Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

(Forbedring af reglerne for pasning af alvorligt syge børn)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 a, stk. 1 og 6, ændres »14 år« til: »18 år«.

2. I § 19 a, stk. 2 og 3, ændres »25 dage« til: »12 dage«.

3. I § 19 a, stk. 6, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Familie- og forbrugerministeren«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2005 og har virkning for ansøgninger, der indgives efter den 1. januar 2005, selv om sygdommen er indtruffet inden lovens ikrafttræden

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henriette Kjær