Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 125 af 5. marts 1996 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU, som ændret ved bekendtgørelse nr. 41 af 24. januar 2006, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 30, stk. 1, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1, § 58, stk. 1, og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes følgende:«

2. § 10, stk. 1, affattes således:

»Virksomhedens tilstand og indretning skal tilpasses produktionsformen. Hvis der i en virksomhed findes flere fjerkræarter, skal disse holdes fysisk adskilt. Dog må gråænder ikke opdrættes eller holdes sammen med andre fjerkræarter eller andet fjervildt.«

3. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det dog tilladt personer, der opdrætter eller holder gråænder, at holde andre fjerkræarter til eget forbrug, hvis gråænderne holdes fysisk adskilt fra de andre fjerkræarter.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2006.

Fødevarestyrelsen, den 17. marts 2006

P.S.V.

Preben Willeberg

/Christian Strøyer