Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Betingelser for at en indhegning med hjortedyr helt eller delvis kan undtages fra reglerne i bekendtgørelsen
Bilag 2 Krav til hegnet
Bilag 3 Krav til fanghuse og skydepladser
Bilag 4 Krav til transport af hjortedyr
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr

 

 

I medfør af § 4, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 2, § 53 og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på opdræt af hjortedyr i indhegninger.

Stk. 2. Hjortedyr i zoologiske haver (zoologiske anlæg), dyreparker og lignende, som kræver politiets tilladelse efter dyreværnsloven, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3. En indhegning kan undtages fra reglerne i §§ 5, 11, 21 og 22, stk. 2, såfremt ejeren over for fødevareregionen erklærer, at hjorteholdet hvert år pr. 31. december højst vil bestå af 5 hjortedyr på 1 år eller derover, og at betingelserne i §§ 6-10 er opfyldt.

§ 2. En indhegning med hjortedyr kan efter ansøgning fra ejeren helt eller delvis undtages fra reglerne i bekendtgørelsen, såfremt betingelserne i bilag 1 er opfyldt.

Stk. 2. Til undtagelsen knyttes vilkår, herunder om at tilsynet med indhegningen overtages af Skov- og Naturstyrelsen, og at reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning, samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, overholdes.

§ 3. Et opdræt af hjortedyr skal før ibrugtagning af ejeren anmeldes til registrering i fødevareregionen.

Stk. 2. Anmeldelse skal foretages på et skema rekvireret i fødevareregionen.

§ 4. Ejeren af en registreret indhegning med hjortedyr skal skriftligt underrette fødevareregionen om adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller ophør med hjortehold senest en måned efter, at ændringen er sket.

§ 5. En indhegning til hjortedyr skal før ibrugtagning godkendes af fødevareregionen.

Stk. 2. Godkendelse kan meddeles, hvis betingelserne i §§ 6-11 er opfyldt.

§ 6. I en indhegning med hjortedyr må kun holdes krondyr og dådyr.

Stk. 2. Tilladelser til hold af andre hjortedyr end de i stk. 1 nævnte, der er meddelt i henhold til lov nr. 224 af 22. april 1987 om hjortehold, bevarer deres gyldighed på de meddelte vilkår.

§ 7. Antallet af hjortedyr (belægningsgraden) i en indhegning må ikke være større end, at græsproduktionen på arealet i normale år kan dække de voksne dyrs foderbehov i sommerhalvåret. Belægningsgraden må dog højst være det maksimalt tilladte antal dyreenheder, der fremgår af Miljøministeriets bestemmelser om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

§ 8. Hjortedyr skal være sikret effektiv beskyttelse mod vejrliget.

Stk. 2. Forekommer der ikke på det indhegnede areal tilstrækkelig bevoksning, slugter, bygninger eller lignende, skal der etableres læfaciliteter i form af læskure eller - skærme.

Stk. 3. Er arealet uden bevoksning, skal der etableres et læbælte langs hegnet.

Stk. 4. I kælvningssæsonen skal der være det nødvendige antal kalveskjul i forhold til antal kælvende hjortedyr.

§ 9. Hjortedyr skal være forsvarligt indhegnet.

Stk. 2. Hegnet skal opfylde kravene i bilag 2.

§ 10. Aflivning af hjortedyr på opdrætsstedet skal foretages i fanghus eller på en egnet skydeplads i hegnet.

Stk. 2. Fanghuse og skydepladser skal opfylde kravene i bilag 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges i fornødent omfang, når det drejer sig om dyr, der på grund af sygdom eller tilskadekomst straks skal aflives.

§ 11. Personer, der forestår driften af et opdræt af hjortedyr, skal have gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i hjorteopdræt. Kurset skal være gennemgået inden 1 år efter, at den pågældende har overtaget ansvaret for driften.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er personer, der kan dokumentere, at de, inden for de sidste 10 år, enten har deltaget i den daglige drift af et opdræt med hjortedyr på lige fod med den driftsansvarlige, eller at de i udlandet har forestået driften af et opdræt af hjortedyr, i en periode på mindst 2 sammenhængende år. Opdrættet skal have været på mindst 6 voksne hjortedyr på 1 år eller derover.

