Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger

(Strafskærpelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved § 12 i lov nr. 404 af 1. juni 2005 og § 30 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 70, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) o vertræder § 14, stk. 3, § 16, stk. 1, §§ 18, 28 eller 42, § 44, stk. 1, 1. pkt., § 48 eller § 51, «.

2. § 70, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter § 12, stk. 1, § 30, stk. 1, 3 eller 4, eller §§ 32, 47 eller 63,«.

3. § 70, stk. 2 , affattes således:

» Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.«

4. I § 70 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 3 skal der for forhold omfattet af §§ 47, 48 eller 51 eller regler udstedt i medfør heraf ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til dyreholdets størrelse. «

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 2

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved § 31 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1 . § 38, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. «

2. I § 38 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke :

» Stk. 5. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 4 skal der for forhold omfattet af §§ 8, 11, 12, 13, 14 eller 15 eller regler udstedt i medfør heraf ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået. «

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2006.

Givet på Amalienborg, den 20. februar 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Barfoed