Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0621
 
31979L0700
 
31983L0417
 
31985L0358
 
31986L0469
 
31996L0023
 
31998L0034
 
31998L0053
 
32001L0022
 
32002L0026
 
32002L0063
 
32002L0069
 
32003L0078
 
32003L0121
 
32004L0016
 
32004L0043
 
32004L0044
 
32005L0004
 
32005L0005
 
32005L0010
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Visse metaller
Bilag 2 Nitrat
Bilag 3 Mykotoksiner
Bilag 4 For følgende fødevarer og råvarer til fremstilling af fødevarer kræves særlig dokumentation for, at de i bilag 3 anførte maksimalgrænseværdier for aflatoksin er overholdt
Bilag 5 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)
Bilag 6
Bilag 7 Polycykliske aromatiske hydrocarboner ( PAH )
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1)

 

I medfør af § 10, stk. 1, § 13, § 61, stk. 1, § 62 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på forurenende stoffer i fødevarer, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forurenende stoffer, der er fastsat særlige regler for.

§ 2. Det er forbudt

1) at anvende produkter, der ikke overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 og 3, som ingredienser ved fremstilling af fødevarer, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler med senere ændringer, samt

2) at blande produkter, der overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 og 3 med produkter, der overskrider disse maksimalgrænseværdier, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler med senere ændringer.

Kapitel 2

Visse metaller

§ 3. Fødevarer må ikke sælges, hvis indholdet af bly, cadmium, kviksølv eller tin overstiger de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For bly, cadmium og kviksølv gælder desuden Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 221/2002 og Kommissionens forordning (EF) Nr. 78/2005. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. For uorganisk tin gælder Kommissionens forordning (EF) Nr. 242/2004 om grænseværdier for uorganisk tin i fødevarer. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

§ 4. Fødevarer må ved salg som udgangspunkt ikke indeholde bly, cadmium, kviksølv eller tin i koncentrationer højere end overvågningsværdierne i bilag 1. Dog kan fødevarer indeholde højere koncentrationer end værdier angivet i bilag 1, hvis indholdet ikke giver anledning til sundhedsmæssige problemer.

Kapitel 3

Erucasyre i olier og fedtstoffer

§ 5. Det er forbudt at sælge olier, fedtstoffer og blandinger heraf som fødevarer, såfremt indholdet af erucasyre (cis-13-docosensyre) i produkterne overstiger 5 %. Indholdet af erucasyre beregnes på grundlag af det samlede fedtsyreindhold i de fedtstoffer, produkterne indeholder.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for fødevarer tilsat olier, fedtstoffer eller blandinger heraf, såfremt fødevarens samlede fedtstofindhold udgør mindst 5 %.

Kapitel 4

Nitrat

§ 6. For nitrat i salat og spinat gælder Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 563/2002 samt Kommissionens forordning (EF) Nr. 655/2004. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Mykotoksiner

§ 7. Fødevarer må ikke sælges, hvis indholdet af mykotoksiner overstiger de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For aflatoksin gælder desuden Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 683/2004. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk.3. For ochratoksin A gælder desuden Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 472/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 683/2004 og Kommissionens forordning (EF) Nr. 123/2005. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. For patulin gælder desuden Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 1425/2003 samt ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 455/2004. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

§ 8. Fødevarevirksomhedsledere skal kunne dokumentere, hvornår produkterne i bilag 3 om ochratoksin A er blevet markedsført.

§ 9. Den, der fremstiller, importerer eller engros sælger de fødevarer eller råvarer bestemt til fremstilling af fødevarer, som er nævnt i bilag 4 i denne bekendtgørelse, skal for hvert enkelt parti over for fødevareregionen kunne dokumentere, at de maksimale grænseværdier for aflatoksin i Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler med senere ændringer, er overholdt.

Stk. 2. Dokumentation i henhold til stk. 1 skal opbevares i mindst to år fra importdatoen.

Kapitel 6

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

§ 10. For 3-MCPD gælder Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 5 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Dioxin

§ 11. For dioxin gælder Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Rådets forordning (EF) Nr. 2375/2001. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 6 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH)

§ 12. For PAH gælder Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 208/2005. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 7 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 9

Offentlig kontrol

§ 13. Til brug for kontrollen med overholdelse af Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 2174/2003 finder Fødevarelovens § 64 tilsvarende anvendelse.

