Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om fleksydelse

 

Herved bekendtgøres lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 6 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 3 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, lov nr. 1544 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 292 af 27. marts 2007. 1)

De ændringer, der følger af § 1, nr. 2, 15 og 21 i lov nr. 1544 af 20. december 2006 vedrørende lovens § 1 a, stk. 2-4, § 18 og § 39 a, er indarbejdet i lovbekendtgørelsen men træder først i kraft den 1. juli 2009. 2)

De ændringer, der følger af § 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 vedrørende lovens § 14, stk. 2, er ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen. 3)

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med loven er at give personer, som er visiteret til et fleksjob, mulighed for at modtage fleksydelse med henblik på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Kapitel 2

Betingelser for ret til fleksydelse

Almindelige betingelser

§ 1 a. Fleksydelsesalderen er 60 år.

Stk. 2. Fleksydelsesalderen er dog

1) 60½ år for personer, der er født fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959,

2) 61 år for personer, der er født fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959,

3) 61½ år for personer, der er født fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og

4) 62 år for personer, der er født efter den 30. juni 1960, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. I 2015 og herefter hvert femte år beregnes, om fleksydelsesalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 4. Fleksydelsesalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Fleksydelsesalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i restlevetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat fleksydelses- og folkepensionsperiode på 19,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Fleksydelsesalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Fleksydelsesalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 10 år efter det år, hvori fleksydelsesalderen reguleres.

§ 2. Retten til fleksydelse er betinget af, at modtageren

1) har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a,

2) før overgang til fleksydelse er visiteret til fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) betaler fleksydelsesbidrag,

4) senest fra det 30. år har indbetalt fleksydelsesbidrag eller været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere er tilbagebetalt, i sammenlagt mindst 30 år, jf. dog § 2 a,

5) har fået indberettet værdien af pensionsformuen, jf. § 18, og

6) har bopæl her i riget eller i et andet EU/EØS-land.

Stk. 2. Personer, der tidligere har indbetalt efterlønsbidrag, og som i de 12 måneder, der ligger umiddelbart forud for den første tilmelding til fleksydelsesordningen, ikke har optjent anciennitet i efterlønsordningen, får medregnet den manglende optjeningstid ved opgørelsen efter stk. 1, nr. 4, og 2 a.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om dispensation fra betingelserne i stk. 1, nr. 4.

§ 2 a. Personer, der er født før den 1. marts 1952, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse fra den 31. marts 1992 eller betaling af fleksydelsesbidrag til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Den uafbrudte optjeningstid efter 1. pkt. skal mindst udgøre 10 år inden for de seneste 15 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag fra den 1. april 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen.

Stk. 2. Personer, der er født før den 1. januar 1959, jf. dog stk. 1, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og uafbrudt indbetaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Optjeningstiden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år.

Stk. 3. Personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 31. december 1975, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag fra den 1. januar 2008 til mindst det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Optjeningstiden skal mindst udgøre 25 år. For personer, der er født før den 1. juli 1964, og som har været uafbrudt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og uafbrudt har betalt efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen, er det dog tilstrækkeligt, at perioden udgør mindst 20 år inden for de sidste 25 år.

Stk. 4. En person, der er omfattet af stk. 3, 1. og 2. pkt., skal højst indbetale efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i sammenlagt 30 år. Hvis personen inden den 1. januar 2008 har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag for perioder forud for det fyldte 35. år, får personen et tilsvarende antal bidragsfrie perioder. Det samme gælder, hvis en person fra det fyldte 35. år har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007.

Stk. 5. Personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1976 til den 31. december 1977, kan opfylde kravet til optjeningstid, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i mindst 30 år, og senest fra personen er fyldt 32 år.

Stk. 6. For personer, der er medlemmer af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som er fritaget for at betale efterlønsbidrag som følge af, at de har fået udstedt et efterlønsbevis, jf. § 77, stk. 5, nr. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen efter fritagelsen med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-4.

