Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 410 af 7. maj 2007 om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

I medfør af § 35, stk. 2 i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden fastsættes:

2. § 11, stk. 2, affattes således:

Stk. 2. Lovens §§ 3-5 og §§ 25-33 træder i kraft den 15. september 2007 for så vidt angår støtte, der ikke er omfattet af stk. 1. 1)

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2007.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. august 2007

Claus Hjort Frederiksen

/Lis Gamborg

Officielle noter

1) Europa-Kommissionens afgørelse af 27. juni 2007, jf. Statsstøttesag nr. N 252/2007 – Danmark.