Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé

Sagen vedrørte en handicappet landmand som af Arbejdsformidlingen var bevilget 20 timers personlig assistance i en landbrugsvirksomhed, der blev drevet som et interessentskab mellem ham og broderen.

Der var oprettet ansættelseskontrakt, hvorefter den handicappede ansatte broderen som landbrugsmedhjælper til udførelse af de arbejdsopgaver, som han på grund af sit handicap ikke selv kunne udføre.

I ansættelseskontrakten var anført normale løn og arbejdsvilkår for broderen.

Arbejdsformidlingen gav afslag på udbetaling af tilskud for assistenten, idet man fandt, at der ikke kunne udbetales tilskud for en personlig assistent, som tillige var medinteressent og medejer af virksomheden.

Arbejdsformidlingens afslag på udbetaling af tilskud blev anket via advokat, som henviste til, at assistenten var ansat på helt normale vilkår med hensyn til såvel løn- som arbejdsvilkår, hvilket efter reglerne var den eneste betingelse for udbetaling af tilskuddet, idet der ikke i lov og bekendtgørelse var indsat andre betingelser for udbetaling af tilskuddet.

Ankenævnet traf afgørelse om, at den handicappede landmand var berettiget til at modtage tilskud i forbindelse med den personlige assistance fra broderen.

Nævnet lagde herved vægt på, at broderen ifølge ansættelseskontrakten var ansat på normale ansættelsesvilkår.

Ankenævnet henviste herved til § 7, stk. 1 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001 og § 12, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Nævnet ændrede således Arbejdsformidlingens afgørelse.
Den fulde tekst

Sag om udbetaling af tilskud til personlig assistent, som var medinteressent i landbrugsvirksomhed – spørgsmål om ansat på normale vilkår

 

Til Advokat AA

7. december 2006

Vedr. udbetaling af tilskud til personlig assistance til xx.

Ankenævnet har behandlet Deres klage vedrørende ovennævnte på møde den 30. november 2006.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Nævnet finder, at XX er berettiget til at modtage tilskud i forbindelse med personlig assistance fra YY.

Nævnet har herved lagt vægt på, at YY ifølge ansættelseskontrakten er ansat på normale ansættelsesvilkår.

Ankenævnet ændrer således Arbejdsformidlingens afgørelse af 21. februar 2006.

Der henvises til § 7, stk. 1 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001 og § 12, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv.

På ankenævnets vegne

Sign.

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsformidlingen

1. Sagsforløb

Det fremgår af sagens oplysninger, at XX, som er handicappet og af Arbejdsformidlingen (AF) er bevilget 20 timers personlig assistance ugentlig, sammen med sin broder YY driver landbrugsbedriften ZZ i fællesskab.

Landbrugsbedriften består af 80 malkekøer og ca. 80 i opdræt, ca. 160 kreaturer i alt. Der produceres ca. 3000 slagtesvin årligt og der er et jordtilliggende på 160 ha med blandede afgrøder.

Det fremgår af AF’s bevillinger til personlig assistance for 2003, 2004 og 2005, at XX som følge af en arbejdsulykke har problemer med knæ, fodled og ryg. Endvidere, at han som følge af sine lidelser har søgt og fået bevilget personlig assistance til arbejdsopgaver, som han på grund af handicappet ikke selv magter. Det drejer sig om arbejdsopgaver i forbindelse med malkning, kørsel med trillebør, tunge løft og træk, længere tids gang, kørsel med traktor gennem længere tid, arbejde på stige mv.

Det fremgår af bevillingerne, at der ydes tilskud til personlig assistance til XX med 20 timer pr. uge, idet der efter ulykken måtte ansættes en ekstra medhjælper 37 timer ugentlig. Det fremgår endvidere af tidligere bevillinger, at XX’s egne arbejdsopgaver omfatter alt forefaldende arbejde i bedriften, som drives sammen med broderen YY, som er udearbejdende.

