Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0068
 
31994L0164
 
31994L0953
 
32001L0298
 
32001L0999
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande 1)

 

I medfør af §§ 7 – 8, § 30, stk. 1 og stk. 3, § 34, § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og efter bemyndigelse fra ministeren for familie- og forbrugeranliggender, fastsættes:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Besætning: En landbrugsvirksomhed, et lokale eller en stald, hvor får og geder på sædvanligvis holdes eller opdrættes.

2) Fåre- eller gedebesætning, som er officielt fri for brucellose. En bedrift, der opfylder de af EU fastsatte betingelser derfor.

3) Fåre- eller gedebesætning, som er fri for brucellose. En bedrift, der opfylder de af EU fastsatte betingelser derfor.

4) Embedsdyrlæge: Ansatte dyrlæger i fødevareregionerne og i Fødevarestyrelsen og privatpraktiserende dyrlæger, der af Fødevarestyrelsen er bemyndiget hertil, og som foretager kontrol i medfør af denne bekendtgørelse.

5) Forordning nr. 1874 af 24. oktober 2003: Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2003 af 24. oktober 2003 om godkendelse af visse medlemsstaters nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer, om fastlæggelse af supplerende garantier og om dispensationer fra avlprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får, jf. beslutning 2003/100/EF.

6) Forordning nr. 999 af 22. maj 2001: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier.

7) Forordning nr. 876 af 29. april 2004: Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og –geder.

Betingelser for samhandel

§ 2. Samhandel med får og geder må kun finde sted såfremt dyrene er ledsaget af et sundhedscertifikat, udformet efter de af EU fastsatte bestemmelser.

§ 3. Sundhedsundersøgelse med henblik på udstedelse af sundhedscertifikatet, herunder supplerende garantier, for en sending dyr skal finde sted på oprindelsesbesætningen, på et samlested eller for slagtedyrs vedkommende på en handelsbesætning.

§ 4. Der må kun udstedes sundhedscertifikat for får og geder, der er identificeret og mærket efter reglerne i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.

Stk. 2. Sundhedscertifikatet skal udfærdiges den dag, sundhedsundersøgelsen finder sted, på mindst et af bestemmelsesmedlemsstatens sprog. Certifikatet gælder i 10 dage fra sundhedskontroltidspunktet.

Stk. 3. Sundhedscertifikat må kun udstedes, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Dyrene skal være undersøgt af en embedsdyrlæge tidligst 24 timer før indladning af de pågældende dyr. Dyrene må her ikke udvise kliniske tegn på sygdom.

2) Dyrene må ikke stamme fra en besætning eller have været i kontakt med dyr fra en besætning, for hvilken der gælder et forbud af dyresundhedsmæssige grunde. Dette forbud gælder efter bortskaffelsen af det sidste dyr, som er angrebet eller kan tænkes at være angrebet i mindst:

a) 42 døgn i tilfælde af brucellose.

b) 30 døgn i tilfælde af rabies.

c) 15 døgn i tilfælde af miltbrand.

3) Dyrene må ikke stamme fra en besætning eller have været i kontakt med dyr fra en besætning, der er beliggende i et område, som af dyresundhedsmæssige grunde er omfattet af et forbud eller en restriktion, der vedrører disse arter i henhold til EU´s eller danske retsforskrifter.

4) Dyrene må ikke være genstand for dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge eller vaccineret mod mund- og klovesyge.

5) Dyrene skal være født og siden deres fødsel opdrættet på EU´s område eller indført fra et tredjeland under opfyldelse af EU´s forskrifter herfor.

6) Får og geder til avl, opdræt eller opfedning skal hidrøre fra en bedrift, der er officielt fri for brucellose.

§ 5. Får og geder til avl og opdræt må kun have været i kontakt med dyr fra en bedrift, hvor der ikke klinisk er konstateret følgende sygdomme:

1) Smitsom agalactia hos får ( Mycoplasma agalactiae ), smitsom agalactia hos ged ( Mycoplasma agelactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides ”Large Colony ”) inden for de sidste seks måneder.

2) Paratuberkulose eller caseøs lymphadenitis inden for det sidste år.

3) Lungeadenomatose, Maedi Visna eller viral encephalitis / arthritis hos ged inden for de sidste 3 år, dog et år, hvis dyr angrebet af Maedi Visna eller viral encephalitis / arthitis hos ged er slået ned, og de resterende dyr har reageret negativt ved to prøver på et offentligt diagnostisk laboratorium.