Stk. 7. Kommunen kan undtagelsesvis tillade, at der ses bort fra afbrydelser i indbetaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag ved afgørelsen af, om kravene i stk. 1-4 er opfyldt. Tilladelsen kan gøres betinget af, at personen efterbetaler bidragene for den pågældende periode.

Stk. 8. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om bidragsfrie perioder efter stk. 4.

§ 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om udbetaling af fleksydelse til personer med bopæl eller ophold i lande, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 6.

Fortrydelsesordning

§ 3 a. En person, der tilmeldes fleksydelsesordningen, og som forud for tilmeldingen har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen, kan opnå ret til fleksydelse efter denne lov, hvis den pågældende

1) indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen uafbrudt har været medlem af en arbejdsløshedskasse

a) senest fra det 24. år, hvis personen er født den 1. januar 1973 eller senere, eller

b) senest fra den 1. januar 1997, hvis personen er født før den 1. januar 1973, og

2) har indbetalt fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmelding til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse, at tilmeldingen til fleksydelsesordningen sker, mindst 15 år før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a.

Stk. 3. Personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1960 til den 31. maj 1964, kan uanset stk. 2 få ret til fleksydelse, hvis de er tilmeldt fleksydelsesordningen, senest 15 år før de fylder 62 år.

Stk. 4. For personer, der indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen har indbetalt efterlønsbidrag efter § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ikke senere er tilbagebetalt, medregnes indbetalingerne til opfyldelse af kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 5. Fleksydelsens størrelse fastsættes efter bestemmelserne i § 17, dog således, at fleksydelsen nedsættes i forhold til det antal år, personen ikke har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a. Nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert hele års manglende bidragsbetaling.

Stk. 6. Der kan ikke efterbetales manglende bidrag.

Stk. 7. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse.

Tilmelding og udmeldelse

§ 4. En person, der visiteres til fleksjob, tilmeldes fleksydelsesordningen med virkning fra den 1. i måneden efter visitationen.

Stk. 2. En person, der er visiteret til fleksjob, og som ikke er tilmeldt fleksydelsesordningen, kan tilmelde sig ved skriftlig henvendelse til kommunen. Tilmeldingen har virkning fra den 1. i måneden efter, at kommunen har modtaget henvendelsen.

Stk. 3. Kommunen skal registrere alle, der tilmeldes fleksydelsesordningen.

§ 5. Borgeren skal skriftligt meddele kommunen, hvis denne vil melde sig ud af ordningen eller ikke ønsker tilmelding.

§ 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om tilmelding og udmeldelse.

Fleksydelsesbidrag

§ 7. Kommunen opkræver fleksydelsesbidrag af personer, der er tilmeldt ordningen, når det er konstateret, at personen vil kunne optjene ret til fleksydelse.

Stk. 2. Kommunen skal indtil overgangen til fleksydelse højst opkræve bidrag i det antal år, der kræves efter § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a, stk. 4 og 5. Efter overgangen til fleksydelse opkræver kommunen bidrag, indtil personens ret til fleksydelse ophører.

§ 8. Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis et beløb, der svarer til 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag.

§ 9. Betales fleksydelsesbidraget ikke rettidigt, skal kommunen skriftligt rykke den pågældende for restancen og samtidig oplyse, at undladelse af at betale hele det skyldige bidrag vil medføre, at den tilmeldte vil blive meldt ud af fleksydelsesordningen, hvis bidraget ikke er betalt inden 3 uger. Kommunen skal skriftligt underrette den tilmeldte, når den pågældende udmeldes.

Stk. 2. Hvis det skyldige fleksydelsesbidrag samt senere forfaldent bidrag betales senest 4 uger efter, at den tilmeldte er blevet skriftligt underrettet om, at denne er udmeldt, ophæves udmeldelsen.

Stk. 3. Forfaldent fleksydelsesbidrag kan tilbageholdes i kommunens udbetaling af fleksydelse.

§ 10. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om bidragsbetalingen, herunder regler om restancegebyr.

ATP-bidrag

§ 11. Personer, der modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag, jf. § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 12. ATP-bidraget udgør det bidrag, som er fastsat efter § 15, stk. 1, og § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog § 13 , stk. 1, 2. pkt. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales fleksydelse for.

§ 13. Modtageren af fleksydelse betaler halvdelen af bidraget, mens den anden halvdel betales af kommunen. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Kommunen fratrækker månedligt modtagerens bidrag i fleksydelsen med henblik på indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 14. Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter beskæftigelsesministeren regler om betaling og indberetning af ATP-bidrag, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling.

Stk. 2. Indbetales bidraget ikke rettidigt, gælder de i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17, stk. 2-4 og 7, fastsatte regler.

Kapitel 3

Overgang

§ 15. Overgang til fleksydelse kan ske for personer, der er visiteret til et fleksjob. Overgang til fleksydelse kan tidligst ske 3 måneder efter visitationen til fleksjob.

Stk. 2. Fleksydelse ydes efter skriftlig ansøgning, som skal indgives til kommunen.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om overgang til fleksydelse, herunder om, at en person kan overgå til fleksydelse, selv om der ikke er sket en indberetning af værdien af pensionsformuen, jf. § 18.

Stk. 4. En person, der modtager ydelser efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, kan ikke samtidig modtage fleksydelse. Personen kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med fleksydelse.

§ 16. ( Ophævet)

Kapitel 4

Beregning

Fleksydelsens størrelse

§ 17. Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 12.

Stk. 2. Fleksydelsen efter stk. 1 kan højst udgøre et beløb, der svarer til den indtægt, som den visiterede person har

1) haft som lønindtægt i fleksjob,

2) haft i selvstændig erhvervsindtægt efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) modtaget i dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

4) modtaget i ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik,

5) modtaget i kontanthjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik eller

6) modtaget i særlig ydelse efter § 74 i i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Fleksydelsen beregnes på baggrund af et gennemsnit af indtægten, jf. stk. 2, nr. 1 og 3-6, i de forudgående 12 måneder. Beregningen af fleksydelse på grundlag af indtægter efter stk. 2, nr. 4-6, sker på baggrund af indtægten før fradrag for pensioner og arbejde. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler for beregningen af fleksydelsen på baggrund af perioder med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Fleksydelsen efter stk. 3 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Det beløb, der følger af stk. 3, reguleres en gang om året pr. den første mandag i januar med en procentsats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 6. Fleksydelse udbetales efter, at der er foretaget fradrag for pensionsordninger, jf. § 18, og fradrag på grund af erhvervsarbejde, jf. § 20.

Fradrag for pension

§ 18. For personer, der er omfattet af § 2, stk. 1, foretages der nedsættelse af fleksydelsen på grund af pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra b-e, samt for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger.

Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før og kort efter det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter aftale med beskæftigelsesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelse efter skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i elektronisk form til kommunerne.

Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om fleksydelse opgør kommunen den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet, umiddelbart før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før det tidspunkt, personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til over for kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

Stk. 4. For personer, der overgår til fleksydelse, nedsættes fleksydelsen med 60 pct. af følgende beløb: For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Fleksydelsen nedsættes i hele fleksydelsesperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 10.600 kr. årligt. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i fleksydelsesperioden, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. For alle, der overgår til fleksydelse, medfører løbende udbetaling af pension (inklusiv tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af fleksydelsen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i fleksydelsesperioden. Nedsættelsen sker med 50 pct. af det udbetalte pensionsbeløb.

Stk. 6. En person, der overgår til fleksydelse, og som efter det tidspunkt, personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, indbetaler på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Kommunen foretager omberegningen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen.

Stk. 7. Ved indbetaling på en § 15 A-pensionsordning efter det tidspunkt, personen har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, har pensionsinstitutter m.v., jf. stk. 2, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det tidspunkt, hvor retten til fleksydelse ophører, jf. § 22, stk. 2. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personen har en tilsvarende pligt til over for kommunen at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.

Stk. 8. Det fradragsbeløb, der er nævnt i stk. 4, reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2002, og beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 9. Pensionsopgørelsen efter stk. 2-8 tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter personens 60. år, men inden fleksydelsesalderen, jf. § 1 a. Reglerne i stk. 2-8 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Reglerne i stk. 9, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i udbetalt ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

Stk. 11. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af fleksydelse på grund af pensionsopsparing.