§ 14. Som led i kontrollen med overholdelsen af grænseværdier for forurenende stoffer i fødevarer af animalsk oprindelse udtages der stikprøver efter en af Fødevarestyrelsen årligt fastsat stikprøveplan.

§ 15. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2001/22/EF som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/4/EF.

§ 16. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af tin i fødevarekonserves samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/16/EF.

§ 17. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af nitrat i spinat og salat samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF.

§ 18. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af aflatoksiner i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 98/53/EF, som ændret ved direktiv 2002/27/EF, direktiv 2003/121/EF samt ved Kommissionens direktiv 2004/43/EF.

§ 19. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af ochratoksin A i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2002/26/EF som ændret ved Kommissionens direktiv 2004/43/EF og Kommissionens direktiv 2005/5/EF.

§ 20. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af patulin i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2003/78/EF.

§ 21. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2002/69/EF som ændret ved Kommissionens direktiv 2004/44/EF.

§ 22. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2005/10/EF.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 23. Med bøde straffes den, der overtræder

1) § 2, § 3, stk. 1, § 5, § 7, stk. 1, eller § 8,

2) Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler, eller

3) Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Rådets forordning (EF) Nr. 2375/2001, Kommissionens forordning (EF) Nr. 221/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 257/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 472/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 563/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 1425/2003, Kommissionens forordning (EF) Nr. 2174/2003, Kommissionens forordning (EF) Nr. 242/2004, Kommissionens forordning (EF) Nr. 455/2004, Kommissionens forordning (EF) Nr. 655/2004, Kommissionens forordning (EF) Nr. 683/2004, Kommissionens forordning Nr. 684/2004 , Kommissionens forordning (EF) Nr. 78/2005, Kommissionens forordning (EF) Nr. 123/2005 og Kommissionens forordning (EF) Nr. 208/2005.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.m.

§ 24. Denne bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 89 af 3. februar 2005 om visse forureninger i fødevarer.

Fødevarestyrelsen, den 21. marts 2005

Anders Munk Jensen

/Rikke Slot BenyahiaBilag 1

Visse metaller

TIN

EU-maksimalgrænseværdi (mg/kg vådvægt) fra forordning 242/2004

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Fødevarekonserves undtagen drikkevarer

200

-

-

2. Drikkevarer på dåse, herunder frugtsaft og grøntsagssaft

100

-

-

3. Fødevarekonserves til spædbørn og småbørn undtagen tørrede produkter og produkter i pulverform:

-

-

-

3a. Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier på dåse til spædbørn og småbørn(1)

50

 

 

3b. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger på dåse til spædbørn og småbørn, herunder modermælkserstatninger, udelukkende baseret på mælk og tilskudsblandinger udelukkende baseret på mælk(2)

50

 

 

3c. Diætpræparater på dåse til særlige medicinske formål(3) der er specifikt bestemt til spædbørn.

50

 

 

4. Anden børnemad

-

50

-

5. Andre fødevarer

-

-

50

(1) Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i direktiv 96/5/EF. Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

(2) Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i artikel 1 i direktiv 91/321/EØF. Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

(3) Diætpræparater til særlige medicinske formål, som defineret i artikel 1, stk. 2 i Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29). Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

 


KVIKSØLV

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 og forordning 78/2005 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

 

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Børnemad med fisk

-

0,07

-

1a. Anden børnemad undtagen fødevarer omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer

-

0,02

-

2. Lever og nyrer

-

-

0,1

3. Fiskerivarer og muskelkød af fisk(4) (6) undtagen fra de arter anført i punkt 3a.

0,5

-

-

3a.Muskelkød af følgende fisk(4)(5): :

1,0

-

-

havtaske ( Lophius species ),

 

 

 

havkat ( Anarhichas lupus ),

 

 

 

savbug ( Hoplostethus spp. ),

 

 

 

glashvarre ( Lepidorhombus spp. ),

 

 

 

rygstribet pelamide ( Sarda sarda ),

 

 

 

ål ( Anguilla spp.),

 

 

 

mulle ( Mullus ),

 

 

 

skolæst ( Coryphaenoides rupestris ),

 

 

 

helleflynder ( Hippoglossus hippoglossus ),

 

 

 

marlin ( Makaira spp. ),

 

 

 

gedde ( Esox lucius ),

 

 

 

ustribet pelamide ( Orcynopsis unicolor ),

 

 

 

portugisisk pighaj ( Centroscymnes coelolepis) ,

 

 

 

rokke ( Raja spp. ),

 

 

 

rødfisk ( Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus ),

 

 

 

sejlfisk ( Istiophorus platypterus ),

 

 

 

strømpebåndsfisk, sort sabelfisk ( Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo ),

 

 

 

haj (alle arter),

 

 

 

escolar, oliefisk, smørmakrel, slangemakrel ( Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens ),

 

 

 

stør ( Acipenser spp. ),

 

 

 

sværdfisk ( Xiphias gladius ),

 

 

 

tun ( Thunnus spp. og Euthynnus spp. ),

 

 

 

glyse ( Tricopterus minutes ),

 

 

 

blankesten ( Pagellus spp. )

 

 

 

4. Andre fødevarer undtagen fødevarer omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer.

-

-

0,02

(4) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.

(5) Fisk som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22).

(6) Fisk og fiskerivarer som defineret i kategori a), c) og f) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22).

 

 

 

BLY

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 og forordning 78/2005 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

 

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Komælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF)

0,02

-

-

1a. Mælk, konsummælkprodukter og mælkekonserves, som ikke er omfattet af forordning 466/2001(7)

-

-

0,02

1b. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i direktiv 91/321/EØF(7)

0,02

-

-

1c. Ost og osteprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,2

1d. Syrekaseiner og kaseinater til konsum

1,0(8)

-

-

2. Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF, senest ændret ved Rådets direktiv 95/23/EF, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF, senest ændret ved Rådets direktiv 97/79/EF, undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,1

-

-

2a. Kød og kødprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,3

3. Spiseligt slagteaffald af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,5

-

-

3a. Lever og nyrer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

1,0

-

4. Muskelkød af fisk(9)(10), undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 4a.

0,2

-

-

4a. Muskelkød(9)(10) af følgende fisk:

0,4

-

-

tobåndet havrude ( Diplodus vulgaris ),

 

 

 

ål ( Anguilla anguilla ),

 

 

 

tyklæbet multe ( Mugil labrosus labrosus ),

 

 

 

gryntefisk ( Pomadasys benneti ),

 

 

 

hestemakrel ( Trachurus trachurus ),

 

 

 

sardin ( Sardina pilchardus ),

 

 

 

sardinlignende arter ( Sardinops spp. ),

 

 

 

plettet bars ( Dicentrarchus punctatus )

 

 

 

Senegal-tunge ( Dicologoglossa cuneata ).

 

 

 

4b. Fiskerivarer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,3

5. Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød og undtagen hoved og thorax af hummer og lignende store krebsdyr (Nephropidae og Palinuridae)

0,5

-

-

6. Toskallede bløddyr

1,5

-

-

7. Blæksprutter (uden organer)

1,0

-

-

8. Æg og ægprodukter

-

-

0,2

9. Korn (herunder boghvede), bælgplanter og bælgfrugter

0,2

-

-

10. Grøntsager som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 90/642/EØF, senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/48/EF, undtagen kål, bladgrøntsager, friske urter og alle svampe. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,1

-

-

10a. Kål, bladgrøntsager og alle dyrkede svampe

0,3

-

-

10b. Andre grøntsager

-

0,2

0,1

11. Frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bær og små frugter

0,1

-

-

11a. Bær og små frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF

0,2

-

-

12. Fedtstoffer og olier, herunder mælkefedt

0,1

-

-

13. Frugtsaft, koncentreret frugtsaft (til direkte forbrug) og frugtnektar som defineret i Rådets direktiv 93/77/EØF

0,05

-

-

14. Vin som defineret i Rådets forordning (EF) Nr. 1493/1999 (herunder mousserende vin, dog undtagen hedvin), aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter som defineret i Rådets forordning (EØF) Nr. 1601/91 samt æblecider, pærecider og frugtvin. Grænseværdien gælder for produkter fremstillet af frugt, der er høstet i 2001 og senere.

0,2

-

-

14a. Vin, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

0,6

0,3

15. Grøntsagssaft

-

0,1

-

16. Spiritus

-

-

0,1

17. Andre drikkevarer

-

-

0,05

18. Sukker

-

-

0,5

19. Andre fødevarer

-

-

0,1

(7) Grænseværdierne gælder for produktet, som det udbydes klar til forbrug, eller som det tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

(8) Grænseværdi i henhold til Rådsdirektiv 83/417 af 25. juli 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum.

