Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger

 

I medfør af § 14, stk. 1 og 5, § 15 og § 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger og § 51, § 70, stk. 3 og § 71 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører aftaler om sundhedsrådgivning i fåre- og gedebesætninger i henhold til dyrlægelovens § 14, stk. 5.

§ 2. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem besætningsejeren eller dennes repræsentant og én dyrlæge (besætningsdyrlægen).

Stk. 2. Ved besætningsejeren eller dennes repræsentant forstås den person, der ejer, er drifts- eller på anden måde juridisk ansvarlig for besætningen.

Stk. 3. Aftalen skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den i bilag 1 indsatte standardkontrakt og skal kunne opsiges af begge parter med 1 måneds varsel.

Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal ved indkøb eller receptordinering af lægemidler på apoteket benytte det praksisnummer, der fremgår af sundhedsrådgivningsaftalen.

Stk. 5. Ændring af besætningsdyrlægens praksisnummer skal inden 8 dage skriftligt meddeles fødevareregionen, hvorunder besætningen hører.

§ 3. Der kan indgås sundhedsrådgivningsaftaler for selvstændige, fysisk adskilte fåre- eller gedebesætninger, som er registreret hver for sig som selvstændige besætninger i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Stk. 2. En sundhedsrådgivningsaftale må kun omfatte ét CHR-nummer.

§ 4. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage fra datoen for en sundhedsrådgivningsaftales indgåelse fremsende kopi af den indgåede aftale til den fødevareregion, hvorunder besætningen hører.

Stk. 2. Opsigelse af en sundhedsrådgivningsaftale skal af den opsigende part inden 8 dage meddeles fødevareregionen.

§ 5. En sundhedsrådgivningsaftale skal omfatte mindst 6 årlige rådgivningsbesøg, hvoraf mindst 5 skal gennemføres af besætningsdyrlægen. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge (stedfortræder) om varetagelse af et af de 6 årlige rådgivningsbesøg.

Stk. 2. På et CHR-nummer, hvor der i en del af året ikke findes får eller geder, kan Fødevarestyrelsen efter ansøgning meddele dispensation fra kravet om 6 årlige rådgivningsbesøg.

Stk. 3. Mindst 4 rådgivningsbesøg skal aflægges samlet med et interval af mindst 20 og højst 35 dage.

§ 6. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte det i bilag 2 anførte indhold.

Stk. 2. Et rådgivningsbesøg kan kun gennemføres, såfremt besætningsejeren eller dennes repræsentant er tilstede.

§ 7. På grundlag af sundhedsrådgivningsaftalen kan besætningsdyrlægen eller dennes stedfortræder receptordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant, jf. dyrlægelovens § 14, stk. 5 og 7, forudsat bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse er overholdt.

Stk. 2. Ved akut opstået sygdom i besætningen kan en anden dyrlæge receptordinere eller udlevere lægemidler til behandling af den akutte sygdom i indtil 5 dage. Besætningsdyrlægen skal straks orienteres herom.

§ 8. Besætningsejeren eller dennes repræsentant skal mellem rådgivningsbesøgene foretage optegnelse over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen. I perioder uden månedlige rådgivningsbesøg skal optegnelserne samles månedsvis.

Stk. 2. Optegnelserne skal forelægges besætningsdyrlægen eller dennes stedfortræder ved det førstkommende rådgivningsbesøg.

§ 9. Besætningsdyrlægen eller dennes stedfortræder afslutter hvert rådgivningsbesøg i besætningen med en skriftlig besøgsrapport. Én gang årligt kan en besøgsrapport dog erstattes af en statusrapport, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 2. Besøgsrapporten skal indeholde:

1) beskrivelse af udbredelsen af de på besøgsdagen diagnosticerede sygdomme i alle staldafsnit,

2) beskrivelse og vurdering af andre forhold af betydning for den aktuelle sundhedstilstand, jf. bilag 2,

3) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner beskrevet i seneste besøgsrapport,

4) vurdering af medicinforbruget på baggrund af punkterne 1 og 2 samt besætningsejerens optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg og

5) aftalte handlingsplaner for den kommende periode på baggrund af punkterne 1-4.

Stk. 3. Besøgsrapporten skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udleveres til besætningsejeren eller dennes repræsentant i underskrevet stand. Med sin underskrift bekræfter besætningsejeren eller dennes repræsentant samtidig at have deltaget i rådgivningsbesøget og have accepteret de aftalte handlingsplaner. Dyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten jf. § 11, stk. 2, nr. 6.

§ 10. På baggrund af besøgsrapporterne fra det seneste år skal besætningsdyrlægen med højst 12 måneders interval udarbejde en statusrapport for besætningen.

Stk. 2. Statusrapporten skal give en samlet beskrivelse af de forhold, som har haft betydning for besætningens sundhedsmæssige status, herunder sygdomsforekomst, fodring, staldforhold og drift.

Stk. 3. Statusrapporten skal indeholde en evaluering af effekten af de gennemførte behandlinger og af det samlede medicinforbrug samt øvrige tiltag i henhold til handlingsplanerne. Evalueringen skal sammenholdes med målsætningerne opstillet i sidste års statusrapport.

Stk. 4. Statusrapporten skal indeholde målsætninger for det kommende år med henblik på at reducere sygdomsforekomst og optimere medicinanvendelse.

Stk. 5. Statusrapporten underskrives af besætningsdyrlægen og udleveres til besætningsejeren eller dennes repræsentant, der ved sin underskrift bekræfter at have modtaget rapporten.

§ 11. Besætningsdyrlægen eller dennes stedfortræder skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

1) oplysninger om receptordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængder og dosering, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes,

2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for besætningsejeren eller dennes repræsentant,

3) kopi af besætningsejerens optegnelser eller en månedsopgørelse udfærdiget på baggrund af optegnelserne samt oplysninger om status med hensyn til ikke forbrugte lægemidler,

4) besætningsejerens eller dennes repræsentants skriftlige bekræftelse af de i punkt 3 anførte oplysningers rigtighed,

5) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet,

6) kopi af besøgsrapporter og

7) kopi af statusrapporter.

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 omhandlede journal skal opbevares af besætningsdyrlægen i mindst 5 år. Besætningsejeren eller dennes repræsentant skal opbevare de i stk. 2, nr. 6 og 7, anførte besøgsrapporter og statusrapporter i 5 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 4. I forbindelse med hvert rådgivningsbesøg skal der til besætningsejeren eller dennes repræsentant udleveres kopi af de oplysninger, der er tilført journalen.

§ 12. Ved rådgivningsbesøg udført af en stedfortræder for besætningsdyrlægen skal stedfortræderen senest 8 dage efter rådgivningsbesøget fremsende kopi af besøgsrapporten og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen.

§ 13. Besætningsejeren eller dennes repræsentant er pligtig til at efterleve de handlingsplaner, som er aftalt ved rådgivningsbesøgene og som fremgår af besøgsrapporterne.

§ 14. Overtrædelse af § 2, stk. 1 eller stk. 3-5, § 3, stk. 2, §§ 4-13 eller vilkår fastsat i medfør af § 5 stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis:

1) overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) overtrædelsen er begået med forsæt, og der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. marts 2006.

Fødevarestyrelsen, den 17. marts 2006

Anders Munk Jensen

/Anne Rath PetersenBilag 1

Aftale om sundhedsrådgivning for fåre- og gedebesætninger

jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger. (Skal udfyldes med blokbogstaver)

Besætning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHR-nr.:

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Besætningsdyrlæge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisationsnummer:

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Praksisnummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsrådgivningen omfatter en besætning bestående af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyreart (får eller geder)

 

formål (kød, mælk, fiber)

 

antal dyr i alt

 

 

 

 

 

Undertegnede har den _________ indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger:

 

 

 

 

 

Besætningsejer eller dennes repræsentant

 

 

 

Besætningsdyrlæge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

underskrift

 

 

 

underskrift

 

 

 

 

 

Kopi af aftalen skal indsendes til Fødevareregionen inden 8 dage efter indgåelsen.

 

 Bilag 2

Rådgivningsbesøgets indhold

A. Besætningsgennemgangen omfatter:

– Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 8

– Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 11

– En klinisk vurdering af den aktuelle sundhedstilstand i alle staldafsnit

– Vurdering af mulige fejl og mangler vedrørende fodring, klima, staldforhold og drift

B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante tilgængelige data for besætningen:

– Produktionstal

– Resultater af undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser

– Eventuelle andre registreringer, herunder slagtefund

C. Identifikation af eventuelle besætningsproblemer:

– På baggrund af punkterne A og B foretages en samlet vurdering med henblik på at identificere eventuelle besætningsproblemer.

– Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer

D. Besøgsrapport:

– Rådgivningsbesøget afsluttes med en skriftlig besøgsrapport, jf. bekendtgørelsens § 9.