Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dyrearter omhandlet i § 1
Bilag 2 Krav vedrørende veterinærcertifikater
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af visse levende hovdyr 1)

 

I medfør af § 30, stk. 1, § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter import til Danmark, import via Danmark til andre samhandelslande samt transit gennem Fællesskabet af de i bilag 1 nævnte levende hovdyr.

§ 2. Ved tredjelande forstås lande uden for samhandelsområdet, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved et samhandelsland forstås et EU-land, Norge og Andorra. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

1) Færøerne og Grønland i Kongeriget Danmark,

2) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og

3) oversøiske territorier og –departementer i Republikken Frankrig.

Stk. 3. Ved hovdyr forstås levende hovdyr af de arter, der er opført i bilag 1, jf. § 1.

Stk. 4. Ved godkendte tredjelande forstås tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på EU’s liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra import til EU af hovdyr er tilladt.

Kapitel 2

Import og transit af hovdyr

§ 3. Import til Danmark, import via Danmark til andre samhandelslande samt transit gennem Fællesskabet af hovdyr må kun ske fra godkendte tredjelande.

Stk. 2. Alle hovdyr skal ved import eller transit være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat. Certifikater skal bl.a. opfylde de betingelser, der fremgår af bilag 2.

Kapitel 3

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 4. Med bøde straffes den der overtræder § 3.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 2005.

 

Fødevarestyrelsen, den 16. november 2005

Anders Munk Jensen

/Kirsten FalkumBilag 1

Dyrearter omhandlet i § 1

 

Taksonomisk gruppe

Orden

Familie

slægt/art

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp., (inkl. Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp., (inkl.Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp., (inkl. Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp., (inkl. Nemorhaedus og capricornis), Neotragus ssp., Oreamous ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp., (inkl. Boocerus).

Camelidae

camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangife ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hipopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hipopotamus ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodactyla

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Tapiridae

Tapirus ssp.

Proboscidae

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

 Bilag 2

Krav vedrørende veterinærcertifikater

 

1.

 

Veterinærcertifikatet skal attestere, at betingelserne i dette direktiv og anden fællesskabslovgivning om dyresundhed eller bestemmelser, der ækvivalerer disse krav, jf art. 6, stk. 3, i direktiv 2004/68/EF, er opfyldt.

2.

 

Veterinærcertifikatet kan indeholde erklæringer, som kræves i henhold til anden fællesskabslovgivning om folkesundhed, dyresundhed eller dyrevelfærd.

3.

 

Repræsentanten for den kompetente afsendelsesmyndighed, der udsteder et veterinærcertifikat, som skal ledsage et parti dyr, skal underskrive certifikatet og sikre, at der er forsynet med et officielt stempel. Hvis certifikatet består af mere end et ark, gælder kravet for hvert ark.

4.

 

Veterinærcertifikaterne skal være udformet på dansk, hvis Danmark er bestemmelsesstaten, hvis grænsekontrollen gennemføres i Danmark eller ved transit gennem Danmark. Veterinærcertifikaterne kan dog være ledsaget af en autoriseret oversættelse til dansk.

5.

 

Partierne skal ved indførslen være ledsaget af det originale veterinærcertifikat.

6.

 

Veterinærcertifikaterne skal bestå af følgende:

 

a)

Et enkelt ark papir, eller

 

b)

to eller flere sider, som er en del af et integreret og udeleligt ark papir, eller

 

c)

en sekvens af sider, der er nummererede, så det fremgår, at der er tale om en bestemt side i en finit sekvens (f.eks. »side 2 ud af 4 sider«).

7.

 

Veterinærcertifikatet skal have ét enkelt identifikationsnummer. Når veterinærcertifikatet består af en sekvens af sider, anføres dette identifikationsnummer på hver side.

8.

 

Veterinærcertifikatet skal udstedes før det parti, det vedrører, forlader afsendelseslandets kompetente myndigheds kontrol.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens beslutning 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, og om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF.