Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, nr. 6 , affattes således:

»6) Prøvningsorgan: Et akkrediteret organ, der er akkrediteret til verifikation efter bekendtgørelsens kapitel 4, og som opfylder kravene i bilag 2 . «

2. Som nyt bilag 2 indsættes bilaget i denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2007.

Arbejdstilsynet, den 3. september 2007

Jens Jensen

/Sonja Ploug JensenBilag

»Bilag 2

Prøvningsorgan

Prøvningsorganet skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Akkrediteringsområdet skal omfatte modul G (EF-enhedsverifikation), jf. bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr samt verifikationsopgaver i denne bekendtgørelse.

Prøvningsorganet skal opfylde minimumskravene i direktivets bilag IV.

Prøvningsorganer, som ønsker akkreditering til verifikation i forbindelse med reparation, skal herudover råde over kvalificeret personale, som er i stand til at vurdere, om årsagen til en reparation er begrundet i konstruktionsmæssige fejl, som skal udbedres. Sådanne fejl kan være uhensigtsmæssigt konstruktionsgrundlag, herunder valg af materialer, fremstilling, opstilling, anvendelse m.m.«