Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0041
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om muslinger m.m. 1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, § 32, § 36, stk. 1, § 37, § 47, stk. 2, § 48, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 54, stk. 4 og § 60, stk. 3-5 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, samt efter bemyndigelse fra ministeren for familie- og forbrugeranliggender, fastsættes følgende:

 

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter overvågning af produktionsområder, hvori der foretages høst af muslinger m.m.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere sundhedsnormer for rent havvand, der benyttes til rensning, konditionering og udsanding af muslinger m.m.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (hygiejneforordningen),

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer),

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (kontrolforordningen for animalske fødevarer),

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, og

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).

Stk. 2. Ved muslinger m.m. forstås toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

Stk. 3. Ved giftige alger forstås giftige og potentielt giftige alger, der kan indeholde algegifte.

Stk. 4. Ved høst forstås primærproducenters indsamling og fiskeri af vildtlevende muslinger m.m. fra produktionsområder og genudlægningsområder samt primærproducenters opdræt og høst af muslinger m.m. fra opdrætsanlæg.

Stk. 5. Ved opdrætsanlæg forstås et anlæg, hvortil en primærproducent har opnået Fiskeridirektoratets tilladelse til opdræt af muslinger m.m. i en bestemt del af et produktionsområde.

Stk. 6. Ved udsanding forstås midlertidig opbevaring af levende muslinger m.m., der skal varmebehandles, i anlæg med rent havvand eller på naturlige voksesteder med henblik på at fjerne sand, mudder eller slim.

Kapitel 2

Produktionsområder – inddeling, placering m.v.

§ 3. Høst af muslinger m.m. må kun foretages inden for de i bilag 1 nævnte produktionsområder, der er åbnet i overensstemmelse med § 4, og klassificeret efter bestemmelserne i § 12, jævnfør dog § 9.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må der ikke foretages høst af muslinger m.m. på eller i nærheden af dumpnings- og klapningsområder, spildevandsudledninger samt i havneområder, marinaer og lignende forureningskilder, der kan forårsage en forringelse af den hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet af muslinger m.m.

Kapitel 3

Produktionsområder - overvågning af giftige alger og algegifte

§ 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg åbner særskilt for enten høst af hver enkelt art af vildtlevende muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder eller for høst af hver enkelt art af muslinger m.m. i de enkelte opdrætsanlæg, hvis:

1) Primærproducenten i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af algegifte i en prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art efter bestemmelserne i bilag 2.

2) Primærproducenten i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af giftige alger i ét sæt vandprøver efter bestemmelserne i bilag 3, jf. dog stk. 3.

3) De i nr. 1 og 2 nævnte prøver er udtaget på samme position i umiddelbar forlængelse af hinanden.

4) Primærproducenten sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

5) Analyseresultaterne viser, at

a) indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og

b) indhold af giftige alger i vandet fra det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg overholder grænseværdierne i bilag 4.

6) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, om muslinger m.m. fra produktionsområdet eller fra opdrætsanlægget er egnede til konsum.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller med angivelse af opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, giver Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg via telefonsvarer på telefonnummer 87 28 15 71 og på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk/foedevare/muslingeovervaagning meddelelse om hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg, der er åbne for høst.

Stk. 3. Høst af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) er undtaget fra kravet om udtagning af vandprøver, som nævnt i stk. 1, nr. 2.

§ 5. Et produktionsområde eller et opdrætsanlæg er åbent i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg i forbindelse med udmeldingen, og lukkes herefter uden videre.

Stk. 2. Åbningen af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan opretholdes efter reglerne i § 4, stk. 1, hvis primærproducenten udtager prøver af muslinger m.m. og vand på sin første høstdag i hver uge.

§ 6. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, der høster vildtlevende muslinger m.m. i samme produktionsområde, eller en gruppe af virksomheder, der modtager vildtlevende muslinger m.m. fra samme produktionsområde, kan etablere en fælles plan til udtagning af de i § 4 og § 5 nævnte prøver af muslinger m.m. og vandprøver.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, der høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, og hvor ricisi for forurening af muslinger m.m. med algegifte vurderes at være ensartede, eller en gruppe af virksomheder, der modtager muslinger m.m. fra sådanne opdrætsanlæg, etablerer en fælles plan til udtagning af de i § 4 og § 5 nævnte prøver af muslinger m.m. og vandprøver. Fødevarestyrelsen skal orienteres, hvis der gives en sådan tilladelse.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte tilladelser gives på betingelse af, at primærproducenter og virksomheder:

1) Udarbejder ugentlige journaler indeholdende oversigter over samtlige prøveudtagningspositioner angivet i tabeller og på søkort, med angivelse af fartøjsnummer eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, produktionsområdets nummer, dato for prøveudtagning og dato for prøvemodtagelse.

2) Indsender mindst én prøve af hver enkelt art af muslinger m.m. og ét sæt vandprøver fra hvert produktionsområde eller opdrætsanlæg som anført i § 4, stk. 1.

3) Opbevarer de resterende prøver som beskrevet i bilag 2 og 3.

4) Fremsender de i nr. 1 nævnte journaler elektronisk hver uge til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg på muslingeovervagning@fvst.dk. Fremsendelsen skal ske inden den første høstdag i den efterfølgende uge.

Skærpet overvågning af giftige alger og algegifte

§ 7. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et åbent produktionsområde eller et åbent opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning efter bestemmelserne i bilag 5, hvis der påvises giftige alger i vandet under grænseværdierne i bilag 4 eller algegifte i muslingerne m.m. under sundhedsnormerne for algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et åbent produktionsområde eller et åbent opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning efter bestemmelserne i bilag 5, hvis der påvises indhold af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, men der ikke påvises algegifte i muslingerne m.m. Når grænseværdien for Pseudo-nitzschia spp. er overskredet, og der påvises indhold af algegifte i muslingerne m.m., skal Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg lukke produktionsområdet.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst efter muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg, som har været åbnet under skærpet overvågning på grund af forekomst af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, jf. § 7, stk. 2, kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5. Producenten og Fødevarestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om de lempeligere forhold.

Stk. 4. Ved høst af muslinger m.m. under skærpet overvågning skal primærproducenten for hvert parti straks efter landing foretage indberetning til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg ved fremsendelse af et registreringsdokument.

Produktionsområder - lukning og genåbning

§ 8. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan, uanset bestemmelserne i §§ 4-6 og § 9, forbyde fiskeri m.v. og høst i bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis forekomsten af giftige alger i vandet eller algegifte i muslinger m.m., vurderes at påvirke produkternes egnethed til konsum.

Stk. 2. Ethvert resultat der viser indhold af algegifte i muslinger m.m. over grænseværdien medfører lukning af berørte produktionsområder og tilbagetrækning af berørte partier uanset den anvendte analysemetode.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg genåbner for fiskeri m.v. og høst i produktionsområder og opdrætsanlæg, der har været lukket efter bestemmelser i stk. 1 og 2, når to på hinanden følgende analyseresultater i to på hinanden følgende uger viser indhold af algegifte og giftige alger under grænseværdierne. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af resultater skal foretages efter bestemmelserne i § 4, stk. 1, nr. 1–4.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg fastsætter antallet af stikprøver, der skal udtages af partier af muslinger m.m., der indeholder algegifte under grænseværdierne, med henblik på at sikre, at partierne opfylder grænseværdierne fastsat i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Bifangster ved høst af vildtlevende muslinger m.m.

§ 9. Uanset bestemmelsen i § 3 kan bifangster af arter af vildtlevende muslinger m.m. ved den af bekendtgørelsen omfattede høst i produktionsområder, der ikke er åbnet for høst af den pågældende art, behandles og sælges hvis:

1) Primærproducenten eller virksomheden udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af algegifte i prøver af bifangstens arter af muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 2.

2) Primærproducenten eller virksomheden sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

3) Analyser resultaterne viser, at indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

4) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at muslinger m.m. fra bifangsten er egnede til konsum.

Stk. 2. Hvis bifangster består af arter af muslinger m.m., som ønskes anvendt levende til direkte konsum, skal disse analyseres i henhold til bilag 7.

Særlige betingelser for høst og behandling af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus

§ 10. Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 5, litra a kan Fødevarestyrelsen tillade høst af vildtlevende pectinidae ( kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus med et domoinsyreindhold i hele kroppen over 20 mg pr. kg, men under 250 mg pr. kg på betingelse af, at:

1) Kammuslingerne er høstet i overensstemmelse med betingelserne i bilag 6, nr. 1 og 2.

2) Indholdet af domoinsyre i de spiselige dele ikke overstiger 4,6 mg pr. kg.

3) Kamm uslingerne transporteres i containere eller på køretøjer, som er plomberet efter Fødevarestyrelsens anvisning, og sendes direkte fra produktionsområdet eller opdrætsanlægget til en virksomhed, der er autoriseret til at foretage en specifik behandling af de pågældende muslinger. Behandlingen skal indebære, at hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne §, fjernes og destrueres.

4) Kamm uslingerne ledsages af et særligt registreringsdokument, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, og som angiver hvilke anatomiske dele, der kan forarbejdes med henblik på konsum.

5) Indhold af amnesifremkaldende algegifte i slutproduktet, det vil sige lukkemuskel (med eller uden gonader) bestemt til konsum, efter fjernelse af hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, ikke overstiger sundhedsnormen i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

6) Høst foretages i overensstemmelse med bestemmelserne om skærpet overvågning i bilag 5.

§ 11. Virksomheden skal sikre, at samtlige partier af slutproduktet af vildtlevende pectinidae (kammuslinger), der er høstet i overensstemmelse med § 10, undersøges for indhold af amnesifremkaldende algegifte i overensstemmelse med bilag 6, nr. 3.

Stk. 2. Hvis en stikprøve fra produktionsområdet, som defineret i bilag 6, nr. 2, ikke overholder § 10, skal det høstede parti destrueres under fødevareregionens overvågning.

Stk. 3. Hvis en stikprøve af slutproduktet, som defineret i bilag 6, nr. 3, ikke overholder sundhedsnormen for amnesifremkaldende algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, skal partiet destrueres under fødevareregionens overvågning.

Stk. 4. Hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele skal destrueres under fødevareregionens overvågning.

Kapitel 4

Produktionsområder - mikrobiologisk klassificering

§ 12. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg klassificerer produktionsområder og zoner med mikrobiologisk klassificering A, B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m., hvis:

1) Primærproducenten mindst en uge inden den første høstdag i produktionsområdet, udtager, indsender og sikrer analyse for mikrobiologiske forureninger i tre prøver af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 7.

2) Primærproducenten sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg med oplysning om, at resultaterne ønskes anvendt til klassificering.

3) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at analyseresultaterne af samtlige prøver af muslinger m.m. er i overensstemmelse med bestemmelserne om mikrobiologisk klassificering i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller med angivelse af koordinater for A- eller C-klassificerede zoner, giver Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg via telefonsvarer på telefonnummer 87 28 15 71 og på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk/foedevare/muslingeovervaagning meddelelse om hvilke produktionsområder og zoner, der er klassificerede.

Stk. 3. Produktionsområder, der af Miljøministeren er udpeget som skaldyrvande med permanent mikrobiologisk klassificiering A efter reglerne i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), er undtaget fra bestemmelserne i stk. 1. For disse områder fastsætter Fødevarestyrelsen frekvenser for udtagning og mikrobiologisk analyse af prøver af levende muslinger m.m.

Stk. 4. Høst af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) er undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 og §§ 13 og 16.

§ 13. Mikrobiologisk klassificering af et produktionsområde eller en zone er gyldig for høst i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg i forbindelse med udmeldingen, og herefter ophører klassficeringen uden videre, jævnfør dog stk. 2.

Stk. 2. Den mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde eller en zone kan vedligeholdes efter reglerne i § 12, stk. 1, hvis primærproducenten udtager én prøve af muslinger m.m. på sin første høstdag i hver uge.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal omklassificere produktionsområder eller en zoner, hvis analyseresultaterne nævnt i stk. 2 viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet, som udmeldt i henhold til § 12 er forandret.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg lukker for høst af muslinger m.m. i et produktionsområde hvis analyseresultaterne af en eller flere prøver af muslinger m.m. viser, at grænseværdien for en C klassificering er overskredet.

§ 14. Fødevarestyrelsen kan reducere frekvensen for de i § 13 nævnte prøver i bestemte produktionsområder eller for specielle arter af muslinger m.m., hvis en risikovurdering af mikrobiologiske forureninger i produktionsområdet eller i den pågældende art af muslinger m.m. viser en meget lav risiko for forekomster af disse. Risikovurderingen skal regelmæssigt tages op til revision med henblik på at vurdere risikoen for, at der forekommer mikrobiologisk forurening i muslingerne i det pågældende produktionsområde eller i den pågældende art af muslinger m.m.

§ 15. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, som høster muslinger m.m. i samme produktionsområde eller zone, eller en gruppe af virksomheder, som modtager muslinger m.m. fra samme produktionsområde eller zone, etablerer en fælles plan til udtagning af de i § 12 og § 13 nævnte prøver af muslinger m.m. Fødevarestyrelsen skal orienteres, hvis der gives en sådan tilladelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tilladelser gives på betingelse af, at virksomheder og primærproducenter:

1) Udarbejder ugentlige journaler indeholdende oversigter over samtlige prøveudtagningspositioner angivet i tabeller og på søkort, med angivelse af fartøjsnummer eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, produktionsområdets nummer, dato for prøveudtagning og dato for prøvemodtagelse.

2) Indsender mindst én klassificeringsprøve eller én vedligeholdelsesprøve fra hvert produktionsområde eller hver zone.

3) Fremsender de i nr. 1 nævnte journaler elektronisk hver uge til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg på muslingeovervagning@fvst.dk. Fremsendelsen skal ske inden den første høstdag i den pågældende uge.

§ 16. Størrelsen af områder udmeldt med mikrobiologisk klassificering B angives som yderkoordianterne i det pågældende produktionsområde, dog således at eventuelle A- og C-klassificerede zoner indenfor produktionsområdet respekteres.

Stk. 2. Størrelsen af udmeldte A- eller C-klassificerede zoner angives som en kvadrat på 3 × 3 sømil omkring de 3 positioner for prøveudtagning således, at zonens sider afmærkes parallelt med længde- og breddegrader.

Stk. 3. Hvor analyse af en klassificeringsprøve medfører udmelding af en A-klassificeret zone i overensstemmelse med stk. 2, udmeldes den øvrige del af det pågældende produktionsområde, hvorfra der ikke er udtaget muslingeprøver til mikrobiologisk analyse i samme uge, med B-klassificering.

Kapitel 5

Produktionsområder - kemiske forureninger

§ 17. Primærproducenten skal på den første høstdag i et produktionsområde i det pågældende kalenderår udtage, indsende og sikre analyse for kemiske forureninger i en prøve af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 8.

Stk. 2. Primærproducenten skal sikre, at resultaterne af de i stk. 1 nævnte analyser fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Fødevarestyrelsen godkende en fælles ordning for udtagning af prøver af levende muslinger m.m., der indsendes til analyse for kemiske forureninger efter bestemmelserne i bilag 8.

§ 18. Fødevarestyrelsen forbyder høst af muslinger m.m. i bestemte produktionsområder eller høst af bestemte arter af muslinger m.m. i produktionsområder, hvis forekomsten af forurenende stoffer i de i § 17 nævnte prøver fra området, overskrider maksimalgrænseværdierne for indhold i muslinger m.m. i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

Kapitel 6

Registreringsdokumenter, journaler m.v.

§ 19. For hvert parti muslinger m.m., der høstes, skal primærproducenter og virksomheder med henblik på overholdelse af bestemmelser om registreringsdokumenter i hygiejneforordningen om animalske fødevarer udfylde et registreringdokument, der som minimum indeholder de i bilag 9 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Straks efter hver landing skal primærproducenten fremsende kopi af de i stk. 1 udfyldte registreringsdokumenter til det stedlige fiskeriinspektoratet.

Stk. 3. I forbindelse med transport af høstede muslinger m.m. fra landingsstedet kan registreringsdokumentet erstattes af en permanent transporttilladelse, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, hvis høsten foretages af primærproducenter, som er fast tilknyttet en virksomhed, der behandler og markedsfører muslinger m.m.

Stk. 4. Primærproducenter skal udfylde registreringsdokument i forbindelse med enhver udtagning af prøver af muslinger m.m. til brug for overvågning af produktionsområderne.

§ 20. Primærproducenter og virksomheder, der høster, behandler eller markedsfører muslinger m.m., skal føre en journal indeholdende kopier af samtlige registreringsdokumenter, der modtages og videresendes.

Stk. 2. Journalen skal opbevares hos primærproducenten og i virksomheden i produktets holdbarhedstid dog mindst i 12 måneder regnet fra den dato, hvor partiet blev afsendt.

Kapitel 7

Sundhedsnormer for rent havvand til brug ved rensning, konditionering og udsanding

§ 21. Virksomheder, der foretager rensning, konditionering eller udsanding, skal sikre, at rent havvand, der ledes ind i anlægget, indtages fra produktionsområderne nævnt i bilag 1 samt overholder grænseværdier for indhold af mikrobiologiske og kemiske forureninger fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, samt overholder grænseværdierne for giftige alger i bilag 4.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan rent havvand, der indeholder E. coli i mængder under 14 pr. 100 ml, benyttes til udsanding af muslinger m.m., som skal varmebehandles i overensstemmelse med hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Kapitel 8

Undersøgelsesudgifter

§ 22. Samtlige udgifter i forbindelse med udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af analyseresultater i medfør af denne bekendtgørelse er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 9

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, § 5, § 7-11, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1-2, § 16, § 17, stk. 1-2, § 19, stk. 1, 2 og 4 eller §§ 20-21, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, § 12, stk. 3, § 13, stk. 3-4, § 15, § 17, stk. 3 eller § 18.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 skal der ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til virksomhedernes omsætning.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 114 af 24. februar 2005 om muslinger m.m.

Fødevarestyrelsen, den 8. december 2005

Anders Munk Jensen

/Malene PiepgrassBilag 1

Produktionsområder

Kapitel 1

Produktionsområder i Danmark

1) Produktionsområder for høst af muslinger m.m. i Danmark er opdelt som det fremgår nedenfor af kort over:

a) Limfjorden, produktionsområde nr. 1-42, og Mariager Fjord, produktionsområde nr. 50-52.

b) Kattegat nord, produktionsområde 53-58.

c) Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, produktionsområde nr. 60-88.

d) Sjælland, produktionsområde 100-120.

e) Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst, produktionsområde nr. 129-153.

2) Hvert produktionsområde har et nummer og et navn, og produktionsområderne er afgrænset af positioner anført for de enkelte produktionsområder i de tilhørende tabeller nedenfor.


Limfjorden og Mariager Fjord

 

BG291_1.JPG Size: (529 X 306)

 


 

