Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0037
 
32005L0046
 
32005L0048
 
32005L0070
 
32005L0074
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 452 af 9. juni 2005 om pesticidrester i fødevarer, foretages følgende ændringer:

1. I Bilag 1 under punktet »Talhenvisninger« affattes 35) således: »35) chlorpropham og 3-chloranilin udtrykt som chlorpropham«.

2. I bilag I indsættes efter » 72) «: »73) bestemt som carfentrazon og udtrykt som carfentrazonethyl«, »74) sum af isoxaflutol, RPA 202248 og RPA 203328, udtrykt som isoxaflutol. RPA 202248 er 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl)propan-1,3 -dion. RPA 203328 er 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoesyre«, »75) sum af mecoprop-P og mecoprop, udtrykt som mecoprop«, »76) Maksimalgrænseværdien for kartofler vil blive taget op til revision 18 måneder efter offentliggørelsen af kommissionens direktiv 2005/37/EF af 3. juni 2005«, » 77) Hvis denne værdi ikke bekræftes eller ændres ved et direktiv med virkning fra 1. juli 2007, kommer bestemmelsesværdien til at gælde«, »78) summen af mesotrion og MNBA (4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoesyre), udtrykt som mesotrion«, »79) summen af alle forbindelser, der indeholder N-fluorophenyl-N-isopropyl-delen, udtrykt som flufenacet-ækvivalent«, »80) Iodosulfuron-methyl, herunder salte, udtrykt som iodosulfuron-methyl«, »81) og estere deraf udtrykt som bromoxynil«, »82) inklusive andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)«,» 83) og estere deraf udtrykt som ioxynil«, »84) og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin) udtrykt som mepanipyrim«, »85) salte deraf og 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazon beregnet som propoxycarbazon«, »86) fremkommet ved anvendelse af glyphosat«, »87) og 4’-hydroxychlorpropham-O-sulfonsyre (4-HSA), udtrykt som chlorpropham«.

3. I Bilag I ophæves: »35) Chlorpropham udtrykt som 3-chloranilin«.

4. I Bilag I indsættes under punktet »Bogstavhenvisning p« følgende efter »Bentazon: 11. juni 2006« i alfabetisk orden: »Carfentrazonethyl: 24. juni 2009«, »Fenamidon: 24. juni 2009«, »Isoxaflutol: 24. juni 2009«, »Mecoprop: 24. juni 2009«, »Trifloxystrobin: 24. juni 2009«, »Maleinhydrazid: 24. juni 2009«, »Propyzamid: 24. juni 2009«, »Mesotrion: 13. september 2009«, »Silthiofam: 13. september 2009«, »Picoxystrobin: 13. september 2009«, »Flufenacet: 13. september 2009«, »Iodosulfuron-methylnatrium: 13. september 2009«, »Fosthiazat: 13. september 2009«, »Molinat: 13. september 2009«, »Propiconazol: 13. september 2009«, »Iprodion: 13. september 2009«, »Bromoxynil: 10. november 2009«, »Chlorpropham: 10. november 2009«, »Dimethenamid-P: 10. november 2009«, »Flazasulfuron: 10. november 2009«, »Flurtamon: 10. november 2009«, »Ioxynil: 10. november 2009«, »Mepanipyrim: 10. november 2009«, »Propoxycarbazon: 10. november 2009«, »Pyraclostrobin: 10. november 2009«, »Quinoxyfen: 10. november 2009«, »Trimethylsulfoniumkation: 10. november 2009«, »Zoxamid: 10. november 2009«, »Glyphosat: 10. november 2009«. »Pymetrozin: 15. november 2009«, »Ethofumesat: 15. november 2009«.

5. I Bilag I ophæves: »Flupyrsulfuron-methyl: 1. december 2005«, »Fluroxypyr: 20. august 2005« og »P ymetrozin: 1. december 2005«.

6. I Bilag I indsættes under punktet » symbolhenvisning « efter » * « : » Betyder at definitionen af restkoncentrationen i kartofler kun gælder chlorpropham « .

7. I Bilag 2 indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer for de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 1 angivne maksimalgrænseværdier.

8. I Bilag 2 indsættes i gruppen » rødder og knolde « som nyt produkt: » maniok « med maksimalgrænseværdien » 15 « for stoffet » Thiabendazol «.

9. I Bilag 2 indsættes som ny hovedgruppe efter hovedgruppen » kartofler «: » krydderier « med maksimalgrænseværdien » 0,5p « for stoffet » Ethofumesat « .

10. I Bilag 3 indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

11. I Bilag 4A indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

12. Noterne til bilag 4A affattes således:

»1) For levnedsmidler med et fedtindhold på 10 vægtprocent eller derunder refererer restmængden til det udbenede levnedsmiddels samlede vægt. I så fald er maksimalgrænseværdien 1/10 af den værdi, der er udregnet på grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg.

2) Ved bestemmelse af restmængden skal beregningen for rå komælk og sødmælk fra køer foretages på grundlag af et fedtindhold på 4 vægtprocent. For rå mælk og sødmælk af anden animalsk oprindelse bestemmes restmængden på grundlag af fedtstoffet. For de øvrige levnedsmidler i bilag 5 under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406:

a) med et fedtindhold under 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi

b) med et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedtstof.

3) For æg og ægprodukter med et fedtindhold på over 10% udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedt. I så fald er maksimalgrænseværdien 10 gange den for friske æg fastsatte maksimalgrænseværdi.

4) Fodnote(1),(2), og(3) gælder ikke i tilfælde, hvor bestemmelsesgrænseværdien er angivet«.

13. I Bilag 4B indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 4 til denne bekendtgørelse.

14. I Bilag 6 indsættes maksimalgrænseværdier som angivet i bilag 5 til denne bekendtgørelse. Maksimalgrænseværdierne i bilag 6 er gældende indtil eventuelle grænseværdier for samme produkt og samme stof i bekendtgørelsens bilag 2 træder i kraft.

15. I Bilag 6 tilføjes følgende note efter note 30): »31 ) summen af imidacloprid og metabolitter med indhold af 6-chlorpyridylmethylen-gruppe, udtrykt som imidacloprid«.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 4. december 2005, jf. dog stk. 2-8.

Stk. 2. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 4. december 2006: Isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonethyl, fenamidon, maleinhydrazid, propyzamid og mecoprop.

Stk. 3. For stoffet Amitraz, træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 10. januar 2007.

Stk. 4. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 24. februar 2007: Mesotrion, silthiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuronmethyl-natrium, fosthiazat, molinat, propiconazol, og iprodion.

Stk. 5. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 21. april 2007: Dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamon, mepanipyrim, propoxycarbazon, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfoniumkation, zoxamid, bromoxynil, chlorpropham, ioxynil og glyphosat.

Stk. 6. For følgende stoffer træder bestemmelserne i denne bekendtgørelse i kraft den 27. april 2006: Pymetrozin, lambdacyhalothrin, ethofumesat, methomyl/thiodicarb, og thiabendazol.

Stk. 7. Ændringspunkt nummer 6 træder i kraft den 21. april 2007.

Stk. 8. Ændringspunkt nummer 8 og 9 træder i kraft den 27. april 2000.


 

 

Fødevarestyrelsen, den 23. november 2005

Anders Munk Jensen

/Susanne V. HansenBilag 1

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

CITRUSFRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grapefrugter

Lime

Mandariner, clementiner
og lign. krydsninger

Pomelo

Andre

Carfentrazonethyl73)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Fenamidon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Isoxaflutol74)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Mecoprop75)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

0,3p

 

 

 

 

 

 

 

Maleinhydrazid

0,2*p

 

 

 

 

 

 

 

Propyzamid

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz3)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Mesotrion78)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Silthiofam

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Picoxystrobin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Flufenacet79)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Iodosulfuron-methylnatrium80)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Fosthiazat

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Molinat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Propiconazol

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Iprodion

 

 

5p

 

 

1p

 

0,02*p

Bromoxynil81)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpropham35)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Dimethenamid-P82)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Flazasulfuron

0,02p

 

 

 

 

 

 

 

Flurtamon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Ioxynil83)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Mepanipyrim84)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Propoxycarbazon85)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

1p

 

 

 

 

 

 

 

Quinoxyfen

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Trimethylsulfoni-
umkation86)

 

0,5p

 

 

 

0,05*p

 

0,05*p

Zoxamid

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Glyphosat

 

0,5p

0,1p

0,1p

 

0,1p

 

0,1*p

Pymetrozin

0,3p

 

 

 

 

 

 

 

Lambdacyhalothrin

 

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,02*

Ethofumesat69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Methomyl/
thiodicarb20)

 

0,5

1

0,5

1

1

0,5

0,05*

Thiabendazol

5

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

 

TRÆ-
NØDDER

Acajou-
nødder

Hassel-
nødder

Kas-
tan-
jer

Kokos-
nødder

Macada-
mia-
nødder

Mandler

Para-
nød-
der

Pecan-
nødder

Pinje-
kerner

Pistacie-
nødder

Val-
nødder

Andre

Carfentrazon-
ethyl73)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenamidon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoxaflutol74)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecoprop75)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleinhydrazid

0,2*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propyzamid

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz3)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesotrion78)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silthiofam

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picoxystrobin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flufenacet79)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iodosulfuron-
methylnatri-
um80)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosthiazat

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molinat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiconazol

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iprodion

 

 

0,2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02*p

Bromoxynil81)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpro-
pham35)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimethe-
namid-P82)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flazasulfuron

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flurtamon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioxynil83)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mepanipy-
rim84)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propoxycarba-
zon85)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1p

 

0,02*p

Quinoxyfen

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimethylsul-
foniumka-
tion86)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoxamid

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glyphosat

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pymetrozin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambdacyhalothrin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethofumesat69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methomyl/
thiodicarb20)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiabendazol

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

KERNEFRUGTER
Friske, tørrede, ubehandlede, frosne,
uden tilsat sukker

STENFRUGTER
Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

 

KERNE-
FRUGTER

Kvæder

Pærer

Æbler

Andre

STEN-
FRUGTER

Abrikoser

Blommer

Ferskner, nektariner
og lign.
kryds-
ninger

Kirsebær

Andre

Carfentra-
zonethyl73)

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Fenamidon

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Isoxaflu-
tol74)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Meco-
prop75)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Trifloxy-
strobin

0,5p

 

 

 

 

 

1p

 

1p

1p

0,02*p

Maleinhy-
drazid

0,2*p

 

 

 

 

0,2*p

 

 

 

 

 

Propyza-
mid

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Amitraz3)

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Mesotri-
on78)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Silthiofam

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Picoxy-
strobin

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Flufena-
cet79)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Iodosul-
furon-me-
thylnatri-
um80)

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Fosthiazat

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Molinat

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Propicona-
zol

0,05*p

 

 

 

 

 

0,2p

 

0,2p

 

0,05*p

Iprodion

5p

 

 

 

 

3p

 

 

 

 

 

Bromoxy-
nil81)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Chlorpro-
pham35)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Dimethe-
namid-P82)

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Flazasul-
furon

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Flurtamon

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Ioxynil83)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Mepanipy-
rim84)

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Propoxy-
carba-
zon85)

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Pyraclo-
strobin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2p

0,02*p

Quinoxy-
fen

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3p

0,02*p

Trimethyl-
sulfonium-
kation86)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Zoxamid

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Glyphosat

0,1*p

 

 

 

 

0,1*p

 

 

 

 

 

Pymetro-
zin

0,02*

 

 

 

 

 

0,05p

 

0,05p

 

0,02*p

Lambdacy-
halothrin

0,1

 

 

 

 

 

0,2

 

0,2

 

0,1

Ethofume-
sat69)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Methomyl/
thiodi-
carb20)

0,2

 

 

 

 

 

0,2

0,5

0,2

0,1

0,05*

Thiaben-
dazol

 

 

5

5

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 


Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER I, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-
FRUGTER

Spisedruer
og druer til vin

Spise-
druer

Druer
til vin

Jordbær,
dyrkede

Stængel-
frugter,
dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Logan-
bær

Andre

Carfentra-
zonethyl73)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenamidon

 

0,5p

 

 

0,02*p

0,02*p

 

 

 

 

 

Isoxaflutol74)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecoprop75)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxy-
strobin

 

5p

 

 

0,02*p

0,02*p

 

 

 

 

 

Maleinhy-
drazid

0,2*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propyzamid

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz3)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesotrion78)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silthiofam

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picoxystrobin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flufenacet79)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iodosulfuron-
methylna-
trium80)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosthiazat

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molinat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiconazol

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iprodion

 

10p

 

 

15p

10p

 

 

 

 

 

Bromoxynil81)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpro-
pham35)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimethena-
mid-P82)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flazasulfuron

 

0,02p

 

 

0,01*p

0,01*p

 

 

 

 

 

Flurtamon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioxynil83)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mepanipy-
rim84)

 

3p

 

 

2p

0,01*p

 

 

 

 

 

Propoxycar-
bazon85)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

 

 

0,02*p

2p

0,5p

0,02*p

 

 

 

 

 

Quinoxyfen

 

1p

 

 

0,3p

0,02*p

 

 

 

 

 

Trimethylsul-
foniumka-
tion86)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoxamid

 

5p

 

 

0,02*p

0,02*p

 

 

 

 

 

Glyphosat

 

0,5p

 

 

0,1*p

0,1*p

 

 

 

 

 

Pymetrozin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambdacy-
halothrin

 

0,2

 

 

0,5

0,02*

 

 

 

 

 

Ethofumesat69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methomyl/
thiodicarb20)

 

 

0,05*

1

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 

Thiabendazol

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-
FRUGTER

Andre små-frugter
og bær, dyrkede

Blåbær
(Vaccin myrtil)

Ribs og
solbær

Stikkelsbær

Tranebær

Andre

Vildtvoksende
bær og frugter

Carfentra-
zonethyl73)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Fenamidon

 

0,02*p

 

 

 

 

 

0,02*p

Isoxaflutol74)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Mecoprop75)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxy-
strobin

 

 

 

1p

1p

 

0,02*p

0,02*p

Maleinhy-
drazid

0,2*p

 

 

 

 

 

 

 

Propyzamid

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz3)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Mesotrion78)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Silthiofam

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Picoxystrobin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Flufenacet79)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Iodosulfuron-
methylna-
trium80)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Fosthiazat

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Molinat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Propiconazol

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Iprodion

 

10p

 

 

 

 

 

0,02*p

Bromoxynil81)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpro-
pham35)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Dimethena-
mid-P82)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Flazasulfuron

 

0,01*p

 

 

 

 

 

0,01*p

Flurtamon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Ioxynil83)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Mepanipyrim84)

 

0,01*p

 

 

 

 

 

0,01*p

Propoxycar-
bazon85)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Pyraclostrobin

 

0,02*p

 

 

 

 

 

0,02*p

Quinoxyfen

 

1p

 

 

 

 

 

0,02*p

Trimethylsul-
foniumka-
tion86)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Zoxamid

 

0,02*p

 

 

 

 

 

0,02*p

Glyphosat

 

0,1*p

 

 

 

 

 

0,1*p

Pymetrozin

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Lambdacy-
halothrin

 

 

 

0,1

0,1

 

0,02*

0,2

Ethofumesat69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Methomyl/
thiodicarb20)

 

0,05*

 

 

 

 

 

0,05*

Thiabendazol

0,05*

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

DIVERSE FRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

DIVERSE FRUG-
TER

Ana-
nas

Avoca-
doer

Bana-
ner

Dadler

Figner

Gra-
nat-
æbler

Kiwi

Kum-
quat

Litchi-
blom-
mer

Man-
go

Oliven

Pa-
paya

Passi-
ons-
frugter

Andre

Carfentra-
zonethyl73)

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenamidon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoxaflutol74)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecoprop75)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifloxystrobin

 

 

 

0,05p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02*p

Maleinhydrazid

0,2*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propyzamid

0,02*p