Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 720 af 22. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, 2 og 3 affattes som bilagene til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007.

Arbejdstilsynet, den 11. oktober 2007

Jens Jensen

/ Sonja Ploug Jensen


Bilag

»Bilag 1

Stoffer og materialer, jf. § 1

Bilag 1 består af 2 afsnit: Afsnit A og Afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik opregning af stoffer og materialer.

Afsnit B indeholder en henvisning til Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

Et stof vil kunne være omfattet af bekendtgørelsen i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige krav i følge afsnit A, der gælder. Såfremt stoffet allerede er optaget i afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

Afsnit A

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af bekendtgørelsen.

Kolonnen »særlige bestemmelser« henviser til bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 3, som ud over bekendtgørelsens kapitel 2 og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt skal gælde for arbejde med det pågældende stof eller materiale.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.

| foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 720 af 22. juni 2006.

CAS.nr.
 
Stof
Procent-indholdi materialer
Særlige bestem-melser
Uddybende bemærkninger og begrænsninger
53-96-3
 
2-AAF
0,1
   
97-56-3
 
AAT, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)
     
c
 
A-α-C
0,1
   
75-07-0
 
Acetaldehyd
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
≥1
§ 17
0,1-1
Kap. 2
Aromastoffer.
0,1
§§ 29-32
Rengøringsmidler.
≥1
§§ 29-32
0,1-1
Kap. 2
Anden anvendelse.
16568-02-8
 
Acetaldehyd-N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin
     
60-35-5
 
Acetamid
0,1
   
2832-40-8
 
Acetamid, N-(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)azo) phenyl)-, se Azofarvestoffer (CI Disperse Yellow 3)
     
   
Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
0,1
   
53-96-3
 
2-Acetylaminofluoren, se 2-AAF
     
79-06-1
 
Acrylamid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
107-13-1
 
Acrylonitril
0,1
   
23214-92-8
 
Adriamycin
0,1
   
3688-53-7
 
AF-2
0,1
§§ 29-32
 
1162-65-81165-39-51402-68-26795-23-9
7220-81-77241-98-7
 
Aflatoxiner
0,1
   
15972-60-8
 
Alachlor
0,1
§§ 29-32
 
309-00-2
 
Aldrin
0,1
§§ 29-32
 
85535-84-8
 
Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13
     
94-59-7
 
5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol
     
107-05-1
|
Allylchlorid
0,1
§ 17,
§ 18, stk.2, § 25, § 33, § 34
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
106-92-3
 
Allylglycidylether
0,1
   
60-09-3
 
p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 1)
     
97-56-3
 
o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)
     
92-67-1
 
4-Aminobiphenyl
0
§ 27
   
4-Aminobiphenyl, salte heraf
0
§ 27
Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
77094-11-2
 
2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQ
     
77500-04-0
 
2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQx
     
62450-06-0
 
3-Amino-1,4-dimethyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-1
     
67730-10-3
 
2-Aminodipyrido(1,2-a: 3’,2’-d) imidazol, se Glu-P-2
     
399-95-1
 
4-Amino-3-fluorphenol
0,1
   
67730-11-4
 
2-Amino-6-methyldipyrido(1,2-a:3’,2’-d)imidazol, se Glu-P-1
     
76180-96-6
 
2-Amino-3-methylimidazo (4,5-f)-quinolin, se IQ
     
105650-23-5
 
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin, se PhIP
     
68006-83-7
 
2-Amino-3-methyl-9 H-pyrido (2,3-b)indol, se MeA-α-C
     
62450-07-1
 
3-Amino-1-methyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-2
     
712-68-5
 
2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol
0,1
§§ 29-32
 
26148-68-5
 
2-Amino-9 H-pyrido(2,3-b)indol, se A-α-C
     
61-82-5
 
Amitrol
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-09-5
 
Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
62-53-3
 
Anilin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
Kap. 2
I trykfarver.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Anilin, salte heraf
0,1
   
90-04-0
 
o-Anisidin
0,1
   
   
o-Anisidin, salte heraf
0,1
   
1309-64-41317-98-212412-52-1
 
Antimontrioxid
0,1
§ 33
Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
Kap. 2
Produktion af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
§§ 29-32
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
Kap. 2
Anvendelse af plastgranulater o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for antimontrioxid, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
 
Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigør antimontrioxid, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§ 27
Anden anvendelse.
90640-80-5
90640-81-6
90640-82-7
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4
 
Anthracenolie med indhold ≥0,1% benzen eller ≥0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
90640-80-5
90640-81-6
90640-82-7
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4
 
Anthracenolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
86-88-4
 
ANTU
0,1
§§ 29-32
 
140-57-8
 
AramitR
0,1
§§ 29-32
 
313-67-7
475-80-9
 
Aristolochiasyre
0,1
   
64742-03-664742-04-764742-05-864742-11-691995-78-7
 
Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2
0,1
   
7440-38-2
 
Arsen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Medicinalindustri o.lign.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1303-28-2
 
Arsenpentoxid
0,1
§§ 29-32
Trykimprægnering.
§§ 29-32
Anvendelse af trykimprægneret træ.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7778-39-4
 
Arsensyre
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Arsensyre, salte heraf
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1327-53-3
 