§ 19. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om nedsættelse af fleksydelse på grund af pensionsopsparing.

Arbejde

§ 20. En fleksydelsesmodtager kan mod fradrag i fleksydelsen have erhvervsarbejde uden begrænsning. Arbejdet må dog ikke udføres i et fleksjob eller i en selvstændig virksomhed, der ejes eller drives af modtagerens ægtefælle, eller i en virksomhed, som er bortforpagtet af modtageren eller af modtagerens ægtefælle.

Stk. 2. Fradraget efter stk. 1 foretages forholdsmæssigt i fleksydelsen afhængig af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Nedsættelsen foretages efter, at der er foretaget fradrag for pension, jf. § 18.

Stk. 3. Inden for de første 30.000 kroners arbejdsindtægt (2007-niveau) i et kalenderår foretages fradrag for arbejde med kontrollabel arbejdstid, hvor timelønnen ligger under den til enhver tid gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., for det antal timer, der fremkommer ved at dividere indtægten med den til enhver tid gældende omregningssats. Hvis timelønnen er under et beløb svarende til sygedagpengenes højeste beløb på timebasis, ansættes den dog til dette beløb. For arbejdsindtægter ud over 30.000 kr. i et kalenderår foretages fradrag efter stk. 2. Beløbet i 1. og 3. pkt. reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2008. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Der udbetales ikke fleksydelse, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer i en kalendermåned.

Stk. 4. Beløbsgrænsen i stk. 3 nedsættes forholdsmæssigt i de kalenderår, hvor personen overgår til eller ophører med at modtage fleksydelse.

§ 21. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om kontrol af arbejde og indtægter for fleksydelsesmodtagere, som har bopæl, arbejde eller indtægter i Grønland, på Færøerne eller i et andet EØS-land, samt om kontrol med, om fleksydelsesmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til fleksydelse.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om drift af selvstændig virksomhed i fleksydelsesperioden.

Kapitel 5

Udbetaling

§ 22. Fleksydelse udbetales tidligst med virkning fra måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse. Fleksydelsen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse og lovens betingelser er opfyldt.

Stk. 2. Retten til fleksydelse ophører senest ved udgangen af den måned, hvor personen når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved personens død.

Stk. 3. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed.

Stk. 4. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 5. Fleksydelse kan endvidere ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 6. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 4, ikke af en domfældelse, efterbetales fleksydelse, der ikke er udbetalt, mens personen var frihedsberøvet eller unddrog sig strafforfølgning. Fleksydelsen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Stk. 7. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis en person, der modtager fleksydelse, undergives strafafsoning eller anden frihedsberøvende foranstaltning, herunder varetægtsfængsling, som følge af et strafbart forhold.

Stk. 8. Når politiet eller kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 4, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 5, samtidig modtager fleksydelse, skal kommunen underrettes om unddragelsen.

§ 23. Krav på fleksydelse kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

§ 24. (Ophævet)

§ 25. Fleksydelsen afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

Stk. 2. Fleksydelsen udbetales ikke, hvis den beregnede ydelse udgør mindre end 100 kr. pr. måned.

§ 26. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om udbetaling.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om løbende indsendelse af oplysninger om arbejde og indtægter og om fristen for indsendelse af oplysningerne.

Tilbagebetaling af fleksydelse

§ 27. Hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksydelse, skal modtageren eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.

§ 28. Kommunen fastsætter en frist for tilbagebetaling efter § 27. Er tilbagebetaling ikke sket inden denne frist, kan kommunen træffe afgørelse om, at den pågældende mister sin fremtidige ret til fleksydelse.

Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af fleksydelse kan med tillæg af omkostninger inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 3. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksydelse kan tilbageholdes i delpension, sygedagpenge, pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og i fleksydelsen.