§ 12. Godkendelse af en indhegning med hjortedyr kan tilbagekaldes, hvis betingelserne i §§ 6-11 ikke overholdes.

§ 13. Hold af hjortedyr på stald er ikke tilladt.

§ 14. Hjortedyr skal mærkes i forbindelse med fravænning og senest inden udgangen af april måned det år, dyrene bliver et år gamle.

Stk. 2. Mærkningen skal ske med et plasticøremærke. Den udvendige del af mærket skal være gul, rund og have en diameter på 25 mm samt indeholde oplysning om indhegningens CHR-nummer og dyrets løbenummer.

Stk. 3. Fødevareregionen kan efter ansøgning tillade, at hjortedyr først bliver øremærket i forbindelse med salg til levebrug i Danmark.

§ 15. Hjortedyr, der er forsynet med et CKR-øremærke, må ikke mærkes om.

§ 16. I forbindelse med mærkningen skal ejeren notere datoen for isættelsen samt øremærkets CKR-nummer.

Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i mindst fem år og skal på begæring forevises Fødevarestyrelsen.

§ 17. Hjortedyr betragtes som husdyr, så længe de er i menneskelig varetægt.

Stk. 2. Ejeren skal skriftligt underrette fødevareregionen om undslupne hjortedyr straks efter at være blevet bekendt hermed.

Stk. 3. Mærkede hjortedyr, der undslipper, betragtes som husdyr i to måneder efter den dato, hvor dyrene er undsluppet. Tilsvarende gælder afkom, der følger moderdyret.

Stk. 4. Umærkede hjortedyr, der undslipper, betragtes ikke som husdyr, men som vildt, jf. lov om jagt og vildtforvaltning, og må derfor ikke indfanges.

§ 18. Transport af hjortedyr skal foregå i overensstemmelse med kravene i bilag 4.

§ 19. Indførsel af krondyr, herunder sæd og embryoner, af stammer, der genetisk afviger fra den danske stamme, er ikke tilladt.

§ 20. Hjortedyr må ikke udføres med henblik på udnyttelse til jagtformål til lande, der tillader anvendelse af her i landet forbudte jagtformer på hjortevildt.

Stk. 2. Forud for udførsel til lande som nævnt i stk. 1, skal eksportøren afgive en skriftlig erklæring om, at formålet med eksporten ikke er udførsel med henblik på udnyttelse til jagtformål.

Stk. 3. Forud for udførsel af hjortedyr med henblik på udnyttelse til jagtformål skal eksportøren afgive en skriftlig erklæring om, at modtagerlandet ikke tillader her i landet forbudte jagtformer på hjortevildt.

§ 21. En indhegning med hjortedyr underkastes rutinemæssigt uanmeldt tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 2. Såfremt forholdene måtte give anledning hertil, kan yderligere tilsynsbesøg aflægges.

§ 22. Fødevareregionens udgifter til registrering af en indhegning med hjortedyr betales i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Stk. 2. Fødevareregionens udgifter til tilsyn med en indhegning med hjortedyr betales i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

§ 23. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3 - 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, §§ 7 – 9, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, § 13, § 14, stk. 1 og 2, §§ 15 - 16, § 17, stk. 2 og 4 eller §§ 18 – 20.

2) ikke overholder vilkår fastsat i medfør af § 2, stk. 2, § 6, stk. 2 eller § 14, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) ansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 591 af 9. juli 1993 om opdræt af hjortedyr.

Stk. 3. Dispensationer meddelt i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 9. juli 1993 om opdræt af hjortedyr bevarer deres gyldighed på de meddelte vilkår.

Fødevarestyrelsen, den 28. juli 2005

P.S.V
Preben Willeberg

/Charlotte Maria CampenBilag 1

Betingelser for at en indhegning med hjortedyr helt eller delvis kan undtages fra reglerne i bekendtgørelsen

1) Indhegningens areal skal være over 50 ha.