4) For så vidt angår ikke-kastrerede væddere: smitsom epidydimitis hos vædder (B. ovis ) det sidste år, og hvor dyrene til stadighed har været holdt på denne bedrift 60 dage inden forsendelsen samt i løbet af de sidste 30 dage inden forsendelsen med negativt resultat er blevet underkastet en komplementbindingsprøve.

5) For så vidt angår scrapie, skal dyrene siden fødslen eller de seneste 3 år have opholdt sig i en besætning, der opfylder følgende betingelser:

a) Besætningen skal være under officiel veterinærkontrol efter retningslinier fastsat af Fødevarestyrelsen.

b) Dyrene skal være identificeret.

c) Der må ikke være konstateret noget bekræftet tilfælde af scrapie.

d) Der er foretaget stikprøveundersøgelser af dyrene i henhold til forordning nr. 876 af 29. april 2004 efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

e) Der er kun indsat hundyr, som opfylder de samme krav.

Stk.2 . Såfremt der er tale om en besætning bestående udelukkende af får med prionproteingenotype ARR/ARR og der ikke er indberettet tilfælde af scrapie i de sidste 6 mdr. på besætningen gælder de i stk. 1, nr. 5 anførte krav ikke.

Stk. 3. Ejeren af dyrene skal skriftligt erklære over for fødevareregionen, at betingelserne i stk. 1, nr. 1 til 5 er opfyldt.

Stk. 4. Ved samhandel til en medlemsstat af EU, der har et af Kommissionen godkendt program til kontrol med og udryddelse af scrapie, skal dyrene tillige opfylde de garantier, der er fastsat i et sådant program.

§ 6. Den for samlestedet ansvarlige embedsdyrlæge skal foretage de nødvendige kontrolundersøgelser af dyrene straks ved ankomsten.

Stk. 2. Ved samhandel med får og geder til avl, opdræt og opfedning fra et samlested, må det i § 2 omhandlede sundhedscertifikat kun udstedes på grundlag af de i stk. 1 omhandlede kontrolundersøgelser og dyrenes ledsagedokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger, udfyldt af den for oprindelsesbesætningen ansvarlige embedsdyrlæge.

Stk. 3. Ved samhandel med slagtefår og –geder fra et samlested eller en handelsbesætning, skal det i § 2 omhandlede sundhedscertifikat kun udstedes på grundlag af de i stk. 1 omhandlede kontrolundersøgelse og dyrenes ledsagedokument, der indeholder de nødvendige oplysninger, udfyldt af den for oprindelsesbesætningen eller samlestedet i ansvarlige embedsdyrlæge.

Stk. 4. Ved samhandel med slagtefår og –geder, der passerer gennem et samlested i en transitmedlemsstat, udsteder den for samlestedet ansvarlige embedsdyrlæge over for bestemmelsesmedlemsstaten et certifikat ved at udfærdige et andet sundhedscertifikat efter Rådets direktiv nr. 2003/50/EF af 11. juni 2003 model I i bilag E, idet det udfyldes med de foreskrevne data fra det originale sundhedscertifikat/de originale sundhedscertifikater og vedhæftes en officielt bekræftet kopi heraf. I dette tilfælde kan certifikaternes gyldighedsperiode sammenlagt ikke overstige den i § 4, stk. 2 omhandlede periode.

§ 7. Får og geder fra medlemsstater, der ikke er opført i bilaget til forordning nr. 1874 af 24 oktober 2003, skal uafbrudt siden fødslen have opholdt sig på bedrifter, der i mindst 7 år inden afsendelsen af de pågældende dyr har opfyldt følgende supplerende betingelser:

1) Der må ikke have været konstateret noget bekræftet tilfælde af scrapie på bedriften.

2) Der må ikke have været anvendt udryddelsesforanstaltninger på bedriften på grund af scrapie.

3) Der findes ikke dyr på bedriften, som er potentielt identificeret som truede dyr jf. forordning nr. 999 af 22. maj 2001.

Stk. 2. Har der i afsendelseslandet været konstateret et eller flere bekræftede tilfælde af scrapie inden for 3 år før eller efter afsendelsen af de pågældende dyr, vil der blive iværksat flytterestriktioner på modtagerbedriften i Danmark i 7 år fra seneste modtagelse af får/geder. Disse flytterestriktioner medfører, at bedriften ikke kan omsætte får og geder, med mindre de er bestemt til slagtning og kun efter Fødevareregionens anvisning.

Stk. 3. Flytterestriktionerne finder ikke anvendelse på modtagelse af får, der har prionproteingenotypen ARR/ARR.

Transport

§ 8. Får og geder må på intet tidspunkt, efter at have forladt oprindelsesbesætningen og til de ankommer til bestemmelsesbesætningen, komme i kontakt med klovbærende dyr, der ikke har samme sundhedsmæssige status.

§ 9. Dyrene skal, når de har forladt oprindelsesbesætningen, sendes direkte til bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat.

Stk. 2. For slagtefår og – geder gælder, at de kan sendes fra en oprindelsesbedrift, hvor der i de seneste 21 dage forud for forsendelsen er indsat får eller geder, såfremt de transporteres direkte til et slagteri i en anden medlemsstat med henblik på omgående slagtning uden at passere gennem et opsamlingscenter.

Stk. 3. Får og geder må, efter at de har forladt oprindelsesbesætningen, og inden deres ankomst på bestemmelsesstedet i en anden medlemsstat, kun passere et samlested i oprindelsesmedlemsstaten. Når der er tale om får og geder til slagtning kan en handelsbesætning anvendes i stedet for et samlested. Der må på samme tid på samlestedet eller handelsbesætningen kun optages dyr med mindst samme sundhedsmæssige status.

§ 10. Uanset bestemmelserne i § 9, stk. 2 kan får og geder til slagtning passere gennem yderligere et samlested i bestemmelsesmedlemsstaten eller i en transitmedlemsstat.

Stk. 2. Ligger samlestedet i bestemmelsesmedlemsstaten, skal dyrene under embedsdyrlægens ansvar sendes direkte til et slagteri, hvor de slagtes senest 5 dage efter deres ankomst til samlestedet.

Stk. 3. Ligger samlestedet i transitmedlemsstaten, skal dyrene sendes direkte til slagteriet i den bestemmelsesmedlemsstat, der er anført i det ledsagende sundhedscertifikat.

Stk. 4. På samlestedet, som nævnt i stk. 2 og stk. 3, må der kun på samme tid optages dyr med samme sundhedsmæssige status.

Transportører

§ 11. Ved transport af får og geder med henblik på samhandel, skal følgende supplerende krav opfyldes:

1) Transportmidlet skal være således indrettet, at dyrenes ekskrementer, strøelse eller foder ikke kan flyde eller falde ud af køretøjet.

2) Endvidere skal transportmidlet umiddelbart efter hver enkelt transport af dyr eller af et produkt, der kunne påvirke dyrenes sundhed, samt om nødvendigt inden en eventuel ny opsamling af dyr være rengjort og desinficeret efter fødevareregionens anvisninger.

3) Transportfirmaet skal enten råde over egnede rengørings- og desinficeringsanlæg, der er godkendt af fødevareregionen, herunder faciliteter til opbevaring af strøelse og gødning, eller kunne dokumentere, at disse funktioner udføres af en af Fødevarestyrelsen godkendt tredjemand.

4) Transportfirmaet skal for hvert enkelt køretøj til transport af dyr føre et register. Registret skal opbevares i mindst 3 år, og det skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) Sted og dato for opsamlingen samt navn eller firmanavn og adresse på besætningen eller samlestedet, hvor dyrene blev opsamlet.

b) Sted, dato for levering samt navn eller firmanavn og adresse på modtageren/modtagerne.

c) De transporterede dyrs art og antal.

d) Dato og sted for rengøring og desinficering af transportmidlet.

e) Data i ledsagedokumenterne (serienumre m.v.).

Stk. 2. Transportøren har pligt til at sikre sig, at dyrene under transporten er ledsaget af korrekte sundhedscertifikater og eventuelt andre foreskrevne sundhedsdokumenter.

Stk. 3. Transportøren skal sikre, at dyrene ikke på noget tidspunkt fra afgangen fra oprindelsesbedriften eller opsamlingscentret til ankomsten til bestemmelsesstedet kommer i kontakt med dyr med en lavere sundhedsstatus.

Samlesteder

§ 12. Et samlested skal godkendes af fødevareregionen, jf. bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde. Fødevareregionen tildeler i forbindelse med godkendelsen samlestedet et godkendelsesnummer.

Stk. 2. Samlestedet skal endvidere opfylde følgende supplerende betingelser for godkendelse:

1) Samlestedet skal alt efter dets modtagelseskapacitet bl.a. have:

a) Faciliteter, som alene tjener dette formål, når det anvendes som samlested.

b) Egnede faciliteter, så får og geder kan opstaldes på en korrekt måde, samt vandes og fodres og eventuelt få den nødvendige pleje. Faciliteterne skal være lette at rengøre og desinficere.

c) Egnede inspektionsfaciliteter.

