Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om opløsning af ægteskab

(Til samtlige statsamter)

 

§ 1

I cirkulære nr. 107 af 24. oktober 2002 om opløsning af ægteskab foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 42 a, stk. 1, § 44, stk. 3, § 58 a, stk. 2, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, og efter § 5, stk. 1, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab fastsættes:«

2. I § 1, 2. pkt. , § 9, stk. 2, 2. pkt. , og § 12, stk. 1 , ændres »Civilretsdirektoratet« til: »Familiestyrelsen«.

3. § 2 , § 3 , § 4, stk. 3, 2. og 3. pkt. , og § 8 ophæves.

4. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. § 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis der efter lovens § 44 ikke skal foretages vilkårsforhandling. I så fald meddeles de i bestemmelsen nævnte vejledninger skriftligt.«

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2005.

Familiestyrelsen, den 13. december 2004

Dorrit Sylvest Nielsen

/Lars Thøgersen