Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Familieområdet

 

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2006 af satserne efter følgende love:

1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004.

2) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005, som ændret ved lov nr. 1390 af 21. december 2005.

3) Lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2006, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 115 af 29. november 2004 om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område inden for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område.


 

Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender, den 17. januar 2006

Henrik Nepper-Christensen

/Mikkel Sune SmithBilag 1

Indholdsfortegnelse

 

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

 

Lov om social service

TABEL

3:

 

Social service  –  børn og unge, dagtilbud

TABEL

4:

 

Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre

 

Lov om børnepasningsorlov

TABEL

5:

 

Børnepasningsorlov


Sats-tabeller

 

TABEL 1: Børnetilskud

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2)

4.324

1.081

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3)

4.400

1.100

-

3.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)

11.040

2.760

-

4.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)

1.416

354

-

5.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb
(lov § 4, stk. 2)

22.080

5.520


-

6.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg,
(lov § 4, stk. 4)

2.832

708


-

7.

Flerbørnstilskud (lov § 10a)

7.120

1.780

-

8.

Aftrappet flerbørnstilskud (lov § 10a)1)

1.780

445

-

9.

Adoptionstilskud (lov § 10b)

-

-

41.022

10.

Særligt børnetilskud til udd.søg. forældre (lov § 10c)

5.672

1.418

-

11.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c)

113.500


-


-

12.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c)

170.200


-


-

1) Jf. § 2, stk. 2 i lov nr. 1167 af 19. december 2003.

 

 

 

TABEL 2: Børnebidrag

 

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)

11.040

5.520

920

-

2.

Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)

1.416

708

118

-

3.

Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)

-

-

-

631

4.

Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)

-

-

1.101

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

5.

Udbetaling januar 2006

-

-

-

0

6.

Udbetaling februar 2006

-

-

-

20

7.

Udbetaling marts 2006

-

-

-

40

8.

Udbetaling april 2006

-

-

-

60

9.

Udbetaling maj 2006

-

-

-

80

10.

Udbetaling juni 2006

-

-

-

100

 


TABEL 3: Social service  –  børn og unge, dagtilbud

 

 

kr. årlig

pct.

0-2 år

pct.

3 år og ældre

Dagtilbud (lov § 15) 1)2) 3) 4)

1.

Indtægt under 130.501 kr., fripladstilskud i procent af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads.


-

 

25


30

2.

Indtægt 130.501-133.389 kr., fripladstilskud i procent af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads.


-

 

23,75


28,5

3.

Indtægt 133.390-404.999 kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver 2.889 kr. stigning i indtægten.


-

 

0,25


0,3

4.

Indtægt 405.000 og over, fripladstilskud i procent af budgetterede bruttodriftsudgifter.


-

 

0


0

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét.

7.000

 

-

6.

Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud).

-

0

0

7.

Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i procent af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud.


-


50


50

8.

Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen.-5050

9.

Dagtilbud, reduktion af grundtilskud ved pasningsgaranti i opholdskommunen i procent af bruttodriftsudgifterne.


-


-


3

Klubtilbud (lov § 22) 5) 6) 7)

 

Børn i klubtilbud

10.

Indtægt under 130.501 kr., egenbetaling i procent af fuld takst.

-

 

0

11.

Indtægt 130.501-133.389 kr., egenbetaling i procent af fuld takst.

-

 

5

12.

Indtægt 133.390-404.999 kr., forhøjelse af egenbetalingen i procent af fuld takst for hver 2.889 kr. stigning i indtægten.


-

 


1

13.

Indtægt 405.000 og over, egenbetaling i procent af fuld takst.

 

 

100

14.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét.

7.000

 

-

15.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i procent af normal betaling.

-

 

100

16.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i procent af normal betaling.

-

 

50

1) Jf. bkg. nr. 828 af 29. august 2005 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. Senest ændret ved bkg. nr. 1195 af 8. december 2005.

2) Ved dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fripladstilskudsprocenten på grundlag af den billigste af a) eller b), hvor a) er opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen.

3) Ved dagtilbud efter Servicelovens § 11a beregnes tilskudsprocenten på grundlag af opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift til aldersgruppen opgjort excl. udgift til støttepædagog. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end den faktiske forældrebetaling.

4) Hertil ydes evt. overgangstilskud, jf. § 14, stk. 2-5.

5) Jf. bkg. nr. 819 af 18. august 2005 om kommunens tilskud til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes.

For ophold i klubtilbud over kommunegrænser beregnes fripladstilskuddet på baggrund af den billigste gennemsnitlige egenbetaling i opholdskommunen og klubtilbudskommunen.


TABEL 4: Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre

 

 

kr. årlig

pct.

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften (maks. tre tilskud pr. husstand)


-


70

2.

Tilskudsminimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift opgjort excl. udgift til støttepædagog)


-


75

3.

Søskendetilskud ved brug af privat pasning efter § 26, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud-85

4.

Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand)

173.420

-

5.

Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)


-


85

6.

Supplerende tilskud, maksimalt (lov § 27, stk. 2)

35.000

-

7.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov § 27, stk. 3)

 

-


80

8.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov § 27, stk. 4)


173.420


-

9.

Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasnings-orlov ved manglende dagtilbudsplads (§ 27a, stk. 3)

 

33.921

 

-

10.

Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (§ 27a, stk. 4)

 

-


80

 

 

TABEL 5: Børnepasningsorlov

Orlovsydelse for børnepasningsorlov (60 pct. af højeste dagpengebeløb)(lov § 12)

Pr. dag

1.

For fuldtidsforsikrede

400

2.

For deltidsforsikrede

267