Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 125 af 5. marts 1996 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således: »I medfør af § 30, stk. 1, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1, § 58, stk. 1, og § 70, stk. 3 og 4, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:«

2. Overalt i bekendtgørelsen og i bilag 3 ændres »Statens Veterinære Serumlaboratorium« til: »Danmarks Fødevareforskning«.

3. I § 1, nr. 3, § 2, § 3, § 4, nr. 2, § 8, § 9, § 17, stk. 2, § 18, stk. 5, § 21, stk. 2, og § 23 ændres »Veterinærdirektoratet« til: »fødevareregionen«.

4. § 5 affattes således:

» § 5. Der må i virksomheden kun findes fjerkræ eller rugeæg, der stammer fra virksomheden selv, fra andre virksomheder i Fællesskabet, som også er godkendt i henhold til Rådsdirektiv nr. 90/539/EØF, eller fra indførsler fra tredjelande, der er gennemført i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.«

5. § 10, stk. 1, affattes således:

» § 10. Virksomhedens tilstand og indretning skal tilpasses produktionsformen. Hvis der i en virksomhed findes flere fjerkræarter, skal disse være klart adskilt. Der må ikke ske samtidig produktion af gråænder til udsætning og salg af andre fjerkræarter og produkter heraf.«

6. I § 12, 3. pkt., § 16, § 20, stk. 1, nr. 1, og § 25 ændres » Veterinærdirektoratet « til: »Fødevarestyrelsen«.

7. I § 22, stk. 2, ændres » Veterinærdirektoratets « til: »fødevareregionens«.

8. Efter § 25 indsættes:

» § 25 a. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, § 3, § 5 og §§ 8-22, eller

2) undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af § 23.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. februar 2006.

 

Fødevarestyrelsen, den 24. januar 2006

P.S.V.

Preben Willeberg

/Birgit Hendriksen