Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang for selvstændige erhvervsdrivende til at bevare medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

I medfør af § 2, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 20. oktober 1998, har bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsat følgende regler:

Anmodning om fortsat medlemskab

§ 1. En person, der har været medlem af ATP, enten som lønmodtager eller som modtager af en ydelse nævnt i ATP-lovens § 2 a, stk. 1-3, sammenlagt i mindst 3 år og som derudover har betalt bidrag svarende til 3 årsbidrag, kan skriftligt anmode om at fortsætte sit medlemskab af ATP, hvis vedkommende bliver selvstændig erhvervsdrivende. En blanket til dette brug fås hos ATP.

    Stk. 2. Den udfyldte blanket sendes til ATP og skal være ledsaget af fornøden dokumentation for, at medlemmet har etableret sig som selvstændig erhvervsdrivende. Det forudsættes, at den pågældende mindst opnår en indtægt, svarende til 9 timers ugentlig beskæftigelse til den timeløn, der anvendes ved beregning af bidrag for lønmodtagere, hvis arbejdstid ikke kendes.

    Stk. 3. Anmodning om fortsat medlemskab skal være modtaget i ATP, inden der er gået 3 år, efter at medlemmet er påbegyndt selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke længere betaler ATP-bidrag som lønmodtager eller som modtager af en ydelse nævnt i ATP-lovens § 2 a, stk. 1-3. ATP kan i særlige tilfælde tillade, at medlemskab bevares, uanset at fristen er overskredet.

Bidragspligt

§ 2. En selvstændig erhvervsdrivende, som bevarer medlemskabet, betaler bidrag fra den 1. i måneden efter, at anmodningen er modtaget i ATP.

    Stk. 2. Bidragsbetalingen for et medlem ophører ved dettes fyldte 67. år eller ved pensionering inden dette tidspunkt, jf. ATP-lovens § 9, stk. 5. Indbetalingen ophører endvidere, hvis medlemmet forinden fritages fra medlemskab efter § 5, stk. 1, eller udelukkes fra medlemskab efter § 5, stk. 2.

    Stk. 3. Der betales ikke bidrag for måneder, hvori pågældende er ude af erhverv.

    Stk. 4. Der betales bidrag for perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge fra en arbejdsløshedskasse for selvstændige.

Bidragets størrelse

§ 3. En selvstændig erhvervsdrivende betaler selv det fulde bidrag, jf. ATP-lovens § 15, stk. 5.

Indbetaling af bidrag

§ 4. Bidrag forfalder til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober for det forudgående kvartal med sidste rettidige betalingsdag henholdsvis den 20. januar, 14. april, 14. juli og 14. oktober.

    Stk. 2. Indbetales bidraget ikke rettidigt, betales rente af det skyldige beløb med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned, regnet fra den pågældende opkrævningsperiodes udløb.

    Stk. 3. Bidraget indbetales til ATP ved brug af det indbetalingskort, som ATP udsender inden kvartalets udløb, jf. stk. 1.

Ophør af medlemskab

§ 5. En person, der som selvstændig erhvervsdrivende har bevaret medlemskabet, kan fritages for medlemskabet med virkning fra udløbet af den måned, hvori anmodningen er modtaget i ATP.

    Stk. 2. En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke indbetaler skyldige bidrag, udelukkes fra fortsat medlemskab som selvstændig erhvervsdrivende. Udelukkelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor der er betalt bidrag til.

    Stk. 3. Bidrag, der med rette er indbetalt af en selvstændig erhvervsdrivende i denne egenskab, kan ikke tilbagebetales.

    Stk. 4. En person, som er fritaget for medlemskab i henhold til bestemmelsen i stk. 1, og som i hele fritagelsesperioden har indbetalt til ATP enten som lønmodtager eller som modtager af en ydelse nævnt i ATP-lovens § 2 a, stk. 1-3, kan genindtræde som selvstændig erhvervsdrivende den 1. i måneden efter, at ATP har modtaget en anmodning herom. Hvis en person er udelukket fra medlemskab i medfør af stk. 2, kan vedkommende kun genindtræde som selvstændig erhvervsdrivende, hvis der i tiden efter udelukkelsen på ny har været beskæftigelse som lønmodtager i mindst 3 år, og der er indbetalt bidrag svarende til mindst 3 årsbidrag. ATP kan i særlige tilfælde tillade genindtræden, selv om disse vilkår ikke er opfyldt.

Pensionsret m.v.

§ 6. En person, der som selvstændig erhvervsdrivende har bevaret medlemskabet, erhverver ret til ATP-pension efter samme regler, som gælder for lønmodtagere. Efterlevende ægtefæller og afdødes børn under 18 år er endvidere - efter ATP-lovens almindelige regler - berettiget til engangsbeløb i forbindelse med den selvstændige erhvervsdrivendes død.

§ 7. Bestemmelserne i ATP-Loven og i de bekendtgørelser, der er udfærdiget i medfør af loven, finder - med mindre andet følger af nærværende regler - tilsvarende anvendelse for selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at bevare medlemskabet efter lovens § 2, stk. 2.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves regler af 24. marts 1993.

Arbejdsmarkedets Tillægspension, den 30. august 1999

Knud Heinesen

/Lars Rohde