(9) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.

(10) Fisk som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22).

 


 

CADMIUM

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 og forordning 78/2005 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Mælk og konsummælksprodukter samt ost og osteprodukter(11)

-

-

0,01

2. Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 1, i direktiv 71/118/EØF, undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,05

-

-

2a. Hestekød

0,2

-

-

2b. Kød og kødprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,1

2c. Lever af kvæg, får, svin og fjerkræ

0,5

-

-

2d. Lever, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

0,5

-

2e. Nyre af kvæg, får, svin og fjerkræ

1,0

-

-

2f. Nyrer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

1,0

-

3. Muskelkød af fisk(12)(13) undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 3a og 3b

0,05

-

-

3a. Muskelkød(12) (13) af følgende fisk:

0,1

-

-

rygstribet pelamide ( Sarda sarda ),

 

 

 

tobåndet havrude ( Diplodus vulgaris ),

 

 

 

ål ( Anguilla anguilla ),

 

 

 

ansjos ( Engraulis spp. ),

 

 

 

tyklæbet multe ( Mugil labrosus labrosus ),

 

 

 

hestemakrel ( Trachurus spp. ),

 

 

 

luvar ( Luvarus imperialis ),

 

 

 

sardin ( Sardina pilchardus ),

 

 

 

sardinlignende arter ( Sardinops spp. ),

 

 

 

tun ( Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis ),

 

 

 

Senegal-tunge ( Dicologoglossa cuneata ).

 

 

 

3b. Kød af sværdfisk ( Xiphias gladius )

0,3

 

 

3c. Fiskelever

-

0,5

-

3d. Andre fiskerivarer

-

-

0,05

4. Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød og undtagen hoved og thorax af hummer og lignende store krebsdyr (Nephropidae og Palinuridae)

0,5

-

-

5. Toskallede bløddyr

1,0

-

-

6. Blæksprutter (uden organer)

1,0

-

-

7. Æg og ægprodukter

-

-

0,02

8. Korn, undtagen klid, kim, hvedekerner og ris

0,1

-

-

8a. Klid, kim, hvedekerner og ris

0,2

-

-

9. Sojabønner

0,2

-

-

10. Grøntsager og frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bladgrøntsager, friske urter, alle svampe, stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler

0,05

-

-

10a. Bladgrøntsager, friske urter, knoldselleri og alle dyrkede svampe

0,2

-

-

10b. Stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler, undtagen knoldselleri. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler.

0,1

-

-

10c. Grøntsager, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,1

11. Spiritus

-

0,1

-

12. Frugt- og grøntsagssaft

-

0,06

0,02

13. Andre drikkevarer

-

0,02

0,01

14. Andre fødevarer

-

-

0,02

(11) For tørrede og koncentrerede produkter beregnes indholdet i det rekonstituerede produkt.

(12) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken

(13) Fisk som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L af 21.1. 2000, s. 22).Bilag 2

Nitrat

NITRAT

EU-maksimalgrænseværdi (mg NO3 /kg) fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 563/2002 og forordning 655/2004

1a. Frisk spinat(1) ( Spinacia oleracea )

Høstet fra 1. november til 31. marts

Høstet fra 1. april til 31. oktober

3000

2500

1b. Konserveret, dybfrossen eller frossen spinat

 

2000

2a. Frisk salat ( Lactuca sativa L. ) (væksthus- og frilandssalat), undtagen salat opført i punkt 2b.

Høstet fra 1. oktober til 31. marts:

- væksthussalat

- frilandssalat

Høstet fra 1. april til 30. september:

- væksthussalat

- frilandssalat

 

4500(2)

4000(2)

 

3500(2)

2500(2)

2b. Salat af Iceberg-typen(3)

Væksthussalat

Frilandssalat

2500(2)

2000(2)

3a. Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn(4)(5)

 

200

(1) Grænseværdierne for frisk spinat gælder ikke for frisk spinat, der skal forarbejdes, og som transporteres direkte i bulk fra marken til forarbejdningsvirksomheden.

(2) I tilfælde af manglende præcis mærkning angives produktionsmetode, og grænseværdierne for frilandssalat skal være gældende.

(3) Beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2001 af 27. juli 2001 om handelsnormer for hovedsalat, kruset endivie og bredbladet endivie (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 9).

