Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om kontrol med muslinger m.m.

(Til fødevareregionerne herunder grænsekontrolstederne)

 

Kapitel 1

Generelt

§ 1. Dette cirkulære fastsætter reglerne for tilsyn og kontrol med og overvågning af produktionsområder, der er udlagt til høst af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (muslinger m.m.) i overensstemmelse med bekendtgørelserne om muslinger m.m., der er gældende i henholdsvis Danmark og Grønland.

Stk. 2. Cirkulæret omfatter endvidere opfølgning overfor virksomheder, der behandler og markedsfører muslinger m.m.

Stk. 3. Cirkulæret gælder for Danmark og Grønland, dog ikke for virksomheder i Grønland, der alene producerer fødevarer bestemt til hjemmemarkedet.

§ 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg er i Danmark og i Grønland udpeget til at administrere kontrollen med og overvågningen af produktionsområder og muslinger m.m. fra disse i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om muslinger m.m. samt i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Kapitel 2

Overvågning af produktionsområder

§ 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg varetager overvågning af produktionsområder for høst af muslinger m.m. på vegne af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal som led i denne overvågning sikre, at det stedlige fiskeriinspektoratet hurtigst muligt gives meddelelse om forhold, som kan være af betydning for fiskerikontrollens myndighedsudøvelse.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal som led i denne overvågning sikre, at Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg hurtigst muligt gives meddelelse om forhold, som kan være af betydning for kontrollens myndighedsudøvelse i Grønland herunder sikre, at Direktoratet for Fiskeri og Fangst (Grønlands Hjemmestyre) orienteres om disse.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg skal varetage kontakten til Direktoratet for Fiskeri og Fangst (Grønlands Hjemmestyre) vedrørende de i stk. 3 nævnte meddelelser samt øvrige forhold for kontrol og overvågning af muslinger m.m. i Grønland.

Stk. 5. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg skal sikre, at Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg holdes orienteret om tiltag truffet af Direktoratet for Fiskeri og Fangst (Grønlands Hjemmestyre), der måtte have betydning for overvågning af produktionsområder i Grønland.

Stk. 6. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal kontakte de lokale tyske myndigheder om eventuelle opblomstringer af giftige alger eller forekomst af algegifte i de produktionsområder, som grænser op til de tyske områder, hvis regionen skønner, at dette er nødvendigt.

§ 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal vurdere konsumegnetheden af den eller de arter af muslinger m.m., der ønskes høstet i det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg ugen efter, at producenten har udtaget prøver i henhold til bekendtgørelse om muslinger m.m. Vurderingen skal ske løbende efter modtagelse af analyseresultater om indhold af giftige alger og algegifte i de vandprøver og prøver af muslinger m.m., der er udtaget, analyseret og indberettet i overensstemmelse med bekendtgørelse om muslinger m.m. Fødevareregionen kan ved denne vurdering medtage øvrige relevante faktorer som vejr, vind og temperaturforhold i de aktuelle produktionsområder.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal foretage mikrobiologisk klassificering af produktionsområder og zoner efter bestemmelserne i bekendtgørelse om muslinger m.m. samt kontrolforordningen for animalske fødevarer. Vurderingen skal ske løbende efter modtagelse af analyseresultater af forekomsten af mikrobiologiske forureninger i prøver af muslinger m.m., der er udtaget, analyseret og indberettet i overensstemmelse med bekendtgørelse om muslinger m.m. Fødevareregionen kan ved denne vurdering medtage øvrige relevante faktorer som vejr, vind og temperaturforhold i de aktuelle produktionsområder og zoner.

§ 5. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal på en fast ugentlig dag udmelde åbning af produktionsområder og opdrætsanlæg for så vidt angår giftige alger og algegifte og på samme tidspunkt udmelde mikrobiologisk klassificering for produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg for den efterfølgende uge i overensstemmelse med vurderingen af muslingernes konsumegnethed, der er foretaget i henhold til § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan i samarbejde med Fiskeridirektoratet, muslingefiskere og opdrættere samt muslingeerhvervet fastlægge en anden form for udmelding af produktionsområder og opdrætsanlæg for så vidt angår giftige alger og algegifte, samt produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg for så vidt angår mikrobiologisk klassificering. Fødevarestyrelsen skal i givet fald orienteres herom.

§ 6. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at der skal høstes muslinger m.m. i et åbent produktionsområde eller i et opdrætsanlæg under skærpet overvågning, hvis der påvises giftige alger i vandet eller algegifte i muslingerne m.m. under grænseværdierne nævnt i henholdsvis bekendtgørelse om muslinger m.m. og i sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal hurtigst muligt sikre, at et produktionsområde eller opdrætsanlæg udmeldes som åbent under skærpet overvågning i overensstemmelse med bestemmelserne herom i bekendtgørelse om muslinger m.m.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at der skal høstes muslinger m.m. i et åbent produktionsområde eller i et åbent opdrætsanlæg under skærpet overvågning, hvis der påvises indhold af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien i vandet, men der ikke påvises algegifte i muslingerne m.m.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst efter muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg, som har været åbnet under skærpet overvågning på grund af forekomst af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5 i bekendtgørelse om muslinger m.m. Producenten og Fødevarestyrelsen skal have skriftligt meddelelse om de lempeligere forhold.