2) Ejeren eller den ansvarlige for samlestedet har pligt til at sikre sig, at dyrene ved ankomsten til samlestedet er ledsaget af korrekte sundhedscertifikater og eventuelt andre foreskrevne sundhedsdokumenter.

3) Samlestedets ejer eller den ansvarlige skal på grundlag af dyrenes ledsagedokumenter eller dyrenes identifikationsnumre eller -mærker optage følgende oplysninger i et register eller en database, hvor de skal opbevares i mindst 3 år:

a) Ejerens navn.

b) Fårenes og gedernes oprindelse.

c) Modtagelses- og afsendelsesdato.

d) Antal og identifikation eller oprindelsesbedriftens CHR-nummer.

e) Hvis det er relevant, godkendelsesnummer på det samlested, som dyrene måtte have passeret, inden de modtages på samlestedet.

f) Det påtænkte bestemmelsessted.

g) Transportfirmaets autorisationsnummer.

h) Registreringsnummeret på det transportmiddel, som leverer dyrene til samlestedet eller opsamler dyrene fra samlestedet.

Stk. 3. Ejeren eller den ansvarlige for samlestedet skal påse, at der ikke på samlestedet er klovbærende dyr med en lavere sundhedsstatus, end de dyr, der indsættes.

Stk. 4. Samlesteder tilses regelmæssigt af fødevareregionen som kontrollerer, at godkendelseskravene stadig opfyldes.

Indførsel fra tredjelande

§ 13. Indførsel af får og geder kan kun finde sted fra et tredjeland, der er opført på EU’s liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til udførsel af får og geder til EU-medlemslande (Tredjelandslisten), og når følgende betingelser er opfyldt:

1) Landet har de sidste to år været fri for mund- og klovesyge, der er ikke blevet vaccineret mod denne sygdom i det sidste år og ikke tilladt indførsel af dyr, som er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge, det sidste år,

2) landet har det sidste år været fri for bluetongue, fåre- og gedepest, epizootisk hæmorrhagi, fåre- og gedekopper og Rift Valley fever, og der er ikke blevet vaccineret mod nogen af disse sygdomme i det sidste år, og

3) landet har i de sidste 6 måneder været fri for vesikulær stomatitis.

Stk. 2. Ved indførsel fra tredjelande skal de betingelser i øvrigt være opfyldt, som til enhver tid stilles fra EU’s side for indførsel af får og geder fra det pågældende tredjeland samt de supplerende betingelser, der i overensstemmelse med EU-bestemmelserne stilles fra dansk side.

§ 14. Får og geder, der indføres fra tredjelande, skal være ledsaget af et korrekt udfyldt sundhedscertifikat udformet efter de af EU fastsatte bestemmelser og udstedt og underskrevet af en embedsdyrlæge. Sundhedscertifikatet skal:

1) være udstedt på afsendelsesdagen,

2) være udformet mindst på dansk og på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor den veterinære importkontrol gennemføres, og

3) bekræfte, at betingelserne for indførsel af får og geder fra det pågældende tredjeland til Danmark er opfyldt.

Straf og ikrafttræden

§ 15. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2 – 4, § 5, stk. 1, 3 eller 4, § 6, § 7, stk. 1 eller 2, §§ 8 – 9, § 10, stk. 2 – 4, § 11, § 12, stk. 1 – 3 eller §§ 13 –14.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 953 af 24. november 1994 om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande.

Fødevarestyrelsen, den 13. december 2004

P.S.V.
Preben Willeberg

/Kia Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, EF- Tidende 1991, L 46, s. 19, som ændret ved Kommissionens beslutning nr. 94/164/EF af 18. februar 1994 om ændring af Rådets direktiv for så vidt angår udformningen af sundhedscertifikaterne, EF- Tidende 1994 L 74, s. 42, Kommissionens beslutning nr. 94/953/EF af 20. december 1994 om tredje ændring af Rådets direktiv 91/68/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, EF- Tidende 1994 L 371, s. 14, Kommissionens beslutning nr. 2001/298/EF af 30. marts 2001 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF, 92/65/EØF og til Kommissionens beslutning 94/273/EF om beskyttelse af dyr under transport, EF- Tidende 2003 L 258, s. 11 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 999/2001 af 22 maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier som senere ændret.