(4) Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i direktiv 96/5/EF om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til småbørn. Grænseværdien vedrører produkterne, som de udbydes klar til forbrug, eller som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

(5) Kommissionen reviderer senest d. 1. april 2006 grænseværdierne for nitrat i levnedsmidler til spædbørn og småbørn under hensyntagen til den aktuelle videnskabelige og tekniske viden.

 Bilag 3

Mykotoksiner

AFLATOKSINER

EU-maksimalgrænse-
værdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 257/2002, forordning 472/2002, forordning 2174/2003

og forordning 683/2004 (µg/kg)

National maksimalgrænseværdi (µg/kg)

 

B1

B1+B2+G1+G2

M1

B1

B1+B2+G1+G2

M1

1. Jordnødder, nødder og tørret frugt

 

 

 

 

 

 

1a. Jordnødder, nødder og tørret frugt og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2,0(1)

4,0(1)

-

-

-

-

1b. Jordnødder, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

8,0(1)

15,0(1)

-

-

-

-

1c. Nødder og tørret frugt, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

5,0(1)

10,0(1)

-

-

-

-

2. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum sp.)

 

 

 

 

 

 

2a. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum sp.) og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2,0

4,0

-

-

-

-

2b. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum sp.), undtagen majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2,0

4,0

-

-

-

-

2c. Majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

5,0

10,0

-

-

-

-

3. Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF, senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003)

-

-

0,05

-

-

-

4. Krydderier:

- Capsicum spp. (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

- Piper spp. (frugter deraf, herunder hvid og sort peber)

- Myristica fragrans (muskatnød)

- Zingiber officinale (ingefær)

- Curcuma longa (gurkemeje)

5,0

10,0

-

-

-

-

5. Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn(2)

0,10

-

-

-

-

-

5a. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn(3)

-

-

0,025

-

-

-

5b. Diætpræparater til særlige medicinske formål(4)

0,10

-

0,025

-

-

-

6. Andre fødevarer

-

-

-

2

4

-

(1) Grænseværdierne gælder for den spiselige del af jordnødder, nødder og tørret frugt. Hvis nødder i skaller analyseres, antages det i beregning af aflatoksinindholdet, at al forureningen forekommer i den spiselige del.

(2) Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i Kommissionens direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17), senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33). Grænseværdien for babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn vedrører tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til bestemmelserne i Kommissionens direktiv 98/53/EF og 2002/26/EF.

(3) Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i Kommissionens 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35). Senest ændret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 37 ). Grænseværdien for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn vedrører produkter, der er klar til brug (markedsført som sådanne eller efter rekonstituering efter producentens anvisninger).

(4) Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29). Grænseværdien for diætpræparater til særlige medicinske formål, der er specifikt bestemt til spædbørn, vedrører: - for så vidt angår mælk og mejeriprodukter, produkter, der er klar til brug (markedsført som sådanne eller efter rekonstituering efter producentens anvisninger) – for så vidt angår andre produkter end mælk og mejeriprodukter: tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til bestemmelserne i Kommissionens direktiv 98/53/EF og 2002/26/EF.

 


 

OCHRATOKSIN A

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 472/2002 og forordning 683/2004 og forordning 123/2005 (µg/kg eller ppb)

National maksimalgrænseværdi (µg/kg eller ppb)

1. Korn (herunder ris og boghvede) og produkter fremstillet på basis af korn

 

 

1a. Uforarbejdet korn (herunder uforarbejdet ris og boghvede)

5,0

-

1b. Alle produkter fremstillet på basis af korn (herunder forarbejdede kornprodukter og korn bestemt til direkte konsum)

3,0

-

2. Tørrede druer (korender, rosiner og sultanas)

10,0

-

3. Ristede kaffebønner og malet ristet kaffe undtagen pulverkaffe

5,0(11)

-

3a. Pulverkaffe (instantkaffe)

10,0(11)

 

4. Vin (rød, hvid og rosé)(5) og andre vin- og/eller druemostbaserede drikkevarer(6)

2,0(7) (11)

 

5. Druesaft og druesaftingredienser i andre drikkevarer, herunder druenektar og koncentreret druesaft i rekonstitueret form(8)

2,0(7) (11)

 

5a. Druemost og koncentreret druemost i rekonstitueret form bestemt til direkte konsum

2,0(7) (11)

 

6. Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn(9)

0,50

-

6a. Diætpræparater til særlige medicinske formål(10), der er specifikt bestemt til spædbørn

0,50

-

7. Grøn kaffe, anden tørret frugt end tørrede druer, øl. Kakao og kakaoprodukter, hedvin, kødprodukter, krydderier og lakrids

-

 

8. Nyre af svin

-

25

(5) Vin, herunder mousserende vin, men undtagen hedvin og vin med et alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 15%, jf. definitionerne i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1), samt frugtvin.

(6) Aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter, jf. definitionerne i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1). Grænseværdien for OTA for disse drikkevarer er en funktion af den forholdsmæssige mængde vin og/eller druemost i det færdige produkt.

(7) Grænseværdien gælder for produkter fremstillet af druer, der er høstet i 2005 og senere.

(8) Frugtsaft, herunder frugtsaft fremstillet af koncentrat, koncentreret frugtsaft og frugtnektar, jf. definitionerne i bilag I og bilag II i Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58), fremstillet på basis af druer.

(9) Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i Kommissionens direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17), senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33) Grænseværdien for babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn vedrører tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2002/26/EF.

(10) Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29). Grænseværdien for diætpræparater til særlige medicinske formål, der er specifikt bestemt til spædbørn, vedrører: - for så vidt angår mælk og mejeriprodukter: produkter, der er klar til brug ( markedsført som sådanne eller efter rekonstituering efter producentens anvisninger) – for så vidt angår andre produkter end mælk og mejeriprodukter: tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2002/26/EF .

(11) Grænseværdien finder ikke anvendelse på produkter, der er markedsført inden d. 1. april 2005 i overensstemmelse med de gældende regler.

 


 


PATULIN

 

 

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 1425/2003 (µg/kg eller ppb) og forordning 455/2004

1a. Frugtsaft, navnlig æblesaft og frugtsaftingredienser i andre drikkevarer(12), herunder frugtnektar(12)

50,0

1b. Koncentreret frugtsaft(12) efter rekonstituering efter producentens anvisninger

50,0

2. Spiritus(13), cider og andre gærede drikkevarer, der er fremstillet af æbler, eller som indeholder æblesaft

50,0

3. Æbleprodukter indeholdende frugtkød, herunder æblekompot og æblepuré, bestemt til direkte konsum

25,0

4a. Æblesaft og æbleprodukter indeholdende frugtkød, herunder æblekompot og æblepuré, der er bestemt til spædbørn og småbørn(14), og som er mærket og sælges som bestemt til spædbørn og småbørn

10,0(15)

4b. Babymad, dog ikke forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier(15)

10,0(15)

(12) Frugtsaft, herunder frugtsaft fremstillet af koncentrat, koncentreret frugtsaft og frugtnektar, som defineret i bilag 1 og 2 til Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s.58).

(13) Spiritus, som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1), senest ændret ved Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 3378/94 af 22. december 1994 (EFT L 366 af 31.12.1994, s. 1).

(14) Spædbørn og småbørn, som defineret i artikel 1 i Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EFT L175 af 4.7.1991, s. 35), senest ændret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 37), og i artikel 1 i Kommissionens direktiv 96/5/EF, Euratom af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17), senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).

(15) Babymad, dog ikke forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier, som defineret i Kommissionens direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17) senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).Bilag 4

For følgende fødevarer og råvarer til fremstilling af fødevarer kræves særlig dokumentation for, at de i bilag 3 anførte maksimalgrænseværdier for aflatoksin er overholdt

- jordnødder

- sukrede jordnødder

- saltede jordnødder

- jordnøddesmør

- paranødder (amazonnødder)

- pistacienødder

- tørrede figner

- blandinger af fødevarer, der indeholder mere end i alt 10 pct. Jordnødder, paranødder, pistacienødder eller tørrede figner

- forarbejdede fødevarer, der indeholder mere end i alt 10 pct. Jordnødder, paranødder, pistacienødder eller tørrede figner.Bilag 5

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

3-MCPD

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 (mg/kg)

1. Hydrolyseret vegetabilsk protein(1)

0,02

2. Sojasovs(1)

0,02

(1) Grænseværdien er angivet for produktet i flydende form med 40% tørstof svarende til en grænseværdi på 0,05 mg/kg tørstof. Værdien skal justeres i forhold til produkternes tørstofindhold.Bilag 6

Dioxin

Dioxin (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO’s toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 1997).