Arsentrioxid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Konservering.
§§ 29-32
Imprægnering.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
 
|
Arsen, andre uorganiske forbindelser, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer.
§§ 29-32
Malearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1332-21-412001-28-412001-29-512172-67-7
12172-73-5
77536-66-477536-67-577536-68-6
132207-32-0132207-33-1
|
Asbest
0
   
1912-24-9
 
Atrazin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
492-80-8
 
Auramin
0,1
   
   
Auramin, salte heraf
0,1
   
320-67-2
 
Azacitidin
0,1
   
115-02-6
 
Azaserin
0,1
   
446-86-6
 
Azathioprin
0,1
   
151-56-4
 
Aziridin, se Ethylenimin
     
103-33-3
 
Azobenzen
0,1
   
   
Azofarvestoffer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer og o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer:
     
118658-99-4
|
Cartasol Yellow M-GL
konc.
0,1
§§ 29-32
 
3761-53-3
 
CI Acid Red 26
0,1
§§ 29-32
 
6459-94-5
 
CI Acid Red 114
0,1
§§ 29-32
 
85136-74-9
 
CI Disperse Orange 149
0,1
§§ 29-32
 
2832-40-8
 
CI Disperse Yellow 3
0,1
§§ 29-32
 
3564-09-8
 
CI Ponceau 3 R
0,1
§§ 29-32
 
2646-17-5
 
CI Solvent Orange 2
0,1
§§ 29-32
 
6358-53-8
 
CI Solvent Red 80
0,1
§§ 29-32
 
60-09-3
 
CI Solvent Yellow 1
0,1
§§ 29-32
 
60-11-7
 
CI Solvent Yellow 2
0,1
§§ 29-32
 
97-56-3
 
CI Solvent Yellow 3
0,1
§§ 29-32
 
842-07-9
 
CI Solvent Yellow 14
0,1
§§ 29-32
 
164058-22-4
|
Solaminlichtblau VRGL 133
0,1
§§ 29-32
 
   
Bariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
154-93-8
 
BCNU
0,1
   
17804-35-2
 
Benomyl
0,1
   
98-87-3
 
Benzalchlorid, se α-Chlorerede toluener
     
56-55-3
 
Benz(a)anthracen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
71-43-2
 
Benzen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg med motorbenzin. For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder kun kap. 2.
§ 17,§ 18, stk.2, § 24, § 25, § 33, § 34
Industriel brug.
§ 27
Anden brug.
51085-52-0
 
Benzenamin, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochlorid
0,1
   
615-28-1
 
1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o-Phenylendiamin dihydrochlorid
     
92-87-5
 
Benzidin
0
§ 27
   
Benzidin, salte heraf
0
§ 27
Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
   
Benzidin-baserede azofarvestoffer:
     
1937-37-7
 
CI Direct Black 38 (teknisk vare)
0,1
§§ 29-32
 
2602-46-2
 
CI Direct Blue 6 (teknisk vare)
0,1
§§ 29-32
 
72-57-1
 
CI Direct Blue 14 (teknisk vare)
0,1
§§ 29-32
 
2429-74-5
 
CI Direct Blue 15, teknisk kvalitet
0,1
§§ 29-32
 
16071-86-6
 
CI Direct Brown 95 (teknisk vare)
0,1
§§ 29-32
 
573-58-0
 
CI Direct Red 28
0,1
§§ 29-32
 
   
Øvrige benzidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.
0,1
§§ 29-32
 
205-99-2
 
Benzo(b)fluoranthen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
205-82-3
 
Benzo(j)fluoranthen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
207-08-9
 
Benzo(k)fluoranthen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
271-89-6
 
Benzofuran
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
50-32-8
|
Benzo(a)pyren
0,01
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
100-44-7
 
Benzylchlorid, se α-Chlorerede toluener
     
98-87-3
 
Benzylidendichlorid, se α,α-Dichlortoluen
     
1694-09-3
 
Benzylviolet 4B, se CI Acid Violet 49
     
7440-41-7
 
Beryllium
0,1
   
   
Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater
0,1
   
   
Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater
0,1
   
88-32-4
121-00-625013-16-5
 
BHA
0,1
   
90-41-5
 
(1,1’-Biphenyl)-2-amin
0,1
   
92-67-1
 
(1,1’-Biphenyl)-4-amin, se 4-Aminobiphenyl
     
101-77-9
 
Bis(4-aminophenyl)me­than, se 4,4’-Methylendianilin
     
108225-03-2
 
7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)naphthalensulfonsyre, monoformiat
0,1
   
3296-90-0
 
2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol
0,1
   
111-44-4
 
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2’-Dichlordiethylether
     
494-03-1
 
N,N-Bis(2-chlorethyl)-2-naphthylamin, se Chlornaphazin
     
154-93-8
 
1,3-Bis(2-chlorethyl)nitrosourinstof, se BCNU
     
505-60-2
 
Bis(2-chlorethyl)sulfid
0,1
§§ 29-32
 
542-88-1
 
Bis(chlormethyl)ether
0,1
   
90-94-8
 
4,4’-Bis(dimethylamino)benzophenon
0,1
   
101-90-6
 
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzen, se Diglycidylresorcinolether
     
   
4-[[Bis-(4-fluor-phenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol, se Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl) methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol
     
85509-19-9
 
Bis(4-fluorphenyl)(methyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) silan, se Flusilazol
     
2784-94-3
 
N’,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-N-nitro-p-phenylendiamin, se HC Blue No. 1
     
119-93-7
 
4,4’-Bi-o-toluidin, se o-Tolidin
     
   
4,4’-Bi-o-toluidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf
     
   
4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.
0,1
§§ 29-32
 
   
Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede
0,1
   
   
Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol
0,1
   
   
Blendur I VP KU 3-4519 med ELINCS-nr. 421-550-1
0,1
   
9041-93-411056-06-767763-87-5
 
Bleomyciner
0,1
   
301-04-21335-32-66080-56-4
 
Blyacetat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
6080-56-4
 
Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat
     
598-63-0
1319-46-6
|
Blycarbonat
0,1
§ 27
Fremstilling og anvendelse af maling.
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7758-95-4
|
Blychlorid
0,1
§ 17
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1
 
Blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
1309-60-0
|
Blydioxid
0,1
§ 17
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
 
|
Blyforbindelser, uorganiske, som ikke er nævnt andetsteds i dette bilag.
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
598-63-0
1319-46-6
|
Blyhvidt, se Blycarbonat
     
7784-40-9
 
Blyhydrogenarsenat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10190-55-3
|
Blymolybdat
0,1
§ 17
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1317-36-8
|
Blymonoxid
0,1
§ 17
Industriel brug.
Kap. 2
Maling, lim, bindemidler, udfyldningsmidler, glasurer, emaljer o. lign.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1314-41-6
|
Blymønje
0,1
Kap. 2
Maling.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10099-74-8
|
Blynitrat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1335-25-7
|
Blyoxid (uspec.)
0,1
Kap. 2
Maling.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7446-47-715845-52-0
 
Blyphosphat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1335-32-6
 
Blysubacetat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7446-14-2
15739-80-7
|
Blysulfat
0,1
§ 27
Fremstilling og anvendelse af maling.
§ 17
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
13814-96-5
|
Blytetrafluorborat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
75-27-4
 
Bromdichlormethan
0,1
   
74-96-4
 
Bromethan
0,1
   
593-60-2
 
Bromethen, se Vinylbromid
     
138526-69-9
 
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen
0,1
   
68476-32-4
68476-33-5
68553-00-4
92045-14-2
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7
0,1
 
se også Fyringsolier, tunge
68476-30-2
68476-31-3
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5
0,1
 
se også Fyringsolier, tunge
68476-34-6
94114-58-6
94114-59-7
 
Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3
0,1
 
se også Dieselbrændstof til marinemotorer
106-99-0
 
1,3-Butadien
0,1
   
   
Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien
0,1
   
55-98-1
 
1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran
     
96-29-7
 
2-Butanonoxim
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
Kap. 2
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
≥5
§ 27
≥1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
≥1
§§ 29-32
0,1-1
Kap. 2
Anden anvendelse.
2426-08-6
 
1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl)ether
0,1
   
106-88-7
 
1,2-Butylenoxid, se 1,2-Epoxybutan
     
2426-08-6
 
n-Butylglycidylether, se 1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl)ether
     
88-32-4
121-00-625013-16-5
 
tert-Butyl-4-methoxy­phenol, se BHA
     
2312-35-8
 
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynylsulfit, se Propargit
     
3068-88-0
 
ß-Butyrolacton
0,1
   
7440-43-9
 
Cadmium
0,1
§ 27
Loddemidler.
§§ 29-32
Cadmiering.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10108-64-2
 
Cadmiumchlorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
542-83-6
 
Cadmiumcyanid
0,1
§§ 29-32
Cadmiering.
§ 27
Anden anvendelse.
7790-79-6
 
Cadmiumfluorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
17010-21-8
 
Cadmiumfluorosilikat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
4464-23-7
 
Cadmiumformiat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7790-80-9
 
Cadmiumiodid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1306-19-0
 
Cadmiumoxid
0,1
§§ 29-32
Cadmiering.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10124-36-4
 
Cadmiumsulfat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1306-23-612656-57-458339-34-7
 
Cadmiumsulfid
0,1
§ 33
Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer og farver.
§ 27
Andet.
12626-36-712656-57-458339-34-7
 
Cadmiumsulfoselenid
0,1
§ 33
Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer og farver.
§ 27
Andet.
   
Cadmium, andre uorganiske forbindelser
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
13765-19-0
 
Calciumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
8001-35-2
 
Camphechlor, se Polychlorerede camphener
     
2425-06-1
 
Captafol
0,1
§§ 29-32
 
133-06-2
 
Captan
0,1
§§ 29-32
 
6804-07-5
 
Carbadox
0,1
   
63-25-2
 
Carbaryl
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10605-21-7
 
Carbendazim
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
0,1
Kap. 2
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
≥5
§ 27
≥1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
≥1
§§ 29-32
0,1-1
Kap. 2
Anden anvendelse.
1333-86-4
 
Carbon black
0,1
 
Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black ≥ 0,1% er omfattet.
   
Carbon black-ekstrakter
0,1
   
97722-04-8
 
Carbonhydrider, C26-55, aromatrige
0,1
   
492-80-8
 
4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), se Auramin
     
   
4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf
     
56-23-5
 
Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan
     
   
Carrageenan, degraderet
0,1
   
118658-99-4
|
Cartasol Yellow M-GL konc., se Azofarvestoffer
     
13010-47-4
 
CCNU
0,1
   
107-20-0
 
Chloracetaldehyd
0,1
   
85535-84-8
 
Chloralkaner; C10-13
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
≥1
§§ 29-32
≥0,1-1
Kap.2
Metalforarbejdning.
0,1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
95-06-7
 
2-Chlorallyl-N,N-diethyl-dithiocarbamat, se Sulfallat
     
305-03-3
 
Chlorambucil
0,1
   
56-75-7
 
Chloramphenicol
0,1
   
106-47-8
 
p-Chloranilin
0,1
   
5216-25-1
|
p-Chlorbenzotrichlorid, se 1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen
     
126-99-8
 
2-Chlor-1,3-butadien
0,1
   
57-74-9
5103-71-9
5103-74-2
5566-34-7
12789-03-6
 
Chlordan
0,1
§§ 29-32
 
143-50-0
 
Chlordecon
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
77439-76-0
|
3-Chlor-4-(dichlormethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon
0,1
   
6164-98-3
 
Chlordimeform
0,1
§§ 29-32
 
19750-95-9
 
Chlordimeformhydrochlorid
0,1
§§ 29-32
 
107-30-2
 
Chlordimethylether
0,1
   
115-28-6
 
Chlorendinsyre
0,1
   
51594-55-9
 
(R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
0,1
   
   
Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60% chloreret)
0,1
Kap. 2
Køle-smøremidler, malinger og lime.
§ 17
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
α-Chlorerede toluener:
     
98-87-3
 
Benzalchlorid
0,1
   
100-44-7
 
Benzylchlorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
98-07-7
 
Trichlormethylbenzen
0,1
§§ 29-32
 
75-00-3
 
Chlorethan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
107-20-0
 
2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd
     
13010-47-4
 
1-(2-Chlorethyl)-3-cyclo-hexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU
     
75-01-4
 
Chlorethylen, se Vinylchlorid
     
13909-09-6
 
1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU
     
74-87-3
 
Chlormethan, se Methyl­chlorid
     
107-30-2
 
Chlormethylmethylether, se Chlordimethylether
     
513-37-1
 
1-Chlor-2-methylpropen
0,1
   
100-00-5
 
1-Chlor-4-nitrobenzen
0,1
   
494-03-1
 
Chlornaphazin
0,1
§§ 29-32
 
67-66-3
 
Chloroform
0,1
§§ 29-32
Anvendelse af materialer, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.
§ 17, § 18, stk.2, § 24, § 25, § 33, § 34
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
126-99-8
 
Chloropren, se 2-Chlor-1,3-butadien
     
54749-90-5
 
Chlorozotocin
0,1
   
150-68-5
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof, se Monuron
     
140-41-0
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyl-uronium-trichloracetat, se Monuron-TCA
     
95-83-0
 
4-Chlor-o-phenylendiamin
0,1
   
   
4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf
0,1
   
133855-98-8
 
cis-(.PM.)-1-((3-(2-Chlor­phenyl)-2-(4-fluorphenyl)oxiranyl) methyl)-1H-1,2,4-triazol, se Epoxiconazol
     
107-05-1
|
3-Chlorpropen, se Allyl­chlorid
     
107-05-1
|
3-Chlorpropylen, se Allylchlorid
     
1897-45-6
 
Chlorthalonil
0,1
§ 17, § 24, § 25, § 34
Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 24, § 25, § 34
Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
§ 17, § 24, § 25, § 33, § 34
Fremstilling af malevarer og bekæmpelsesmidler.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
95-69-2
 
4-Chlor-2-toluidin
0,1
   
3165-93-3
 
4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid
0,1
   
6164-98-3
 
N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin, se Chlordimeform
     
19750-95-9
 
N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin-hydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid
     
5216-25-1
|
1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
84332-86-5
 
Chlozolinat
0,1
   
   
Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:
     
7789-09-5
 
Ammoniumdichromat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
   
Bariumchromat
0,1
   
1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1
 
Blychromat
0,1
§ 33
Reparationsmaling af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
§ 27
Om- og nylakering af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
Kap. 2
Produktion af malevarer.
Kap. 2
Anvendelse af mærke- og signalfarver.
Kap. 2
Glasurer, emaljer og pigmenter på keramiske produkter, tegl, klinker m.m.
Kap. 2
Glasurer, emaljer og pigmenter på kunst og kunsthåndværk.
§ 27
Trykfarver.
§§ 29-32
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
§§ 29-32
Anvendelse af plastgranulater, plastfolier o.lign.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
13765-19-0
 
Calciumchromat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 27
Anden anvendelse.
24613-89-6
 
Chrom(III)chromat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichloriddioxid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1333-82-0
 
Chromtrioxid
0,1
§ 25, § 33
Chromatering og andre galvaniske processer.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 17
Imprægneringsmidler.
Kap. 2
Anvendelse af imprægneret træ.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-00-6
 
Kaliumchromat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7778-50-9
 
Kaliumdichromat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§§ 29-32
Udfyldningsmidler.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7775-11-3
 
Natriumchromat
0,1
§ 17
Afrensning o.lign.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10588-01-9
 
Natriumdichromat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-12-0
 
Natriumdichromat, dihydrat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Afrensning o.lign.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-06-2
|
Strontiumchromat
0,1
§§ 29-32
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 33
Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 27
Anden anvendelse.
11103-86-9
13530-65-915930-94-6
|
Zinkchromat
0,1
§ 17, § 18, stk.2,§ 19, stk.2,§ 20, stk.2, § 25, § 33, § 34
Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.
§ 25
Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.
§ 17
Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder kun kap. 2.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 33
Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 27
Anden anvendelse.
   
Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 27
Anden anvendelse.
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichloriddioxid, se Chromforbindelser, hexavalente
     
14977-61-8
 
Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)dichloriddioxid)
     
1333-82-0
 
Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente
     
117-10-2
 
Chrysazin, se Dantron
     
218-01-9
|
Chrysen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 29-32
Anden anvendelse.
3761-53-3
 
CI Acid Red 26, se Azofarvestoffer
     
6459-94-5
 
CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer
     
1694-09-3
 
CI Acid Violet 49
0,1
   
569-61-9
 
CI Basic Red 9
0,1
   
548-62-9
 
CI Basic Violet 3
0,1
   
1937-37-7
 
CI Direct Black 38 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
2602-46-2
 
CI Direct Blue 6 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
72-57-1
 
CI Direct Blue 14 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
2429-74-5
 
CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
16071-86-6
 
CI Direct Brown 95 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
573-58-0
 
CI Direct Red 28, se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
2475-45-8
 
CI Disperse Blue 1
0,1
   
85136-74-9
 
CI Disperse Orange 149, se Azofarvestoffer
     
1832-48-8
 
CI Disperse Yellow 3, se Azofarvestoffer
     
12656-57-4
 
CI Pigment Orange 20, se Cadmiumsulfid og Cadmiumsulfoselenid
     
1344-38-3
 
CI Pigment Orange 21, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
     
12656-85-8
 
CI Pigment Red 104, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
     
58339-34-7
 
CI Pigment Red 108, se Cadmiumsulfid og Cadmiumsulfoselenid
     
598-63-0
1319-46-6
|
CI Pigment White 1, se Blycarbonat
     
1344-37-2
 
CI Pigment Yellow 34, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
     
2646-17-5
 
CI Solvent Orange 2, se Azofarvestoffer
     
6358-53-8
 
CI Solvent Red 80, se Azofarvestoffer
     
60-09-3
 
CI Solvent Yellow 1, se Azofarvestoffer
     
60-11-7
 
CI Solvent Yellow 2, se Azofarvestoffer
     
97-56-3
 
CI Solvent Yellow 3, se Azofarvestoffer
     
842-07-9
 
CI Solvent Yellow 14, se Azofarvestoffer
     
65322-65-8
 
CIB R634
0,1
   
59865-13-379217-60-0
 
Ciclosporin
0,1
   
15663-27-1
 
Cisplatin
0,1
   
6358-53-8
 
Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (CI Solvent Red 80)
     
7440-48-4
 
Cobalt
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
7646-79-9
 
Cobaltdichlorid
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
1307-96-6
 
Cobaltoxid
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
10124-43-3
 
Cobaltsulfat
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
1317-42-6
 
Cobaltsulfid
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
   
Cobaltforbindelser, øvrige
0,1
§ 33
Anvendelse af pulver/på støvende form.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 33
Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/porcelæn, trykfarver m.m. Ved anvendelse af <10% cobaltforbindelse som sikkativ i maling, trykfarver m.m. gælder dog kun kap. 2.Ved anvendelse af <10% cobaltoctoat i polyester gælder dog kun kap. 2.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer, trykfarver m.m.
§§ 29-32
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
Kap. 2
Anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for cobalt eller cobaltforbindelser, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
 
Plastfolier o.lign., som ved forarbejdning ikke frigør cobalt eller cobaltforbindelser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
331-39-5
 
Coffeinsyre
0,1
   
573-58-0
 
Congo Red, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)
     
8001-58-9
 
Creosot med indhold ≥0,1% benzen eller ≥0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
8001-58-9
 
Creosot med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
61789-28-4
70321-79-8
90640-84-9
90640-85-0
 
Creosotolie med indhold ≥0,1% benzen eller ≥0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
61789-28-4
70321-79-8
90640-84-9
90640-85-0
 
Creosotolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
120-71-8
 
p-Cresidin
0,1
§§ 29-32
 
   
p-Cresidin, salte heraf
0,1
§§ 29-32
 
14464-46-1
 
Cristobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid
     
14901-08-7
 
Cycasin
0,1
§§ 29-32
 
   
Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
50-18-06055-19-2
 
Cyclophosphamid
0,1
   
60-11-7
 
DAB, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 2)
     
4342-03-4
 
Dacarbazin
0,1
   
1596-84-5
 
Daminozid
0,1
§ 17, § 25, § 34
Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved opblanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 17, § 25, § 33, § 34
Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
117-10-2
 
Dantron
0,1
   
20830-81-3
 
Daunomycin
0,1
   
50-29-3
 
DDT
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
62-73-7
 
DDVP, se Dichlorvos
     
613-35-4
 
N,N’-Diacetylbenzidin
0,1
§§ 29-32
 
2303-16-4
 
Diallat
0,1
§§ 29-32
 
615-05-4
 
2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin
     
   
2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf
     
101-80-4
 
4,4’-Diaminodiphenylether
0,1
§§ 29-32
 
   
4,4’-Diaminodiphenylether, salte heraf
0,1
§§ 29-32
 
101-77-9
 
4,4’-Diaminodiphenylmethan, se 4,4’-Methylendianilin
     
   
4,4’-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4’-Methylendianilin, salte heraf
     
95-80-7
25376-45-8
 
Diaminotoluen
0,1
   
   
2,4-Diaminotoluen, salte heraf
0,1
   
119-90-4
 
o-Dianisidin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
o-Dianisidin, salte heraf
0,1
   
   
o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.
0,1
§§ 29-32
 
334-88-3
 
Diazomethan
0,1
   
226-36-8
 
Dibenz(a,h)acridin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
224-42-0
 
Dibenz(a,j)acridin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
53-70-3
 
Dibenz(a,h)anthracen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
194-59-2
 
7 H-Dibenzo(c,g)carbazol
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
192-65-4
 
Dibenzo(a,e)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
189-64-0
 
Dibenzo(a,h)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
189-55-9
 
Dibenzo(a,i)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
191-30-0
 
Dibenzo(a,l)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
96-12-8
 
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
106-93-4
 
1,2-Dibromethan
0,1
§§ 29-32
 
69094-18-4
 
2,2-Dibrom-2-nitroethanol
0,1
   
96-13-9
 
2,3-Dibrom-1-propanol
0,1
   
924-16-3
 
N,N-Dibutylnitrosoamin, se N-Nitrosodibutylamin
     
7572-29-4
 
Dichloracetylen
0,1
   
2303-16-4
 
S-2,3-Dichlorallyldiisopropylthiocarbamat, se Diallat
     
106-46-7
 
1,4-Dichlorbenzen, se p-Dichlorbenzen
     
106-46-7
 
p-Dichlorbenzen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
91-94-1
 
3,3’-Dichlorbenzidin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
3,3’-Dichlorbenzidin, salte heraf
0,1
   
764-41-0
 
1,4-Dichlor-2-buten
0,1
   
28434-86-8
 
3,3’-Dichlor-4,4’-diaminodiphenylether
0,1
§§ 29-32
 
   
3,3’-Dichlor-4,4’-diaminodiphenylether, salte heraf
0,1
§§ 29-32
 
111-44-4
 
2,2’-Dichlordiethylether
0,1
   
23950-58-5
 
3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamid, se Propyzamid
     
50-29-3
 
Dichlordiphenyltrichlore­than, se DDT
     
79-43-6
|
Dichloreddikesyre
0,1
   
107-06-2
 
1,2-Dichlorethan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7572-29-4
 
Dichlorethyn, se Dichloracetylen
     
75-09-2
 
Dichlormethan
0,1
§ 17,
§ 18, stk.2, § 25, § 33, § 34
Industriel brug, herunder syntese, ekstraktion og metalaffedtning.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Asfaltprodukter.
§ 27
Rengøringsmidler.
§§ 29-32
Fotografiske væsker.
§ 18, stk.2, §§ 29-32
Fortyndere, malevarer og lakker, trykfarver, fugemasser, ætsevæsker, lakfjernere samt lime, herunder koldklæber.
§ 17, § 18, stk.2, § 25, § 33
Afrensning af særlige værktøjer (fx dyser) for hærdet polymer i plastindustrien.
§§ 29-32
Anden anvendelse
51-75-2
 
2,2’-Dichlor-N-methyl-diethylamin
0,1
§§ 29-32
 
126-85-2
 
2,2’-Dichlor-N-methyl-diethylamin-N-oxid
0,1
§§ 29-32
 
36734-19-7
 
3-(3,5-Dichlorphenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-carboxamid, se Iprodion
     
50471-44-8
 
N-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion, se Vinclozolin
     
1836-75-5
 
2,4-Dichlorphenyl-4-nitrophenylether, se Nitrofen
     
112281-77-3
 
2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluore-thylether, se Tetraconazol
     
96-23-1
 
1,3-Dichlor-2-propanol
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
542-75-610061-01-510061-02-6
 
1,3-Dichlorpropen (teknisk vare)
0,1
§§ 29-32
 
98-87-3
 
α,α-Dichlortoluen, se α-Chlorerede toluener (Benzalchlorid)
     
62-73-7
 
(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se Di­chlorvos
     
62-73-7
 
Dichlorvos
0,1
§§ 29-32
 
60-57-1
 
Dieldrin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1464-53-5
 
Diepoxybutan
0,1
§§ 29-32
 
   
Dieselbrændstof til marinemotorer
0,1
   
1116-54-7
 
N,N-Diethanolnitrosoamin, se N-Nitrosodiethanolamin
     
88-10-8
 
Diethylcarbamoylchlorid
0,1
   
1615-80-1
 
1,2-Diethylhydrazin
0,1
   
55-18-5
 
N,N-Diethylnitrosoamin, se N-Nitrosodiethylamin
     
56-53-1
 
Diethylstilbøstrol
0,1
   
64-67-5
 
Diethylsulfat
0,1
   
101-90-6
 
Diglycidylresorcinolether
0,1
   
23246-96-0
 
13,19-Dihydro-12,18-dihydroxysenecionan-11,16-dion, se Riddelliine
     
85136-74-9
 
1,2-Dihydro-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]pyridin-3-carbonitril, se Azofarvestoffer (CI Disperse Orange 149)
     
602-87-9
 
1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylen, se 5-Nitroacenaphthen
     
94-58-6
 
Dihydrosafrol
0,1
§§ 29-32
 
117-10-2
 
1,8-Dihydroxyanthraquinon, se Dantron
     
331-39-5
 
3,4-Dihydroxykanelsyre, se Coffeinsyre
     
794-93-4
 
Dihydroxymethylfuratrizin
0,1
§§ 29-32
 
114565-66-1
 
4-(4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)-phenylamino)-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinon
0,1
   
584-84-9
 
2,4-Diisocyanattoluen
0,1
   
91-08-726471-62-5
 
2,6-Diisocyanattoluen
0,1
   
2973-10-6
 
Diisopropylsulfat
0,1
   
119-90-4
 
3,3’-Dimethoxybenzidin, se o-Dianisidin
     
   
3,3’-Dimethoxybenzidin, salte heraf, se o-Dianisidin, salte heraf
     
6358-53-8
 
1-((2,5-dimethoxyphenyl) azo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (CI Solvent Red 80)
     
60-11-7
 
p-Dimethylaminoazobenzen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 2)
     
55738-54-0
 
trans-2-((Dimethylamino)-methylimino)-5-(2-(5-nitro-2-furyl) vinyl)-1,3,4-oxadiazol
0,1
§§ 29-32
 
87-62-7
 
2,6-Dimethylanilin, se 2,6-Xylidin
     
121-69-7
 
N,N-Dimethylanilin
0,1
   
118612-00-3
 
N,N-Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorphenyl)borat
0,1
   
57-97-6
 
7,12-Dimethylbenz(a)anthracen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
119-93-7
 
3,3’-Dimethylbenzidin, se o-Tolidin
     
   
3,3’-Dimethylbenzidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf
     
79-44-7
 
Dimethylcarbamoylchlorid
0,1
   
81-15-2
 
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen
0,1
   
57-14-7
 
1,1-Dimethylhydrazin
0,1
   
540-73-8
 
1,2-Dimethylhydrazin
0,1
§§ 29-32
 
62-75-9
 
N,N-Dimethylnitrosoamin, se N-Nitrosodimethylamin
     
13360-57-1
 
Dimethylsulfamoylchlorid
0,1
   
77-78-1
 
Dimethylsulfat
0,1
   
573-58-0
 
Dinatrium-3,3’-((1,1’-bi­phenyl)-4,4’-diylbis-(azo)) bis (4-aminonaphthalen-1-sulfonat), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)
     
105735-71-5
 
3,7-Dinitroflouranthen
0,1
   
22506-53-2
 
3,9-Dinitroflouranthen
0,1
   
42397-64-8
 
1,6-Dinitropyren
0,1
   
42397-65-9
 
1,8-Dinitropyren
0,1
   
121-14-2
602-01-7
606-20-2
610-39-9
618-85-9
619-15-8
25321-14-6
 
Dinitrotoluen
0,1
   
123-91-1
 
1,4-Dioxan
0,1
§§ 29-32
Fotografiske væsker.
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
95-100
§ 17, § 18, stk.2, § 25, § 33
Industriel brug af dioxan (som teknisk vare) 95-100%.
0,1
Kap. 2
Industriel brug af blandinger samt anden brug af dioxan.
621-64-7
 
N,N-Dipropylnitrosoamin, se N-Nitrosodipropylamin
     
330-54-1
 
Diuron
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17,
§ 25, § 33
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
§ 17, § 25
Anvendelse i bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 33
Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
≥5
§ 27
≥1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
Anvendelse af maling, lakker, lime, imprægneringsmidler og træbeskyttelsesmidler.
0,1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1314-62-1
|
Divanadiumpentaoxid, se Vanadiumpentoxid
     
   
Eddikesyre, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, formaldehyd og methanol, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
106-89-8
 
Epichlorhydrin
0,1
   
133855-98-8
 
Epoxiconazol
0,1
   
106-88-7
 
1,2-Epoxybutan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Rengøringsmidler.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
106-89-8
 
2,3-Epoxy-1-chlorpropan, se Epichlorhydrin
     
96-09-3
 
(Epoxyethyl)benzen, se Styrenoxid
     
556-52-5
 
2,3-Epoxy-1-propanol
0,1
   
57044-25-4
 
(R)-2,3-Epoxypropan-1-ol, se R-Glycidol
     
70987-78-9
 
(S)-2,3-epoxypropyl(4-methylbenzensulfonat), se S-Glyto
     
12510-42-8
 
Erionit
0,1
   
66733-21-9
 
Erionitfibre
0,1
   
57-63-6
 
Ethinyløstradiol
0,1
   
140-88-5
 
Ethylacrylat
0,1
   
100-41-4
 
Ethylbenzen
0,1
   
51-79-6
 
Ethylcarbamat, se Urethan
     
84332-86-5
 
Ethyl-(RS)-3-(3,5-dichlor­phenyl)-5-methyl-2,4-dioxooxazolidin-5-carboxylat, se Chlozolinat
     
106-93-4
 
Ethylendibromid, se 1,2-Dibromethan
     
107-06-2
 
Ethylendichlorid, se 1,2-Dichlorethan
     
151-56-4
 
Ethylenimin
0,1
   
75-21-8
 
Ethylenoxid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Bekæmpelsesmidler.
§ 27
Rengøringsmidler.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
2212-67-1
 
S-Ethylhexahydroazepin-1-carbothioat
0,1
   
62-50-0
 
Ethylmethansulfonat
0,1
   
10595-95-6
 
N,N-Ethylmethylnitrosoamin, se N-Nitrosoethylmethylamin
     
2593-15-9
 
Etridiazol
0,1
   
85509-19-9
 
Flusilazol
0,1
   
133-07-3
 
Folpet
0,1
§ 17, § 25, § 33, § 34
Fremstilling af maling m.v.
Kap. 2
Anvendelse af maling m.v.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
50-00-0
 
Formaldehyd
0,1
§§ 29-32
Rengøringsmidler.
§ 33
Desinfektionsmidler.
≥5
§ 27
≥1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
Malinger, lakker, lime, hærder, trykfarver m.v.
≥1
§ 27
0,1-1
Kap. 2
Imprægneringsmidler.
≥1
§ 25, § 33
0,1-1
Kap. 2
Synteseråvarer, fixerere, konserveringsmidler, stabilisatorer anvendt i fremstillingsprocesser.
≥5
§ 27
≥1- 5
§ 25, § 33
0,1-1
Kap. 2
Bindemidler anvendt i fremstilling af malevarer, plastvarer m.v.
≥1
§ 17
0,1-1
Kap. 2
Laboratorieanvendelse.
≥1
§§ 29-32
0,1-1
Kap. 2
Anden anvendelse.
   
Formaldehyd, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
3570-75-0
 
2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)thiazol
0,1
§§ 29-32
 
116355-83-0
 
Fumonisin B1
0,1
   
110-00-9
 
Furan
0,1
   
98-01-1
 
Furfural
0,1
   
60568-05-0
 
Furmecyclox
0,1
Kap. 2
Fremstilling og anvendelse af bekæmpelsesmiddel.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
3688-53-7
 
2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)-acrylamid, se AF-2
     
   
Fyringsolier, tunge (Grad nr. 4 til Grad nr. 6)
0,1
   
1303-00-0
|
Galliumarsenid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
64741-57-7
64742-59-2
64742-86-5
68527-18-4
68783-08-4
85117-03-9
92045-29-9
97926-59-5
 
Gasolier defineret ved EINECS-numrene 271-260-2, 285-55-9, 265-189-6, 308-278-8, 265-162-9, 295-411-7, 272-184-2 og 265-058-3
0,1
   
   
Glasuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre
     
67730-11-4
 
Glu-P-1
0,1
   
67730-10-3
 
Glu-P-2
0,1
   
765-34-4
 
Glycidaldehyd
0,1
   
57044-25-4
 
R-Glycidol
0,1
   
70987-78-9
 
S-Glyto
0,1
   
126-07-8
 
Griseofulvin
0,1
   
16568-02-8
 
Gyromitrin
0,1
§§ 29-32
 
2784-94-3
 
HC Blue No. 1
0,1
   
319-84-6319-85-7319-86-8608-73-16108-10-7
 
HCH, med undtagelse af Lindan
0,1
§§ 29-32
 
76-44-8
 
Heptachlor
0,1
§§ 29-32
 
1024-57-3
 
Heptachlorepoxid
0,1
§§ 29-32
 
118-74-1
 
Hexachlorbenzen
0,1
§§ 29-32
 
319-84-6319-85-7319-86-8608-73-16108-10-7
 
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcy­clohexan, se HCH
     
60-57-1
 
1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahydro-1,4-exo-5,8-endo-dimethanonaphthalen, se Dieldrin
     
67-72-1
 
Hexachlorethan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
309-00-2
 
1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimetha­nonaphthalen, se Aldrin
     
680-31-9
 
Hexamethylphosphortriamid
0,1
   
84-16-2
 
Hexestrol
0,1
   
118658-99-4
|
HM 2580, se Azofarvestoffer (Cartasol Yellow M-GL konc.)
     
302-01-2
 
Hydrazin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Hydrazin, salte heraf
0,1
   
148434-03-1
 
Hydrazinbis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonat)
0,1
   
   
Hydrazin(trinitromethan)
0,1
   
122-66-7
 
Hydrazobenzen
0,1
   
123-31-9
 
Hydroquinon
0,1
§ 24
Fremkaldere og fotokemikalier.
§ 17
Ved anvendelse i fremkaldermaskiner.
≥5
§ 27
≥1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
Maling, lakker, lime, udfyldningsmidler, trykfarver m.v.
0,1
§§ 29-32
Rengøringsmidler.
≥1
§ 33
0,1-1
Kap. 2
Konserveringsmidler.
≥1
§ 33
0,1-1
Kap. 2
Reduktionsmidler.
0,1
Kap. 2
Lægemidler.
≥1
§ 17
0,1-1
Kap. 2
Laboratoriearbejde.
≥1
§§ 29-32
0,1-1
Kap. 2
Anden anvendelse.
129-43-1
 
Hydroxyantraquinon
0,1
   
2832-40-8
 
N-[4-[(2-Hydroxy-5-me­thylphenyl)azo]phenyl]acetamid,
se Azofarvestoffer (CI Disperse Yellow 3)
     
140698-96-0
 
4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yltris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat), blanding (2:1) med 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat), se T-69
     
193-39-5
 
Indeno(1,2,3-cd)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
22398-80-7
|
Indiumphosphid
0,1
   
74-88-4
 
Iodmethan, se Methyliodid