Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, lov nr. 88 af 30. januar 2007 og § 4 i lov nr. 176 af 27. februar 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 379 af 25. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»En ægtefælle, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1-3, og som har ret til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption efter § 13, stk. 4, nr. 4, omfattes ikke af nedsættelsen.«

2. I § 25, stk. 7, indsættes efter »førtidspension m.v.«: »eller uddannelsesstøtte efter lov om statens uddannelsesstøtte«.

3. § 25 b, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3 . Den øvre grænse for den samlede hjælp omfatter ikke

1) ægtepar og samlevende, der modtager hjælp efter § 26, stk. 2 og 3, eller integrationslovens § 27, stk. 2, 2. pkt., og

2) personer, der har ret til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption.«

4. I § 25 c, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Den øvre grænse for nedsættelse af hjælp for gifte tilsammen gælder også, hvis det alene er den ene ægtefælle, der er omfattet af den øvre grænse for hjælp efter § 25 b, stk. 1.«

5. § 26, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Hvis en person, der modtager kontanthjælp, er gift med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse, nedsættes kontanthjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. § 25, stk. 12 og 13.«

6. I § 26, stk. 3, indsættes efter »modtager starthjælp«: »eller introduktionsydelse«.

7. I § 31, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »starthjælp,«: »og for personer, der har fået nedsat kontanthjælpen efter § 26, stk. 2 eller 3,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. For gifte, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse den 1. juli 2007, har § 1, nr. 5, dog først virkning fra den 1. januar 2008, hvis hjælpen i perioden fra den 1. juli 2007 til den 1. januar 2008 ydes på baggrund af samme sociale begivenhed.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen