Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overskydende timer

 

I medfør af § 59, stk. 5 og 6, og § 73, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 592 af 14. juli 1999 , fastsættes efter forhandling med Landsarbejdsrådet:

Generelt

§ 1. Et fuldtidsforsikret medlem har overskydende timer, hvis medlemmet i 12 uger/3 måneder forud for ledigheden har haft lønnet arbejde eller fået kontant dækning for mere end 37 timer pr. uge, jf. dog § 2 og § 3. Kun arbejde og indtægter i medlemsperioder medregnes.

    Stk. 2. Tilsvarende gælder for et deltidsforsikret medlem, som har haft lønnet arbejde eller fået kontant dækning for mere end 30 timer pr. uge.

    Stk. 3. Medlemmet vil ikke være dagpengeberettiget, før de overskydende timer er afviklet eller bortfaldet, jf. § 15 og § 16.

§ 2. Hvis arbejdstiden eller en arbejdstidsnorm i en kollektiv overenskomst er fastsat til et højere timetal end 37 timer pr. uge, opgøres overskydende timer i forhold til dette højere timetal, når arbejdstiden på grund af arbejdets særlige karakter ikke kan fastsættes til 37 timer pr. uge, og når aflønningen, arbejdsopgaverne og arbejdsvilkårene i øvrigt må sidestilles med en normal arbejdstid på 37 timer pr. uge.

    Stk. 2. Hvis arbejdstiden eller en arbejdstidsnorm i en kollektiv overenskomst er fastsat til et lavere timetal end 37 timer pr. uge for særlige områder, og dette lavere timetal svarer til fuld sædvanlig ugentlig arbejdstid, opgøres overskydende timer i forhold til det lavere timetal, når aflønningen for det lavere timetal svarer til aflønningen for den overenskomstfastsatte fulde sædvanlige arbejdstid.

§ 3. Hvis et medlem har arbejdet i udlandet, og arbejdet har været omfattet af en udenlandsk kollektiv overenskomst eller lov, hvor arbejdstiden eller en arbejdstidsnorm er fastsat til et andet timetal end 37 timer pr. uge, opgøres overskydende timer i forhold til dette timetal.

Hvornår opgøres overskydende timer

§ 4. Der skal opgøres overskydende timer, når et medlem bliver ledig, tilmelder sig Arbejdsformidlingen og anmoder om dagpenge.

§ 5. Der skal tillige opgøres overskydende timer for et medlem, der modtager supplerende dagpenge, når medlemmet i en eller flere sammenhængende uger har haft lønnet arbejde eller fået kontant dækning for mere end 37 timer pr. uge (30 timer for deltidsforsikrede), og medlemmet i den efterfølgende uge anmoder om dagpenge.

    Stk. 2. Hvis medlemmet i den efterfølgende uge ikke er berettiget til dagpenge på grund af mindsteudbetalingsreglen i bekendtgørelse om supplerende dagpenge, skal overskydende timer dog først opgøres, når medlemmet på ny har ret til dagpenge.

Opgørelsesperiode og opgørelsestidspunkt

§ 6. Opgørelsen af overskydende timer sker på grundlag af hele sammenhængende lønperioder, hvis medlemmet tilmelder sig Arbejdsformidlingen og anmoder om dagpenge i den uge, hvor den seneste lønperiode slutter, og medlemmet umiddelbart før ledigheden har haft mindst 3 månedslønninger, 6 14-dageslønninger eller 12 ugelønninger.

    Stk. 2. Hele sammenhængende lønperioder kan også anvendes, hvis tilmeldingen sker i den følgende uge, og den senere tilmelding alene skyldes,

1) at medlemmet har været i fortsat beskæftigelse efter lønperiodens afslutning og derfor først er fratrådt ved ugens udgang, og/eller

2) at medlemmet på grund af lørdage, søndage eller helligdage har været afskåret fra at tilmelde sig Arbejdsformidlingen, og/eller

3) at medlemmet har undladt at tilmelde sig Arbejdsformidlingen på dage, hvor den pågældende modtager dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.

Stk. 3. Opgørelsestidspunktet er udgangen af den seneste lønperiode.

§ 7. Opgørelsen af overskydende timer sker på grundlag af de 12 kalenderuger, som ligger umiddelbart forud for tilmeldingen til Arbejdsformidlingen og anmodningen om dagpenge, hvis

1) betingelserne for anvendelse af lønperioder ikke er opfyldt, jf. § 6,

2) medlemmet i opgørelsesperioden samtidig eller i forlængelse af hinanden har modtaget både månedsløn og uge-/14-dages løn eller,

3) medlemmet i opgørelsesperioden har haft beskæftigelse både ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og som lønmodtager.

    Stk. 2. Opgørelsestidspunktet er udgangen af den seneste kalenderuge i opgørelsesperioden.

§ 8. Hvis der i en opgørelsesperiode ligger et tidligere opgørelsestidspunkt, opgøres kun overskydende timer efter det seneste opgørelsestidspunkt.

§ 9. Opgørelsesperioden forlænges med perioder, hvor medlemmet har været i konflikt.

Timeopgørelse

§ 10.Ved opgørelsen af overskydende timer medregnes

1) alt lønnet arbejde,

2) offentlige og private hverv eller borgerlige ombud, der betragtes som arbejde efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav, dagpengeperiode og aktivperiode,

3) indtægter, som ikke hidrører fra offentlige og private hverv eller borgerlige ombud, og som medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge, og

4) timer, for hvilke medlemmet har fået kontant dækning uden at have haft arbejde.

    Stk. 2. Beskæftigelse, der udføres som en del af det civile beredskab, skal dog ikke medregnes ved opgørelsen af overskydende timer, medmindre beskæftigelsen er et led i medlemmets hovedbeskæftigelse.

§ 11. Hvis et medlem med ukontrollabel arbejdstid i opgørelsesperioden har været fritstillet i en opsigelsesperiode, været syg eller holdt ferie og i den forbindelse har modtaget løn fra arbejdsgiveren, skal der ved opgørelsen af overskydende timer for sådanne perioder medregnes højst 37 timer pr. uge.

§ 12. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse medregnes i opgørelsen af overskydende timer med 37 timer pr. uge.

    Stk. 2. Timer fra bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed medregnes i opgørelsen af overskydende timer.

§ 13. Har et medlem arbejdet i turnus, kan der henføres timer til tidligere uger, hvor arbejdstiden som led i turnusordningen har været mindre end den gennemsnitlige arbejdstid for en hel turnusperiode. Der skal herefter opgøres overskydende timer på grundlag af de resterende timer i opgørelsesperioden.

§ 14. Et medlem, hvis arbejdstid er ukontrollabel, skal have opgjort overskydende timer på grundlag af indtægten ved arbejdet. Der henvises til bestemmelserne herom i bekendtgørelsen om supplerende dagpenge.

    Stk. 2. Den del af indtægten, der medfører overskydende timer, omregnes med omregningssatsen gange 1,5.

    Stk. 3. Ved opgørelse af overskydende timer på grundlag af hele kalenderuger medtages ikke omregnede timer, der overstiger 60 gange antallet af uger i opgørelsesperioden.

Afvikling af overskydende timer

§ 15. Overskydende timer kan afvikles i uger, hvor et medlem helt eller delvist er uden beskæftigelse eller holder fri for egen regning.

    Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem kan afvikle overskydende timer op til 37 timer pr. uge.

    Stk. 3. Et deltidsforsikret medlem vil i en uge alene kunne afvikle overskydende timer op til medlemmets hidtidige gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

    Stk. 4. Overskydende timer kan ikke afvikles i perioder, hvor medlemmet modtager kontant dækning for et antal timer eller er i konflikt.

    Stk. 5. Overskydende timer skal afvikles før perioder, hvor medlemmet afvikler karantæne efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovens § 63, stk. 5, § 68, stk. 5, § 78, stk. 6-8 eller § 87.

Bortfald af overskydende timer

§ 16. Overskydende timer bortfalder, hvis de ikke er afviklet inden 5 uger fra opgørelsestidspunktet. Hvis medlemmet i 5-ugers perioden holder ferie med feriedagpenge, forlænges perioden med antallet af feriedage med feriedagpenge.

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2000.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 1072 af 21. december 1998 om overskydende timer.

    Stk. 3. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, den 9. december 1999

Lisbeth Lollike

/Jørgen Kappel

Redaktionel note
  • Regelsamlingen for Arbejdsløshedsforsikringen
  • Bekendtgørelsen er markeret som historisk som følge af ophævelse af hjemmelsbestemmelserne for bekendtgørelsen, jf. § 1, nr. 53 og 67, i lov nr. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)