Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

(Adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 6 og 7«.

2. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Til kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, ydes dagpenge i op til 4 uger før modtagelse af barnet. Retten til dagpenge efter 1. pkt. kan forlænges i op til 4 uger, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen af barnet bliver længere end 4 uger af årsager, som ikke kan tilregnes den kommende adoptant.

Stk. 3. Til kommende adoptanter, der skal modtage et adoptivbarn i Danmark, ydes dagpenge i op til 1 uge før modtagelse af barnet, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptanternes hjem. Det er en forudsætning for dagpenge, at adoptanterne af henyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig, inden modtagelsen. Retten til dagpenge efter 1. pkt. kan forlænges i op til 1 uge, hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, som ikke kan tilregnes den kommende adoptant.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 4-11.

3. I § 14, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

4. I § 14, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 4 og 5«.

5. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2, 2. pkt.,« to steder til: »stk. 4, 2. pkt.,«.

6. I § 14, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

7. I § 14, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

8. I § 14, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender«.

9. I § 14, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 4-7« til: »stk. 6-9«.

10. I § 15, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 2« til: »§ 14, stk. 4«.

11. I § 18 a, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 2, 1. pkt.,« til: »§ 14, stk. 4, 1. pkt.,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet den 1. januar 2005 for at modtage et barn, har ret til dagpenge med virkning fra den 1. januar 2005.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henriette Kjær