DIOXIN

EU-maksimalgrænseværdi (PCDD + PCDF) (1 ) fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 2375/2001 og forordning 684/2004

1a. Kød og kødprodukter(4) af

 

- drøvtyggere (kvæg, får)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2) (3)

- fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2) (3)

- svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2) (3)

1b. Lever og produkter heraf hidrørende fra landdyr

6 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2) (3)

2. Fiskekød(9) og fiskerivarer(5) og produkter heraf

4 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g vådvægt(2)

3. Mælk(6) og mejeriprodukter, herunder smørfedt

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2) (3)

4. Hønseæg og ægprodukter(7)(8)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2) (3)

5. Olier og fedtstoffer

 

5a. Animalsk fedt

 

- fra drøvtyggere

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2)

- fra fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2)

- fra svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2)

- blandet animalsk fedt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2)

5b. Vegetabilske olier og fedtstoffer

0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2)

5c. Fiskeolie til konsum

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(2)

(1) Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

(2) Disse grænseværdier tages første gang op til revision senest den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver de værdier, der fastsættes, og de tages atter op til revision senest den 31. december 2006 med henblik på en markant nedsættelse af grænseværdierne.

(3) Grænseværdierne gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 1 % fedtstof.

(4) Kød af kvæg, får, svin, fjerkræ og opdrættet vildt som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF (EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64), senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF (EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23), senest ændret ved direktiv 97/64/EF (EFT L 24 af 30.1.1998. s. 31), samt i artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 91/495/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41), senest ændret ved direktiv 94/65/EF (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10), undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i Rådets direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF.

(5) Fiskekød og fiskerivarer som defineret i kategori a), b), c), e) og f) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22). Grænseværdien gælder for krebsdyr, undtagen brunt krabbekød, og for blæksprutter uden organer. Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.

(6) Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i Rådets direktiv 92/46/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1), senest ændret ved Rådets direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10)).

(7) Hønseæg og ægprodukter som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 89/437/EØF (EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87), senest ændret ved direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(8) Æg fra fritgående høns eller fra fritgående høns – intensivt system – som defineret i artikel 18 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1274/91 (EFT L 121 af 16.5.1991, s. 11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1651/2001 (EFT L 220 af 15.8.2001, s 5), skal overholde den fastsatte grænseværdi fra den 1. januar 2005.

(9) Ved fiskekød forstås muskelvæv.

 Bilag 7

Polycykliske aromatiske hydrocarboner ( PAH )

Benzo(a)pyren (1)

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 208/2005 (µg/kg vådvægt)

1. Olier og fedtstoffer, der er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler(2)

2,0

2. Levnedsmidler til spædbørn og småbørn:

-

2a. Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn(3)

-

2b. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn(4)

1,0

2c. Diætpræparater til særlige medicinske formål(5), der er specifikt bestemt til spædbørn

-

3. Røget kød og røgede kødprodukter

5,0

4. Røget fiskekød (muskelkød) og røgede fiskerivarer(6), bortset fra toskallede bløddyr

5,0

5. Ikke-røget fiskekød (muskelkød)(7)

2,0

6. Ikke-røgede krebsdyr og blæksprutter

5,0

7. Toskallede bløddyr

10,0

(1) De angivne grænseværdier er for benzo(a)pyren, der anvendes som markør for forekomsten og virkningen af kræftfremkaldende PAH. Foranstaltningerne udgør derfor en fuldstændig harmonisering af bestemmelserne om PAH i de anførte levnedsmidler i alle medlemsstater. Kommissionen reviderer grænseværdierne for PAH i de anførte levnedsmiddelkategorier senest den 1. april 2007 på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden om benzo(a)pyren og andre kræftfremkaldende PAH i levnedsmidler.

(2) Kakaosmør er ikke omfattet af denne kategori, mens undersøgelserne af forekomsten af benzo(a)pyren i kakaosmør står på. Denne undtagelse revurderes senest den 1. april 2007.

(3) Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i Kommissionens direktiv 96/5/EF. Grænseværdien vedrører produktet som det sælges.

(4) Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i artikel 1 i direktiv 91/321/EØF. Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

(5) Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 1999/21/EF. Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

(6) Fisk og fiskerivarer som defineret i kategori b), c) og f i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000.

(7) Fisk som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000.

