Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dagtilbud til børn m.v.

 

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni af 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. fastsættes:

§ 1. Myndigheder og private pasningstilbud m.v. inden for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressort skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester efter § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har givet skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Kommunalbestyrelser skal indhente børneattest for personer, der skal fungere som ledere, pædagoger, klubpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, støttepædagoger herunder afløsere og vikarer for disse, der ansættes eller beskæftiges i kommunale dag- og klubtilbud efter §§ 9, 10 og 19 i lov om social service, såfremt der er tale om fast tilknytning. Det samme gælder for studerende i praktik.

Stk. 2. Private, herunder selvejende, dag- og klubtilbud efter §§ 9, 11, 11a og 20 i lov om social service, private daginstitutioner efter § 63 i lov om social service skal indhente børneattest for personer, der over for børn under 15 år skal fungere som ledere, pædagoger, klubpædagoger, pædagogmedhjælpere samt afløsere og vikarer for disse i private pasningstilbud, såfremt der er tale om fast tilknytning. Det samme gælder for studerende i praktik.

Stk. 3. Ved fast tilknytning efter stk. 1 og 2 forstås, at det fra begyndelsen af ansættelsen eller beskæftigelsen er hensigten, at personens tilknytning til tilbuddet skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet tilbuddet i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde har fungeret i en af de i stk. 1 og 2 nævnte stillinger eller beskæftigelser og fortsat skal være tilknyttet tilbuddet. Hvis et tilfælde efter 3. pkt. udgør en sammenhængende periode på mere end to uger, skal der indhentes børneattest.

Stk. 4. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1 og 2, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed eller tilbud.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af § 3, stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 22. juni 2005

Brian Mikkelsen

/Kirsten á Rogvi