Område

nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-minutter

E-grader

Decimal-minutter

1

Nissum Bredning, sydvest

Follerup Odde

Nørre Nissum

Position

Position

56

56

56

56

35,370

34,270

39,470

36,320

8

8

8

8

18,420

25,120

17,320

26,720

2

Nissum Bredning, nordvest

Helligsø Teglværk

Kallerup

Position

Bøje

56

56

56

56

41,690

38,320

36,320

39,470

8

8

8

8

20,620

28,120

26,720

17,320

3

Nissum Bredning, sydøst

Nørre Nissum

Position

Toftum Fyr

56

56

56

34,270

36,320

33,190

8

8

8

25,120

26,720

32,810

4

Nissum Bredning, nordøst

Kallerup

Oddesundbroen, vest

Oddesundbroen, øst

Position

Toftum Fyr

56

56

56

56

56

38,320

34,742

34,643

36,320

33,190

8

8

8

8

8

28,120

33,351

33,742

26,720

32,810

5

Venø Sund, Lavbjerg, syd

Grisetodde

Askær Odde

Venø Odde

Torsodde

56

56

56

56

34,842

31,080

30,950

34,895

8

8

8

8

33,970

36,650

37,000

38,543

6

Venø Sund, Lavbjerg, nord

Oddesundbroen, vest

Oddesundbroen, øst

Jegindø Dæmning

Jegindø Tap

Kås Hoved

Gyldendal Havn

Bradser Odde

56

56

56

56

56

56

56

34,780

34,680

38,380

37,200

36,570

34,820

34,820

8

8

8

8

8

8

8

33,440

33,800

35,830

38,700

40,520

42,720

40,020

7

Venø Bugt, nord

Bradser Odde

Gyldendal Havn

Venø Odde

Ejsing

56

56

56

56

34,820

34,820

30,950

30,870

8

8

8

8

40,020

42,720

37,000

44,470

8

Venø Bugt, syd

Position

Venø Odde

Askær Odde

56

56

56

30,870

30,950

31,080

8

8

8

44,470

37,000

36,650

9

Kås Bredning, vest

Jegindø Tap

Kås Hoved

Bøløre Odde

Hestør Odde

Sillerslev Havn

Ålbæk Strand

56

56

56

56

56

56

37,200

36,570

39,680

40,120

40,808

37,470

8

8

8

8

8

8

38,700

40,520

38,410

38,600

43,827

43,770

10

Kås Bredning, øst

Sillerslev Havn

Position

Sillerslev Øre

Nymølle Sand

56

56

56

56

40,830

37,470

41,650

40,820

8

8

8

8

43,910

43,770

46,590

47,470

11

Salling Sund, syd

Sillerslev Øre

Nymølle Sand

Sallingesundbroen, vest

Sallingesundbroen, øst

Langerodde

Position

56

56

56

56

56

56

41,650

40,820

45,203

44,703

42,350

41,670

8

8

8

8

8

8

46,590

47,470

50,410

51,490

49,670

48,770

12

Lysen Bredning

Langerodde

Position

56

56

42,350

41,670

8

8

49,670

48,770

13

Salling Sund, nord

Sallingesundbroen, vest

Sallingesundbroen, øst

Ørodde

Sæbygårds Hage

56

56

56

56

45,203

44,703

47,040

48,121

8

8

8

8

50,410

51,470

52,600

57,872

14

Dråby Vig

Ørodde

Buksør Odde

56

56

47,040

51,620

8

8

52,600

53,170

15

Sønder Bredning

Ørodde

Sæbygårds Hage

Buksør Odde

Knudshoved

Fur Havn

Branden

56

56

56

56

56

56

47,040

48,120

51,620

49,970

48,250

48,000

8

8

8

8

9

9

52,600

57,820

53,170

57,070

01,360

01,560

16

Øster Bredning

Fur Havn

Branden

Junget Øre

Ertebølle Hoved

Færker Odde

Position

56

56

56

56

56

56

48,250

48,000

47,180

48,370

50,670

50,670

9

9

9

9

9

9

01,360

01,560

06,780

10,120

04,900

12,660

17

Risgårde Bredning, nord

 

Junget Øre

Ertebølle Hoved

Position

Position

56

56

56

56

47,180

48,370

45,000

45,000

9

9

9

9

06,780

10,120

07,510

14,670

18

Risgårde Bredning, syd

Position

Position

Sundsøre

Hvalpsund Havn

56

56

56

56

45,000

45,000

42,451

42,090

9

9

9

9

07,510

14,670

10,618

11,710

19

Hvalpsund

Sundsøre

Hvalpsund Havn

Melbjerg Hoved

Jelse Odde

Grønning Øre

Position

56

56

56

56

56

56

42,451

42,090

40,370

39,840

38,621

38,600

9

9

9

9

9

9

10,618

11,710

09,720

08,900

06,289

08,690

20

Lovens Bredning, vest

Melbjerg Hoved

Jelse Odde

Position

Position

56

56

56

56

40,370

39,840

41,330

37,680

9

9

9

9

09,720

08,900

15,000

15,000

21

Lovens Bredning, øst

Position

Position

Virksundbroen

56

56

56

41,330

37,680

36,330

9

9

9

15,000

15,000

17,500

22

Skive Fjord

Grøning Øre

Position

56

56

38,621

38,600

9

9

06,289

08,690

23

Mors, vest

 

Katholm Odde

Lindholm Hage

Søjeodde

Dæmningen til Agerø

Hestør Odde

Bøløre Odde

Jegindø Dæmning

56

56

56

56

56

56

56

41,350

41,770

42,000

43,520

40,120

39,680

38,380

8

8

8

8

8

8

8

33,630

32,830

33,520

34,650

38,600

38,410

35,830

24

Nees Sund

Nees Sund Færgeleje, vest

Nees Sund Færgeleje, øst

Lindholm

Til Boddumhalvøen

Lindholm Hage

Søjeodde

Dæmningen til Agerø

56

56

56

56

56

56

56

44,417

44,290

42,140

42,130

41,770

42,000

43,520

8

8

8

8

8

8

8

29,266

30,197

31,920

31,700

32,830

33,520

34,650

25

Visby Bredning

Gudnæs Hage

Mågerodde

Nees Sund Færgeleje, vest

Nees Sund Færgeleje, øst

56

56

56

56

48,350

47,429

44,417

44,290

8

8

8

8

32,100

33,118

29,266

30,197

26

Dragstrup Vig

Position

Position

Gudnæs Hage

Mågerodde

56

56

56

56

50,000

50,000

49,350

47,429

8

8

8

8

35,800

37,360

32,100

33,118

27

Vilsund

Silstrup Hoved

Sundby Stengrund

Position

Position

56

56

56

56

55,420

53,420

50,000

50,000

8

8

8

8

39,720

40,320

35,800

37,360

28

Thisted Bredning, sydvest

Sundbry Stengrund

Position

Position

Position

56

56

56

56

53,420

55,050

55,050

53,793

8

8

8

8

40,320

40,000

45,085

45,085

29

Thisted Bredning, nordvest

Position

Silstrup Hoved

Position

Position

56

56

56

56

55,050

55,420

56,785

55,050

8

8

8

8

40,000

39,720

45,085

45,085

30

Thisted Bredning, sydøst

Position

Position

Position

56

56

56

53,793

55,050

55,050

8

8

8

45,085

45,085

49,640

31

Thisted Bredning, nordøst

Position

Position

Knudsbjerg

Skarre Hage

Position

56

56

56

56

56

55,050

56,785

58,270

57,300

55,050

8

8

8

8

8

45,085

45,085

50,520

51,600

49.640

32

Feggesund/Hovsør Havn

Skarre Hage

Knudsbjerg

Amtoft Havn

Feggerøn

56

56

57

56

57,300

58,270

00,374

59,050

8

8

8

8

51,600

50,520

56,557

56,100

33

Løgstør Bredning, vest

Ejerslev Næse

Feggerøn

Amtoft Havn

Position

Position

56

56

57

57

56

54,970

59,050

00,374

01,280

55,030

8

8

8

9

9

55,320

56,100

56,557

00,000

00,000

34

Løgstør Bredning

Position

Position

Bygholm Vejle

Position

56

57

57

56

55,030

01,280

01,670

54,970

9

9

9

9

00,000

00,000

04,920

04,920

35

Livø Bredning, vest

Buksør Odde

Ejerslev Næse

Position

Position

Knudshoved

56

56

56

56

56

51,620

54,970

55,030

50,633

49,970

8

8

9

9

8

53,170

55,320

00,000

00,000

57,070

36

Livø Bredning, øst

Position

Færker Odde

Området deles af meridianen

Position

56

56

56

56

54,970

50,670

50,633

55,030

9

9

9

9

04,920

04,900

00,000

00,000

37

Bjørnsholm Bugt

Position

Næsby Hage

Færker Odde

Position

56

56

56

56

54,970

54,970

50,670

50,670

9

9

9

9

04,920

10,670

04,900

12,660

38

Løgstør Bredning, øst

Position

Bygholm Vejle

Position

Position

56

57

57

56

54,970

01,670

02,400

55,030

9

9

9

9

04,920

04,920

08,000

08,000

39

Løgstør Grunde

Position

Position

Aggersundbroen, nord

Aggersundbroen, syd

Næsby Hage

56

57

57

56

56

55,030

02,400

00,021

59,922

54,970

9

9

9

9

9

08,000

08,000

17,557

17,738

10,670

40

Nibe Bredning/Gjøl Bredning

Aggersundbroen, nord

Aggersundbroen, syd

Gjøl Havn

Position

57

56

57

57

00,021

59,922

03,710

02,498

9

9

9

9

17,557

17,738

42,070

42,166

41

Vest for Aalborg

Gjøl Havn

Position

Lindholm/cementfabrik

Skudehaven

57

57

57

57

03,710

02,498

03,800

03,565

9

9

9

9

42,070

42,166

53,825

53,825

42

Langerak

Bredhage

Position

Hals Havn

Egense hage

57

57

56

56

04,750

05,350

59,450

59,185

10

10

10

10

00,700

00,700

18,245

18,145

50

Mariager Fjord, yderst

Als Odde

Position

Dania

Position

56

56

56

56

42,318

42,089

41,450

41,961

10

10

10

10

19,747

19,759

03,070

03,093

51

Mariager Fjord, midt

Dania

Position

Katbjerg Odde

Position

56

56

56

56

41,467

41,961

38,834

39,134

10

10

9

9

03,096

03,093

54,250

54,250

52

Mariager Fjord, inderst

Katbjerg Odde

Position

56

56

38,834

39,134

9

9

54,250

54,250

 


Kattegat nord

 

BG291_2.JPG Size: (470 X 586)


 

Område

nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-minutter

E-grader

Decimal-minutter

53

Ålbæk bugt

Position

Fyr nr. 1

Position

Position

Position

57

57

57

57

57

46,380

47,202

40,410

27,900

27,894

10

10

11

11

10

43,338

46,020

00,000

00,000

38,334

54

Læsø nord

Position

Fyr nr. 3

Position

57

57

57

40,410

27,900

27,900

11

11

11

00,000

25,128

00,000

55

Læsø nordvest

Position

Position

Position

Position

Position

57

57

57

57

57

27,894

27,900

18,270

15,018

15,000

10

11

11

10

10

38,334

00,000

00,000

53,100

38,520

56

Læsø nordøst

Position

Fyr nr. 3

Position

Position

Position

57

57

57

57

57

27,900

27,900

15,000

15,000

18,270

11

11

11

11

11

00,000

25,128

33,642

04,824

00,000

57

Læsø sydvest

Position

Position

Position

Position

Position

57

57

57

57

57

15,000

15,018

13,152

02,982

00,876

10

10

11

11

10

38,520

53,100

00,000

00,000

27,060

58

Læsø sydøst

Position

Position

Fyr nr. 4

Position

Position

57

57

57

57

57

15,000

15,000

05,502

02,982

13,152

11

11

11

11

11

04,824

33,642

39,960

00,000

00,000

 


Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

 

BG291_3.JPG Size: (427 X 656)

 


 

Område

nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-minutter

E-grader

Decimal-minutter

60

Kalø Vig

Position (Egå Havn)

Position (Skødshoved)

56

56

12,450

11,550

10

10

17,250

21,000

61

Århus Bugt, v. Århus

Position

Position

Position(Mols Hoved)

Position

Kysing Næs

56

56

56

56

56

12,450

11,550

09,800

01,250

01,250

10

10

10

10

10

17,250

21,000

23,550

23,550

16,917

62

Begtrup Vig

Position

Position

Position (Slettehage)

Position

56

56

56

56

09,800

01,250

05,700

01,250

10

10

10

10

23,550

23,550

30,850

30,850

63

Vest for Tunø

Kysing Næs

Position

Position

Kalsenakke

56

56

55

55

01,250

01,250

50,350

50,267

10

10

10

10

16,917

24,350

24,350

11,550

64

Vest for Samsø

Position

Samsø

Samsø Sydspids

Position

Position

55

55

55

55

55

50,350

50,350

46,017

41,817

41,817

10

10

10

10

10

18,800

31,800

35,517

35,517

18,800

65

Vest for Endelave, østlige del

Kalsenakke

Position

Position

Position

55

55

55

55

50,267

50,350

41,817

41,800

10

10

10

10

11,550

18,800

18,800

11,672

66

Vest for Endelave, vestlige del

Hundshage

Kalsenakke

Position

Bjørnsknude

55

55

55

55

48,500

50,267

41,800

41,767

10

10

10

10

03,900

11,550

11,672

01,783

67

Horsens Fjord, yderst

Kalsenakke

Hundshage

Position

Position

55

55

55

55

50,267

48,500

52,783

49,517

10

10

10

10

11,550

03,900

00,000

00,000

68

Horsens Fjord, inderst

Position

Position

55

55

52,783

49,517

10

10

00,000

00,000

69

Vest for Fyns Hoved

Position

Fyns Hoved

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

55

55

41,817

37,233

31,333

31,333

37,317

41,817

10

10

10

10

10

10

35,517

35,517

34,083

33,200

18,800

18,800

70

Æbleø

Position

Position

Position

Bjørnsknude

55

55

55

55

41,817

37,317

33,000

41,767

10

10

10

10

18,800

18,800

01,800

01,783

71

Båring Vig

Position

Stavrshoved

Trelde Næs

Stagsrode

Bjørnsknude

55

55

55

55

55

33,000

33,133

37,517

40,817

41,767

10

9

9

9

10

01,800

50,800

51,650

51,633

01,783

72

Vejle Fjord, yderst

Trelde Næs

Staksrode

Holtserhage

Position

55

55

55

55

37,517

40,817

41,646

42,250

9

9

9

9

51,517

51,633

40,049

41,900

73

Vejle Fjord, inderst

Holtserhage

Position

55

55

41,464

42,250

9

9

40,049

41,900

74

Lillebælt, nord

Trelde Næs

Stavrshoved

Skærbæk

Skarre Odde

Position

Position

55

55

55

55

55

55

37,517

33,048

30,617

29,883

22,586

22,513

9

9

9

9

9

9

51,517

50,815

36,683

36,350

37,093

47,415

75

Kolding Fjord

Skærbæk

Skarre Odde

55

55

30,617

29,883

9

9

36,683

36,350

76

Lillebælt, syd

Position

Position

Råde Hoved

Position (Drejet)

55

55

55

55

22,586

22,513

14,089

14,300

9

9

9

9

37,093

47,415

42,755

54,350

77

Vest for Helnæs

Råde Hoved

Position

Nordborg

Traneodde Fyr

Helnæs Fyr

55

55

55

55

55

14,089

14,300

04,767

02,737

07,985

9

9

9

9

9

42,755

54,350

42,933

51,098

58,720

78

Barsø

Råde Hoved

Nordborg

Varnæs Hoved

Knudshoved

55

55

55

55

14,089

04,767

02,633

05,350

9

9

9

9

42,755

42,933

34,700

33,050

79

Åbenrå Fjord

Varnæs Hoved

Knudshoved

55

55

02,633

05,350

9

9

34,700

33,050

80

Als Fjord

Varnæs Hoved

Hellesø Gård

Broen ved Sønderborg

(Kong Christian d. X bro)

55

55

54

02,633

02,675

54,667

9

9

9

34,700

38,343

47,000

81

Sønderborg Bugt

Broen ved Sønderborg

(Kong Christian d. X bro)

Bircknack

Kegnæs Fyr

Position

Position (Kragesand)

54

 

54

54

54

54

54,667

 

47,850

51,150

50,150

48,417

9

 

9

9

9

9

47,000

 

54,500

59,300

43,567

43,567

82

Flensborg Fjord, yderst

Position

Position

Position (Kragesand)

Position

54

54

54

54

52,567

52,567

50,150

48,417

9

9

9

9

33,433

35,300

43,567

43,567

83

Flensborg Fjord, inderst

Position

Position

54

54

52,567

52,567

9

9

33,433

35,300

84

Helnæs Bugt

Helnæs Hoved

Knæet

55

55

07,233

04,917

10

10

01,533

04,300

85

Øst for Als

Traneodde

Pøls Huk

Vejsnæs Nakke

Skjoldnæs

Knæet

Helnæs Hoved

55

54

54

54

55

55

02,737

52,460

48,983

58,267

04,917

07,233

9

10

10

10

10

10

51,098

40,017

25,133

12,300

04,300

01,533

86

Omkring Avernakø

Knæet

Skjoldnæs

Lehnskov Pynt

55

54

55

04,917

58,267

01,600

10

10

10

04,300

12,300

31,017

87

Øst for Ærø

Skjoldnæs

Lehnskov Pynt

Vornæs Pynt

Siø Vest

Siø Øst

Ristinge Halvø

Ærøshale

54

55

55

54

54

54

54

58,267

01,600

00,417

57,967

56,667

50,283

50,800

10

10

10

10

10

10

10

12,300

31,017

30,800

38,817

43,000

35,783

32,233

88

Mellem Fyn og Langeland

Lehnskov Pynt

Vornæs Pynt

Siø Vest

Siø Øst

Lille Hov

Stokkebæk Huse

Lehnskov Pynt

55

55

54

54

55

55

55

01,600

00,417

57,967

56,667

09,800

10,833

01,600

10

10

10

10

10

10

10

31,017

30,800

38,817

43,000

56,217

48,400

31,017

 


Sjælland

 

BG291_4.JPG Size: (481 X 647)

 


 

Område

nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-minutter

E-grader

Decimal-minutter

100

Agersø

Position

Position

Sjællands kyst

Position

55

55

55

55

16,800

12,000

16,800

11,983

11

11

11

11

05,000

05,000

14,250

16,150

101

Halsskov

Sjællands kyst

Position

Position

55

55

55

16,800

16,800

20,826

11

11

11

14,250

05,000

05,544

102

Musholm Bugt

Position

Position

Position

55

55

55

20,826

30,930

30,930

10

11

11

05,544

59,832

04,788

103

Jammerland Bugt

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

30,930

30,930

40,146

40,146

11

10

10

10

04,788

59,832

54,624

55,890

104

Kalundborg Fjord

Position

Position

Position

55

55

55

40,146

40,146

44,640

10

10

10

55,890

54,624

52,086

105

Sejerø Bugt, syd

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

44,640

50,484

51,198

55,164

10

11

11

11

52,086

21,312

13,188

04,746

106

Sejerø Bugt, nord

Position

Position

Position

Position

Position

55

55

55

56

56

55,164

51,198

50,484

06,150

00,636

11

11

11

11

11

04,746

13,188

21,312

12,012

16,638

107

Hesselø Bugt, vest

Position

Position

Position

56

56

55

00,636

05,070

57,732

11

11

11

16,638

34,986

34,992

108

Hesselø Bugt, øst

Position

Position

Position

Position

Position

Position

55

56

56

56

55

55

57,732

05,070

11,124

01,686

58,050

58,050

11

11

12

12

11

11

34,992

34,986

00,084

00,090

47,016

50,700

110

Inder Bredning/

Holbæk Fjord

Svovlsbjerg Rev

Position (Flenø)

Næsset på Orø

Nord for Kyndbyværket

55

55

55

55

47,767

47,133

48,533

48,817

11

11

11

11

43,950

46,800

49,550

52,650

111

Lammefjorden

Kongsøre Næbbe

Svolvbjerg

55

55

48,367

47,767

11

11

42,883

43,950

112

Isefjord Sydvest

Bøsserup

Position

Svolvbjerg Rev

Kongsøre Næbbe

Orø (Børrehoved Rev)

Position

55

55

55

55

55

55

52,133

52,000

47,767

48,367

47,500

47,133

11

11

11

11

11

11

41,867

48,000

43,950

42,883

47,950

48,000

113

Jægerspris Bugt

Børrehoved Rev

Position

Næsset på Orø

Nord for Kyndbyværket

55

55

55

55

47,500

52,000

48,533

48,817

11

11

11

11

48,000

57,000

49,550

52,650

114

Nykøbing Bugt

Nørrevang

Position

Position

Bøsserup

55

55

55

55

58,050

58,050

52,000

52,133

11

11

11

11

47,017

48,000

48,000

41,867

115

Isefjord Nordøst

Position

Hundested Havn

Position

Position

Sølager Færgehavn

Kulhuse Havn

55

55

55

55

55

55

58,050

58,050

52,000

52,000

56,670

56,273

11

11

11

11

11

11

48,000

50,831

48,000

57,000

54,124

54,275

116

Tørregrund

Sølager Færgehavn

Kulhuse Havn

Bro ved Dyrnæs Hage

Position (Ølsted Hage)

55

55

55

55

56,670

56,273

54,017

54,017

11

11

12

12

54,124

54,275

01,550

02,750

117

Roskilde Fjord v. Øksenholm

Bro ved Dyrnæs Hage

Position (Ølsted Hage)

Kronprins Frederiks Bro, øst

Kronprins Frederiks Bro, vest

55

55

55

55

54,017

54,017

50,657

50,517

12

12

12

12

01,550

02,750

02,533

02,017

118

Syd for Frederikssund

Kronprins Frederiks Bro, øst

Kronprins Frederiks Bro, vest

Selsø Hage

Klinten

55

55

55

55

50,657

50,517

43,800

43,140

12

12

12

12

02,533

02,017

03,717

06,110

119

Roskilde Fjord v. Roskilde

Selsø Hage

Klinten

Okseholme

Nørre Hoved

55

55

55

55

43,800

43,140

43,200

42,333

12

12

12

12

03,717

06,110

00,900

00,367

120

Lejre Vig

Okseholme

Nørre Hoved

55

55

43,200

42,333

12

12

00,900

00,367

 


Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

 

BG291_5.JPG Size: (342 X 590)

 


 

Område

nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimal-minutter

E-grader

Decimal-minutter

129

Ho Bugt Vest/Grådyb

Skalling

Position

Stejlen

Position

position

Søren Jessens Sand

55

55

55

55

55

55

28,651

28,167

28,162

29,167

33,250

27,443

8

8

8

8

8

8

18,071

18,500

22,340

22,167

17,667

19,672

130

Ho Bugt v. Hjerting

Position

Position

Position

Følg sejlerenden til nordlige kant af Esbjerg Havn

55

55

55

 

55

33,250

33,250

29,167

 

28,731

8

8

8

 

8

18,667

17,667

22,167

 

24,561

131

Øst for Fanø, nord

Position

Følg sejlerenden til nordlige kant af Esbjerg Havn

Grønningen

Hans Odde

Position

55

 

55

55

55

55

29,167

 

28,731

28,162

24,467

24,467

8

 

8

8

8

8

22,167

 

24,561

22,340

27,940

37,767

132

Øst for Fanø, syd

Hans Odde

Position

Sønderho

Position (Soddeklint)

55

55

55

55

24,467

24,467

21,033

21,033

8

8

8

8

27,940

37,767

28,600

39,417

133

Nord for Mandø

Sønderho

Position (Soddeklint)

Hønen

Mandø

Mod syd af Ebbevej

55

55

55

55

21,033

21,033

20,333

16,833

8

8

8

8

28,600

39,417

28,550

31,933

134

Vadehavet mellem Mandø og Rømø

Mandø

Mod syd af Ebbevej

Mod øst af Jyllands kyst

Afgrænsning mod syd af Rømødæmningen

Rømøs nordspids

55

 

 

 

 

55

16,833

 

 

 

 

12,500

8

 

 

 

 

8

31,933

 

 

 

 

31,233

135

Syd for Rømø Dæmning

Afgrænsning mod syd af Rømødæmningen

Rømøs nordspids

Position

Position

Position

Dansk/tysk grænse

 

 

55

55

54

54

54

 

 

03,767

03,117

59,567

55,250

54,667

 

 

8

8

8

8

8

 

 

30,083

30,083

33,450

33,450

38,083

136

Vest for Rømø, østlige del

Position

Rømøs nordspids

Rømøs sydspids

Position

Position

Position

55

55

55

55

54

55

12,500

12,500

03,767

03,117

59,567

03,750

8

8

8

8

8

8

18,000

31,233

30,083

30,083

33,450

18,000

137

Vest for Rømø, vestlige del

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

12,500

12,500

03,750

06,283

8

8

8

8

00,000

18,000

18,000

00,000

138

Vest for Mandø, østlige del

Position

Hønen

Mandø

Position

Rømøs nordspids

Position

55

55

55

55

55

55

20,250

20,333

16,833

16,233

12,500

12,500

8

8

8

8

8

8

18,000

28,550

31,933

32,033

31,233

18,000

139

Vest for Mandø, vestlige del

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

20,250

20,250

12,500

12,500

8

8

8

8

00,000

18,000

00,000

18,000

140

Vest for Fanø, østlige del

Søren Jessens Sand

Position

Position

Position

Hønen

55

55

55

55

55

27,443

28,167

28,167

20,250

20,333

8

8

8

8

8

19,672

03,000

18,500

03,000

28,550

141

Vest for Fanø, vestlige del

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

28,167

28,167

20,250

20,250

7

8

7

8

40,000

03,000

40,000

03,000

142

Horns Rev, v. Blåvandshuk

Position

Position

Position

Position

Skalling

55

55

55

55

55

35,000

35,000

28,167

28,167

28,651

7

8

7

8

8

55,000

05,750

55,000

18,500

18,071

143

Horns Rev, v. Munk

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

35,000

35,000

28,167

28,167

7

7

7

7

40,000

55,000

40,000

55,000

144

Horns Rev, vest

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

35,000

35,000

28,167

28,167

7

7

7

7

20,000

40,000

20,000

40,000

145

Nord for Horns Rev, øst

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

43,000

43,000

35,000

35,000

7

8

7

8

55,000

09,833

55,000

05,750

146

Nord for Horns Rev, v. Vejers

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

43,000

43,000

35,000

35,000

7

7

7

7

40,000

55,000

40,000

55,000

147

Nord for Horns Rev, vest

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

43,000

43,000

35,000

43,000

7

7

7

7

20,000

40,000

20,000

40,000

148

Vest for Blåbjerg Klitplantage

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

43,000

51,000

54,799

54,933

7

7

8

8

55,000

55,000

08,029

08,028

149

Vest for Ringkøbing Fjord

Syd for Hvide Sande

Position

Position

Position

Position

55

55

55

55

51,000

59,000

54,933

55,066

7

7

8

8

55,000

55,000

08,028

07,994

150

Vest for Ringkøbing Fjord

Nord for Hvide Sande

Position

Position

Position

Position

Position

Position

55

56

55

55

55

56

59,000

07,000

55,066

55,082

55,082

55,184

7

7

8

8

8

8

55,000

55,000

07,994

07,982

07,982

07,974

151

Vest for Husby Klit

Position

Position

Position

Position

56

56

56

56

07,000

15,000

55,184

55,317

7

7

8

8

55,000

55,000

07,974

07,996

152

Vest for Nissum Fjord

Position

Position

Position

Position

56

56

56

56

15,000

23,000

55,317

55,450

7

7

8

8

55,000

55,000

07,996

07,983

153

Vest for Bovbjerg Fyr

Position

Position

Position

Position

56

56

56

56

23,000

31,000

55,450

55,583

7

7

8

8

55,000

55,000

07,983

07,983

 Bilag 2

Prøver af muslinger m.m. til undersøgelse for algegifte

Kapitel 1

Undersøgelse for algegifte

1) Undersøgelse af DSP-toksiner

Muslinger m.m. skal undersøges for fedtopløselige diarréfremkaldende algegifte, DSP-toksiner, og de DSP-relaterede toksiner yessotoksiner (YTX), pectenotoksiner (PTX) og azaspiracider (AZA) hele året.

2) Undersøgelse af PSP-toksiner

Muslinger m.m. skal undersøges for paralytiske algegifte, PSP-toksiner, rutinemæssigt i perioden fra 1. april til 30. september. I perioden fra 1. oktober til 31. marts skal samtlige åbningsprøver af muslinger m.m. analyseres for PSP-toksiner samt alle øvrige prøver, når Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at der er risiko for forekomst af PSP-toksin dannende alger i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg og PSP-toksin i muslinger m.m.

3) Undersøgelse af ASP-toksiner

Samtlige åbningsprøver af muslinger m.m. skal analyseres for amnesifremkaldende algegifte, ASP-toksiner. Her ud over skal prøver af muslinger m.m. undersøges for ASP-toksiner i perioder med opblomstring af Pseudo-nitzschia-alger i produktionsområdet og opdrætsanlægget, og når Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg vurderer, at der er risiko for forekomst af ASP-toksin i muslinger m.m.

Kapitel 2

Udtagning og opbevaring af prøver

1) Prøver af vildtlevende muslinger m.m. udtages fra positioner, som er repræsentative for den del af produktionsområdet, hvori der høstes.

2) Prøver af levende muslinger m.m. fra opdrætsanlæg bestående af linekulturer eller lignende udtages således, at hver prøve er repræsentativ for den del af opdrætsanlægget, der skal høstes. Hver enkelt prøve skal endvidere være repræsentativ for hele linens længde.

3) Til analyse for indhold af PSP-toksiner og DSP-toksiner skal hver prøve bestå af mindst 600 g muslinger m.m. uden skal. I perioder, hvor der kun undersøges for DSP-toksiner, skal prøven bestå af mindst 300 g muslinger m.m. uden skal.

4) Til analyse for indhold af ASP-toksiner skal hver prøve bestå af mindst 300 g muslinger m.m. uden skal.

5) Prøveudtagning skal foregå således, at prøver med sikkerhed kan identificeres. Prøverne skal mærkes med:

a) Art af muslinger m.m.

b) Prøveudtagningsdato.

c) Prøveudtagningsposition i grader og decimalminutter med 3 decimaler.

d) Produktionsområdets nummer og evt. geografiske navn.

e) Fartøjets nummer og navn eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer.

f) Nummer på registreringsdokument.

g) Teksten ”prøve til algegiftanalyse DSP og PSP” henholdsvis ”prøve til algegiftanalyse ASP”.

6) Ved skærpet overvågning skal prøverne endvidere mærkes med teksten ”skærpet overvågning”.

7) Prøver af levende muslinger m.m. skal indtil udtagning af kød opbevares således, at muslingerne m.m. holdes i live.

8) Prøver af kød af muslinger m.m. skal indfryses og opbevares i rå, frossen tilstand indtil afsendelse. Dette kan fraviges på betingelse af, at kød af muslinger m.m. i stedet opbevares kølet således, at den hygiejniske kvalitet ikke forringes.

9) Prøver af muslinger m.m., der ikke indsendes til analyse, skal opbevares på virksomheden i rå, frossen tilstand i mindst 4 uger.

Kapitel 3

Indsendelse af prøver

1 ) Prøver af kød af rå muslinger m.m. skal pakkes og indsendes således, at den hygiejniske kvalitet af muslingerne m.m. ikke forringes.

2) Prøver skal hurtigst muligt og senest dagen efter landing indsendes til analyse på et laboratorium godkendt til formålet af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Analyse af prøver

1) Laboratoriet skal v ed modtagelse af prøver af muslinger m.m. påse, at muslingerne m.m. er af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

2) Laboratoriet skal påbegynde analysen hurtigst muligt og senest dagen efter modtagelse af prøven.

3) Prøver til analyse for DSP- og PSP-toksiner skal undersøges enkeltvis. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan tillade, at prøver til analyse for ASP-toksiner undersøges som samleprøver.

Metoder til bestemmelse af DSP-toksiner og DSP-relaterede toksiner

4) Til påvisning af DSP-toksiner og DSP-relaterede toksiner (yessotoksiner, pectenotoksiner og azaspiracider) kan der anvendes forskellige procedurer for bioassays med mus. Procedurerne kan være forskellige med hensyn til analyseprøve (hepatopancreas eller hele kroppen) og med hensyn til de opløsningsmidler, der anvendes til ekstraktion og oprensning. Følsomhed og selektivitet afhænger af, hvilke opløsningsmidler der vælges til ekstraktion og oprensning.

5) Alle prøver undersøges med æter-ekstraktion. Der udtages 150 g hel musling. Ekstraktionsproceduren kan summeres som 3 x acetone-ekstraktion, inddampning, udrystning i æter og 2 x vand, inddampning til tørhed, genopløsning i 6 ml Tween 60 og injektion i mus.1 ml af opløsningen, svarende til 25 g hel musling, injiceres i hver af 3 mus, der observeres i 24 timer.

6) Grænseværdien for DSP-toksin anses for overskredet, når to ud af tre mus dør inden for 24 timer, svarende til et indhold på ca. 160 µg okadainsyre ækvivalenter/kg hel musling.

7) Samtlige prøver, hvor mus reagerer i musetesten, skal undersøges ved kemisk analyse ved brug af væskekromatografi og massespecifik detektion (LC/MS metoder).

8) LC/MS metoder skal anvendes til verifikation af resultater fra bioassay i tilfælde, hvor uklare resultater forekommer og som ekstra sikkerhed i perioder med generel større risiko for forekomst af DSP-toksiner i produktionsområder.

9) LC/MS metoderne bestemmer kvantitativt indhold af DSP-toksiner (efter hydrolyse), men kan kun semi-kvantitativt bestemme indhold af nogle yessotoksiner, pectenotoksiner og azaspiracider i det omfang, at standardstoffer og metoder er tilgængelige.

Metoder til bestemmelse af PSP-toksiner

10) Bioassay med mus til bestemmelse af PSP-toksiner udføres som en modificering af officiel AOAC-metode nr. 959.08, som er en uspecifik toksicitetsundersøgelse af et syreekstrakt af hel musling.

11) Fremgangsmåde summeret: 100 g hel musling tilsættes saltsyre, koges, fortyndes med vand og centrifugeres, hvorefter supernatanten opsamles. 1 ml af supernatanten injiceres i bughulen i hver af 3 mus, og musene observeres i 1 time. Hvis én eller flere mus dør inden for en time, beregnes PSP-toksin indholdet som µg saxitoxin ækvivalenter/kg hel musling, efter hvor lang tid der går, før musene dør.

12) Samtlige prøver, hvor mus reagerer i musetesten, skal undersøges ved kemisk analyse.

Metoder til bestemmelse af ASP-toksiner

13) Bestemmelse af ASP-toksiner foretages ved brug af væskekromatografi og UV detektion.

14) Hele muslinger m.m. anvendes til analysen.

Alternative metoder til bestemmelse af algegifte

15) Primærproducenter og virksomheder kan benytte alternative metoder til hurtig screening af forekomst af algetoksiner i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til hygiejneforordningen for animalske fødevarer, forudsat at de er tilgængelige, at metodernes ydeevne er videnskabeligt dokumenteret, og at de enten alene eller kombineret kan påvise mindst følgende analoge stoffer:

a) Okadainsyre og dinophysistoksiner: Det kan være nødvendigt med hydrolyse for at påvise DTX3.

b) Pectenotoksiner: PTX1 og PTX2.

c) Yessotoksiner: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX og 45 OH Homo YTX.

d) Azaspiracider: AZA1, AZA2, og AZA3.

16) Primærproducenter og virksomheder skal løbende registrere alle resultater fra brug af disse metoder.

17) Primærproducenter og virksomheder skal straks meddele Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg alle positive resultater fra produktionsområder, der ikke er lukket på baggrund af myndighedskontrollen.

18) Brugen af alternative metoder kan altid kun være et supplement til de af myndighederne krævede prøveudtagninger og analyser, jf. dette bilag.Bilag 3

 

Vandprøver til undersøgelser for giftige alger

Kapitel 1

Udtagning og opbevaring af prøver

1) Vandprøver udtages som ét sæt af prøver bestående af en kvalitativ prøve (netprøve) og en kvantitativ prøve (vandprøve), der er repræsentative for produktionsområdet eller opdrætsanlægget.

2) Personer, der udtager vandprøvesættet, skal minimum hvert 2. år gennemføre et kursus om korrekt prøveudtagning.

3) Netprøven udtages ved hjælp af et 20 m m planktonnet, som trækkes fra bund til overflade mindst 3 gange, og indtil den indeholder en synlig mængde af alger. De koncentrerede alger hældes på en flaske, som efterfyldes med ca. 100 ml vand fra lokaliteten og konserveres med Lugol (en jod-jodkalium opløsning).

4) Netprøven fra opdrætsanlæg skal udtages opstrøms fra anlægget.

5) Vandprøver fra produktionsområder udtages ved hjælp af en Niskin-type vandhenter, volumen 1 liter, i følgende 3 dybder

a) i overfladen (0-1 meters dybde),

b) midt i vandsøjlen, og

c) ca. 1 meter over bunden.

6) Vandprøver fra opdrætsanlæg udtages opstrøms anlægget i følgende 3 dybder

a) i overfladen (0-1 m dybde),

b) i en dybde svarende til anlæggets halve dybde, og

c) ca. 5 m dybere end anlæggets bunddybde, dog ikke dybere end 1 m over bunden.

7) Prøverne fra de i nr. 5 eller 6 nævnte 3 dybder blandes i en ren spand, som er skyllet i vand fra lokaliteten, og der udtages en vandprøve på ca. 100 ml fra blandingen, som hældes i en flaske og konserveres med Lugol.

8) Prøveudtagning skal foregå således, at prøver med sikkerhed kan identificeres. Prøverne skal mærkes med:

a) Prøveudtagningsdato.

b) Prøveudtagningsposition i grader og decimalminutter med 3 decimaler.

c) Produktionsområdets nummer og evt. geografiske navn.

d) Fartøjets nummer og navn eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer.

e) Nummer på registreringsdokument.

f) Teksten ”netprøve” eller ”vandprøve”.

9) Net og vandprøver skal opbevares ved stuetemperatur og må ikke fryses.

Kapitel 2

Indsendelse af prøver

1) Netprøver og vandprøver pakkes godt ind inden indsendelse.

2) Prøverne skal hurtigst muligt og senest dagen efter landing indsendes til analyse på et laboratorium godkendt til formålet af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Analyse af prøver

1) Laboratoriet skal påbegynde analysen hurtigst muligt og senest dagen efter modtagelse af prøven.

Kvalitative undersøgelser

2) Den kvalitative algeundersøgelse, det vil sige undersøgelsen af, hvilke arter der forekommer i prøven, der er indsamlet i det pågældende produktionsområde, skal udføres på det opkoncentrerede plankton fra netprøven.

3) I laboratoriet udtages delprøver af netprøven, som skal undersøges ved lysmikroskopi og for de thekate furealgers vedkommende også ved epifluorescens mikroskopi ved anvendelse af fluorokromet Calco Fluor White eller et tilsvarende fluorokrom, som er specifikt for cellulosen i de thekate furealgers plader.

4) Indenfor Dinophysis slægten identificeres som minimum følgende arter:

Dinophysis acuminata.

b) Dinophysis acuta.

c) Dinophysis dens.

d) Dinophysis norvegica.

e) Dinophysis rotundata.

f) Andre Dinophysis arter kan henføres til artsgruppen Dinophysis spp.

5) Indenfor Alexandrium slægten identificeres som minimum følgende arter:

a) Alexandrium tamarense.

b) Alexandrium ostenfeldii.

c) Alexandrium minutum.

d) Alexandrium pseudogonyaulax.

e) Andre Alexandrium arter kan henføres til artsgruppen Alexandrium spp.

6) Indenfor Pseudo-nitzschia slægten identificeres som minimum arten Pseudo-nitzschia seriata. Andre arter fra slægten kan henføres til artsgruppen Pseudo-nitzschia spp.

7) Indenfor slægten Prorocentrum identificers som minimum følgende arter:

a) Prorocentrum micans.

b) Prorocentrum minimum.

c) Prorocentrum lima.

d) Prorocentrum triestinum.

e) Prorocentrum balticum

f) Andre arter fra slægten Prorocentrum kan henføres til artsgruppen Prorocentrum spp.

8) Indenfor slægten Protoceratium identificeres som minimum arten Protoceratium reticulatum. Andre arter fra slægten kan henføres til artsgruppen Protoceratium spp.

9) Indenfor slægten Lingulodinium identificeres som minimum arten Lingulodinium polyedrum. Andre arter fra slægten kan henføres til artsgruppen Lingulodinium spp.

10) Indenfor slægten Protoperidinium identificeres som minimum følgende arter:

a) Protoperidinium crassipes.

b) Protoperidinium curtipes.

c) Andre arter fra slægten kan henføres til artsgruppen Protoperidinium spp.

11) Indenfor slægten Karenia identificeres som minimum arten Karenia mikimotoi. Andre arter fra slægten kan henføres til artsgruppen Karenia spp.

12) Indenfor klassen blågrønalger (cyanobakterier) identificeres som minimum arten Nodularia spumigena arter fra slægten Anabaena som alle henføres til artsgruppen Anabaena spp.

Kvantitative undersøgelser

13) De kvantitative algeundersøgelser, det vil sige bestemmelse af de forskellige potentielt toksiske algearters koncentration, skal udføres på vandprøver indsamlet som blandingsprøver fra overfladen, fra midten af vandsøjlen og ved bunden ved hjælp af en vandhenter.

14) Kvantificeringen af de potentielt toksiske alger kan udføres ved hjælp af omvendt mikroskop og epifluorescensmikroskopi, jævnfør Andersen, P. & J. Throndsen (2003). ”Estimating cell numbers”. Hallegraeff, G. M., D. M. Anderson & A. D. Cembella (eds.). ”Manual on Harmful Marine Microalgae”, p. 99-130, (2003). UNESCO Publishing.

15) Ved anvendelse af omvendt mikroskop og et kammervolumen på mindre end eller lig med 25 ml skal sedimentationstiden være mindst 12 timer. Ved anvendelse af kammervolumener større end 25 ml skal sedimentationstiden være mindst 24 timer.

16) Kvantificeringen af alger skal for koncentrationer mindre end 10.000 celler/l udføres ved at tælle på hele tællearealet.

17) Ved anvendelse af et tællevolumen på 25 ml og tælling af hele tællearealet svarer fundet af én celle til 40 celler/l (= 0,04 celler/ml). Da denne koncentration baseres på fundet af en enkelt algecelle, med en deraf følgende stor usikkerhed på den beregnede koncentration, anvendes i praksis en nedre koncentrationsgrænse for registrering af koncentrationen af alger på 100 celler/l. Dette svarer til, at der bliver fundet 2 algeceller ved tællingen af hele tællearealet.

18) Ved koncentrationer af alger større end 10.000 celler/l kan der tælles på delområder af tællearealet.

19) Koncentrationer, som svarer til, eller som overstiger de vejledende grænseværdier, bør bestemmes med en præcision, så 95% konfidensintervallet er på max. 30% af den beregnede gennemsnitskoncentration. Dette svarer til, at der bør være talt > 50 celler. Det betyder, at der skal være talt 30 celler, for at man kan sige, at koncentrationen er bestemt med +/- 30 % ved et konfidensinterval på 95 %.

20) For at kunne bestemme koncentrationen af arterne fra slægterne Dinophysis og Alexandrium på eller over de vejledende grænseværdier på 500 celler/l med denne sikkerhed, skal de kvantificeres ved anvendelse af prøve-volumener på 50-200 ml. Dette skal ske ved anvendelse af sedimentationskamre eller ved hjælp epifluorescensmikroskopi baseret på nedfiltrering og farvning af de thekate furealger med Calcofluor White, jævnfør Andersen, P. & H. S. Kristensen (1995). ”Rapid and precise identification of thecate dinoflagellates using epifluorescence microscopy”. Proceedings from the 6th International Conference on Toxic Phytoplankton, Nantes, p. 713-718, 1995, Lavoisier, London.

21) Alle resultater rapporteres i skemaform med angivelse af artsnavn og den beregnede koncentration af de kvantificerede arter.

22) Hvis en art kun registreres ved den kvalitative analyse, eller hvis arten registreres i en koncentration på mindre end 100 celler/l, angives den med et X i skemaet.Bilag 4

Grænseværdier for giftige alger

Algeart

Grænseværdi,

celler per liter

Forgiftningstype

Furealger

 

 

Dinophysis acuminata

500

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP

Dinophysis acuta

100

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP, Pectenotoksiner

Dinophysis dens

100

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP

Dinophysis norvegica

1.000

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP

Dinophysis rotundata

1.000

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP

Dinophysis spp.

1.000

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP

Protoceratium reticulatum

kun hvis mus reagerer

Yessotoksin-forgiftning

Protoceratium spp.

kun hvis mus reagerer

Yessotoksin-forgiftning

Lingulodinium polyedrum

kun hvis mus reagerer

Yessotoksin-forgiftning

Lingulodinium spp.

kun hvis mus reagerer

Yessotoksin-forgiftning

Prorocentrum lima

500

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP

Prorocentrum balticum

kun hvis mus reagerer

Potentielt giftige

Prorocentrum micans

kun hvis mus reagerer

Potentielt giftige

Prorocentrum minimum

kun hvis mus reagerer

Potentielt giftige

Prorocentrum triestinum

kun hvis mus reagerer

Potentielt giftige

Prorocentrum spp.

kun hvis mus reagerer

Potentielt giftige

Alexandrium ostenfeldii

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP

Alexandrium tamarense

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP

Alexandrium pseudogonyaulax

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP

Alexandrium minutum

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP

Alexandrium spp.

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP

Protoperidinium crassipes

kun hvis mus reagerer

Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP

Protoperidinium curtipes

kun hvis mus reagerer

Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP

Protoperidinium spp.

kun hvis mus reagerer

Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP

Karenia mikimotoi

kun hvis mus reagerer

Neurotoksisk skaldyrsforgiftning, NSP

Karenia spp.

kun hvis mus reagerer

Neurotoksisk skaldyrsforgiftning, NSP

Kiselalger

 

 

Pseudo-nitzschia seriata

200.000

Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning, ASP

Pseudo-nitzschia spp.

500.000

Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning, ASP

Blågrønalger

 

 

Nodularia spumigena1)
Anabaena spp.

100.000
kun hvis mus reagerer

Nodularin. Potentielt toksisk. Hudirritation

Potentielt toksisk. Hudirritation


1)
Kolonier per liter

 Bilag 5

Skærpet overvågning

1) Hver primærproducent, der høster under skærpet overvågning, skal for hver landing sikre, at der udtages prøver af muslinger m.m. til analyse for algegifte efter bestemmelserne i § 4, stk. 1.

2) Hver primærproducent skal for hver høstdag i hvert delområde af produktionsområdet og opdrætsanlægget, hvor der høstes, sikre, at der udtages vandprøver til analyse for giftige alger efter bestemmelserne i § 4, stk. 1.

3) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe bestemmelse om antallet af prøver af muslinger m.m., der skal udtages, og om de i givet fald kan pooles inden analyse.

4) Fangster skal losses ved skift mellem delområder af produktionsområdet.

5) Hvert landet parti af muslinger m.m., der er høstet under skærpet overvågning, skal holdes adskilt fra andre partier, og skal tilbageholdes i Danmark i første omsætningsled, indtil Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg har vurderet analyseresultaterne med henblik på skriftlig frigivelse af partiet.

6) Straks efter landing under skærpet overvågning skal kopi registreringsdokumentet fremsendes til Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg på fax. nr. 87 28 14 01.Bilag 6

Særlige betingelse for høst, behandling og markedsføring af kammuslinger af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus

1) Den begrænsede ordning for høst af kammuslinger kan iværksættes, når to på hinanden følgende analyser af stikprøver udtaget i produktionsområdet med højst syv dages mellemrum viser, at domoinsyrekoncentrationen i hele kammuslinger er mindre end 250 mg pr. kg, og at domoinsyrekoncentrationen i de dele, der er bestemt til konsum, og som skal analyseres særskilt, er mindre end 4,6 mg pr. kg. Analyserne af hele kroppen foretages af et homogenat af mindst ti kammuslinger. Særskilte analyser af de spiselige dele, lukkemuskel med eller uden gonader, foretages af et homogenat af mindst ti enkeltdele.

2) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg fastsætter, hvorfra i produktionsområdet stikprøver af kammuslinger skal udtages, for at sikre, at kammuslingerne overholder sundhedsnormerne i § 10.

3) Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg fastsætter antallet af stikprøver af slutproduktet, der skal udtages for at sikre, at slutproduktet overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.Bilag 7

Prøver af muslinger m.m. til mikrobiologisk undersøgelse

Kapitel 1

Undersøgelse for mikrobiologiske forureninger

1) Samtlige klassificeringsprøver og vedligeholdelsesprøver i A-klassificerede zoner skal analyseres for indhold af Salmonella og E. coli, efter de metoder, der er nævnt i kapitel 4, nr. 4 og 5.

2) Vedligeholdelsesprøver i B-klassificerede områder og C-klassificerede zoner skal analyseres for indhold af E. coli, efter den metode, der er nævnt i kapitel 4, nr. 4.

Kapitel 2

Udtagning og opbevaring af prøver

1) Med henblik på mikrobiologisk klassificering af produktionsområder og zoner skal primærproducenten udtage mindst tre prøver af levende muslinger m.m. til mikrobiologisk undersøgelse (klassificeringsprøve) i produktionsområdet eller i zonen.

2) De i nr. 1 nævnte prøver af vildtlevende muslinger m.m. udtages fra skrab på tre forskellige positioner, som er repræsentative for det produktionsområde, hvori der skal foretages høst og for den eller de arter af muslinger m.m., der ønskes høstet. De tre prøver, der udtages med henblik på mikrobiologisk klassificering af zone A, skal udtages indenfor en kvadrat på 3 × 3 sømil.

3) De i nr. 1 nævnte prøver af muslinger m.m. fra opdrætsanlæg bestående af linekulturer eller lignende udtages fra tre forskellige liner, som er repræsentative for opdrætsanlægget og for den eller de arter af muslinger m.m., der ønskes høstet. Hver enkelt prøve skal være repræsentativ for hele linens længde.

4) Med henblik på vedligeholdelse af en udmeldt klassificering i et produktionsområde og en zone skal primærproducenten udtage mindst én prøve af levende muslinger m.m. til mikrobiologisk undersøgelse (vedligeholdelsesprøve) i produktionsområdet og i zonen. Ved høst af vildtlevende muslinger m.m. skal prøven være repræsentativ for den del af produktionsområdet, hvori der skal foretages høst og for den eller de arter af muslinger m.m., der ønskes høstet. Ved høst af muslinger fra opdrætsanlæg skal prøven være repræsentativ for den del af opdrætsanlægget og for den eller de arter af muslinger m.m., der ønskes høstet.

5) Hver prøve af muslinger m.m. består af en passende mængde levende muslinger m.m.

6) Prøveudtagning skal foregå således, at prøver med sikkerhed kan identificeres. Prøven skal mærkes med:

a) Art af muslinger m.m.

b) P røveudtagningsdato.

c) P røveindsamlingsposition i grader og decimalminutter med 3 decimaler.

d) Produktionsområdets nummer og evt. geografiske navn.

e) F artøjets nummer og navn eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer.

f) Nummer på registreringsdokument.

g) Teksten ”klassificeringsprøve” eller ”vedligeholdelsesprøve”.

h) Teksten “zone A” for prøver til zone A klassificering.

7) Prøver af levende muslinger m.m. skal indtil afsendelse opbevares ved maksimalt +10ºC og således, at muslingerne m.m. holdes i live.

Kapitel 3

Indsendelse af prøver

1) Prøverne skal pakkes og indsendes således, at muslingerne m.m. holdes i live og opbevares ved maksimalt +10ºC.

2) Prøverne skal hurtigst muligt og senest dagen efter landing indsendes til analyse på et laboratorium godkendt til formålet af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Analyse af prøver

1) Mikrobiologisk analyse i forbindelse med mikrobiologisk klassificering skal udføres på hele levende muslinger m.m.

2) Laboratoriet skal v ed modtagelse af prøver af muslinger m.m. påse, at muslingerne m.m. er levende og af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Muslinger m.m., der ikke er levende, skal kasseres.

3) Laboratoriet skal påbegynde analysen hurtigst muligt og senest dagen efter modtagelse af prøven.

4) Bestemmelse af E. coli:

a) E. coli betemmes ved Donovan metoden (ISO 16649-3), jf. Donovan T D, Gallacher S, Andrews N J, Greenwood M H, Graham J, Russel J E, Roberts D and Lee R (1998). Modification of standard UK method for the emummeration of Escherichia coli in live bivalve molluscs. Communicable Disease nd Public Health 1, 188-196. Der benyttes en to-trins, fem-rørs tre-fortyndings most probable number (MPN) metode. Ved denne metode producerer E. coli syre fra laktose ved 37 ºC og udtrykker b -glucuronidase aktivitet ved 44 ºC.

b) Følgende prøvestørrelser skal som minimum tages i brug til homogeniseringstrinnet i analysen. Østers og kammuslinger: 10-15 stk. Blåmuslinger: 15-30 stk. Mindre muslinger m.m., herunder hjertemuslinger: 30-50 stk.

5) Bestemmelse af Salmonella: NMKL 71, 5 udg. Ed 1999. De i kapitel 2, nr. 1 nævnte 3 prøver kan pooles.

6) Når analysemetoderne til påvisning af virus i muslinger m.m. fra zone A områder er færdigudviklede, skal der gennemføres virusanalyser parallelt med de mikrobiologiske undersøgelser til fastlæggelse af zone A områder.Bilag 8

Prøver af muslinger m.m. til kemisk undersøgelse

Kapitel 1

Undersøgelse for kemiske forureninger

1) Muslinger m.m. fra samtlige produktionsområder skal undersøges for kemiske forureninger, som der er fastsat grænseværdier for i bekendtgørelse om kemiske forureninger i fødevarer.

Kapitel 2

Udtagning og opbevaring af prøver

1) Prøver af vildtlevende muslinger m.m. udtages fra skrab og positioner, som er repræsentative for det produktionsområde, hvori der skal foretages høst.

2) Prøver af muslinger m.m. fra opdrætsanlæg bestående af linekulturer eller lignende udtages således, at hver prøve er repræsentativ for den del af opdrætsanlæggets, der skal høstes. Hver enkelt prøve skal endvidere være repræsentativ for hele linens længde.

3) Til analyse for indhold af kemiske forureninger skal hver prøve bestå af en passende mængde levende muslinger m.m.

4) Prøveudtagning skal foregå således, at prøver med sikkerhed kan identificeres. Prøverne skal mærkes med:

a) Art af muslinger m.m.

b) Prøveudtagningsdato.

c) Prøveudtagningsposition i grader og decimalminutter med 3 decimaler.

d) Produktionsområdets nummer og evt. geografiske navn.

e) Fartøjets nummer og navn eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer.

f) Nummer på registreringsdokument.

g) Teksten ”prøve til analyse for kemiske forureninger”.

5) Prøverne skal indfryses rå og hele i skallerne og opbevares i frossen tilstand.

Kapitel 3

Indsendelse af prøver

1 ) De frosne muslingeprøver skal pakkes og indsendes således, at muslingerne m.m. ved modtagelsen stadig er frosne.

2) Prøverne skal hurtigst muligt og senest dagen efter landing indsendes til analyse på et laboratorium godkendt til formålet af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Analyse af prøver

1) Analyse af muslinger m.m. for kemiske forureninger skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

2) Laboratoriet skal påbegynde analysen hurtigst muligt og senest dagen efter modtagelse af prøven.Bilag 9

Registreringsdokument for muslinger m.m.

Registreringsdokument for muslinger m.m.
Registrationdocument for live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods

Dokument nr. :
Dokument no.

Udstedt af :
Issued by

Udstedelsesdato :
Date of issue

I. HØST
HARVEST

Mængde muslinger m.m. :
Quantity bivalve molluscs etc.

Høstdato :
Date for harvesting

Art (almindeligt navn) :
Species (common name)

Art (videnskabeligt navn) :
Species (scientific name)

Mikrobiologisk klassificering (A/B/C) :
Microbiological classification (A/B/C)

BG291_6.GIF Size: (11 X 11)

vildtfangede

wild fisheries

Produktionsområdets nummer :
Number of production area

 

Position for høst (angivet i grader og decimalminutter med 3 decimaler ved høstens start og slut samt for hver fortløbende time høsten pågår) :

Harvesting position

 

(Positionerne skal ved manglende plads ovenfor angives på et supplerende bilag til dette registreringsdokument. Positionerne kan angives ved en GPS-udskrift. Bilaget eller GPS-udskriften skal følge registreringsdokumentet frem til rensningsanlæg, ekspeditionscenter, genudlægningsområde eller virksomhed, der behandler muslinger m.m.)

6.GIF Size: (11 X 11)

opdrættede

aquaculture

Opdrætsanlæggets tilladelsesnummer :
Registration number of the aquaculture establishment

Primærproducent - navn og adresse :
Fisherer, gatherer or harvester – name and address

Bestemmelsessted - navn og adresse :
Place of destination – name and address

Bestemmelsesstedets autorisationsnummer :
Place of destination – a pproval no.

Kompetent myndighed på landingsstedet :
Competent authority at the landingsite_______________________________________________

Virksomhedslederens underskrift
Signature of the food business operator_____________________

Afsendelsesdato
Date of dispatch

II. Genudlægning

Relaying

Mængde muslinger m.m. :
Quantity bivalve molluscs etc.

Modtagelsesdato :
Date of receipt

Varighed af genudlægning :
Duration of relaying

Afsendelsesdato :
Date of dispatch

Mikrobiologisk klassificering (A/B/C) :
Microbiological classification (A/B/C)

6.GIF Size: (11 X 11)

vildtfangede

wild fisheries

Produktionsområdets nummer :
Number of production area

Genudlægningsområdets nummer :
Number of relaying area

 

Position for høst efter genudlægning (angivet i grader og decimalminutter med 3 decimaler ved høstens start og slut samt for hver fortløbende time høsten pågår) :

Relaying position

 

(Positionerne skal ved manglende plads ovenfor angives på et supplerende bilag til dette registreringsdokument. Positionerne kan angives ved en GPS-udskrift. Bilaget eller GPS-udskriften skal følge registreringsdokumentet frem til rensningsanlæg, ekspeditionscenter, genudlægningsområde eller virksomhed, der behandler muslinger m.m).

6.GIF Size: (11 X 11)

opdrættede

aquaculture

Opdrætsanlæggets tilladelsesnummer :
Registration number of the aquaculture establishment

Genudlægningsanlæggets tilladelsesnummer :
Registration number of the aquaculture establishment permitted for relaying in the water column

Ansvarlig for genudlægningen – navn og adresse :
Responsible for relaying – name and address

Bestemmelsessted - navn og adresse :
Place of destination – name and address

Bestemmelsesstedets autorisationsnummer :
Place of destination – a pproval no.

Kompetent myndighed på landingsstedet :
Competent authority at the landingsite_______________________________________________

Virksomhedslederens underskrift
Signature of the food business operator_____________________

Underskriftsdato
Date of signature

III. Rensning

Purification

Mængde muslinger m.m. :
Quantity bivalve molluscs

Modtagelsesdato :
Date of receipt

Varighed af rensning :
Duration of purification

Afsendelsesdato :
Date of dispatch

Renseanlæg - navn og adresse :

Purification centre – name and address

Renseanlæggets autorisationsnummer :
Purification centre – a pproval no.

Bestemmelsessted - navn og adresse :
Place of destination – name and address

Bestemmelsesstedets autorisationsnummer :
Place of destination – a pproval no.

Kompetent myndighed på renseanlægget :
Competent authority at the purification centre_______________________________________________

Virksomhedslederens underskrift
Signature of the food business operator_____________________

Underskriftsdato
Date of signature

IV. Ekspeditionscenter

Dispatch centre

Mængde muslinger m.m. :
Quantity bivalve molluscs

Modtagelsesdato :
Date of receipt

Afsendelsesdato :
Date of dispatch

Ekspeditionscenter - navn og adresse :

Dispatch centre – name and address

Ekspeditionscentrets autorisationsnummer :
Dispath center - approval no.

Bestemmelsessted - navn og adresse :
Place of destination – name and address

Bestemmelsesstedets autorisationsnummer :
Place og destination - approval no.

Kompetent myndighed på ekspeditionscentret :
Competent authority at the dispatch centre_______________________________________________

Virksomhedslederens underskrift
Signature of the food business operator_____________________

Underskriftsdato
Date of signature

Fødevarestyrelsen - Danish Veterinary and Food Administration

Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg, E-mail: fvst@fvst.dk

Tlf.: (+45) 33 95 60 00, Fax: (+45) 33 95 60 01

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF (EU-Tidende 2004, L 157, s. 33), som berigtiget den 2. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 195, s. 12), Kommissionens beslutning nr. 2002/225/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/492/EØF for så vidt angår grænseværdier og analysemetoder for bestemte marine biotoksiner i toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (EF-Tidende 2002, L 75, s. 62), som berigtiget den 20. februar 2003 (EU-Tidende 2003, L 46, s. 32) og Kommissionens beslutning nr. 2002/226/EF om særlig sundhedskontrol ved høstning og forarbejdning af visse toskallede bløddyr med et indhold af amnesifremkaldende skaldyrsgift (ASP), der overstiger den grænse, der er fastsat i Rådets direktiv 91/492/EØF (EF-Tidende 2002, L 75, s. 65). Bekendtgørelsen supplerer og indeholder endvidere bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EU-Tidende 2004, L 139, s. 1), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EU-Tidende 2004, L 139, s. 55), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende, L 226, s. 22) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (EU-Tidende, L 139, s. 206), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 83) og som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EU-Tidende 2004, L 165, s. 1), som berigtiget den 28. maj 2004 (EU-Tidende, L 191, s. 1), samt gennemførelses- og overgangsbestemmelserne til de nævnte forordninger. Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordning ers umiddelbare gyldighed i Danmark.