§ 28 a. Inddrivelsen efter § 28, stk. 2, kan ske ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 29. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan bestemme, at en arbejdsløshedskasse skal betale det beløb til staten, som en kommune har udbetalt for meget til en fleksydelsesmodtager, hvis den fejlagtige udbetaling skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kassen om medlemsanciennitet eller efterlønsbidrag. Det gælder dog ikke, hvis kommunen eller modtageren af den fejlagtige udbetaling vidste eller burde vide, at oplysningerne var fejlagtige.

§ 30. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om tilbagebetaling af fleksydelse.

Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

§ 31. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at modtage fleksydelse, får det indbetalte bidrag tilbage, hvis personen anmoder kommunen om det, inden retten til fleksydelse ophører, jf. § 22, stk. 2. Bidraget skal overføres til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Indbetalte fleksydelsesbidrag kan efter anmodning betales tilbage kontant, hvis

1) personen får tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning,

2) personen har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a, er udmeldt af fleksydelsesordningen og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse,

3) personen emigrerer og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse eller

4) tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange højeste sygedagpengesats, og personen skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse.

Stk. 3. En person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, uden at have fået fleksydelse, skal have det indbetalte bidrag tilbage kontant.

Stk. 4. Dør en person, inden retten til fleksydelse er udløbet, jf. § 22, stk. 2, betales fleksydelsesbidragene kontant tilbage til boet efter personen.

§ 32. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter lov om sygedagpenge, som fleksydelsesmodtageren har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8. Ved tilbagebetalingen gælder § 49 B, stk. 2-9, i pensionsbeskatningsloven.

Stk. 2. Beløbet efter stk. 1 fratrækkes 20 dagpengesatser, jf. § 8, for hver måned, der er udbetalt fleksydelse til personen.

Stk. 3. Tilbagebetalingsbeløbet opgøres på grundlag af dagpengenes størrelse på tilbagebetalingstidspunktet eller på det tidspunkt, hvor beløbet overføres til en pensionsordning.

Stk. 4. Aftaler om overdragelse af retten til indbetalte fleksydelsesbidrag er ugyldige, ligesom indbetalte bidrag ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 33. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.

Kapitel 6

Videregivelse af oplysninger

§ 34. ( Ophævet)

§ 34 a. Kommunen kan videregive oplysninger til en arbejdsløshedskasse om, at et medlem af kassen er tilmeldt fleksydelsesordningen, samt oplysninger om optjent anciennitet i fleksydelsesordningen.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1, herunder om udveksling af oplysninger i elektronisk form. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-f finder anvendelse.

Kommunens kontrol

§ 34 b. Kommunen kan ud over de tilfælde, der er omfattet af §§ 11 a og 11 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kræve oplysninger om den, der ansøger om eller får fleksydelse, i de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunen kan uden ansøgerens eller modtagerens samtykke, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol, kræve oplysninger fra arbejdsgivere om løn- og beskæftigelsesperioder m.v. samt oplysninger om pensionsforhold m.v. fra pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Oplysningerne indhentes med henblik på at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.

Stk. 3. Kommunen kan uden ansøgerens eller modtagerens samtykke, hvis det er nødvendigt til brug for kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel kontrol, kræve andre oplysninger end oplysninger om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasserne. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at modtage fleksydelse er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af fleksydelse.

Stk. 4. Oplysningerne i stk. 2 og 3 kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne.

Stk. 5. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk. 2 og 3 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne som nævnt i stk. 2 og 3 findes i indkomstregisteret, skal kommunen indhente oplysningerne herfra.

§ 35. ( Ophævet)

Kapitel 7

Administration m.v.

§ 36. Kommunerne varetager administrationen af denne lov.

§ 36 a. Beskæftigelsesrådet, jf. § 33 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 37. Klage over kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klage over afgørelser efter § 29 kan indbringes for Ankestyrelsen af den arbejdsløshedskasse, som afgørelsen vedrører.

Kapitel 9

Finansiering m.v.

§ 38. Staten refunderer kommunernes udgifter til fleksydelse og ATP-bidrag efter denne lov.