 


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører Rådets direktiv 76/621/EØF af 20. juli 1976 om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer, der uden yderligere forarbejdning er bestemt til konsum, samt i fødevarer, der tilsættes olier eller fedtstoffer (EFT 1976 L 202 s. 35), dele af Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 1996 L 125 s. 10), Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT 2002 L 187 s. 30), Kommissionens direktiv (EF) nr. 2001/22 af 8. marts 2001 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i levnedsmidler (EFT 2001 L 77 s. 14), som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/4/EF af 19. januar 2005 om ændring af direktiv 2001/22/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD (EUT 2005 L 19, s. 50) Kommissionens direktiv 98/53/EF af 16. juli 1998 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1998 L 201 s. 93), som ændret ved Kommissionens direktiv 2003/121/EF af 15. december 2003 (EUT 2003 L 332 s. 38) og senest ved Kommissionens direktiv 2004/43 af 13. april 2004 om ændring af direktiv 98/53/EF og 2002/26/EF for så vidt angår prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af aflatoksin og ochratoksin A i levnedsmidler til spædbørn og småbørn (EUT 2004 L 113 s. 14) Kommissionens direktiv 2002/26/EF af 13. marts 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af ochratoksin A i levnedsmidler (EFT 2002 L 75 s. 38), som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/5/EF af 26. januar 2005 (EUT L 27, s. 38) som ændret ved Kommissionens direktiv 2004/43/EF af 13. april 2004 om ændring af direktiv 98/53/EF og 2002/26/EF for så vidt angår prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af aflatoksin og ochratoksin A i levnedsmidler til spædbørn og småbørn (EUT 2004 L 113 s. 14) Kommissionens direktiv 2002/69/EF af 30. juli 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af dioxinindholdet og bestemmelse af dioxinlignende PCB i levnedsmidler (EFT 2002 L 209 s. 5) som ændret ved Kommissionens direktiv 2004/44/EF af 13. april 2004 om ændring af direktiv 2002/69/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af dioxinindholdet og bestemmelse af dioxinlignende PCB i levnedsmidler (EUT 2004 L 113 s.4) samt Kommissionens direktiv 2003/78/EF af 11. august 2003 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af patulin i levnedsmidler (EUT 2003 L 203 s. 1) Kommissionens direktiv 2004/16/EF af 12. februar 2004 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af tin i fødevarekonserves (EUT 2004 L 42 s.16), Kommissionens direktiv 2005/10/EF af 4. februar 2005 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler (EUT 2005 L 34, s. 15) samt dele af Kommissionens direktiv 83/417/EF af 25. juli 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum (EFT 1983 L 237 s.25). I bekendtgørelsen gengives dele af Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 2001 L 77 s. 1), som ændret ved Kommissionens forordninger (EF) Nr.242/2004 af 12. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår uorganisk tin i fødevare (EUT 2004 L 42 s .3), Nr. 455/2004 af 11. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår patulin (EUT 2004 L 74 s. 11), Nr. 683/2004 af 13. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår aflatoksiner og ochratoksin A i levnedsmidler til spædbørn og småbørn (EUT 2004 L 106 s. 3), Nr. 684/2004 af 13. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår dioxin (EUT 2004 L 106 s. 6), Nr. 655/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår nitrat i levnedsmidler til spædbørn og småbørn (EUT 2004 L 104 s. 48) , Kommissionens forordning (EF) Nr. 78 af 19. januar 2005 om ændring af forordning 466/2001 for så vidt angår tungmetaller (EUT 2005 L 16, s. 43), Kommissionens forordning (EF) Nr. 123/2005 af 26. januar 2005 om ændring af forordning 466/2001 for så vidt angår ochratoksin A (EUT 2005 L 25, s.3) og Kommissionens forordning (EF) Nr. 208/2005 af 4. februar 2005 om ændring af forordning 466/2001 for så vidt angår polycykliske aromatiske hydrocarboner (EUT 2005 L 34, s. 3 ). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. §§ 3 og 4 er tidligere notificeret som en del af bekendtgørelse nr. 447 af 5. september 1985 om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1993 L 37 s. 1). §§ 7 og 8 er tidligere notificeret som en del af bekendtgørelse nr. 487 af 16. juni 1995 om maksimalgrænseværdier for indhold af visse mykotoksiner i levnedsmidler i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998 L 204 s. 37).