Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0108
 
31992L0001
 
31992L0002
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dybfrosne fødevarer 1)

 

I medfør af § 6, stk. 1, § 49, stk. 1 og § 60, stk. 3-5, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer og efter bemyndigelse fra ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsættes:

 

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter regler om prøveudtagningsprocedure og EF-analysemetode i forbindelse med kontrol af dybfrosne fødevarers temperatur.

Stk. 2. Regler om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne fødevarer er reguleret i Kommissionens forordning (EF) Nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler.

§ 2. Ved dybfrosne fødevarer forstås fødevarer, der

1) har undergået en særlig nedfrysningsproces, i det følgende benævnt »dybfrysning«, hvorved produktet gennemfryses så hurtigt som nødvendigt for det pågældende produkt,

2) efter dybfrysning og temperaturudligning overalt og uafbrudt holder en temperatur på – 18°C eller derunder og

3) markedsføres med benævnelsen »dybfrossen«.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke konsumis.

Kapitel 2

Anvendelse

§ 3. Råvarer, som anvendes til fremstilling af dybfrosne fødevarer, skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet samt have den nødvendige friskhed.

Stk. 2. Forbehandling af produkter samt selve dybfrysningen skal foretages omgående ved hjælp af et egnet teknisk udstyr, således at de kemiske, biokemiske og mikrobiologiske ændringer begrænses til et minimum.

§ 4. Følgende frysemedier må komme i direkte berøring med dybfrosne fødevarer:

1) Atmosfærisk luft.

2) Nitrogen.

3) Carbondioxid.

§ 5. Temperaturen i dybfrosne fødevarer skal være stabil og overalt i varen være – 18°C eller derunder.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 kan fraviges i følgende tilfælde:

1) Under transport accepteres kortvarige temperaturstigninger i varen på højst 3°C.

2) Under lokal distribution accepteres under iagttagelse af god distributionspraksis temperaturstigninger i varen på ikke over 3°C.

3) I frysediske med henblik på salg til den endelige forbruger skal dybfrostvarer, bortset fra kortvarige afrimningsperioder og lignende, opbevares ved en temperatur på – 18°C eller derunder.

§ 6. Dybfrosne fødevarer bestemt til levering til den endelige forbruger skal på tilvirknings- eller pakkevirksomhed færdigpakkes i passende indpakning, der beskytter mod udefra kommende forureninger, herunder bakteriekontamination og mod udtørring.

Kapitel 3

Frostlagerrum i detailvirksomheder

 

§ 7. I frostlagerrum på under 10 m³ i detailvirksomheder er det tilstrækkeligt, at lufttemperaturen måles af et klart synligt termometer.

Kapitel 4

Offentlig kontrol

§ 8. Hvis der ved offentlig kontrol konstateres behov for at verificere overholdelse af temperaturkravene fastsat i § 5, skal dette ske efter prøveudtagningsproceduren og analysemetoden i bilag 1 og bilag 2, eller efter andre videnskabeligt gyldige metoder, hvis overensstemmelse med reglerne er blevet præciseret i bilag 2.

Stk. 2. Såfremt der er uoverensstemmelser, mellem resultaterne opnåede ved forskellige metoder, er det de resultater, som er opnået ved hjælp af metoderne i bilag 1 og 2, der har forrang.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 3-4, § 5, stk. 1, eller § 6,

2) overtræder Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 3 skal der udover de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til virksomhedernes omsætning.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler.

Fødevarestyrelsen, den 8. december 2005

Anders Munk Jensen

/Vibeke Ø. TarpgaardBilag 1

Procedure for prøveudtagning af dybfrosne fødevarer til kontrol af produktets temperatur

 

1. Udvælgelse af pakker til temperatur kontrol

De udvalgte pakker skal være af en sådan type og en sådan mængde, at deres temperatur er repræsentativ for det inspicerede partis varmeste punkter.

1.1 Fryselagre

Prøver til kontrol udtages på flere kritiske punkter i fryselageret

- i nærheden af dørene (øvre og nedre niveau),

- i midten af lageret (øvre og nedre niveau) og

- nær returluften til køleenheden.

Produkternes oplagringstid bør tages i betragtning ( af hensyn til temperaturstabiliseringen).

1.2 Transport

a) Er det nødvendigt at udtage prøver under transport, udtages de fra forsendelsens top og bund i nærheden af hver dørs eller dobbeltdørs åbningskant.

b) Prøveudtagning ved udlæsning

Der vælges 4 prøver blandt de kritiske punkter nævnt nedenfor

- forsendelsens top og bund i nærheden af hver dørs eller dobbeltdørs åbningskant,

- forsendelsens bageste hjørner foroven (i et punkt så langt væk fra køleenheden som muligt),

- forsendelsens midte,

- midten af forsendelsens overflade (så tæt ved køleenheden som muligt) og

- øverste og nederste hjørne af forsendelsens forreste overflade (så tæt ved køleenhedens luftreturnerings system som muligt)

1.3 Frysediske

Der udtages en pakke til prøvning fra hvert af frysediskens tre varmeste punkter.Bilag 2

Metoder til måling af temperaturen i dybfrosne fødevarer

 

1. Anvendelsesområde

Temperaturen skal overalt i produktet efter termisk stabilisering uafbrudt holdes på – 18°C eller derunder, eventuelt med kortvarige temperaturstigninger, jf. bekendtgørelsens § 5.

2. Grundregel

Måling af dybfrosne fødevarers temperatur består i nøjagtig registrering af temperaturen i en stikprøve, der udtages efter forskrifterne i bilag 1.

3. Definition af temperatur

»Temperatur« betyder den på det pågældende sted registrerede temperatur på måleinstrumentets temperaturfølsomme del.

4. Apparatur

4.1. Produktgennemtrængningsinstrumenter

Der benyttes et spidst metalinstrument, som er nemt at rengøre og desinficere f.eks. en issyl, et håndbor, et mekanisk bor eller en spiral.

4.2. Et temperatur måleinstrument

Måleinstrumenterne skal være i overensstemmelse med følgende specifikationer:

a) Reaktionstiden skal være således, at der efter højst 3 minutter aflæses en temperatur, som er mindst 90% af forskellen mellem følerens starttemperatur og sluttemperatur i den aktuelle måling.

b) Instrumenterne skal have en nøjagtighed på +/- 0,5°C inden for området fra – 20°C til + 30°C.

c) Målenøjagtigheden må ikke ændres med mere end 0,3°C ved en omgivende temperatur inden for området mellem – 20°C og + 30°C.

d) Instrumentet skal kunne registrere og vise temperaturforskelle på 0,1°C.

e) Instrumentets nøjagtighed skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum.

f) Instrumentet skal være forsynet med en gyldig kalibrerings attest.

g) Temperatursonden skal nemt kunne renses.

h) Måleinstrumentets temperaturfølsomme del skal være udført, så det sikrer god termisk kontakt med produktet

i) Elektrisk udstyr skal være beskyttet mod uønskede virkninger, som skyldes kondensering af fugtighed.

5. Måleprocedure

5.1. Køling af instrumentet

Temperaturmålesonden og produktgennemtrængningsinstrumentet skal køles, før produktets temperatur måles.

Kølingsmetoden skal sikre, at begge instrumenters temperatur svarer så nøje til produktets som muligt.

5.2. Forberedelse af prøver til temperaturmåling

Temperaturmålingssonder kan som regel ikke trænge ind i dybfrosne produkter. Der må derfor ved hjælp af det afkølede produktgennemtrængningsinstrument bores et hul i produktet, hvori sonden kan anbringes. Hullets diameter skal svare så nøje som muligt til sondens, og dets dybde afhænger af produkttypen (som beskrevet i 5.3).

5.3. Måling af produktets temperatur

Mens prøven forberedes og temperaturen måles, skal prøven befinde sig i det udvalgte afkølede miljø.

Målingen udføres således:

a) Hvis produktets dimensioner tillader det, indføres den kølede sonde i produktet til en dybde af 2,5 cm fra dets overflade.

b) Er a) ikke mulig, indføres sonden til en dybde, som er mindst tre til fire gange sondens diameter.

c) På grund af visse fødevarers størrelse eller sammensætning f. eks. grønærter kan der ikke bores hul i dem for at måle deres indre temperatur. I så fald måles pakkens indre temperatur ved hjælp af en skarp, kølet spidssonde, som føres ind til pakkens midte for der at måle temperaturen i kontakt med levnedsmidlet.

d) Temperaturen aflæses, når den er blevet stabil.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EU-Tidende 1989, L 40, s. 34), Kommissionens direktiv 92/1/EØF af 13. januar 1992 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler (EU-Tidende 1992, L 34, s. 28) og Kommissionens direktiv 92/2/EØF af 13. januar 1992 om prøveudtagningsproceduren og EF-analysemetoden i forbindelse med den officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur (EU-Tidende 1992, L 34, s. 30). Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler (EU-Tidende 2005 L 10, s. 18). Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordning ers umiddelbare gyldighed i Danmark.