§ 38 a. Fleksydelsesbidrag, som kommunen opkræver, afregnes sammen med forskud og løbende restafregning af øvrige refusionsberettigede ydelser.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler for afregning af fleksydelsesbidrag.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 39. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Lov om seniorydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 258 af 2. maj 1998, ophæves med virkning fra den i stk. 1 nævnte dato.

§ 39 a. Beskæftigelsesministeren fremsætter i 2015 forslag til revision af denne lovs § 1 a.

§§ 40-44. (Ophævet)

 

Lov nr. 327 4)  af 18. maj 2005 indeholder i § 13 følgende bestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse den 1. juli 2005 eller senere.

Stk. 3-4. (Udeladt)

 

Lov nr. 523 5)  af 24. juni 2005 indeholder i § 23 følgende bestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. (Udeladt)

 

Lov nr. 404 6)  af 8. maj 2006 indeholder i § 23 følgende bestemmelse:

§ 23

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4, træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 7, nr. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, nr. 1-23, og § 22, nr. 3. Herunder kan skatteministeren fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige virksomheder m.v.

 

Lov nr. 565 7)  af 9. juni 2006 indeholder i § 7 følgende bestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. § 1, nr. 1, § 70 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, § 73 c, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og § 1, nr. 9-11 og 13, samt § 3, § 5 og § 6, nr. 1, træder dog først i kraft den 1. januar 2007.

 

Lov nr. 1544 8)  af 20. december 2006 indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2. Denne lovs § 1, nr. 19, 20 og 23, træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 3. Denne lovs § 1, nr. 5 og 6, har virkning for personer, der tilmeldes eller selv tilmelder sig fleksydelsesordningen fra den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 4. Denne lovs § 1, nr. 12, har virkning ved beregning af fleksydelse for personer, der overgår til fleksydelse fra den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 5. § 1 a, stk. 2-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, og denne lovs § 1, nr. 15 og 21, træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 6. Personer, der er født i perioden fra den 1. juni til den 30. juni 1960, som tidligere har fravalgt at betale efterlønsbidrag, og som tilmeldes fleksydelsesordningen med virkning fra den 1. januar 2007, kan uanset bestemmelsen i § 3 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, få ret til fleksydelse, hvis de senest den 31. januar 2007 meddeler kommunen, at de ønsker at indbetale bidrag til fleksydelsesordningen.

 

Lov nr. 292 9)  af 27. marts 2007 indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2007.

Beskæftigelsesministeriet, den 6. juli 2007

Claus Hjort Frederiksen

/Vibeke Dalbro

Officielle noter

1) Ved kongelige resolutioner af 27. november og 4. december 2001 er det bestemt, at sager vedrørende bl.a. lov om fleksydelse overføres fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Bestemmelserne i de kongelige resolutioner vedrørende forretningernes fordeling imellem ministerierne er bekendtgjort i bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændringer i ministeriernes forretninger.

2) Ændringerne som følger af § 1, nr. 2, 15 og 21 i lov nr. 1544 af 20. december 2006 vedrørende lovens § 1 a, stk. 2-4, § 18 og § 39 a træder først i kraft den 1. juli 2009 men er indarbejdet i denne lovbekendtgørelse. Ændringerne omhandler velfærdsreformen (forhøjelse af fleksydelsesalderen, fortrydelsesordning m.v.).

3) De ændringer der følger af § 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 (lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v.) er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, idet loven først træder i kraft den 1. januar 2008. § 23 har følgende ordlyd:

§ 23

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 292 af 27. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, ændres »og 7« til: »og 6«.

4) Omhandler ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

5) Omhandler konsekvensændringer som følge af kommunalreformen.

6) Omhandler konsekvensændringer som følge af et indkomstregister. Ændringerne er enten ophævet eller ændret ved lov nr. 565 af 9. juni 2006.

7) Omhandler overførsel af administrationen af fleksydelsesordningen fra Arbejdsdirektoratet til kommunerne.

8) Omhandler velfærdsreformen (forhøjelse af fleksydelsesalderen, fortrydelsesordning m.v.).

9) Omhandler kommunernes kontrol med om der sker eller er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.