I anmodningen om personlig assistance for 2003 var oplyst, at YY var fuldtidsarbejdende og ikke deltog i den daglige drift, når bortses fra weekender og ferier.

I forbindelse med genansøgninger om personlig assistance for 2004 og 2005 er oplyst, at der ikke var sket ændringer i arbejdsopgavernes indhold og omfang.

I november 2005 modtog AF en anmodning fra XX om tilskud til personlig assistance for første kvartal 2005. Ansøgningen var vedlagt dokumentation i form af lønsedler fra I/S ZZ i perioden januar til marts 2005.

2. Arbejdsformidlingens afgørelse

Arbejdsformidlingen traf den 21. februar 2006 denne afgørelse:

”Vedr. udbetaling af tilskud til personlig assistance

I forlængelse af AF’s skrivelse af 6. februar 2006 og de af Dem indsendte dokumenter vedrørende Deres brug af YY som personlig assistance og dennes aflønning gennem I/S ZZ kan følgende meddeles:

AF kan på baggrund af nedenstående forhold ikke imødekomme Deres ansøgning om udbetaling af tilskud til personlig assistance og der må således gives afslag på Deres ansøgning.

Afslaget begrundes med, at AF finder, at anvendelse af YY som personlig assistance ikke lever op til bekendtgørelsens krav, idet han iflg. oplysninger fra Skat, X-by er registreret som interessent i interessentskabet, og som sådan ikke kan være ansat og aflønnet som medarbejder i samme.

Af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 167 af 17. marts 2005, § 12, stk. 2 (skal være bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003/AMA) fremgår det, at den personlige assistent ansættes på normale ansættelsesvilkår. Dette tolker AF således, at den personlige assistent er ansat som lønmodtager i virksomheden, hvilket altså ikke er foreneligt med samtidigt at være interessent i virksomheden.”

3. Klagen til ankenævnet

Advokat AA skrev i brev af 21. marts 2006:

”Vedr. klage over Arbejdsformidlingen

Den 21. februar 2006 traf Arbejdsformidlingen beslutning om, at anvendelse af YY som personlig assistent for XX ikke lever op til bekendtgørelsens krav (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 167 af 17. marts 2005, § 12, stk. 2).

Det skal bemærkes, at Arbejdsformidlingen ikke kan begrænse adgangen til, hvem der er ansat som assistent ud fra sin fortolkning af reglerne om interessentskaber.

Det bemærkes i den forbindelse, at YY rent faktisk modtager A-indkomst fra interessentskabet, jfr. vedlagte kopi fra Skattemappen, hvoraf fremgår, at der i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2005 er udbetalt A-indkomst til YY med kr. 67.092,-.

Et interessentskab er en fuldstændig legitim virksomhedsform, og et interessentskab kan ansætte såvel interessenter som ikke-interessenter som medarbejdere.

Arbejdsformidlingens fortolkning savner således hjemmel i såvel bekendtgørelsen som gængs selskabsret.”

4. Oplysninger efter klagen

Arbejdsformidlingen har i høringsbrev af 9. maj 2006 bl.a. oplyst, at det fortsat er AF’s opfattelse, at man som interessent i et I/S ikke kan være lønmodtager i samme selskab, og derfor ej heller kan ansættes som personlig assistent for en handicappet, der efterfølgende kan oppebære tilskud til en sådan ansættelse.

AF har i denne forbindelse henvist til oplysninger fra Skat i X-by samt almene regler for interessentskaber, hvoraf fremgår, at interessenter hæfter solidarisk og direkte for al gæld - herunder også løngæld. Efter AF’s opfattelse kan man ikke være sin egen arbejdsgiver og dermed heller ikke lønmodtager i eget I/S, ligesom det ikke giver mening, at man selv hæfter for sine egne krav på løn.

Vedr. klagers bemærkning om, at der er indbetalt skat af udbetalt A-indkomst til YY har AF anført, at AF’s afslag af 21. februar 2006 ikke er givet med henvisning til forhold omkring skatteindbetaling, men udelukkende i det forhold, at YY, som interessent i I/S ZZ, ikke er at betragte som lønmodtager.

