Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om hold af dyr og om delvis ophævelse af lov om sygdomme og infektioner hos dyr

I medfør af § 72, stk. 1 og 2, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. §§ 25-30 og § 52 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr træder i kraft den 1. december 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 5-9, § 15 og § 35 i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2004.

 

 

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 18. november 2004

Henriette Kjær

/Birgitte Thiesen