 

2) Indhegningens vinterbestand må højst udgøre 2 krondyr eller 4 dådyr pr. ha. Hold af andre hjortedyr end krondyr og dådyr er kun tilladt, hvis der er meddelt dispensation, jf. § 6, stk. 2,

 

3) Indhegningen skal primært etableres eller være etableret med rekreative eller jagtmæssige formål for øje, og

 

4) Ejeren skal kunne godtgøre, at indhegningen ikke vil blive drevet med henblik på kødproduktion eller salg af levende hjortedyr.Bilag 2

Krav til hegnet

I. Hegnsmateriale

 

1) Nethegn

a) mindste højde 190 cm

 

2) Antal vandrette tråde

a) mindst 17 stk.

 

3) Afstand mellem lodrette tråde

a) højst 32 cm i opsat tilstand

 

4) Kanttråd

a) mindste diameter 2,5 mm

b) mindste brudstyrke 5.000 N.

 

5) Andre vandrette tråde

a) mindste diameter 2,0 mm

b) mindste brudstyrke 3.500 N.

 

6) Nethegnets overtråd skal være mindst 200 cm over jorden, eller der skal i 200 cm's højde anbringes en glat tråd med en brudstyrke på mindst 6.200 N. svarende til tråd nr. 8.

 

7) Hegnsmateriale af anden type, herunder flethegn, skal være godkendt af Fødevareregionen.

 

II. Hegnspæle

 

1) Hegnspæle af træ skal opfylde følgende krav

a) mindst 300 cm i længde

b) hjørnepæle mindst 14 cm i diameter i top

c) mellempæle mindst 10 cm i diameter i top

 

2) Hegnspæle af andet materiale skal være godkendt af Fødevareregionen.

 

III. Montering

 

1) Pæleafstanden fastsættes efter Fødevareregionens nærmere anvisning under hensyntagen til terræn og opretholdelse af trampolineffekten.

 

2) Hegnet skal monteres på indersiden af mellempælene. Fra den nederste tråd til jorden må der maksimalt være 10 cm. Fra den øverste tråd til pæletoppen skal der være mindst 5 cm.

 

3) Alle indgange skal være forsynet med låger, der kun må være åbne i forbindelse med færdsel ind og ud af indhegningen.

 

IV. Vedligeholdelse

 

1) Hegnet skal vedligeholdes, så det til enhver tid opfylder kravene i dette bilag.Bilag 3

Krav til fanghuse og skydepladser

I. Krav til fanghus

 

1) Fanghusets vægge skal være uden fremstående kanter eller lignende, som kan beskadige hjortedyrene,

 

2) Fanghusets gulv skal være jævnt og skridsikkert, og

 

3) Hvis der til aflivningen anvendes boltpistol, skal fanghuset være forsynet med en håndteringskasse, hvor hjortedyret anbringes før aflivning.

 

II. Krav til skydeplads

 

1) Skydepladsen og de nærmeste omgivelser skal være fuldt overskuelige fra skydestandpladsen,

 

2) Der skal være skabt skudfang, for eksempel ved at skydestandpladsen placeres højt, og

 

3) Adgang til skydepladsen skal være en del af hjortedyrenes normale rutine.Bilag 4

Krav til transport af hjortedyr

I. Nedennævnte krav finder anvendelse på følgende forhold:

 

National transport af hjortedyr over en afstand af højst 50 km regnet fra begyndelsen af transporten af dyrene til bestemmelsesstedet, eller

 

National transport af hjortedyr, der foretages af opdrætteren i landbrugskøretøjer eller egne transportmidler, når forholdene nødvendiggør sæsonbetonet græsningsskifte i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

 

Krav til transporten:

 

1) Voksne handyr skal transporteres i separat aflukke eller transportkasse.

 

2) Transportmidlerne, herunder transportkasser eller -bokse, skal have en sådan størrelse, at alle hjortedyr kan ligge ned samtidigt, og en højde, der muliggør, at hjortedyrene kan stå oprejst med hævet hoved uden at berøre loftet.

 

3) Transportmidlerne skal være velstrøede.

 

4) Endvidere gælder reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 (med senere ændringer) om transport af dyr.

 

II. For øvrige transporter gælder reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 (med senere ændringer) om beskyttelse af dyr under transport.