AF anser ikke YY som lønmodtager, da han selv er interessent og medejer af I/S ZZ, og derfor i givet fald er både arbejdsgiver og lønmodtager på samme tid i samme aftaleforhold.

Forelagt AF’s oplysninger skrev advokat AA i brev af 11. maj 2006 bl.a., at AF’s oplysninger er positivt forkerte, idet der er intet som helst, der forhindrer en interessent i også at være ansat hos interessentskabet og derved få udbetalt ganske sædvanlig a-indkomst. Hvis det skulle være tilfældet anmodes om dokumentation herfor.

Advokat AA skrev i brev af 1. august 2006:

”Vedr. Klage over Arbejdsformidlingen
Deres j.nr. XXXXXXX

Afslaget fra Arbejdsformidlingen i brev af 21. februar 2006, 3. afsnit, er begrundet med, at YY er interessent i et interessentskab, hvor hans bror også er interessent.

Som tidligere redegjort for, kan det forhold isoleret set ikke begrunde noget afslag.

Bekendtgørelse nr. 167 stiller krav om, at der skal være tale om normale ansættelsesvilkår. Ansættelsesvilkår må antages at mene løn- og arbejdstidsvilkår, der er i hvert fald ikke, efter min opfattelse, nogen hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der indsnævrer begrebet yderligere, således at der skal være tale om decideret lønmodtagerforhold.

Det er den fortolkning, der bestrides, idet den ikke har hjemmel i det lovgrundlag, som bekendtgørelsen er udstedt efter.”

Advokat AA har med brev af 3. oktober 2006 fremsendt kopi af ansættelseskontrakt dateret den 2. januar 2005 ifølge hvilken YY ansættes som landbrugsmedhjælper hos XX. Efter kontrakten skal han arbejde med kreaturer, herunder malkning, arbejde med grise samt forefaldende arbejde. Nærmeste foresatte er XX. Lønnen er aftalt til 135 kr. i timen og arbejdstiden fastsat til 20 timer ugentlig i tidsrummet 6-18.

Advokaten har i sit brev af 3. oktober 2006 oplyst, at der ikke foreligger nogen skriftlig interessentskabskontrakt, da interessenterne er brødre.

Da YY har arbejde uden for bedriften har brødrene dog aftalt en indbyrdes kompensation, således at XX forlods oppebærer et beløb, der svarer til, hvad medinteressenten tjener udenfor bedriften, idet dette beløb kompenserer for YY’s fravær.

XX har det overordnede ansvar, idet han har det ”grønne bevis”, og ikke har kunnet købe ejendommen uden deltagelse af en medejer med grønt bevis. Den økonomiske risiko påhviler de to interessenter.

YY foretager alt forefaldende arbejde, men især malkning, da XX ikke kan klare dette. YY er A- skattepligtig og der holdes ferie med løn.

I brev af 26. oktober 2006 har advokat AA supplerende oplyst, at YY arbejder ca. halvdelen af tiden uden for bedriften, idet han arbejder på et revisionskontor og at broderen XX forlods godskrives den løn, som YY oppebærer herved. Det arbejde som XX udfører i bedriften består hovedsageligt i opsynsopgaver, da han på grund af sit handicap ikke er i stand til, at udføre mere krævende fysisk arbejde. I bedriften arbejder for tiden en fuldtidsansat landbrugsmedhjælper samt de 2 interessenter og hvor XX for tiden arbejder ca. 15 timer ugentlig. YY og den fuldtidsansatte medhjælpers arbejde omfatter pasning af svin, kreaturer, herunder malning samt markbrug. På ejendommen er pr. 31. december 2005 70 malkekøer med tilsvarende opdræt og svinebesætning.

5. Regler

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001

.

§ 7. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår ..

Bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv.

.

§ 12.

Stk. 2. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale ansættelsesvilkår.