Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0022
 
32003L0074
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Liste over forbudte stoffer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægemidler til dyr 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 134 af 6. marts 2003 om lægemidler til dyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 346 af 11. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Individuel indgivelse i kvæg af et veterinært lægemiddel, med indhold af østradiol 17 b , esterlignende derivater til behandling af fostermaceration og –mumifikation samt pyrometra.«.

2. I § 4, stk. 3, nr. 1, tilføjes efter »østrogen« : »(bortset fra østradiol 17 b og esterlignende derivater heraf)«.

3. § 6, stk. 1, affattes således:

»Anvendelse af de i bilag 4 nævnte lægemidler eller stoffer til dyr af alle arter er forbudt.«.

4. I § 10, stk. 1, nr. 1, slettes: »i form af injektion eller ved behandling af forstyrrelser i æggestoksfunktion i form af vaginalspiraler eller -svampe«

5. I § 10, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »behandlingen« : »må« og »dyr« erstattes af: »kvæg«.

6. I fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes efter »(EF-Tidende 1997 L 067, s. 1)« følgende notetekst:

», Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2003/74/EF af 22. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreosatatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug, (EF-Tidende 2003 nr. L 262, side 17)«

7. Bilag 4 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2004.

Fødevarestyrelsen, den 18. oktober 2004

P.S.V
E.B.
Birte Broberg

/Anders PabianBilag 1
»Bilag 4

Liste over forbudte stoffer

Liste A:

Thyreostatika

Stilbener, stilbenderivater, salte og estere heraf

 

Liste B:

Østradiol 17 b og esterlignende derivater heraf

Beta-agonister.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2003/74/EF af 22. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreosatatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug, (EF-Tidende 2003 nr. L 262, side 17).