§ 6. Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan senest den 1. april hvert år, der indeholder de overordnede retningslinjer for fondens virke herunder strategiske satsninger. Handlingsplanen offentliggøres.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at fonden yder økonomisk støtte til projekter og accepterer tilbud i overensstemmelse med retningslinjerne i handlingsplanen.

§ 7. Bestyrelsen afgiver en årlig beretning om fondens virke, som offentliggøres senest 1. maj hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen udbreder tillige på anden vis kendskabet til fondens virke og resultatet af de projekter, som fonden har tildelt midler.

§ 8. Bestyrelsen udarbejder en redegørelse senest den 1. august hvert år. Redegørelsen sendes til Beskæftigelsesministeren til brug for årlige politiske forhandlinger om fordeling og prioritering af fondens midler og opgaver. Redegørelsen skal indeholde:

1) en status for fondens aktiviteter,

2) en evaluering af fondens aktiviteter,

3) et aktuelt datagrundlag om brancher og jobgrupper med fysisk og psykisk nedslidning og

4) forslag til fremtidige aktiviteter.

Procedure

§ 9. Formanden leder møderne og indkalder bestyrelsen. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange om året.

Stk. 1. Ethvert medlem af bestyrelsen kan skriftligt anmode om, at formanden indkalder bestyrelsen til møde snarest muligt.

§ 10. Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Senest 5 arbejdsdage før møder i bestyrelsen udsendes dagsorden og materiale. Ved bestyrelsens vurdering af ansøgninger og tilbud skal dagsorden og materiale udsendes 7 arbejdsdage før mødet.

§ 11. Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsens møder. Ethvert medlem kan anmode om at få sit standpunkt ført til referat. Referaterne behandles som interne arbejdsdokumenter. Referatet skal udarbejdes snarest muligt. Indsigelser mod et referat skal fremsættes senest på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12. Bestyrelsens afgørelser udfærdiges skriftligt.

§ 13. Formanden kan bestemme, at sager behandles ved skriftlig høring blandt bestyrelsens medlemmer. Resultatet af den skriftlige høring sendes til bestyrelsen.

Stk. 2. Ethvert medlem kan skriftligt anmode om, at en sag behandles på et udvalgsmøde.

§ 14. Bestyrelsen kan bemyndige formanden eller sekretariatet til at træffe afgørelse på bestyrelsens vegne i forbindelse med ansøgninger eller tilbud, som kræver en hurtig behandling eller i tilfælde af andre forhold af processuel karakter.

§ 15. Sekretariatet for Forebyggelsesfonden varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen.

Tavshedspligt

§ 16. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27 i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen.

Inhabilitet

§ 17. Et medlem eller dennes suppleant må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende er inhabil, jf. kapitel 2 i forvaltningsloven. Såfremt et medlem er inhabil kan dennes suppleant deltage i behandlingen af en sag.

Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som kan medføre tvivl om medlemmets upartiskhed i en sag, skal snarest og inden sagens behandling underrette formanden herom.

Stk. 3. Bestyrelsen beslutter, om medlemmet kan deltage i sagens behandling. Medlemmet kan deltage under bestyrelsens behandling af inhabilitetsspørgsmålet.

Stk. 4. Bestyrelsen kan delegere kompetencen efter stk. 3, 1. pkt. til formanden.

Stk. 5. Spørgsmålet om inhabilitet skal indgå som et fast punkt på dagsordenen, når bestyrelsen behandler ansøgninger.

Ikrafttrædelse

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2007.

Beskæftigelsesministeriet, den 7. maj 2007

Claus Hjort Frederiksen

/Lis Gamborg