Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31980L0777
 
31998L0083
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om naturligt
mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1015 af 10. december 2003 om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1 indsættes efter § 2:

»bilag 1, afsnit 1,«.

2. § 16, nr. 5 affattes således:

»Kravene i bilag 1, del B og C, samt bilag 3 til Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand.«

3. Efter § 18 indsættes et nyt kapitel med titlen:

»Egenkontrol«.

4. Efter § 18 i det nye kapitel “Egenkontrol” indsættes:

» § 18 a. Foruden den egenkontrol, der skal gennemføres på fødevarevirksomheder, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol, skal virksomheder, der emballerer kildevand og drikkevand, gennemføre supplerende egenkontrol, der opfylder betingelserne i bilag 7.«

5. Overskriften i bilag 4 affattes således:

»Angivelser og kriterier fastsat i § 14«.

6. Efter bilag 6 indsættes nyt bilag 7 , der affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Fødevarestyrelsen, den 28. oktober 2005

Anders Munk Jensen

/Thomas Ilum DamsgaardBilag 1

»Bilag 7

Supplerende egenkontrolbestemmelser for kildevand og emballeret drikkevand

Virksomheden skal udføre egenkontrol, der omfatter:

1. Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse 1)

Produceret vandmængde m³ pr. dag 2)  med henblik på salg i flasker eller anden emballage

Løbende kontrol.

Antal prøver pr. år

Efterprøvningskontrol.

Antal prøver pr. år

£ 10

1

1

> 10 > 60

12

1

³ 60

1 for hver påbegyndt 5 m³ af den samlede mængde

1 for hver påbegyndt 100 m³ af den samlede mængde

2. Parametre som skal analyseres

A. Løbende kontrol

Formålet med den løbende kontrol er at tilvejebringe regelmæssige oplysninger om kildevandets eller det emballerede drikkevands organoleptiske og mikrobiologiske kvalitet for at bedømme, om drikkevandet overholder de tilsvarende parameterværdier i bilag 6 til bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand samt bilag 1 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Følgende parametre skal kontrolleres løbende:

Aluminium 3)

Ammonium

Farve

Ledningsevne

Clostridium perfringens (herunder sporer) 4)

Escherichia coli (E. coli)

Brintionkoncentration

Jern 5)

Nitrit 6)

Lugt

Pseudomonas aeruginosa

Smag

Kimtal ved 22 °C og 37 °C

Coliforme bakterier

Turbiditet

B. Efterprøvningskontrol

Formålet med efterprøvningskontrol, for så vidt angår kildevand, er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for at afgøre, om alle parameterværdier i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, bilag 1, del B og C, overholdes.

 

Formålet med efterprøvningskontrol, for så vidt angår emballeret drikkevand, er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for at afgøre, om parameterværdierne angivet for forbrugers taphane vedrørende kravene til drikkevands hovedbestanddele, uorganiske sporstoffer samt organiske mikroforureninger i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 1, overholdes.«


1) Analyserne skal foretages efter de af Miljøstyrelsen anviste metoder. Prøver udtages på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller i anden emballage.

2) Vandmængden beregnes som et gennemsnit over et kalenderår.

3) Kun nødvendigt, hvis anvendt som flokuleringsmiddel.

4) Kun nødvendigt, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.

5) Kun nødvendigt, hvis anvendt som flokuleringsmiddel.

6) Kun nødvendigt, når der er foretaget en chloraminbehandling som desinfiktion.