Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v.

 

I medfør af § 29, § 30, stk. 1 og 3, §§ 32-34 samt § 70, stk. 3 og 4, i lov 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for vildtplejestationer samt enkeltpersoner, der tager vildtlevende fugle i deres varetægt eller under hegning med henblik på pleje.

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) »Vildtplejestation«: Personer eller virksomheder, der har bemyndigelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at pleje tilskadekommet vildt, jf. § 2 i bekendtgørelse om pleje af tilskadekommet vildt, overdragelse af dødt vildt og opsporing og aflivning af nødstedt vildt.

2) »Dyreinternat«: Dyreinternater omfattet af dyreværnslovens § 18.

3) »F jerkræ«: H øns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab.

4) »O pdrættet fjervildt«: G råænder, fasaner og agerhøns, herunder rødhøns og stenhøns, der holdes under hegning.

5) »Vildtlevende fugle«: Fritlevende fugle, der ikke er omfattet af nr. 3 og 4.

§ 3. Fjerkræ og opdrættet fjervildt må ikke tages i pleje på vildtplejestationer.

Stk. 2. Der må ikke holdes fjerkræ eller opdrættet fjervildt på vildtplejestationer.

§ 4. Vildtlevende fugle må ikke plejes eller på anden måde opholde sig i dyreinternater.

§ 5. Enkeltpersoner, der holder fjerkræ eller opdrættet fjervildt, må ikke have vildtlevende fugle i pleje.

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2006.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 4 og § 5 finder ikke anvendelse på vildtlevende fugle, som er taget i pleje m.v. før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Fødevarestyrelsen, den 1. marts 2006

P.S.V.

Preben Willeberg

/Birgit Hendriksen