Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Dagpenge eller efterløn efter pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1540 af 20. december 2006 og senest ved § 3 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 53, stk. 7, nr. 2, indsættes efter »handicappet«: »eller alvorligt sygt«.

2. I § 53 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. De i stk. 2 og 6 angivne perioder, inden for hvilke beskæftigelseskravet skal være opfyldt, forlænges ud over 2 år, jf. stk. 7, med den resterende periode, hvor der ydes støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

3. I § 53, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2-4, 6 og 7« til: »stk. 2-4 og 6-8«.

4. I § 74 a, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 8-10«.

5. I § 74 a indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Et medlem har ret til efterløn, selv om medlemmet på tidspunktet for overgang til efterløn ikke opfylder rådighedskravet efter § 62, fordi den pågældende efter lov om social service modtager støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller plejevederlag for pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, finder anvendelse på medlemmer, som fra og med ikrafttrædelsestidspunktet modtager støtte efter § 42 i lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen