Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver 1

 

I medføre af § 30, stk. 1 og 3, § 31, §33, §§ 35-37, § 53, §§ 58-59 og § 70, stk. 3 og 4, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes følgende:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Zoologiske haver« : Alle permanente anlæg, hvor levende dyr af vilde arter holdes med henblik på udstilling for publikum i mindst syv dage om året, bortset fra cirkus og dyrehandlere.

2) »Modtagelige fugle« : Enhver fugleart, der forventes at være modtagelig for aviær influenza.

Ansøgning

§ 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning fra zoologiske haver tillade vaccination af modtagelige fugle mod aviær influenza på særlige vilkår.

Stk. 2. Ansøgningen, der skal sendes til Fødevarestyrelsen, skal indeholde:

1) Den zoologiske haves adresse.

2) Navn og adresse på den dyrlæge, som skal lede vaccination og blodprøvning.

3) Antal fugle, fordelt på arter, der ønskes vaccineret.

4) Oversigt over, hvor i den zoologiske have de vaccinerede fugle holdes.

5) Angivelse af forventet forbrug af vaccine.

Vaccination

§ 3. Alle fugle, der ønskes vaccineret i en zoologisk have, skal vaccineres indenfor 4 døgn.

§ 4. Inden vaccination skal der udtages blodprøve til serologisk undersøgelse for aviær influenza af de fugle, der ønskes vaccineret.

Stk. 2. Tidligst 30 og senest 60 dage efter vaccination skal der udtages blodprøver fra de vaccinerede fugle til serologisk undersøgelse.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan meddele dispensation til, at de i stk. 1-2 angivne blodprøver udtages fra et repræsentativt antal fugle.

§ 5. Eventuel restmængde af vaccine skal returneres til det sted, hvorfra vaccinen er udleveret.

Omsætningsrestriktioner

§ 6. Vaccinerede fugle kan indenfor EU flyttes mellem zoologiske haver, medmindre den afsendende zoologiske have befinder sig i et område, hvor der indenfor 10 km har været konstateret aviær influenza indenfor de seneste 3 måneder.

§ 7. Flytning af vaccinerede fugle fra zoologiske haver, der befinder sig i et område, hvor der indenfor 10 km har været konstateret aviær influenza indenfor de seneste 3 måneder, må kun finde sted efter særlig tilladelse fra fødevareregionen, hvor den afsendende og modtagende zoologiske have er beliggende.

Stk. 2. Samhandel med vaccinerede fugle fra områder nævnt i stk. 1 kan kun ske efter accept fra det modtagende lands kompetente myndighed.

Optegnelser

§ 8. Den zoologiske have skal udarbejde en liste over vaccinerede fugle med angivelse af individuel identifikation. Listen skal opbevares i 10 år fra vaccinationsdatoen.

§ 9. Resultatet af blodprøven taget i forbindelse med vaccination skal opbevares i 10 år fra vaccinationsdatoen.

§ 10. De i §§ 8-9 nævnte optegnelser skal indberettes til Fødevarestyrelsen og i øvrigt forevises fødevareregionen på forlangende.

Bestemmelser om betaling, straf og ikrafttrædelse

§ 11. Udgifter, der afholdes i forbindelse med denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 12. Med bøde straffes den, der overtræder de i §§ 3-10 nævnte regler.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft 24. februar 2006.

Fødevarestyrelsen, den 23. februar 2006

P.S.V.

Preben Willeberg

/Sten Mortensen

Officielle noter

1 Bekendtgørelsen gennemføre dele af Kommissionens beslutning 2005/744/EF af 21. oktober 2005 om kravene vedrørende forebyggelse af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, hos modtagelige fugle i zoologiske haver i medlemsstaterne (EF-Tidende L 279, s. 75).