§ 7. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal senest ved starten af den efterfølgende uge lukke for høst i et produktionsområde, når forekomsten af giftige alger i vandet overskrider de grænseværdier, der er nævnt i bekendtgørelse om muslinger m.m., men der ikke findes algegifte i muslingerne m.m., eller når der på anden måde vurderes at være en risiko for menneskers sundhed.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal hurtigst muligt lukke for høst i et produktionsområde, når

1) forekomsten af algegifte i muslinger m.m. overskrider de grænseværdier, der er nævnt i sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, eller når der på anden måde vurderes at være en risiko for menneskers sundhed,

2) grænseværdien i sundhedsnormerne for indhold af E. coli i levende muslinger m.m. fra klasse C-områder, som nævnt i kontrolforordningen for animalske fødevarer, er overskredet, eller

3) grænseværdien for Pseudo-nitzschia spp. er overskredet, og der påvises indhold af algegifte i muslinger m.m.

§ 8. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal løbende foretage omklassificeringer af A-, B- eller C-klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis analyseresultater viser, at sundhedsnormerne for E. coli og Salmonella, der er nævnt i kontrolforordningen for animalske fødevarer og forordningen for mikrobiologiske kriterier i fødevarer, er ændret i forhold til den aktuelle klassificeringsstatus.

§ 9. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal hurtigst muligt foretage indberetning til Fødevarestyrelsen, når analyseresultater viser indhold af kemiske forureninger i prøver af levende muslinger m.m. i mængder, der overskrider grænseværdierne i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

Kapitel 3

Særlige betingelser for høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger)

§ 10. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal vurdere modtagne analyseresultater for algegifte i henhold til bestemmelserne i § 4 fra prøver, der er udtaget fra og foranlediget undersøgt af fabriksfartøjer, som høster vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) i Grønland.

§ 11. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal hurtigst muligt lukke for høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) i et produktionsområde, når forekomsten af algegifte i muslinger m.m. overskrider grænseværdierne i sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, eller når der på anden måde vurderes at være en risiko for menneskers sundhed.

§ 12. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) i et åbent produktionsområde eller i et opdrætsanlæg skal foregå under skærpet overvågning, hvis der påvises algegifte under grænseværdierne i sundhedsnormerne.

Kapitel 4

Udmelding af produktionsområder

§ 13. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborgs udmelding af åbne eller lukkede produktionsområder eller opdrætsanlæg samt mikrobiologisk klassificering af produktionsområder og zoner i Danmark og i Grønland skal ske på Fødevarestyrelsens hjemmeside samt på den dertil oprettede telefonsvarer. Udmeldingen skal indeholde oplysning om

1) produktionsområdets nummer eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer,

2) den eller de arter af muslinger m.m., der er omfattet af åbningen eller lukningen i det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg,

3) varigheden af åbningen eller lukningen,

4) høst under skærpet overvågning og eventuelle vilkår forbundet hermed,

5) den eller de arter af muslinger m.m., der er omfattet af den mikrobiologiske klassificering af produktionsområdet, herunder angivelse af A- eller C-klassificerede zoner ved hjælp af en centerkoordinat,

6) varigheden af klassificeringen,

7) særlige forhold vedrørende prøveudtagning og analyseparametre, samt

8) øvrige relevante forhold som fx reguleringer, som Fiskeridirektoratet har anmodet om at få indtalt på telefonsvareren.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal i umiddelbar forlængelse af lukning eller afgørelse om skærpet overvågning sikre, at

1) der gives meddelelse herom til producenter, virksomheder samt Fiskeridirektoratet, hvis disse vurderes at være direkte berørte af udmeldingen,

2) der gives meddelelse herom til brancheorganisationer og embedslægeinstitutionen, hvis dette skønnes nødvendigt, og

3) de øvrige fødevareregioner (herunder grænsekontrolstederne og især Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg) og Direktoratet for Fiskeri og Fangst (Grønlands Hjemmestyre) orienteres om forhold, der har betydning for kontrollen med muslinger m.m. i senere omsætningsled, herunder krav om tilbagetrækning eller meddelelse om frigivelse af partier.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg bistår Fødevarestyrelsen med udmelding i overensstemmelse med § 9 af forbud mod høst af muslinger m.m. i bestemte dele af produktionsområder, hvor forekomsten af forurenende stoffer i prøver af muslinger m.m. overskrider grænseværdierne for indhold i muslinger m.m. i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

Kapitel 5

Bifangster

§ 14. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal vurdere konsumegnetheden af de enkelte arter i bifangsten. Vurderingen skal ske hurtigst muligt efter modtagelse af analyseresultater om algegifte i prøver af muslinger m.m., der er udtaget af hver enkelt art i en bifangst, og som er analyseret og indberettet i overensstemmelse med bekendtgørelse om muslinger m.m.

Stk. 2. Hvis muslingerne m.m. i bifangsten skal anvendes til direkte konsum i levende stand, skal Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg endvidere vurdere konsumegnetheden af de enkelte arter i bifangsten for så vidt angår indhold af E. coli og Salmonella. Denne vurdering skal ske hurtigst muligt efter modtagelse af analyseresultater for disse i muslingeprøver, der er udtaget af hver enkelt art i en bifangst, og hvor prøverne er analyseret og indberettet i overensstemmelse med bekendtgørelse om muslinger m.m.

Kapitel 6

Rensning, konditionering og udsanding

§ 15. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal vurdere modtagne analyseresultater for giftige alger fra prøver af havvand, der er udtaget af renseanlæg, konditioneringsanlæg eller udsandingsanlæg med henblik på undersøgelse heraf.

Stk. 2. Fødevareregionerne skal orientere Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg om enhver overskridelse af grænseværdierne for indhold af mikrobiologiske og kemiske forureninger i havvand, jf. kapitel 7 i bekendtgørelse om muslinger m.m., hvor havvandet benyttes til rensning, konditionering eller udsanding.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal

1) omklassificere A-zoner, hvorfra der indhentes vand til rensning, konditionering eller udsanding, hvis resultaterne overskrider grænseværdierne, der er fastsat i bekendtgørelse for muslinger m.m., kontrolforordningen for animalske fødevarer og forordningen for mikrobiologiske kriterier,

2) indsamle alle indberettede analyseresultater til den årlige afrapportering, jf. § 19, og

3) hurtigst muligt orientere Fødevarestyrelsen om kemiske forureninger af vand, der er blevet anvendt til rensning, konditionering eller udsanding.

Stk. 4. Fødevareregionerne skal kontrollere, at vand, der anvendes til rensning, konditionering eller udsanding, og som er forurenet, ikke anvendes i strid med kapitel 7 i bekendtgørelse om muslinger m.m.

Kapitel 7

Laboratorier

§ 16. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal sikre, at

1) alle analyseresultater, som modtages i forbindelse med kravene i bekendtgørelse om muslinger m.m., stammer fra laboratorier, der har indgået aftale med Fødevarestyrelsen, og

2) laboratorierne anvender de analysemetoder, som er angivet i bekendtgørelse om muslinger m.m., Fødevarestyrelsens analysemetodesamling eller er aftalt med Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal sikre, at laboratorier, som ikke opfylder stk. 1, straks kontakter Fødevarestyrelsen med henblik på indgåelse af en aftale.

Kapitel 8

Indførselskontrol, grænsekontrol og samhandel

§ 17. Fødevareregionerne (herunder grænsekontrolstederne) skal orientere Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg om ethvert fund af algetoksiner i produkter af muslinger m.m. fra 3. lande og EU/EØS-lande. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal fastsætte, hvilke forholdsregler fødevareregionerne (herunder grænsekontrolstederne) skal tage vedrørende de enkelte partier fx ved påvisninger af algetoksiner under grænseværdierne.

§ 18. Fødevareregionerne (herunder grænsekontrolstederne) skal orientere Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg om ethvert fund af E. coli og Salmonella, der overskrider grænseværdierne, i partier af levende muslinger m.m. til direkte konsum, der har oprindelse i 3. lande og EU/EØS-lande. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg skal fastsætte, hvilke forholdsregler fødevareregionerne (herunder grænsekontrolstederne) skal tage vedrørende de enkelte partier i den anledning.

Kapitel 9

Analyseresultater og årsrapporter

§ 19. Alle indberettede analyseresultater fra Danmark og Grønland vedrørende overvågningen skal opbevares hos Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg, og regionen skal føre kronologiske optegnelser over disse.

Stk. 2. Alle indberettede analyseresultater vedrørende overvågning af produktionsområder i Danmark og Grønland skal afrapporteres en gang om året. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg sikrer, at rapporten bliver udarbejdet, og samarbejder med Fødevarestyrelsens 4. kontor om det videre arbejde med rapporten, som Fødevarestyrelsens 4. kontor har det overordnede ansvar for.

Stk. 3. Midlerne til betaling af ekstern konsulentbistand vedrørende arbejde med rapporten afholdes af Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg af de dertil afsatte midler.

Kapitel 10

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2006.

Fødevarestyrelsen, den 19. december 2005

Thyra Bjergskov